Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförande och vice ordförande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförande och vice ordförande"— Presentationens avskrift:

1 Ordförande och vice ordförande
Nätverksträff Ordförande och vice ordförande inom Barn- och Utbildning 11-12 maj 2010 Haparanda

2 ”Det är aldrig för sent att lära” Meddelande från EU-kommissionen 2006
Utvecklingen av livslångt lärande går i för långsam takt, vägande skäl finns att öka investeringarna! 72 miljoner lågutbildade arbetare i Europa, - dvs 1/3 av arbetskraften. 50 procent av de nya arbetstillfällena 2010 kräver utbildning på eftergymnasial nivå / högskolenivå. Endast 15 procent av jobben kan utföras av ”low-skilled”. KOM (2006) 614

3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande:
Kommunikation på modersmålet Kommunikation i främmande språk Baskompetens i vetenskap o teknologi Digital kompetens ”Lära att lära” Social kompetens - samhällskompetens Kulturella uttrycksformer Entreprenörskap

4 Förväntade jobb – kompetensnivåer fram till 2020
Med Hög Låg

5 ”Jobben flyttar från industri till finans” mars 2008 – mars 2009
38 000 Finansiell verksamhet, konsulttjänster, IT- och kunskapsföretag. Bygg- verksamhet Övriga sektorer Industri- verksamhet

6 EN DAGSFÄRSK BILD Varslen på väg ner. Arbetslösheten ökar ännu.
Läget inom industrin sakta uppåt. Ökat sökande vuxenutbildning, fr. a. allmänna ämnen. Ungdomsarbetslösheten håller på att bli ett allt mer växande problem i många kommuner. Anhöriginvandringen kompenseras ej, den tar därför allt mer resurser från övrig vuxenutbildning På vissa högskoleorter ökar trycket från ungdomarna på Högskola och Yrkeshögskola i stället för på vux.

7 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Avtalsläget Skolreformer Öppna jämförelser Skolmaten Mobbning/diskriminering Politiska partier i skolan Pågående utredningar Bonus – SKLs ställningstagande Gymnasiereformen och Vuxenutbildningen Kommunal skolriksdag mars 2011

8 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Avtalsläget Avtalet i korthet: Tvåårigt avtal (25 månader) med löneökningar på 3,5 procent fördelat på två år.   Skolor kan (precis som i dagens avtal) sluta lokala avtal om ny arbetsorganisation och annan arbetstidsförläggning där man arbetar på andra sätt än det gängse. Det är förutsättningarna på den enskilda skolan som ska styra hur arbetsorganisationen ska utformas för bäst resultat.   De centrala parterna uppmanar till lokala initiativ som leder till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Parterna centralt kommer att stödja de lokala parterna i att komma överens om och genomföra sådana initiativ.  

9 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Avtalsläget Lärare som utifrån ett lokalt tecknat kollektivavtal går in i en ny arbetsorganisation som syftar till att förbättra resultat och måluppfyllelse och som innebär en ändrad arbetstidsförläggning får under vissa förutsättningar ytterligare löneökningar på 1500 kr plus ytterligare minst 500 kr i månaden att fördelas individuellt och differentierat   Parterna är överens om ett långsiktigt gemensamt förtroendeskapande arbete i syfte att främja utvecklingen av svensk skola. Det gemensamma arbetet ska bedrivas genom att följa, stödja och bidra med initiativ som kan skapa förutsättningar till bättre resultat och ökad måluppfyllelse.   Föräldrapenningtillägget har utökats med 60 dagar för barn födda eller senare.

10 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter/skolreformer; Skolformsövergripande Ny betygsskala (Planeras träda ikraft 2011/2012) Nya bestämmelser om kränkande behandling och diskriminering (Trädde ikraft 1 juli 2009) Ny Skollag (planeras träda ikraft 1 juli 2011) Förskola Förslag till förnyad läroplan för förskolan (ej beslutat) Barnomsorgspeng (Trädde ikraft 1 juli 2009) Allmän förskola även för treåringar (Införs fr.o.m 1 juli 2010) Grundskola Skola Nya läroplaner (Planeras gälla fr.o.m läsåret 2011/12) Nationella prov (åk.5 fr.om 2009, åk.3,9 fr.o.m 2010) Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen (Infördes 15 juli 2008) Gymnasieskola GY2011 Lärlingsutbildning (Försöksverksamhet pågår, slutredovisning 1 nov 2011) Spetsutbildningar (Försöksverksamhet inleddes hösten 2009 och omfattar utbildningar som startar ) Vuxenutbildning Förändringar inom svenskundervisning för invandrare (sfi) Sfi-bonus (försöksverksamhet till 2012) Nationella slutprov för kurser i sfi (Införs succesivt fr.o.m 1 januari 2009) Ny kursplan för sfi (Gäller fr.o.m 1 januari 2009)

11 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Ny skollag Ny lärarutbildning Lärarlegitimation

12 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) Ledningen av skolan och förskolan Rektor och förskolechef Benämningen Ställföreträdare Behörighetskrav Rektorsutbildning Ny statlig utbildning startade hösten 2009 Är obligatorisk för nyanställda rektorer från mars 2010

13 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) Anställning och användning av lärare och förskollärare För att anställas utan tidbegränsning krävs Lärarexamen Behörighetsbevis För lärares/förskollärares undervisning krävs Utbildning för rätt skolform, årskurs och ämne/område Lektorer

14 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) Undantag Generella undantag lärare i modersmål och yrkesämne Undantag vid bristsituationer Under högst 1 år Huvudmannen måste fatta beslut om undantag längre än 6 månader Övriga krav Skärpta krav på elevhälsan - tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator Specialpedagogisk kompetens Skärpta krav på tillgång till SYV Skärpta krav på tillgång till skolbibliotek

15 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) Vad händer nu? Riksdagsbeslut våren 2010 Arbete pågår med att utforma föreskrifter Lagen börjar gälla från juli 2011

16 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89 Fyra examina i stället för en Förskollärarexamen Grundlärarexamen med tre inriktningar Ämneslärarexamen Yrkeslärarexamen Syftar till att stärka läraryrkets och lärarutbildningens attraktionskraft Tydliga utbildningsvägar Flera vägar till lärarexamen Flexibilitet Förstärkning av forskningen Prövning av examensrätt Planering och dimensionering av utbildningarna

17 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89 Vad händer nu? Riksdagsbeslut våren 2010 Arbete pågår med att utforma föreskrifter Examensprövning för högskolorna 2010 Första utbildningarna startar hösten 2011 Första lärarna kommer ut i skolorna mellan 2015 och 2017

18 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Legitimation för lärare och förskollärare Lärarexamen Introduktionsår Mentor Rektors godkännande Legitimation krävs för tillsvidareanställning sätta betyg Legitimationsreglerna införs 1 juli 2012 Befintliga behöriga lärare får legitimation efter ansökan

19 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Öppna jämförelser Finns för grundskola och gymnasieskola. Dialog förs om förskolan och i vuxenutbildningen Skolmaten Den nya skollagen anger ”näringsriktig skolmat” . Skolinspektionen för dialog om hur och på vilket sätt man ska kunna inspektera ”näringsriktig skolmat”

20 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Mobbning Alla barn och elever har rätt att vara trygga i skolan. Det menar Barn- och elevombudet Lars Arrhenius som arbetar för att skolorna ska bli bättre på att förebygga alla former av kränkningar. Skolinspektionen anser att kommunerna gör för lite. Visste du att 9 av 10 skolor som Skolinspektionen granskat har brister i sina likabehandlingsplaner. BEO besöker Aktuell skolpolitik augusti. Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen Dir. 2010:44 Politiska partier i skolan Uppmaning till politisk debatt på skolorna. I ett gemensamt upprop uppmanar SKL och samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund landets gymnasieskolor att ta emot kampanjbesök från politiska partier och ungdomsförbund. SKL har gett ut en skrift om vad som gäller.

21 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Pågående utredningar ”Flexibel skolstart” – Anders Franzen, särskild utredare – SKL (Henrik Bergström) ”Mobbning” – konferensserie – SKL Henrik Bergström ”Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04 – slutbetänkande 15 jan 2011 Bonus – SKLs ställningstagande Högre lön med en bättre skola för eleverna Högre lön för lärare som prövar en ny arbetsorganisation i skolan. Det är innebörden av ett brev som SKL:s styrelses arbetsutskott och Förhandlingsdelegationens presidium skickat till alla kommuner i landet. Den inriktningen har också presenterats för lärarorganisationerna.

22 Nyheter inom utbildningsområdet
Nationella nyheter; Gymnasiereformen se Lärlingsutredning T4 – 4:e året på tekniska programmet IV-programmets framtida lösning För att möta de olika behoven behövs tydliga, flexibla och individanpassade studievägar. Därför föreslås fem olika så kallade särskilda program för dessa elever: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ språkintroduktion.

23 Utmaning för gymnasieskolan
Fler högskoleförberedande program, med liten gemensam kärna. Betydligt fler nationella inriktningar Betydligt färre elever…

24 … antal 16-åringar 2009 2012 2015 2018 2021

25 Regionala nyheter Arbetsgrupp för att utreda särskoleelevers möjlighet att gå naturbruksprogrammet – förslag till beredningen 3 juni 2010. Modersmålsprojektet – Avrapportering beredning 3 juni 2010 Gymnasiesamarbete i Norrbotten - Samverkansområdena har kommit olika långt, Lapplands Gymnasium startade 1 januari 2010 och tar också in Vuxenutbildningen, samverkansavtal mellan Haparanda och Kalix, samverkansavtal i Fyrkanten mm. Webbportalen ?? Avrapportering beredning 3 juni 2010 Aktuell skolpolitik augusti Pite Havsbad för samtliga skolformer med tema ”Lust att lära – men räcker det med reformer?” Flexibel arbetstid för skolpersonal – beredningen avser uppmärksamma de försök som görs i länet, ex flexur i Arvidsjaur. Uppdrag kartlägga kommunernas hantering av skolskjutsar för elever som går i annan kommun än hemkommunen.

26 Regionala nyheter Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen att vara regional samordnare för Yrkeshögskoleansökningar mm. Kommunernas ansökningar går till Länsstyrelsen för beredning och bedömning. Jfr Västerbotten där Regionförbundet har detta ansvar. Regeringen har i regleringsbrev för 2010 till Länsstyrelsen gett uppdraget att arbeta med KOMPETENSPLATTFORMAR där bland annat prognoser för utbildningsområdet ska tas fram. Det framgår inte vilka skolformer som menas med Utbildningsområdet men i de län där Regionförbunden fått uppdraget innefattas gymnasieutbildning och vuxnas lärande i diskussionen.

27 Regionala nyheter Av landets 55 naturbruksutbildningar är
Naturbruksavtalet – Juristens utlåtande är utskickat till samtliga kommuner - Omfördelningens modellen gäller inte längre. Fortsatt utredning av Bernt Grahn om rättsläget för Bodens kommun. Av landets 55 naturbruksutbildningar är 21 landstingsägda/region 21 kommunägda/gy-förbund Norrbotten (2) 13 fristående Jämtland (1) Västernorrland (2) Dalarna (1) Stockholm (1) Södermanland (1) Östergötland (2) Jönköping (2) Västra Götaland (7) Halland (2)


Ladda ner ppt "Ordförande och vice ordförande"

Liknande presentationer


Google-annonser