Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsövergripande patientstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsövergripande patientstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Länsövergripande patientstyrning
Samverkan mellan ambulanssjukvård, SOS Alarm AB och Stockholms geriatriska vårdavdelningar och Stockholms Prehospitala Centrum

2 Upptagningsområde Stockholms län

3 Mål Att styra patienten till en geriatrisk vårdavdelning.
Att skapa ett permanent samarbete mellan ambulansen i Stockholm och Stockholms läns geriatriska kliniker. Att utarbeta en uppföljningsmodell inom SLL för kvalitetssäkring i samband med styrning av patienter till annan vårdinstans. Målsättningen är även att utvärdera ekonomiska konsekvenser av projektet för landstinget i ett helhetsperspektiv.

4 Syfte Att se om geriatriska vårdavdelningar, ifrån
ambulansverksamheten, kan mottaga och behandla lämpliga patientkategorier för direktinläggning inom det egna upptagningsområdet.

5 Ambulansprocessen Ambulansbesättningen gör en preliminär bedömning, utifrån en noggrann anamnes och status, om patienten är aktuell för direktkontakt med geriatriken. Direktkontakt tages med bakjouren vid geriatrisk vårdavdelning på telefon. Bakjouren vid den geriatriska vårdavdelningen tar efter direktkontakt med ambulansen beslut om huruvida intagning är aktuell.

6 Fortsättning Den geriatriska vårdavdelningen tar emot överenskomna bedömda tillstånd, efter telefonkontakt, vardagar och helger kl? Under ambulanstransporten till den geriatriska vårdavdelningen gäller ambulansverksamhetens riktlinjer för behandling. Patienten avlämnas till den överenskomna geriatriska vårdavdelning. Undantaget känd MRSA avd 72, Stockholmsgeriatriken.

7 Fortsättning Efter överlämning och överrapportering till den geriatriska vårdavdelningen tar ansvarig läkare över det medicinska ansvaret. Ambulansbesättningen överlämnar och rapporterar patienten till läkare eller sjuksköterska och skriver datajournal. Om kontakt ej erhålls med den geriatriska vårdavdelningen skall patienten transporteras till akutmottagning på akutsjukhus.

8 Fortsättning Avvikelse från ovan skall dokumenteras i ordinarie avvikelsesystem. Störningar dokumenteras i patientjournalen och följs upp av arbetsgruppen.

9 Patientfall Tillhörande upptagningsområde. Över ≥ 65 år.
Överenskomna bedömda tillstånd. Intagning alltid efter telefon-överenskommelse.

10 11 Bedömda tillstånd Urinvägs- inklusive KAD besvär Yrsel
Kronisk obstruktiv lungsjukdom Andningsbesvär (t.ex. lunginflammation) Känd typ två diabetes mellitus Feber Hypotoni Påverkat allmäntillstånd (påverkan på den allmänna livsformen ADL) Ryggsmärta/ ryggkontusion (såsom kot-kompression) Fall i samma plan (lågenergivåld) utan misstanke om fraktur Känd kronisk hjärtsvikt med långsam försämring utan bröstsmärtor

11 Mätetal för ambulansen
Antal styrda patienter Allvarlighetsgrad Handläggningstid Könsfördelning Åldersfördelning Stationsstatistik Störningar

12 Mätetal för geriatriken
Antal mottagna och behandlade patienter. Antal patienter som blivit hänvisade (i telefon) till akutsjukhuset. Antal patienter som mottagits men blivit hänvisade till akutsjukhuset. Störningar.

13 Tidsplan Start av implementering? Uppföljning efter 6 månader?
Slutlig redovisning?


Ladda ner ppt "Länsövergripande patientstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser