Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL Fokusrapport Karin Sparring Björkstén Med Dr överläkare Specialist i psykiatri och geriatrik Studierektor i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL Fokusrapport Karin Sparring Björkstén Med Dr överläkare Specialist i psykiatri och geriatrik Studierektor i."— Presentationens avskrift:

1 Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL Fokusrapport Karin Sparring Björkstén Med Dr överläkare Specialist i psykiatri och geriatrik Studierektor i Psykiatrin i Sydöst

2 Fokusrapport om äldrepsykiatri utom demenser  Geriatriken, inte psykiatrin beställde utredningen  Utredningen gäller hela SLL  Jag var ensamutredare  En eloge till Göran Selander

3 Uppdraget  uppdraget kom från geriatriken  att inventera vilken äldrepsykiatrisk sjukvård (utom demens) som fanns i SLL  föreslå åtgärder  arbetet utfördes under 2002  rapport inlämnades jan 2003

4 Intervjuer och studiebesök  Psykiatrin  Geriatriken  Allmänmedicin  Enheter med äldrepsykiatrisk verksamhet  Pensionärorganisationer  Stadsmissionen  Gamlebo  litteraturstudier

5 JURIDIK  Intervju med Enhetschef Kerstin Fälldin, Överförmyndarnämnden i Stockholm 29/1-03  Rättsförluster därför att vården ej kan juridik!!!  egna uppgifter  LPT-vård för dementa och psykiskt sjuka äldre måste lösas på ett juridiskt korrekt sätt och med en värdig vård för de svårast sjuka.

6 Stockholm stad sätter kronofogden på äldre som glömmer att betala räkningarna Skall vi behandla gamla människor så ???

7 Varför äldrepsykiatri – räcker det inte med den vård som finns ?

8 40-talisterna åldras

9

10  Hur vanliga är psykiska sjukdomar hos äldre?

11 Population Depression Studie Personer >65 år Nio europeiska forskningscentra 12,3 %Copeland (1999) Personer >65 år bosatta i Liverpool11,3Copeland (1987) Patienter >65 år i primärvård i Sverige 13,3Gottfries (1997) Patienter >70 år i primärvård i Linköping 12 %Olafsdottir (2001) 85-åringar bosatta i Göteborg12,6 %Skoog (1993) Patienter på “nursing homes” i USASvår depression 18-20 % Lättare depression 27-44 % Katz (1989) Nyintagna på äldrevårdsinstitutioner Mannheim och Camden Mannheim 34,6 % Camden 47,9 % Weyerer (1995) Patienter på “nursing homes” Australien Svår depression 6,7 % Medelsvår depression 6,7 % Mild depression 6,1 % Philips (1991)

12 Population Ångest Studie Personer >65 år i eget boende i Connecticut 5 %Weissman (1985) 85-åringar bosatta i Göteborg10,5 %Skoog (1993) Patienter >70 år i primärvård i Linköping 11 %Olafsdottir (2001) Geriatriska sjukhuspatienter >70 år i Oslo Kvinnor 41 % Män 47 % Kvaal (2001)

13 Mycket höga siffror för ångest och depression hos sjukhemsklientel  Somatiska sjukdomar ökar risken för depression  Depression försämrar prognos för många somatiska sjukdomar  Obehandlade depressioner och ångest gör människor mer vårdkrävande

14 Population psykos Studie Schizofreni Personer >65 år i eget boende i Connecticut 0,3 %Weissman (1985) Schizofreni Personer >65 år England 0,1 %Copeland (1987) Psykos 85-åringar bosatta i Göteborg 4,7 %Skoog (1993) Schizofreni Patienter >70 år i primärvård i Linköping 1 %Olafsdotti r (2001)

15 Psykospatienter  Mentalsjukhuset lades ned  Många lämnades vind för våg  Psykospatienter har jättestor överdödlighet i självmord och somatiska sjukdomar  Somliga lever ensamma i djup misär  Det finns ingen särskild vård för äldre schizofrena

16 Begår äldre självmord ?

17 Självmord i Stockholms län 1980-2000 SM-tal = antal självmord per år och 100 000 invånare. 15-24 år25-44 år45-64 år65 år +Totalt År Antal SM- tal Antal SM- tal Antal SM- tal Antal SM- tal Antal SM- tal 1980 4320,219140,217451,99442,850240,4 1990 3716,914027,114540,010942,643131,8 2000 2211,09516,49821,96926,728419,1

18 Vetenskapliga studier från Göteborg (Margda Waern)  Har visat att äldre som har tagit sitt liv ofta har tagit antidepressiva  Det har inte räckt  Depressionsbehandling är mycket mer än tabletter  T ex samtal, anhörigsamtal, slutenvård, ECT, och mycket annat

19 ECT-behandling  Effektivaste behandlingen mot depression  Särskilt bra hos äldre  Livräddande vid djupa depressioner  Snabb effekt  I Stockholm verkar det vara hopplöst att ge äldre patienter ECT på många sjukhus

20 Skandaler i massmedia  Många massmedia-skandaler kring vanvård handlar om äldrepsykiatriska patienter  Med lättillgänglig äldre-psykiatri hade en del skandaler kunnat undvikas  De svåraste äldrepsykiatriska patienterna kräver särskild kompetens och team-arbete

21 anhöriga  Måste ha en bra äldreomsorg för att orka jobba  Äldrepsykiatriska patienter är mycket tunga för anhöriga

22 Hur mycket vård får äldre för sina psykiska sjukdomar ?

23 Fördelning mellan vårdgrenar, öppen resp. slutenvård 2002 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 658090658090 Tre åldersgrupper i öppen resp. slutenvård GeriatrikKirurgiMedicinPrimärvårdPsykiatriPrivatläkÖvriga Ju äldre man blir desto mindre psykiatrisk vård får man

24 Slutsatser  Psykiska sjukdomar hos äldre är folksjukdomar  Ju äldre och somatiskt sjukare- desto mer psykiskt sjuk  Ju äldre man blir desto mindre psykiatrisk vård får man

25 VILKEN ÄLDREPSYKIATRISK VERKSAMHET FINNS ?  Sluten och öppen vård, kommunalt samarbete äldrepsykiatriska enheten, Norra Stockholms psykiatri (St Göran med omnejd)  Liljeholmens äldrepsykiatriska mottagning  Östermalms äldrepsykiatriska mottagning  Södertälje har äldrepsykiatrisk verksamhet med väl utbyggt samarbete med kommunen  Äldrepsykiater utan team SSO

26 SAKNAS Stora delar av länet har ingenting alls Äldrepsykiatriska vårdplatser finns endast på S:t Göran Ingen samlad organisation

27 Äldrepsykiatri är ett särskilt kompetensområde  I flera länder är det en egen specialitet  Man måste kunna både somatik och psykiatri  Man måste kunna mycket om organiska hjärnsjukdomar  Man måste ha bra samarbete med kommunens äldreomsorg och med anhöriga

28 Det behövs en röd matta in i vården för äldsta psykiskt sjuka

29  FÖRSLAG

30 SLL bör göra en strategisk satsning på äldrepsykiatrin I samarbete med universiteten I SLL

31 FÖRSLAG  Ett antal Äldrepsykiatriska öppenvårdsteam i hela SLL  Äldrepsykiatriska vårdplatser (helst avdelningar) på några sjukhus  Ett Äldrepsykiatriskt kompetenscentrum

32 EKONOMI  Ingen tänker släppa några resurser  Beställ särskilda resurser för äldrepsykiatri  Inför Hälsoekonomisk expertis från början  gör ÄP utvärderingsbar genom vissa gemensamma rutiner, vårdprogram, skattnings-skalor, etc

33 ÄLDRE-PSYKIATRISKT CENTRUM  strategisk satsning på äldrepsykiatrin  samla kompetens  äldrepsykiatriskt centrum och nätverk  bred kompetens  sjukvårdsansvar  utbildningsansvar  stark förankring inom forskningen

34 ÄLDREPSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDSTEAM  läkare med äldrepsykiatrisk kompetens  sjuksköterskor  mentalskötare  psykologer  kuratorer  arbetsterapeuter  läkarsekreterare

35 ÄLDREPSYKIATRISKT ÖPPENVÅRDSTEAM  Lättillgänglig och obyråkratisk  Korta väntetider  Konsultationer primärvård  Konsultationer geriatrik  Samarbete med kommunen  Kommunala boenden  Fortbildning  Baseras i närsjukvårdsområdena

36 PRIMÄRVÅRD OCH ALLMÄNPSYKIATRI  Basansvaret kvar i primärvården  Allmänpsykiatrin måste också ta äldre patienter  Geriatriken fortsätter naturligtvis också ta äldre patienter  Äldrepsykiatriska team skall kunna återemittera patienter efter bedömning och behandling

37 SLUTENVÅRD  det måste finnas vårdplatser för psykiskt sjuka äldre !!!!!  helst särskilda avdelningar  Tvångsvård och ECT måste finnas för äldre  blanda ej dementa och icke dementa  vården skall inte kunna välja bort psykiskt sjuka äldre

38 Utbildning  Stort behov av utbildning och fortbildning för allehanda vårdyrken  Utbilda kommunal personal  Auskultera  Praktik och ”randutbildning”  Arrangera kurser

39 Information till Allmänheten  lättillgänglig information  föredrag  tryckt information  internet  ljudkasetter  offentliga föreläsningar  telefonfrågor  Kan samordnas från äldrepsykiatriskt centrum

40 Låt oss skapa den äldrepsykiatri som vi själva skulle vilja ha när vi blir gamla  Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, det skolen I och göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Bergspredikan, Matt 7:12


Ladda ner ppt "Äldrepsykiatri (utom demenssjukdomar) i SLL Fokusrapport Karin Sparring Björkstén Med Dr överläkare Specialist i psykiatri och geriatrik Studierektor i."

Liknande presentationer


Google-annonser