Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaparna HB1 Norrbotten 2012-02-16 Berndt Ericsson Kunskaparna HB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaparna HB1 Norrbotten 2012-02-16 Berndt Ericsson Kunskaparna HB."— Presentationens avskrift:

1 Kunskaparna HB1 Norrbotten 2012-02-16 Berndt Ericsson Kunskaparna HB

2 2 Ur BP12 (prop. 2011/12:1) ”Den svenska vuxenutbildningen har en stolt historia.”

3 Kunskaparna HB3 Ur BP12 (prop. 2011/12:1) ”För att vuxenutbildningens mål och syften ska uppnås krävs en fortsatt utveckling vad gäller analyser av den enskildes behov samt att utbildningarna genomförs i flexibla former. Det innebär bl.a. att verksamheten ska anpassas efter vuxnas övriga åtaganden och livssituation. Ansvaret för en sådan utveckling ligger på huvudmännen.”

4 Kunskaparna HB4 Ur BP12 (prop. 2011/12:1) ”Den 1 juli 2012 ska den nya skollagen (2010:800) börja tillämpas på vuxenutbildningen. Den ställer bl.a. krav på en förstärkt individualisering av vuxenutbildningen. Detta innebär bl.a. ett krav på upprättande av individuella studieplaner. I detta arbete är vägledning och validering viktiga instrument. Regeringen bedömer att validering i mycket högre grad bör känneteckna verksamheterna och har därför infört bestämmelser om detta i den nya skollagen. Det förstärkta valideringsarbetet är särskilt viktigt för de utlandsföddas möjligheter att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden.”

5 Kunskaparna HB5 En infrastruktur för alla vuxnas lärande Återkommande utbildning Livslångt och livsvitt lärande

6 Kunskaparna HB6 Konsekvenser Likvärdig med ungdomsskolan men inte en spegelbild Vuxperspektiv Validering Brytande av tid och rum

7 Kunskaparna HB7 M å l och strategi f ö r vuxnas l ä rande- riksdagsbeslut i maj 2001 Mål: ( gäller den samhällsstödda vuxenutbildningen vid sidan av högskolan) högskolan) Alla vuxna skall ges m ö jlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att fr ä mja personlig utveckling, demokrati, j ä mst ä lldhet, ekonomisk tillv ä xt och Alla vuxna skall ges m ö jlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att fr ä mja personlig utveckling, demokrati, j ä mst ä lldhet, ekonomisk tillv ä xt och syssels ä ttning samt en r ä ttvis f ö rdelning. syssels ä ttning samt en r ä ttvis f ö rdelning.

8 Kunskaparna HB8 M å l och strategi f ö r vuxnas l ä rande - Pedagogik och arbetsformer utvecklas f ö r att motsvara individernas f ö r ä nderliga och ö kande behov av l ä rande i ett kunskapsbaserat samh ä lle. - Individens l ä rande och kunskaps- s ö kande st ö ds genom r å dgivning och v ä gledning, baserad p å erk ä nnande av faktiska, redan f ö rv ä rvade kunskaper.

9 Kunskaparna HB9 M å l och strategi f ö r vuxnas l ä rande - Ä ndam å lsenliga l ä rmilj ö er samt under- visning, handledning och n ä tbaserad utbildning tillhandah å lls i en omfattning som s å l å ngt m ö jligt svarar mot alla vuxnas varierande behov av och f ö ruts ä ttningar f ö r l ä rande. i en omfattning som s å l å ngt m ö jligt svarar mot alla vuxnas varierande behov av och f ö ruts ä ttningar f ö r l ä rande. - Ekonomiskt st ö d erbjuds vuxna f ö r att stimulera till deltagande i utbildning och kompetensutveckling.

10 Kunskaparna HB10 M å l och strategi f ö r vuxnas l ä rande - Samh ä llet, arbetsgivarna och de enskilda ansvarar gemensamt f ö r att olika individers och olika gruppers behov av s å v ä l allm ä n som specialinriktad utbildning tillgodoses. - Allt formellt och icke formellt l ä rande, som å tnjuter samh ä llets st ö d, genomsyras av ett demokratiskt f ö rh å llningss ä tt och respekt f ö r allas lika v ä rde.

11 Kunskaparna HB11 M å l och strategi f ö r vuxnas l ä rande - En grundl ä ggande samsyn ö ver politikomr å den och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkr ö relser efterstr ä vas f ö r att f ö rverkliga individernas l ä rande och kompetensutveckling

12 Kunskaparna HB12Kunskaparna HB Vuxnas lärande Nyckelområden Sektorsövergripande ansvar Sektorsövergripande ansvar Nya organisationsformer Nya organisationsformer Ökad tillgänglighet Ökad tillgänglighet Kombinationer med annan kompetens- utveckling Kombinationer med annan kompetens- utveckling Tillgodoräknande av kunskaper inhämtade utanför det formella utbildningssystemet Tillgodoräknande av kunskaper inhämtade utanför det formella utbildningssystemet

13 Kunskaparna HB13 ”Vux 2012” Ny skollag (2011:800) tillämpas för vux fr o m 1 juli 2012 Mål, syfte och utgångspunkter Förstärkning av individperspektivet Lagreglering av vägledning och ISP Validering och prövning Ny betygsskala Reformerad gymn vux Ny förordning

14 Kunskaparna HB14 Styrkedjan Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Styrkedjan Kursplan

15 Kommunernas vuxenutbildning En lagstadgad verksamhet Kunskaparna HB15

16 Kunskaparna HB16 Vux i nya skollagen prop. 2009/10:165 Utgångspunkter ”Utgångspunkterna för regeringens förslag är i dessa delar dels principen om det livslånga lärandet, dels de olika skolformernas och verksamheternas särart. Den utbildning som i dag inryms i det offentliga skolväsendet för vuxna ska också fortsättningsvis utgöra en del av skolväsendet och ska i det sammanhanget ges de förutsättningar som krävs med anledning av vuxenutbildningens uppdrag och särart. När det gäller de delar av skolväsendet som berör vuxna ansluter sig förslaget i många avseenden till de förslag som arbetats fram inom dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet och som presenterades i departementspromemorian, Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33).”

17 Kunskaparna HB17 Vux i nya skollagen prop. 2009/10:165 Utgångspunkter forts. ”Det uppdrag som utbildningen för vuxna har och perspektivet livslångt lärande kräver dock en anpassning av regelverket till dessa förhållanden. En annan utgångspunkt ska vara att verksamheten inom den utbildning för vuxna där kommunerna är huvudmän i stora delar ska vara likvärdig med den som erbjuds i ungdomsskolan. En anpassning till vuxnas behov, önskemål och förutsättningar har varit en viktig utgångspunkt för den nya skollagen.”

18 Kunskaparna HB18 Vux i nya skollagen prop. 2009/10:165 Vägledning ” Inom vuxenutbildningen har vägledningen en dubbel funktion, dels att vägleda personer som redan befinner sig i studier, dels att vägleda presumtiva deltagare. Vägledning och information är i dessa sammanhang viktiga för att den enskilde ska kunna få den utbildning som hon eller han har behov av eller önskemål om.

19 Vux i nya skollagen prop. 2009/10:165 Forts. vägledning Det är viktigt att det ingår information om studiestödssystemets uppbyggnad och villkor i vägledningen. Många kommuner har i dag valt att placera vägledningsfunktionen för vuxna centralt, i ett lärcentrum eller i infotek etc. Inte sällan består vägledningen för vuxna av en första insats i form av validering, dvs. en första uppskattning av vilka kunskaper den vuxne redan har förvärvat t.ex. i yrkesliv eller studier.” Kunskaparna HB19

20 Kunskaparna HB20 Vux i nya skollagen prop. 2009/10:165 Målen för kommunernas vuxenutbildning ”För vuxenutbildningens olika skolformer föreslås specifika gemensamma övergripande mål och syften som utgår från det beslut riksdagen fattade i maj 2001 (prop. 2000/01:72) om mål och strategier för hela området vuxnas lärande. Dessa mål och syften betonar det breda uppdrag som vuxenutbildningen har och den särart den ska uppvisa.”

21 Kunskaparna HB21 Vux i nya skollagen 2010:800 Målet för komvux/särvux/sfi är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

22 Kunskaparna HB22 Vux i nya skollagen 2010:800 Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. (Obs! Gäller inte sfi) Ska erbjudas och genomföras i form av kurser.

23 Kunskaparna HB23 Vux i nya skollagen 2010:800 Behörigheter till gymn vux: Behörighetsbestämmelser flyttade från förordning till lag ”Sakna kunskaper” ” Ha förutsättningar att tillgodogöra sig”

24 Vux i nya skollagen 2010:800 Kommunernas skyldigheter Kommunal vuxenutbildning 3 § Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Kunskaparna HB24

25 Vux i nya skollagen 2010:800 Forts. kommunens skyldigheter Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - Kommunens ansvar 10 § Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Kunskaparna HB25

26 Vux i nya skollagen 2010:800 Rätt att delta i utbildning på grund- läggande nivå 11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 1. är bosatt i landet, 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där. Kunskaparna HB26

27 Vux i nya skollagen 2010:800 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå - Huvudmannens ansvar 16 § Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 19 § har rätt att delta i en utbildning och önskar delta i den, också får det. Kommunerna ska sträva efter att därutöver erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. Kunskaparna HB27

28 Vux i nya skollagen 2010:800 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå forts. - Huvudmannens ansvar forts. 17 § Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning Kunskaparna HB28

29 Vux i nya skollagen 2010:800 Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå 3 § Kommunerna ska tillhandahålla särskild utbildning för vuxna. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå och gymnasial nivå. - Kommunens ansvar 10 § Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Kunskaparna HB29

30 Vux i nya skollagen 2010:800 Särskild utbildning för vuxna forts. Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Huvudmannens ansvar 13 § Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Kommunerna ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. 14 § Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning. Kunskaparna HB30

31 Vux i nya skollagen 2010:800 Utbildning i svenska för invandrare - Kommunens ansvar 11 § Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för invandrare erbjuds dem som enligt 13 § har rätt att delta i utbildningen. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. Lag (2010:877). Kunskaparna HB31

32 Vux i nya skollagen 2010:800 Utbildning i svenska för invandrare forts. - Kommunens ansvar forts. 12 § Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Kunskaparna HB32

33 Kunskaparna HB33 En ny förordning om kommunernas vuxenutbildning SFS 2011:1108 Utgångspunkter; ny skollag, reformering av gymn vux, vux i Krim, betygsrätten m.m. Gemensam struktur Harmonisering (en enda vuxenutbildning) Utestående frågor avseende särvux och sfi (Gymnasiesärskoleprop. och begränsad tid i sfi m.fl.) Tillämpas fr o m 1 juli 2012

34 Förordningen SFS 2011:1108 Individuella studieplaner - obligatoriskt - innehållet - särskilt viktig vid examen - krav på info vid vgl Kontinuerlig utbildning under hela året Kunskaparna HB34

35 Kunskaparna HB35 Gymn.prop. 2008/09:199: Gymn vux Ett syfte för den gymnasiala vuxenutbildningen är att ge den enskilde kunskaper och kompetenser enligt nationella kursplaner, som är desamma som för gymnasieskolan. Det innebär dock inte att lärande måste ske i en organisation som är en spegelbild av ungdomsskolan. Vägen till målen, innehållet och formen kan se olika ut och präglas av den vuxnes behov, förutsättningar och erfarenheter.

36 Kunskaparna HB36 Gymn.prop. 2008/09:199: Gymn vux En utgångspunkt för den gymnasiala vuxenutbildningen är att den ska vara likvärdig med gymnasieskolan då det gäller nivå och mål samt, i viss mening syften. En annan utgångspunkt är att den gymnasiala vuxenutbildningen ska kännetecknas av ett individperspektiv och att innehållet i utbildningen ska präglas av den enskildes behov.

37 Kunskaparna HB37 Gymn.prop. 2008/09:199: Gymn vux Vidare ska en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet känneteckna verksamheten med utgångspunkt i den vuxnes livssituation. Kunskaper och kvalifikationer som den vuxne erhållit i yrkes- och arbetsliv kan tillgodoräknas honom eller henne i samband med deltagande i utbildningen. En konsekvens av detta blir att tids- och rumsstyrning av verksamheten inte blir lika framträdande som i gymnasieskolan.

38 Kunskaparna HB38 Gymn.prop. 2008/09:199: Gymn vux Samverkan med gymnasieskolan Regeringens bedömning: Dagens regelverk medger samverkan mellan gymnasial vuxenutbildning och gymnasieskolan. Deltagarna bör fortfarande vara elever i respektive skolform.

39 Hur ser det då ut i Norrbottens län? Finns det lokala/regional mål och strategier med utgångspunkt i de nationella? Likvärdig tillgång? Finns det en infrastruktur för vuxnas lärande och hur ser den ut i så fall? Utgår organisation, arbetsformer etc. från de nationella målen? Kunskaparna HB39

40 Hur ser det då ut i Norrbottens län? På vilka grunder fattas beslut om utbildningar? Hur arbetar man med behovsanalyser och vems behov tillgodoses i så fall? Gränssnittet mot uppdragsutbildning och arbetsmarknadsutbildning? Vilket genomslag har vux- och individperspektivet i verksamheten? Hur arbetar man med uppföljning, utvärdering och övrigt kvalitetsarbete? Kunskaparna HB40

41 Hur ser det då ut i Norrbottens län? Lever kommunerna upp till lagen? Kunskaparna HB41

42 Sist men inte minst Vart tog pengarna vägen egentligen???? Kunskaparna HB42

43 Finansiering av kommunernas vuxenutbildning Länets ”produktion” år 2010 drygt 1 900 årsstudieplatser i komvux! Överförda medel för vux till ”påsen” motsv. ca 3 500 årsstudieplatser! Kunskaparna HB43

44 Underlag kommunala/regionala strategier Utgångspunkt: Lag och förordning Hur ser våra förutsättningar ut för att de nationella målen ska uppnås? Vilka effekter vill vi att vuxenutbildningen ska få på lokal/regional nivå? Vad behöver vi göra, på våra resp. nivåer, för att vi ska lyckas? D.v.s. vilka utmaningar står vi inför? Vilka långsiktiga strategier bör vi lägga upp? T.ex. vad gäller rekrytering, samverkan, fortsatt reformering, kvalitetsarbete, kompetensutveckling etc.? Kunskaparna HB44

45 Kunskaparna HB45 Och nu då… Lycka till !

46 Kunskaparna HB46 Tack för mig! Berndt Ericsson kunskaparna@gavlenet.se


Ladda ner ppt "Kunskaparna HB1 Norrbotten 2012-02-16 Berndt Ericsson Kunskaparna HB."

Liknande presentationer


Google-annonser