Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Först en del Antiturkiska fördomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Först en del Antiturkiska fördomar"— Presentationens avskrift:

1

2 Först en del Antiturkiska fördomar
Ex ryske tsaren Alexander före Krimkriget Europas ”sjuke man” Detta gav att det Osmanska Imperiet hade styrts av Odugliga Grymma Liderliga Inkompetenta mm

3 I övriga europa Ex geografiböcker i London 1800 talet
”turken är vanlig, högväxt stark och robust ,de är även overksamt, grymt och okunnigt folk” I motsvarande bok i Paris 1860 Den slöe turken han ligger overksam i sin soffa och röker tobak från Smyrna (dagens stad Izmir) värmer sig med mockakaffe, betraktar dansande slavar; några gryn av opium går igenom kroppen och transporterar honom till himlen åtföljd av odödliga skönheter”

4 Fortsatte under första världskriget
”Turkarna är en mänsklig cancer,en krypande plåga i köttet på de länder som de styr” En amerikansk skribent (fd ambassadör i Berlin) föreslog att turkarna skulle behandlas på samma sätt som indianerna och placeras i reservat

5 Osmanska Imperiet-ett muslimskt-romerskt rike av turkisk nation
Turkar framträdde för första gången 500 talet f.kr De är identifierade som en av många nomadstammar kring Altajbergen mellan Gobiöknen och västsibiriska Taijgan Ordet Turk? Kan vara förknippat med ordet/betydelsen styrka (finns olika förklaringar) De äldsta nomadstammars etniska ursprung har varit och är fortfarande ämne för diskussioner

6

7 Olika grupper Vissa klassas som Indoeuropéer Andra som finsk-ugriska
Andra som altaijer= den grupp som inbegriper -turkar -mongoler Och ibland även manchuer och koreaner ungefär 167 miljoner människor och domineras främst turkspråkiga

8 Spridningen av stammarna
Österifrån (kina) till de stora Euroasiatiska slätterna Ledde till påverkan av sin dialekt och sedermera språk Ledde sedan till”den turkiska språkfamiljen” och talas från Sinkiang i Kina till Balkan i väster och från Sibirien i norr till Afganistan i söder Turkiska,uiguriska,karakalpakiska,karaimiska och gaugaziska Albania, Azerbaijan,Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Southern Cyprus, Greece, Kosovo, Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Northern Cyprus, Romania, Russia, Serbia, Syria, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan,

9 Fortsatt Vandring Man vandra västerut längs Svarta havets norra stränder Många döptes, blev ortodoxa kristna och absorberades helt av sin omgivning Andra ex ortodoxa Gaugauzerna i dagens Moldavien behållit sitt turkiska språk Totalt 250 000 till antalet, varav 147 500 i Moldavien, 31 000 i Ukraina, 15 000 i Turkiet och 11 000 i Ryssland.

10 Religionen och Språk Turkfolken var ursprungligen Animister=tillbad himlens Gud tann och jordens och vattnets Gud yersu . Kontakten förmedlades av shamanerna Språket Osmanska (från den Altaiiska språkfamiljen) Osmanska, eller ottomanska, kallas den äldre och av persiska och arabiska (den sistnämnda främst genom den förstnämnda) starkt influerade formen av turkiska som användes som administrativt och litterärt språk i Osmanska riket. Det skrevs med en utökad variant av det arabiska alfabetet. Osmanskan omvandlades till den moderna turkiskan genom Kemal Atatürks omfattande reformer på och 1930-talen. År 1928 genomfördes den mest omfattande reformen; den innebar att de flesta ord med arabisk härkomst ersattes med turkiska synonymer, dialektala varianter eller syntetiska konstruktioner. Det arabiska alfabetet ersattes av de turkiska alfabetet, som baserades på det latinska alfabetet inklusive bokstäverna ö

11 Myter En av den myt som oftast tas fram i skolorna idag är att:
Turkarna lämnade centralasiatiska stäpperna anförda av en grå varg när befolkningen ökat och maten tagit slut, torkan tilltagit. Det hårda stäpplivet har format turken (kanske därav de fördomar som nämnts) Soldatkonsten är turkarna grund till enligt vad forskarna upptäckt Man och kvinna. Alla turkar var redo för krig

12 Attila Framställs inte som den vilde barbar och förfärliga hunn som han gör i väst. Utan en skicklig krigare. Han sitter även i entrén till turkiska militärmuseet med Timur Lenk och andra ledare för hunnerdynastier Attila (cirka ) var hunnernas kung Han kallades av samtiden Guds gissel. Attila härskade över ett stort antal folk främst i östra Europa. Hunnerriket var Europas största rike i sin tid och sträckte sig från Donau upp till Östersjöns sydkust, och från Svarta havet in i Centraleuropa. Två gånger invaderade han Balkan och nådde andra gången fram till Konstantinopel som omringades, han nådde Orléans och han drev påven från sitt residens i Ravenna. Han förekommer i de nordiska sagorna under namnet Atle.

13 Romerska riket som störst år 117 efter kristus

14 Östromerska riket mer känt som Bysantinska 330–1453 riket med huvudstad Konstantinopel
Efter det att västra delen av romerska riket upplösts på 400-talet fortlevde östra delen med Konstantinopel som huvudstad. Imperiets historia uppvisar stora svängningar. På 500-talet återerövrade kejsar Justinianus I en stor del av västra medelhavsområdet, men på 600-talet gick Nordafrika och Syrien förlorade till muslimerna samtidigt som slaver och avarer lade under sig Balkanhalvön. På 800- och 900-talen återtog Bysantinska riket flera förlorade provinser och upplevde en storhetstid omkring år Efter nederlaget mot de seljuqiska turkarna 1071 förlorades huvuddelen av Mindre Asien, men på 1100-talet återtog kejsarna av den komneniska dynastin betydande områden.

15 Försvagades av inre konflikter
Med det slag som hände 1071 då seldjukiske ledaren Alparslan slog ut Romanus IV vid Manzikert (nuvarande Malazgirt) norr om Vansjön i östra Anatolien (då Bysantinskt territorium). Detta slag sägs vara starten på Anatoliska historien Och då som invandring till glest befolkade områden Blandäktenskap förekom Många övergick till Islam och blev ”Turkar”

16 Centrum Iznik Inte långt från Konstantinopel stannade Alparslans efterträdare och skapade ett Centrum Korstågen kom en efter en Under 1200 talet nådde seldjukerna sin höjdpunkt Men deras makt försvann i och med Mongolernas framfart nära Sivas i norra delen av Anatolien Deras rike krossades av mongolerna

17 Autonoma områden Efter mongolernas erövringar uppstod ett antal autonoma turkiska furstendömen som ofta formade allianser och lika ofta hamnade i konflikter. Ett av dessa områden styrdes av en person med namn Osman Hans stam kom först att besegra sina grannstammar sedemera det bysantinska riket och expandera upp till Wiens portar

18 Kriget Kristna och muslimska krigare stred sida vid sida
I historien och fram till idag har Turkarna alltid gjort detta Osmanerna såg inte sin religion som exklusiv I den muntliga traditionen prisas både kristna och muslimska och äktenskap över religionsgränserna var vanliga

19 Osman Dog troligen1323 Ersattes av sin son Ohran (startpunkten för sidenvägen via Anatolien fr allt via Bosporen ut i Egeiska havet) Orhan intog Bursa (10 mil söder om dagens Istanbul) 1354 Ohran gick över Bosporen och trängde sig in för att hjälpa sin svärfar (han var Bysantinsk kung)

20 Bysan försvagat Osmanerna starka
Det osmanska riket blir en europeisk makt Efter att huvudstaden flyttats 1326 till Adrianopel (Edirne mellan Grekland,Bulgarien och Turkiet) Hadrianopolis i Bysantinska riket

21 Erövring Målet var att erövra, från Edirna, Konstantinopel
Sedan Wien (detta lyckades inte) i det heliga Romerska Riket För att sedan inta Rom, det romerska rikets gamla huvudstad. (men detta gjordes inte) De ortodoxa kristna slöt upp på turkarnas sida och såg dem som bundsförvanter mot katolska Europa Det fjärde korståget med plundring av Konstantinopel 1453. Nu har Osmanska riket sin fasta plats

22 Mehmet Erövraren Han lyckades erövra stora delar av Balkan och Anatolien: Serbien, Grekland, Valakiet, Trapezunt (Trabzon), Bosnien och Albanien med flera. Han misslyckades dock inta Belgrad i belägringen år År 1475 erövrade han Krim och kunde därmed göra Svarta havet till ett innanhav i riket.

23 Det andra Rom Konstantinopel fick efter erövringen 1453 DET ANDRA ROM
Och staden gavs ett grekiskt namn Istanbul =till staden Mehmet erövraren som intog staden blev keysar rom (de europeiska delarna man erövrade kallades Rumelien Man ville verkligen upprätta muslimskt-romerskt världsvälde Riket expanderade i alla ändar se kartan Ett misslyckat försök att erövra Wien gjordes 1529 1541 omfattade Osmanska riket 2,5 kv km och 35 miljoner människor (svårt att uppskatta) Det Osmansk riket blev en viktig faktor i Europeiska politiken

24 Europas ”sjuke man” Mot slutet av 1500 talet började den långvariga nedgången som till slut gav Osmanska riket Europas”sjuke man” Orsak var många men fr allt att man var ovillig att anpassa sig till nya villkor samt en misstro till kunskap utifrån. Detta hängde fast vid att det Osmanska riket inte hade något att lära av de otrogna barbarerna i väst!!

25 Gustav III 1631 Under det trettioåriga kriget
Försök att få Turkiet till en fredsöverenskommelse i Passarowitz 1718 Ytterligare eftergifter till fr allt Habsburgska riket (Habsburg är ett tyskt furstehus, som regerade i Österrike från 1278 till ) Dessa var huvudfienden för fr allt Osmanska imperiet under talets början Därefter övertogs rollen av Ryssland Under Katarina den Store II

26 Ryssland Ryssland under Katarina den Store i de områden som behärskades av Osmanska Rikets vasaller = krimtatariska khanerna slutade med ett Osmanskt nederlag Ryssland fick fotfäste vid Svarta Havet Moskva blev i och med detta protektor över grekisk –ortodoxa kyrkan i Istanbul vilket av Moskva tolkades som en maktfaktor över alla ortodoxa i Osmanska riket Ryska konsuler placerades nu också över hela Balkan och på de grekiska öarna samt grekiska fartyg under ryska flagg började ta över Svarta havet

27 1839 Nya reformer i Osmanska riket ett närmande till Västeuropa
Ett litet perstroijka (tanzimat)omorganisering Ett antal osmanska institutioner avskaffades Mycket centraliserades Postväsen öppnades Obligatorisk grundskola infördes Samt ett franskspråkigt gymnasium öppnades Alltså ett närmande till Europa började inte 1923 (Ataturk) utan nästan 100 år innan

28 Nationstillhörigheten
Var knuten till religionen Till den ortodoxa nationen (millet) hörde alla till oavsett om de var Bulgarer,araber,greker,serber,rumäner Men detta försvann i takt med att väckelsen i Europa växte och sedermera blev det etnisk tillhörighet

29 Ryssland expanderar I och med Krimkriget så trängde Ryssland längre in och ner i Kaukasien Tsar Nikolaj I hade gett Osmanska riket namnet Europas”sjuke man” Han försökte ,från Dardanellerna och Bosporen ta herraväldet över Svarta havet En koalition bestående av Frankrike Storbritannien och Sardinien och osmanska riket lyckades stoppa rysslands framfart

30 Fredsfördrag Krimkriget 1856 i Paris ett fredsfördrag erkändes Osmanska riket som en europeisk makt. Ryssland förlorade Sevastopol,Valakien

31 Förändra och modernisera Osmanska riket
Reformdiskussioner olika linjer Nyosmanerna ansåg att riket måste ta del av västerländska lösningar för att bygga upp och lösa rikets problem Målet var en konstitutionell monarki baserad på Koranens principen rådplägning (överläggning) mellan de styrande och styrda

32 Det rysk-turkiska kriget 1877–1878 utkämpades mellan Tsarryssland och Osmanska riket. Det grundades i den ryska avsikten att få tillträde till Medelhavet via Bosporen och Dardanellerna samt att bryta den osmanska överhögheten över de ortodoxt kristna slaviska folken (främst serber och bulgarer) på Balkan. Under kriget gick västmakterna in på den osmanska sidan eftersom de inte ville att Ryssland skulle få större makt. Tillsammans lyckades de begränsa de ryska framgångarna men kriget resulterade i långvariga oroligheter på Balkan. Fred slöts slutligen i och med fördraget i San Stefano den 3 mars 1878, enligt vilket Osmanska riket erkände Rumäniens, Serbiens och Montenegros självständighet, samt Bulgariens autonomi.

33 forts Under en tid av 30 år följde ett långt enväldigt styre av Abdulhamid II och hans tronföljare Deras auktoritära metoder fick motsånd fr allt från armén Ungturkiska rörelsen föddes. De skilde sig från ungosmanerna på det viset att de inte bara ville rädda den osmanska staten utan även reformera den från grunden

34 CUP kommittén för enhet och framsteg
Fr allt var det unga officerare från Balkan som engagerade sig i rörelsen Fr allt en pers Mustafa Kemal som sedan skulle gå till historien som Ataturk (fadern) Han tog över ledningen av rörelsen och mer och mer makten i Osmansk dåvarande riket Han inledde sin ”bana” i Thessaloniki 1908 Parlamentsval hölls och ungturkarna kom till makten Allt gick inte så lätt. Lokala ledare ute på landsbygden krävde ökat självstyre De religiösa och etniska minoriteter skärpte sina krav på autonomi

35 forts 1908 förklarade sig Bulgarien självständigt
Dodekanisos grekisk prefektur0administrativt område som omfattar de Dodekanesiska öarna, på svenska Tolvöarna, i distriktet Södra egeiska öarna. Tolvöarna har fått sitt namn (grekiska dodeka 'tolv' och nisos 'ö') efter de tolv huvudöarna i ögruppen (som sammanlagt består av över 160 öar). Befolkningen uppgår till ungefär invånare. 1908 förklarade sig Bulgarien självständigt Samma år tillkännagav Österrike annekteringen av Bosnien och Hercegovina Revolter utbröt nere i Jemen , även Makedonien och Albanien fick Osmanska avstå från de sk Tolvöarna med Rhodos samt sina sista besittningar i Nordafrika till Italien

36 CUP forts 1914 beslutade sig en grupp inom CUP att gå in i första världskriget på trippelalliansens sida Motiveringen var att det var allt för stora risker att inte vara med. Kriget skulle pågå på allt för stort Osmanska territorier Fanns en alltför stor riska att Osmanska riket skulle styckas upp i farten av vad England Ryssland, Frankrike hade för mål. Och framförallt Tyskland med deras stormaktsambitioner Man ingick olika avtal/fredsfördrag om att helt enkelt ta över länder och regioner. Ex Ryssland vill ha Persien och Storbritannien tillerkändes Afganistan

37 Slutet Den 2 november deklarerade Ryssland krig mot det osmanska riket. Efter kom Storbritannien och Frankrike in 27 oktober kapitulerade Osmanska riket Vilket blev ett definitivt slut på den drömmen om ett muslimt-romerskt rike av turkisk nation

38 Kemalismen Nu ville man dela upp osmanska imperiet
10 aug 1920 Sevre´s (en stad utanför Paris) avtalet Allt turkiskt territorium i Europa tillsammans med större delen av Anatoliens västkust skulle tillfalla Grekland, som redan ockuperat Izmir (Smyrna) Återtogs genom Grek-Turkiska kriget Armenier och kurder skulle upprätta självständiga stater i östra Anatolien Osmanska riket hade alltså inget att sätta emot och ungturkarna flydde från istanbul och lämnade Anatolien Mindre Asien , är den halvö i sydvästra Asien som upptar större delen av Turkiet.

39 Turkarnas fader Mustafa Kemal (Kemal =fulländad) klev in på den politiska scenen och blev Ataturk (turkarnas fader) Föddes runt 1880 i Saloniki idag Greklands näst största stad.

40 Mustafa Kemal tillhörde den sista generationen av osmanska officerare och fick se imperiet dö framför sina ögon. En vändpunkt kom när de allierade styrkorna invaderade Gallipolihalvön på Dardanellernas Europeiska kust, där syftet var att gå upp österut via Marmarasjön och sedan inta Istanbul Gallipoli i England fr allt är en skam. De allierades största misslyckande. I Turkiet är det en triumf 1915 forts

41 Vapenstillestånd Mustafa Kemal blev kallad till Samsun den 19 maj (Samsun ligger vid svarta havskusten Norra Turkiet var Osmanska rikets huvudstad en tid) I Samsun så kom vändpunkten för hela landet, med Ataturk i spetsen Här samlade han ett antal officerare och började planera ett återtagande av de ockuperade delarna av Anatolien. OBS Vid samma tid startade Armeniska förintelsen Återkommer till detta senare

42 Förklarade krig Ataturk tog sig till Ankara och förklarade krig mot ockupationsmakterna En svår start på kriget men han lyckades vända striderna till sin fördel Fler och fler slöt sig till hans trupper och den 24 augusti 1921 slogs den grekiska armén tillbaka och formligen kastades ut i Svarta Havet och nere i söder ut via bl a Izmir. På kort tid förvandlade Ataturk ett raserat land till men ett segrande land

43 Sevrés Sevrés fördraget upphävdes och nya förhandlingar inleddes
1923 en ny stat skrevs en självständig stat inom de gränser som råder än idag Han övertog ändå ett land i ruiner Bara under Balkankrigen hade ungefär 3 miljoner anatoliska muslimer dödats, tusen Armenier , greker dött.

44 Befolkningsminskning
Till denna katastrof av befolkningsminskning blev det omsättning av folk till Turkiet Ett befolkningsutbyte -1,3 milj grekisk ortodoxa många turkspråkiga lämnade de områden i Anatolien, mellan , där de bott i generationer Medan muslimer, många med grekiska som modersmål, flyttade in från Grekland Resultatet blev en nettominskning med ungefär 10% Bara 17% av befolkningen levde nu i städer med mer än invånare motsvarande 25% före kriget Mest försvann utbildade, kvar blev huvudsakligen en bondebefolkning på 13 miljoner OBS C.a 20 miljoner Millets (gemenskap/trosgemenskap blandning av religioner) och 1,8 miljoner greker i 1914 Ottomanska Imperium

45 Den sekulära revolutionen
Ataturk ville hinna ikapp väst GLÖM Alla tankar på revanchism Panturanska (storturkiskt välde) Panosmanska Panislamiska ideologier Krafterna skulle koncentreras på återuppbyggnad En ny civilisation Ataturks credo; Civilisation det är västvärlden! Både till innehåll och form måste Turkiet ta till sig västvärldens framsteg!

46 Sex vita pilar mot en röd turkisk bakgrund
Vägen dit -de sex pilarna (alti-ok) Via äldsta partiet CHP Republikanska folkpartiet Sex vita pilar mot en röd turkisk bakgrund Nationalism Republikanism Populism Etatism Sekularism Reformism

47 Nationalismen Skapa ett homogent turkiskt samhälle OBS Viktigt
”varje associering med en annan identitet än den turkiska betecknas som separatism och förräderi”!!Detta gällde särskilt antydan om ”kurdiskhet”

48 Republikanism Ett definitivt brott mot det osmanska förflutna
Och manifesterades med fr allt avskaffandet av Kalifatet (Kalifat kallades de islamiska riken som styrdes av en kalif , egentligen 'ställföreträdare).

49 Populism Suveräniteten skall ligga hos folket
Genom dess valda representanter I nationalförsamlingen Det nya turkiska samhället skall inte vara baserat på klasser nationell enhet och solidaritet skall stå före klass- eller gruppintressen. Därför kan drivande av särintressen vara ett hot mot nationen, enligt konstitutionen.

50 Etatism =en filosofi centrerad kring staten
Staten skall ha huvudansvar för ekonomiska politiken Stå för de investeringar som privata initiativ inte klarar. Var i början influerat av sovjetisk planhushållning men behöver inte tolkas så. Kan tolkas som statens ansvar att sköta den infrastruktur som den rena marknadsekonomin inte finner lönsamma. Också ett förnekande/förbjudande autonomiskt politiska och kulturella sfärer Det civila samhället betraktades som farligt eftersom det låg utanför statens kontroll

51 Sekularism Åtskillnad religion och stat!!
I praktiken innebar det en nationalisering av religionen Staten monopoliserade religionen Och definierade vad som var korrekt turkiskt Islam OBS det skulle bara praktiseras i smyg hemma i köket Varje offentligt uttryck för en icke statlig Islam sågs som ett hot mot Ataturks moderniseringsprojekt

52 forts Sekulariseringen av staten hade pågått i nästan 100 år inom det osmanska riket, innan det fick slutgiltigt uttryck med kalifatets avskaffande Samtidigt var det först i 1924 års konstitution som islam blev statsreligion. Osmanska riket hade aldrig haft någon officiell statsreligion avskaffades också islam som statsreligion i Turkiet. Man skulle alltså kunna säga att Turkiet bara varit officiellt muslimskt under 4 år. OBS Inrättades ett religiöst direktorat för att hålla de religiösa yttringarna under kontroll

53 Kurderna stod i vägen 1925,Ataturk slog hårt ner Kurderna i Östra delen av nuvarande Turkiet. Eftersom de ville skapa sin egen autonoma del i Islam,s namn De förhindrade moderniseringsprocessen 47 stycken kurder hängdes i dåvarande ”huvudstaden” Diyarbakir Ett mordförsök på Ataturk ledde till ytterligare avrättningar Vid bara två tillfällen tilläts det att bilda partier. Men när de försökte uppträda så blev de förbjudna innan de hann bygga upp någon folklig bas

54 Nationalstat Ataturk strävade efter att skapa en modern sekulär nationalstat Nationen måste hållas i handen för han såg osmanska och islamska arv som det största hindret för sitt projekt Som sagt, kalifatet (islamiska riken som styrdes av en kalif =ställföreträdare för Muammed) avskaffades och även de religiösa domstolarna Latinska alfabetet infördes istället för det arabiska Ataturk reste själv kors och tvärs över Anatolien för att undervisa. Det var ju nu ett folk som plötsligt hade blivit analfabeter Efternamn blev obligatoriska Fezen blev förbjuden Kvinnorna gavs rösträtt och Schweiz civillagstiftning Italiens straffrätt samt franska förvaltningslagen tog man efter

55 Fezen I tal efter tal pratade han emot denna hatt
”denna hatt har suttit som ett emblem för okunnighet,försumlighet,fanatism och hat mot framsteg” Liknande attacker mot slöjan ”hur kan mödrar och döttrar i en civiliserad nation ta till sig denna sed, denna barbariska tradition?Det är ett sorgligt skådespel som gör hela nationen till ett åtlöje”

56 Musiken och Språket Musiken
Även arabiska och persiska klanger skulle bort Nä tacka vet jag västerländsk klassisk musik! Språket När Ataturk personligen introducerade det nya språket hade han svårt att förklara varför det skulle förnyas…nya bokstäver ex bokstaven Ö som Dragomanen =av arabiska terdjuman ’tolk’) fungerade som ett slags agenter i det osmanska väldet. De kunde till exempel anlitas som tolkar och var ofta greker. Dragomanhuset .

57 Personkulten Ataturk avled 1938
Hyllandet och ihågkomsten av Ataturk och sekulära statens skapare har blivit till mystiska, ritualiserade och närmast religiösa uttryck. Vid alla ankomststället till Turkiet möts man av hans bild. Han finns i princip varje affär Hans staty står givetvis i alla städer Alla klassrum alla kontor (statliga) har bild på honom Statliga kontor är dekorerade med citat från Ataturk ”Lycklig är den som kallar sig Turk (väldigt vanligt i centrala och Östra delarna av Turkiet. Inte i Istanbul. Ex i staden Van i östra delen lär det finnas katter med ett gult och ett blått öga. Ovanför det kattmuseum som finns står det; ”att vara snäll mot katter är viktigt i en uppbyggnad av ett civilt samhälle”

58 Hyllandet Den 10 november klockan 09,05 tjuter sirener över hela landet för att påminna om hans bortgång Bilarna stannar och förarna går ut och håller en tyst minut Detta datum slöt Ataturk sina ögon och gjorde Turkarna faderslösa! Intressant: Under parader marscherar ungdomarna och sjunger Ungdomens mars= Tre trallande jäntor—importerades av en ung turk som fick gymnastikdirektörsutbildning GHI i Sverige 1920 Finns även ett bygge uppfört i Ankare (Mausoleum) tog 15 år att bygga med namnet Anit kabir. Makten tillhör folket Lycklig är den som kallar sig Turk Står inskrivet inne i huset

59 Vad var Kemalism?? Enligt många så var det ;
-bara västerländsk till sin form och auktoritet Reformerna dikterades uppifrån och västerniseringen hängdes i mycket upp av symboler. Medan västerländska koncept med pluralism och yttrande-tankefrihet kom i bakgrunden. Några genuina demokratiska reformer fanns egentligen inte Republikanism sattes över demokratin

60 ”Brott mot Ataturk” 1951 antogs en lag i Turkiet
Denna lag straffar all som ”förolämpar minnet av Ataturk” genom ord eller handling!! Detta kan ge upp till 5 års fängelse Ex en journalist som hävdade att Ataturk inte begravdes med sedvanlig muslimsk ritual dömdes 2004 till 15 mån fängelse. En desperat arbetslös som riktade en pistol mot en byst av Ataturk fick 5 år

61 Klippen om Ataturk

62 Arvet från Ataturk med start 1960-
Man kämpar än idag med Ataturks arv Som alla politiker så gav han många ofta motstridiga besked just för att kemalismen kan åberopas från alla tänkbara och otänkbara utgångspunkter Eftersom Turkiet bildades efter ett befrielsekrig har allt armen sätt sig som en garant för den rena och sanna kemalismen Betraktat stat, nation och armé som odelbara begrepp Exempelvis i militärkupperna 1960,1971, och 1980 och när den första islamiska regeringen under Erbakan tvingades bort från makten 1997 i då vad som kallades 2första postmoderna militärkuppen Har detta skett med motiveringen””Ataturks arv spelas bort av korrupta och inkompetenta politiker Se förra årets försök till militärkupp

63 Aleviterna Aleviter (alevism =Alevism är en religiös inriktning)
En minoritet i Turkiet runt miljoner (i turkiet 72milj totalt) Både turkar och kurder För dom är Ataturk som en reinkarnation= reinkarnation/själavandring; är ett begrepp för trosföreställningar som innebär att en människas själ inte dör med kroppen, utan att hela själen, eller delar av den, kan övergå i en ny kropp, endera i människa eller djur.

64 Forts Aleviterna Genom grundande av den sekulära republiken räddade aleviterna från det sekellånga osmanska sunnitiska förtrycket Det finns i de alivitiska hemmen bilder på både Ali =den fjärde Kalifen =var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam efter profeten Muhammeds död 632. Och Ataturk sida vid sida.

65 Ungdomar För ungdomar idag betyder Kemalismen jämställdhet mellan könen, dans,musik och utlandsresor och en känsla av att inga stora klyftor skiljer dom från amerikansk och europeisk kultur Klar skillnad på västra och östra Turkiet

66 Den armeniska tragedin
Armeniens historia går årtusenden tillbaka i tiden. Samtidigt som högkulturerna strax söder om Armenien uppstod tämligen avancerade kulturer i det som nu är Armenien.

67 Karta över där folkmorden inträffade

68 Grunden Tragedin grundlades under den ryska expansionen söderut mot Kaukasien och Svarta havet som startade redan på 1500 talet med Ivan den förskräcklige 1700 talet kom krimtatarerna områdena 1800 talet annekterades kungadömet Georgien Och i kriget som ryssarna hade mot Ottomanska riket tog man in även Azebaijan och Armenien

69 Förändra Stora delen av befolkningen under den tiden var muslimer
Man beslöt att ändra demografiska förhållanden Dels genom deportationer av Muslimer och trycka in kristna Mellan 1828 och 1920 tvångsdeporterades över 2 miljoner muslimer, ett okänt antal fick även sätta livet till I denna förändring förlorade hela nationer-krimtatarer, abchazier, tjerkesser, och många många andra sina hemländer.

70 forts lovade ryssarna autonomi för armenierna och många andra privilegier Utbyte mot stöd i kampen mot Ottomanska väldet. Syftet var ju att nå Istanbul och kontrollera Bosporen Man invaderade Anatolien. Men det gick ju inte så bra Så när man retirerade så följde tiotusentals armenier som då övertog muslimers egendomar OBS! Under 1860 talet fördrevs 1,3 miljoner muslimer (tjerkesser, abchazier) från västra Kaukasien Var tredje dödades eller under deportationernas strapatser

71 Kriget 1877-78 Ryssland -Ottomanska
Ockuperade ryssarna stora delar av östra Anatolien Armeniske patriarken i Istanbul bad ryssland att armenierna skulle få en självständig armenisk stat på de områden runt Erzerum (de gamla områdena)

72 Under tiden och efter En rad underjordiska Armeniska motståndsrörelser bildades runt 1877 I Genéve och av Armeniska studenter i Ryssland inga dom hade levt i Osmanska riket Hunchack (ringklockan) var ett namn partiet var marxistiskt Terror var deras mål för att återfå sitt ursprungliga område Dessutom fanns en org som hette

73 Befolkningsstatistik
1912 så utgjorde armenierna mindre än 1/5 av den totala befolkningen i dessa provinser Bara i Bitlis =provins ,översteg den armeniska befolkningen 30%. ”armenisk” historisk provins Väldigt många armenier var bosatta i Istanbul . De var en välbeställd klass-köpman-affärsmän-kulturelit…. Majoriteten levde som bönder utspridda i östra Anatolien 9 miljoner idag i en sk diaspora drygt 3 miljoner i dagens Armenien (jerevan

74

75 Början till folkmordet
2 november 1914 inleddes första världskriget did Osmansk Ryska gränsen med små attacker Armenier var sk förtrupper Desssutom skulle det varit småtrupper som härjade inne i Östra Anatolien för att förbereda en rysk inmarsch För att slippa att skriva in sig i den Armeniska armén så gick man in frivilligt i ryska Fick en snabb militär utbildning skickades sedan tillbaka och hade gerilla krig. De lyckades förstöra mycket med sprängningar,sabotage mm Lokala tjänstemän, betydande människor i den osmanska administrationen dödades Armenier anföll kurdiska byar och kurderna svarade med motattacker

76 Armeniska kyrkan I ryska Transkaukasien (södra kaukasien)stöddes ryssarna Solidariserade sig med Ryssland Som motåtgärd 1915 beordrades att alla soldater med armeniskt ursprung skulle avväpnas omedelbart Staden Van hade under en längre tid infiltrerats av armeniska förband/gerilla 13 april 1915 intogs staden Van. Armenierna lämnade över den till ryssarna I Van hade de armeniska rebellerna bränt ner de muslimska delarna av staden och dödat ett stort antal muslimer Flera tusen kurder fick även sätt livet till När ryssarna tog över sedan så tillslöt även kosackker till plundring och mördande. Efter ockupationen av Van så fortsatte ryssarna västerut in mot nuvarande Turkiet Mot slutet av juli had Osmanska samlat sig för en motoffensiv Ryssar och armenier drevs ut från Van

77 Hämnden Nu hämnades kurderna på armenier alla armenier som stod i deras väg Osmanska inrikesministeriet hade tidigare tagit ett beslut om att alla armeniska kommittéer skulle stängas och nu satts det kraft bakom 2,500 ledande armenier i Osmanska samhället, många inom statsförvaltning

78 Osmanernas räddning Revolutionen 1917

79 Folkmord eller inte? Uppgifter 1 Orsakerna till händelserna
-osmansk syn -armeniers syn 2 Beskriv händelseförloppen 3 Hur ser världen idag på detta?


Ladda ner ppt "Först en del Antiturkiska fördomar"

Liknande presentationer


Google-annonser