Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Compulsory psychiatric care: perspectives from the Swedish coercion study Patient experiences, documented measures, next of kins’ attitudes and outcome.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Compulsory psychiatric care: perspectives from the Swedish coercion study Patient experiences, documented measures, next of kins’ attitudes and outcome."— Presentationens avskrift:

1 Compulsory psychiatric care: perspectives from the Swedish coercion study Patient experiences, documented measures, next of kins’ attitudes and outcome Tuula Wallsten MD 2008 04 18 Handledare: Handledare: Rickard Sjöberg, docent huvudhandledare Rickard Sjöberg, docent huvudhandledare Lars Kjellin, docent bihandledare Lars Kjellin, docent bihandledare Jerzy Leppert, professor bihandledare Jerzy Leppert, professor bihandledare

2 Artiklar Wallsten, T; Kjellin, L. “Involuntarily and voluntarily admitted patients' experiences of psychiatric admission and treatment - a comparison before and after changed legislation in Sweden”. European Psychiatry, 2004. Wallsten, T; Kjellin, L. “Involuntarily and voluntarily admitted patients' experiences of psychiatric admission and treatment - a comparison before and after changed legislation in Sweden”. European Psychiatry, 2004. Wallsten, T.; Kjellin, L. & Lindström, L. ”Short-term outcome of inpatient psychiatric care - impact of coercion and treatment characteristics”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2006. Wallsten, T.; Kjellin, L. & Lindström, L. ”Short-term outcome of inpatient psychiatric care - impact of coercion and treatment characteristics”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2006. Wallsten, T.; Östman, M.; Sjöberg, R.L. & Kjellin, L. ”Patients and next of kins’ attitudes towards compulsory psychiatric care”. Nordic Journal of Psychiatry, in press. Wallsten, T.; Östman, M.; Sjöberg, R.L. & Kjellin, L. ”Patients and next of kins’ attitudes towards compulsory psychiatric care”. Nordic Journal of Psychiatry, in press. Wallsten, T.; Kjellin, L. & Sjöberg, R.L. “The diagnostic accuracy of questions about past experiences of being mechanically restrained in a population of psychiatric patients”. Memory, in press. Wallsten, T.; Kjellin, L. & Sjöberg, R.L. “The diagnostic accuracy of questions about past experiences of being mechanically restrained in a population of psychiatric patients”. Memory, in press.

3 Psykiatrisk tvångsvård förekommer varje dag  18 patienter vårdades med tvång (LPT och LRV) i detta hus igår

4 Ett sätt att se på tvångsvård Objektivttvång Subjektivttvång Subjektiv och objektivförbättring

5 Svår avvägning: etiska värden – rätt vård respekt för respekt försjälvbestämmande att ”göra gott”

6 Ny tvångsvårdslagstiftning 1992 ersatte LSPV från 1967

7 Vilken ny kunskap kan forskning bidra med?  bidra till att minimera de negativa effekterna av tvångsvård (t.ex. begränsad rörelsefrihet, upplevd kränkning, upplevd rättslöshet)  bidra till att maximera de goda effekterna av tvångsvård (t.ex. förbättring av patientens tillstånd, skydd)

8 Informellt tvång  patienters upplevelse av tvång inte självklart kopplat till ”formellt” tvång

9 Objektivttvång Subjektivttvång Övergripande mål hur olika aspekter av tvång påverkar  patienters upplevelse av tvångsvård  patienters/anhörigas attityder till tvångsvård  effekten av vården Subjektiv och objektivförbättring

10 De stora mentalsjukhusen avvecklas  patienterna hämtas hem till Västmanland Sundby Stängnäs

11 Metod Intervjutillfällen:   intervju 1 inom 5 dagar efter inläggning   intervju 2 vid utskrivning eller efter 3 veckors vårdtid   intervju närstående efter 1 månad Exlusionskriterier:   under 18 år samt över 70 år   ej svensktalande   huvuddiagnos missbruk   mental retardation, demenssjukdom   dömda till vård

12 1991 1997-1999 Tvångsvårdade

13 19911997-1999 Interviewed at discharge /3 weeks 84 No relatives or No consent from patient or relatives 31 No relatives or No consent from patient or relatives 65 Interviewed 73 Tvångsvårdade 64 Interviewed Interviewed at discharge /3 weeks 118 Next of kins 138 Next of kins 95 Dropouts at follow up 20 Dropouts at follow up 11 Interviewed at admission 95 Interviewed at admission 138

14 1991 1997-1999 Frivilligt vårdade

15 Studie 1 (Wallsten, T. & Kjellin, L. Eur Psychiatry, 2004) AutonomiDelaktighetRättssäkerhet Upplevelse av vård Undersöka om förändrad lagstiftning påverkar upplevelsen av tvångsvård

16 Studie 1 Metod Patienter intervjuades om sin upplevelse av ett specifikt vårdtillfälle i Västmanland TvångsvårdadeFrivilligt vårdade patienter patienter 1991 1997-991991 1997-99 Intervju 1n=44n=49n=40n=49 Intervju 2n=37n=43n=33n=40

17 Studie 1 Resultat Upplevelse av delaktighet:  ingen ändring för någon patientgrupp Upplevelse av formella tvångsåtgärder (fastspänning, avskärmning, tvångsinjektioner)  frivilligt vårdade: inga formella tvångsåtgärder varken 1991 eller 1997-99  tvångsvårdade: ökning av någon av de formella tvångsåtgärderna

18 Studie 2 ( Wallsten, T.; Kjellin, L. & Lindström, L. Soc Psych a Psych Epid, 2006) Objektivttvång Subjektivttvång Subjektiv och objektivförbättring Undersöka om aspekter och upplevelser av vård och tvångsvård påverkar upplevd respektive professionellt bedömd förbättring

19 Studie 2 Metod  233 frivilligt och tvångsvårdade patienter i 4 olika landsting intervjuades  patienterna intervjuades inom fem dagar från inläggning  förbättring vid utskrivning eller efter tre veckors vård  patientens egen subjektivt upplevda förbättring  GAF

20 Studie 2 Resultat Subjektiv förbättring Objektiv förbättring (GAF) Subjektiv förbättring Objektiv förbättring (GAF) n=233 n=222 FörbättradInte FörbättradInte förbättrad förbättrad 67 %33 %58 %42 % 67 %33 %58 %42 %

21 Studie 2 Resultat  inget samband mellan objektiv och subjektiv förbättring  väl bemött - samband med subjektiv förbättring  formellt och/eller upplevt tvång - ej relaterat till förbättring  anhörigas delaktighet - ej relaterat till förbättring

22 Studie 3 ( Wallsten, T.; Östman, M.; Sjöberg, R.L. & Kjellin, L. Nord J Psych, in press) Undersöka om förändrad lagstiftning påverkar attityder till tvångsvård bland patienter och anhöriga Attityd till systemet AutonomiDelaktighetRättssäkerhet

23 Studie 3 Metod ”Behövs tvångsvård?” ”Behövs tvångsvård?” ”Vem ska fatta beslut?” ”Vem ska fatta beslut?” Indikationer för tvångsvård Indikationer för tvångsvård Tvångsvårdade Frivilligt vårdade Tvångsvårdade Frivilligt vårdade 19911997-991991 1997-99 Patientern=84n=118n=84n=117 Närståenden=64n=73n=69n=89

24 Studie 3 Resultat  en majoritet av såväl tvångsvårdade som frivilligt vårdade patienter tycker att tvångsvård behövs  av de frivilligt vårdade är det fler 1997-99 jämfört med 1991 som tycker att tvångsvård behövs  de flesta tvångsvårdade och frivilligt vårdade patienterna, samt närstående, anser att huvudsakligen läkare skall delta i beslut om tvångsvård

25 Studie 4 (Wallsten, T.; Kjellin, L. & Sjöberg, R.L. accepted Memory, in press) Undersöka i vilken utsträckning patienters självrapporter om fastspänning överensstämmer med dokumentation i journalen

26 Regelsystem fastspänning

27 Studie 4 Fastspänning DokumentationJADokumentationNEJ Självrapport JA Sant positiv n=11 Falskt positiv n=819 Självrapport NEJ Falskt negativ n=4 Sant negativ n=9296 15100

28 Övergripande slutsatser  personal och patienter upplever och tolkar samma situation på olika sätt  samhällets försök att förändra tvångsvården har haft mycket begränsad effekt på patientens och anhörigas upplevelse av den  av betydelse för framtiden: beslut om tvångsvård en sammanvävning av kliniska, vetenskapliga och etiska bedömningar

29 praktik etik juridik forskning känslor Ett kärleksfullt tvång Lars Jacobsson

30

31 Loppu the end fine fini

32 Objektivttvång Subjektivttvång  bemötandet har ett samband med subjektiv förbättring  en majoritet av såväl tvångsvårdade som frivilligt vårdade patienter tycker att tvångsvård behövs Övergripande slutsatser Subjektiv och objektivförbättring

33 Studie 4 Fastspänning DokumentationJADokumentationNEJ Självrapport JA Sant positiv n=11 Falskt positiv n=819 Självrapport NEJ Falskt negativ n=4 Sant negativ n=9296 15100

34 Synnerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda områden, livsproblem förefaller aldrig bli ohanterliga. Andra söker sig till personen på grund av hans eller hennes många positiva egenskaper. Inga symtom. Frånvaro av symtom eller minimala symtom (t ex lätt nervositet inför en tentamen) god funktionsförmåga i alla avseenden, intresserad av och engagerad i ett antal olika aktiviteter, socialt kapabel, allmänt sett tillfreds med tillvaron, endast vardagliga problem eller bekymmer (t ex tillfälliga konflikter med anhöriga) Om några symtom föreligger så rör det sig om övergående och förväntade reaktioner på psykosociala stressfaktorer (t ex koncentrations- svårigheter efter familjegräl); endast obetydliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex tillfälligt på efterkälken med skolarbetet). Vissa lindriga symtom (t ex nedstämdhet och lindriga sömnbesvär) ELLER vissa funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex tillfälligt skolk, stulit från annan familjemedlem), men i stort sett tämligen välfungerande, har några etablerade, betydelsefulla personliga relationer. Måttliga symtom (t ex flacka affekter och omständligt tal, enstaka panikattacker) ELLER måttliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex har endast få vänner, har konflikter med kolleger eller arbetskamrater). Allvarliga symtom (t ex självmordstankar, svara tvångsritualer, frekventa snatterier) ELLER allvarliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex inga vänner alls, oförmögen att behålla ett arbete). Viss störning i realitetsprövningen eller av kommunikationsförmågan (t ex uttrycker sig tidvis ologiskt, oklart eller irrelevant) ELLER uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden, såsom arbete eller studier, familjerelationer, omdöme, tankeförmåga eller sinnesstämning (t ex en deprimerad man som undviker sina vänner, försummar familjen och är oförmögen att arbeta; ett barn som ofta ger sig på yngre barn, misslyckas i skolan och är trotsigt hemma). Beteendet avsevärt påverkat av vanföreställningar eller hallucinationer ELLER allvarlig störning av kommunikationsförmågan eller omdömet (t ex stundtals osammanhängande, beter sig gravt inadekvat, ständiga suicidtankar) ELLER oförmögen att fungera i snart sagt alla avseenden (t ex ligger till sängs hela dagen; inget arbete, ingen bostad, inga vänner). Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller andra skada (t ex suicidhandlingar utan uppenbar dödsförväntan; ofta våldsam; maniskt uppskruvad) ELLER stundtals oförmögen till elementär personlig hygien (t ex kladdar med avföring) ELLER grav störning av kommunikations- förmågan (t ex mestadels osammanhängande eller mutistisk). Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada (t ex återkommande våldsamhet) ELLER ständigt oförmögen till elementär personlig hygien ELLER allvarlig suicidhandling med uppenbar dödsförväntan. Otillräcklig information. GAF-skalan 0 - 100 1009190818071706160515041403130212011100100 10 Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada (t ex återkommande våldsamhet) ELLER ständigt oförmögen till elementär personlig hygien ELLER allvarlig 01suicidhandling med uppenbar dödsförväntan.

35  ca 1/5 av de frivilligt vårdade pat. tror sig vara tvångsvårdade  ca 1/5 av de tvångsvårdade pat. tror sig vara frivilligt vårdade  minne och upplevelse svarar inte alltid mot vad som faktiskt inträffat (falskt positivt, falskt negativt)  vare sig formellt eller upplevt tvång påverkade subjektiv eller objektiv förbättring  inget samband mellan objektiv och subjektiv förbättring  en majoritet av såväl tvångsvårdade som frivilligt vårdade patienter tycker att tvångsvård behövs Sammanfattning av resultat


Ladda ner ppt "Compulsory psychiatric care: perspectives from the Swedish coercion study Patient experiences, documented measures, next of kins’ attitudes and outcome."

Liknande presentationer


Google-annonser