Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers bibliotek Huvudbiblioteket – Lindholmenbiblioteket - Arkitekturbiblioteket Centrum för Fackspråk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers bibliotek Huvudbiblioteket – Lindholmenbiblioteket - Arkitekturbiblioteket Centrum för Fackspråk."— Presentationens avskrift:

1 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers bibliotek Huvudbiblioteket – Lindholmenbiblioteket - Arkitekturbiblioteket Centrum för Fackspråk och kommunikation (från 2006) Vad styr vår verksamhet? Bibliotekslagen Högskolelagen Utbildningsdepartementet: Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Chalmers strategiska plan 2004-2007 Chalmers. Forskningsstrategisk plan 2004-2008 Beställaren = Chalmers Ekonomi

2 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Bibliotekslagen 6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice Chalmers bibliotek ansvarar för biblioteks- och språkservice till: Studenter, forskare, lärare och övrig personal på Chalmers (inkl.GU-anst. på Chalmers campus) IT-universitetet (Lindholmenbiblioteket) Övriga universitet och högskolor (biblioteksservice) Offentligheten, biblioteket öppet för alla

3 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Högskolelagen 9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna ……………….. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Lag (2001:1263). Biblioteket ger: utbildning i informationskompetens av studenter och doktorander utbildning i språk och kommunikation kurser i informationssökning för externa grupper, till exempel skolor, organisationer och företag

4 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Utbildningsdepartementet Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Vetenskaplig publicering Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003. Biblioteket driver och utvecklar: CPL- publikationsdatabas för allt publicerat på Chalmers med utveckling mot fulltextpublicering

5 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers strategiska plan 2004-2007 En levande akademisk miljö kräver fungerande informationsfösörjning och informationsspridning. Chalmers behöver därför ett väl fungerande bibliotek, en central resurs för informationsförsörjning och elektronisk publicering. Biblioteksmiljön är en nod för lär- och kunskapsprocessen vid Chalmers.” Chalmers. Forskningsstrategisk plan 2004-2008 6.4 Vetenskaplig informationsförsörjning En viktig förutsättning för all forskning är tillgång till vetenskaplig information. Informationsförsörjningen är därför en strategisk fråga och en integrerad del av forskning och utbildning. Nya krav ställs på dagens universitetsbibliotek på grund av ändrade arbetsformer genom övergången till elektroniskt tillgängliga tidskrifter och lokal utveckling av elektroniskt tillgängliga avhandlingar och rapporter samtidigt med vidareutveckling av den fysiska lärandemiljön för våra studenter. Chalmers biblioteksverksamhet arbetar med att organiseras och utvecklas för att möte dagens och morgondagens krav på moderna informatinsförsörjning. Chalmers kommer att bygga upp och driva en publiceringsbas över forskarnas publikationer. Inte minst viktigt är detta ett led i att nyttiggöra goda forskningsresultat inom näringslivet.

6 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers bibliotek lite fakta (2005) Anställda 43 Besökare per år 371 000 Öppethållande per vecka 62 timmar Antal läsplatser 520 Antal volymer ca 504 000 Tryckta tidskrifter, antal titlar 620 Elektroniska tidskrifter, antal titlar 7150 Elektroniska databaser 145 Elektroniska böcker, ca 36 000 Lokala lån 43 448 Lån till andra bibliotek 3681 Kopior ur bibliotekets samlingar 2839 Lån från andra bibliotek 4370 Nedladdade fulltextartiklar ca 510 000 Nedladdade kapitel ur e-böcker ca 243 000 Sökningar i databaser ca 670 000 Poster i CPL 6036 Kursdeltagare i informationssökning 2951 Kostnader, totalt ca 55 mkr Mediakostnader ca 18 mkr Personalkostnader 19,6 mkr Hyreskostnaderca 13 mk Lite kuriosa: Vår äldsta bok: Colerius, J., Oeconomia P.2, tr. 1601 Biblioteket har ca 1,5 mil tryckt material, varav större delen är tidskriftsvolymer.

7 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Bibliotekets totala kostnad i kronor var 2005: 54 637 000 (2,6 % av Chalmers totalt)

8 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Budget 2006LiUB UmU BChalGUBKTHKIBLUBUUBSUB Personalkostnad (inkl resor/kurser/konf)45%47%34%50%33%48%55%43%46% Media24%20%34%16%25%21%3%*18%17% Lokalkostnad20%24%21%23%29%22%32%27% Avskrivningar3%2% 5%2%1%2%3% Övrigt8%7%9%6%11%8% 9%7% Budget 2005LiUB UmU BChalGUBKTHKIBLUBUUBSUB Personalkostnad (inkl resor/kurser/konf)44%46%36%51%33%47%54%42%45% Media23%20%33%15%22%19%3%*16%17% Lokalkostnad)22%24% 23%29%24%34%26%29% Avskrivningar3%2,5%2%6%2% 4%3% Övrigt8%7,5%5% 14%8%5%13%6% *Lund har merparten av mediakostnaderna på fakulteterna. Bibliotekssystemet ingår inte heller i övr. Jfr med andra bibliotek

9 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Vad kostar biblioteket per capita? Bibliotekets totala kostnad utslaget på alla Chalmers anställda och studenter Mediakostnader utslaget på forskare/lärare Elektroniska e-resurser utslaget på forskare lärare En resa med X2000 till Stockholm kostar (2:klass) 4600 kr 7300 kr 6400 kr 2400 kr

10 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Tillväxt av elektroniska informationsresurser på Chalmers bibliotek

11 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31

12 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%

13 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%

14 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31

15 OBS! Prisökningar på media har legat runt 7%/år

16 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Uppskattning av kostnader för all biblioteksverksamhet utan för Chalmers Bibliotek

17 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Ett strukturerat nätverk av datoriserade tjänster Ett stort utbud av information elektronisk form Ett stort antal internationella databaser och informationstjänster inom våra ämnesområden CPL – Chalmers Publication Library

18 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Exempel på kostnader för fulltextartiklar för Chalmers Leverantör (antal titlar) Kostnad 2005 SEK Antal nedladdn Kostnad/ar tikel Elsevier. Science Direct (1800) 5 352 430 165 309 32 Springer + Kluwer (1120) 902 937 17 588 51 Wiley (500) 1 205 025 17 459 69 Instute of Physics (54) 383 514 15 034 25 ACM (90) 33 124 12 221 3 ASCE (30) 53 677 1 390 39 American Institute of Physics (18) 320 753 16 057 20 APS (15) 147 045 24 301 6 Science 42 911 7 544 6 Nature (23) 117 539 16 171 7 Emerald (120) 115 383 6 918 17 IEEEXplore (120) 538 504 87 256 6 ASME (24) 28 905 1 204 24 Taylor & Francis (30) 457 178 1 606285 Royal Society of Chemistry (33) 232 463 2 640 88 Genomsnitt på 7150 e-tidskrifter 23

19 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Ett stort utbud av information tryckt form. Ca 500 000 tryckta volymer varav större delen är tidskriftsvolymer (1,5 mil).Specialsamlingar såsom Chalmeriana, Ekelöfs bibliotek och Maris. Vi köper ca 2000 tryckta böcker/år

20 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 En kreativ arbetsmiljö för våra kunder med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, grupprum, café och lunchrum för studenter. Öppethållande 62 timmar per vecka. 520 läsplatser

21 Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Just nu Fortsatt utveckling av det digitala biblioteket Vidareutveckling av CPL t.ex.fulltextpublicering Integrering av Fackspråk i lokaler och verksamhet Biblioteket som mötesplats t.ex.utveckla mer studentsupport i lokalerna Utbyggnad av kundsupport via webben Integrera utbildningarna i informationskompetens utbildningen (tillsammans med Fackspråk?) Bättre marknadsföring av våra resurser Biblioteket på allas skrivbord. Men bibliotekarien? Open access-frågan Bibliometri


Ladda ner ppt "Annika Sverrung Chalmers bibliotek 2006-03-31 Chalmers bibliotek Huvudbiblioteket – Lindholmenbiblioteket - Arkitekturbiblioteket Centrum för Fackspråk."

Liknande presentationer


Google-annonser