Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen"— Presentationens avskrift:

1 Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen
Chalmers bibliotek Huvudbiblioteket – Lindholmenbiblioteket - Arkitekturbiblioteket Centrum för Fackspråk och kommunikation (från 2006) Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen Utbildningsdepartementet: Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Chalmers strategiska plan Chalmers. Forskningsstrategisk plan Beställaren = Chalmers Ekonomi Utbildningsdepartementet Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Vetenskaplig publicering Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003. Chalmers strategiska plan ”En levande akademisk miljö kräver fungerande informationsfösörjning och informationsspridning. Chalmers behöver därför ett väl fungerande bibliotek, en central resurs för informationsförsörjning och elektronisk publicering. Biblioteksmiljön är en nod för lär- och kuknskapsprocessen vid Chalmers.” Chalmers. Forskningsstrategisk plan Vetenskaplig informationsförsörjning En viktig förutsättning för all forskning är tillgång till vetenskaplig information. Informationsförsörjningen är därför en strategisk fråga och en integrerad del av forskning och utbildning. Nya krav ställs på dagens universitetsbibliotek på grund av ändrade arbetsformer genom övergången till elektroniskt tillgängliga tidskrifter och lokal utveckling av elektroniskt tillgängliga avhandlingar och rapporter samtidigt med vidareutveckling av den fysiska lärandemiljön för våra studenter. Chalmers biblioteksverksamhet arbetar med att organiseras och utvecklas för att möte dagens och morgondagens krav på moderna informatinsförsörjning. Chalmers kommer att bygga upp och driva en publiceringsbas över forskarnas publikationer. Inte minst viktigt är detta ett led i att nyttiggöra goda forskningsresultat inom näringslivet. Annika Sverrung Chalmers bibliotek

2 Bibliotekslagen 6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice Chalmers bibliotek ansvarar för biblioteks- och språkservice till: Studenter, forskare, lärare och övrig personal på Chalmers (inkl.GU-anst. på Chalmers campus) IT-universitetet (Lindholmenbiblioteket) Övriga universitet och högskolor (biblioteksservice) Offentligheten, biblioteket öppet för alla Annika Sverrung Chalmers bibliotek

3 Högskolelagen 9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna ……………….. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Lag (2001:1263). Biblioteket ger: utbildning i informationskompetens av studenter och doktorander utbildning i språk och kommunikation kurser i informationssökning för externa grupper, till exempel skolor, organisationer och företag Annika Sverrung Chalmers bibliotek

4 Vetenskaplig publicering
Utbildningsdepartementet Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Vetenskaplig publicering Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003. Biblioteket driver och utvecklar: CPL- publikationsdatabas för allt publicerat på Chalmers med utveckling mot fulltextpublicering Annika Sverrung Chalmers bibliotek

5 Chalmers strategiska plan 2004-2007
En levande akademisk miljö kräver fungerande informationsfösörjning och informationsspridning. Chalmers behöver därför ett väl fungerande bibliotek, en central resurs för informationsförsörjning och elektronisk publicering. Biblioteksmiljön är en nod för lär- och kunskapsprocessen vid Chalmers.” Chalmers. Forskningsstrategisk plan Vetenskaplig informationsförsörjning En viktig förutsättning för all forskning är tillgång till vetenskaplig information. Informationsförsörjningen är därför en strategisk fråga och en integrerad del av forskning och utbildning. Nya krav ställs på dagens universitetsbibliotek på grund av ändrade arbetsformer genom övergången till elektroniskt tillgängliga tidskrifter och lokal utveckling av elektroniskt tillgängliga avhandlingar och rapporter samtidigt med vidareutveckling av den fysiska lärandemiljön för våra studenter. Chalmers biblioteksverksamhet arbetar med att organiseras och utvecklas för att möte dagens och morgondagens krav på moderna informatinsförsörjning. Chalmers kommer att bygga upp och driva en publiceringsbas över forskarnas publikationer. Inte minst viktigt är detta ett led i att nyttiggöra goda forskningsresultat inom näringslivet. Annika Sverrung Chalmers bibliotek

6 Chalmers bibliotek lite fakta (2005)
Anställda 43 Besökare per år Öppethållande per vecka 62 timmar Antal läsplatser 520 Antal volymer ca Tryckta tidskrifter, antal titlar 620 Elektroniska tidskrifter, antal titlar 7150 Elektroniska databaser 145 Elektroniska böcker, ca Lokala lån Lån till andra bibliotek 3681 Kopior ur bibliotekets samlingar 2839 Lån från andra bibliotek 4370 Nedladdade fulltextartiklar ca Nedladdade kapitel ur e-böcker ca Sökningar i databaser ca Poster i CPL 6036 Kursdeltagare i informationssökning  2951 Kostnader, totalt ca 55 mkr Mediakostnader ca 18 mkr Personalkostnader 19,6 mkr Hyreskostnaderca 13 mk Lite kuriosa: Vår äldsta bok: Colerius, J., Oeconomia P.2, tr. 1601 Biblioteket har ca 1,5 mil tryckt material, varav större delen är tidskriftsvolymer. Annika Sverrung Chalmers bibliotek

7 Bibliotekets totala kostnad i kronor var 2005: 54 637 000 (2,6 % av Chalmers totalt)
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

8 Jfr med andra bibliotek
Budget 2006 LiUB UmUB Chal GUB KTH KIB LUB UUB SUB Personalkostnad (inkl resor/kurser/konf) 45% 47% 34% 50% 33% 48% 55% 43% 46% Media 24% 20% 16% 25% 21% 3%* 18% 17% Lokalkostnad 23% 29% 22% 32% 27% Avskrivningar 3% 2% 5% 1% Övrigt 8% 7% 9% 6% 11% Budget 2005 44% 36% 51% 54% 42% 15% 19% Lokalkostnad) 26% 2,5% 4% 7,5% 14% 13% *Lund har merparten av mediakostnaderna på fakulteterna. Bibliotekssystemet ingår inte heller i övr. Annika Sverrung Chalmers bibliotek

9 Vad kostar biblioteket per capita?
Bibliotekets totala kostnad utslaget på alla Chalmers anställda och studenter Mediakostnader utslaget på forskare/lärare Elektroniska e-resurser utslaget på forskare lärare En resa med X2000 till Stockholm kostar (2:klass) 4600 kr 7300 kr 6400 kr 2400 kr Annika Sverrung Chalmers bibliotek

10 Tillväxt av elektroniska informationsresurser på Chalmers bibliotek
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

11 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31

12 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

13 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

14 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31

15 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%/år
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

16 Uppskattning av kostnader för all biblioteksverksamhet utan för Chalmers Bibliotek
Annika Sverrung Chalmers bibliotek

17 Ett strukturerat nätverk av datoriserade tjänster Ett stort utbud av information elektronisk form Ett stort antal internationella databaser och informationstjänster inom våra ämnesområden CPL – Chalmers Publication Library Annika Sverrung Chalmers bibliotek

18 Exempel på kostnader för fulltextartiklar för Chalmers
Leverantör (antal titlar) Kostnad 2005 SEK Antal nedladdn Kostnad/artikel Elsevier. Science Direct (1800) 32 Springer + Kluwer (1120) 17 588 51 Wiley (500) 17 459 69 Instute of Physics (54) 15 034 25 ACM (90) 33 124 12 221 3 ASCE (30) 53 677 1 390 39 American Institute of Physics (18) 16 057 20 APS (15) 24 301 6 Science 42 911 7 544 Nature (23) 16 171 7 Emerald (120) 6 918 17 IEEEXplore (120) 87 256 ASME (24) 28 905 1 204 24 Taylor & Francis (30) 1 606 285 Royal Society of Chemistry (33) 2 640 88 Genomsnitt på 7150 e-tidskrifter 23 Annika Sverrung Chalmers bibliotek

19 Ett stort utbud av information tryckt form
Ett stort utbud av information tryckt form. Ca tryckta volymer varav större delen är tidskriftsvolymer (1,5 mil).Specialsamlingar såsom Chalmeriana, Ekelöfs bibliotek och Maris. Vi köper ca 2000 tryckta böcker/år Annika Sverrung Chalmers bibliotek

20 En kreativ arbetsmiljö för våra kunder med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, grupprum, café och lunchrum för studenter. Öppethållande 62 timmar per vecka. 520 läsplatser Annika Sverrung Chalmers bibliotek

21 Just nu Fortsatt utveckling av det digitala biblioteket
Vidareutveckling av CPL t.ex.fulltextpublicering Integrering av Fackspråk i lokaler och verksamhet Biblioteket som mötesplats t.ex.utveckla mer studentsupport i lokalerna Utbyggnad av kundsupport via webben Integrera utbildningarna i informationskompetens utbildningen (tillsammans med Fackspråk?) Bättre marknadsföring av våra resurser Biblioteket på allas skrivbord. Men bibliotekarien? Open access-frågan Bibliometri Annika Sverrung Chalmers bibliotek


Ladda ner ppt "Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen"

Liknande presentationer


Google-annonser