Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv"— Presentationens avskrift:

1 ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv
ESA Kick Off 19 februari 2013 Malin Heimer, projektledare ESA Åsa Jerfsten, utvecklingspedagog Centrum för kunskapsbildning BoU Sundsvalls kommun ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv

2 Syfte och Mål med dagen Syfte
Bidra med ökad gemensam förståelse för projektets Målbild 2014. Ge deltagarna möjlighet att stämma av sin status gentemot målen. Ge deltagarna möjlighet att reflektera och planera för det fortsatta arbetet 2013. Målsättning Att varje kommun har upprättat en plan för det fortsatta arbetet mot Målbild 2014.

3 Vad är ESA? Öka integration och samarbete mellan skola, näringsliv och arbetsmarknad för att stärka kreativitet och entreprenörskap på individuell nivå. Med fokus på lärandet i arbetslivet: Skapa förutsättningar för att elever ska få rätt praktik vid rätt tillfälle. All praktik ska ha den kvalitet som krävs enligt läroplaner och skollagen. Bättre förutsättningar för gemensam förståelse så att alla inblandade har samma förväntningar på praktiken

4 Långsiktighet Stärka kreativitet och entreprenörskap hos enskilda genom att förbättra relationerna mellan arbetsliv och skola. Bl a om att: skapa bra kontaktytor för parterna samordna kvalitetshöjande insatser synliggöra de överenskommelser som finns mellan skolor och arbetsplatser.

5 Målbild 2014 JAN 2014 den regionala plattformen för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv). Verksamhetsstöd för verksamheter där praktik ingår Samordning, öppenhet och helhetssyn Information och utbildning Kvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Väl fungerande lokala programråd och liknande samverkansråd med grundskolan Lärandet i arbetslivet – bidrar till utveckling av elevernas entreprenöriella egenskaper MÅLBILD

6 Det här har vi åstadkommit
den regionala plattformen för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv). Verksamhetsstöd för verksamheter där praktik ingår Samordning, öppenhet och helhetssyn Information och utbildning Regional projektarbetsgrupp Utvecklings- och arbetsorganisatoriskt stöd till olika verksamheter i respektive kommun Praktikplatsen.se med möjlighet till total överblick över samtliga elevers praktikplatser inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt praktikanter inom annan form av arbetspraktik. Grundläggande handledarutbildningar

7 Det här har vi åstadkommit
Kvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning PRAO- Processen APL- Processen

8 Generell process – PRAO
Rektor PRAO i VP – årshjul. Stäm av mot checklista Planering Syfte och målsättning är tydligt för alla inblandade parter. Stäm av mot checklista Förberedelse Praktikbesök PRAO:n genomförd enl målsättning. Stäm av mot checklista Genomförande Måluppfyllelsen utvärderad och återkopplad. Stäm av mot checklista Uppföljning ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? Planering Förberedelse Genomförande Uppföljning Vilka förutsättningar? Vad? Varför? Gör vi rätt? Vad blev det? PRAKTIKUPPGIFT FÖLJEBREV PRAKTIKINTYG/OMDÖME UTVÄRDERING ELEV/FÖRETAG IUP Mål – Indikatorer

9 Generell process – APL Planering Förberedelse Genomförande Uppföljning
Rektor APL i VP – årshjul. Stäm av mot checklista Planering Syfte och målsättning är tydligt för alla inblandade parter. Stäm av mot checklista Förberedelse APL-besök och regelbunden kontakt under hela APL- perioden APL genomförd enl målsättning. Stäm av mot checklista Genomförande Måluppfyllelsen utvärderad och återkopplad. Stäm av mot checklista Uppföljning ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? ANSVARIG? TID? Planering Förberedelse Genomförande Uppföljning Vilka förutsättningar? Vad? Varför? Gör vi rätt? Vad blev det? PRAKTIKUPPGIFT FÖLJEBREV PRAKTIKINTYG/OMDÖME UTVÄRDERING ELEV/FÖRETAG BETYG

10 Det här har vi åstadkommit
Väl fungerande lokala programråd och liknande samverkansråd med grundskolan Påbörjade processer för att säkra huvudmannens ansvar och likvärdighet.

11 Det här har vi åstadkommit
Lärandet i arbetslivet bidrar till utveckling av elevernas entreprenöriella egenskaper Syntesen av hela ESA – arbetet med: Samordning/Uppföljning på enhetsnivå och huvudmannanivå - Synkronisering med andra processer. Implementering av Praktikprocesserna. Tydlig arbetsorganisation med påbörjat systematiskt utvecklingsarbete.

12 Det här har vi åstadkommit
Sammanfattningsvis visar varje kommun påbörjade processer och aktiviteter. Det systematiska arbetet utifrån helhetsperspektivet måste utvecklas.

13 Framgångsfaktorer Utmaningar Styrning och ledning
Synkronisering med andra uppdrag med gemensamma gränssnitt Engagerade pedagoger Entusiastiska företag Handledarutbildningar Praktikplatsen.se Tydlig arbetsorganisation med ESA-arbetsgrupper på enhet, kommun och regional nivå PRAO- och APL-processen Utmaningar Styrning och ledning Systematisk samverkan med andra aktörer på samma arena Skolledarnas bristande engagemang Rätt sammansättning i de lokala programråden. Gemensam förståelse för uppdraget Implementering i daglig verksamhet Svårt att ändra på kulturer! För få praktikplatser!

14 Hur ser vägen ut fram till Målet 2014?
Projektmål 1, 7 Projektmål Projektmål 4 Projektmål 5, 6 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Implementering PRAO-process, Utveckling regional plattform, synkronisering med berörda VP och visoner om regional samverkan inom utbildning. Styrning/Ledning/Ansvar Förvaltningsövergripande arbete – vem har ledartröjan? Elevernas aktuella praktikplatser registreras fortlöpande i Praktikplatsen.se. Fler praktikplatser Förvaltningsövergripande arbete – vem har ledartröjan? Utveckling etablering verksamhetsstöd- - Lokala programråd i gy/vux och - ESA grundskolan Behovsanalys verksamhetsstöd för: - Lokala programråd i gy/vux och - ESA grundskolan Aktiviteter och kompetensutveckling som stödjer det ovan beskrivna Exempelvis seminarier, work shops och erfarenhetsutbytesträffar Kick Off 2

15 Dagens tre samtal Syfte: - Bidra till gemensam förståelse för Målbild Ge Er möjlighet att stämma av Er status gentemot målen - Ge Er möjlighet att reflektera och planera för det fortsatta arbetet

16 Program 9.45 – 10.30 Samtal 1 9.45 – 10.30 Samtal 1
Gör en individuell skattning relation till projektmålen, samtala därefter omkring Din förståelse av Målbild 2014 och relatera till hur Din verksamhet ligger till i förhållande till målet 9.45 – Samtal 1 Skolchefer, beställare och medfinansiärer samtalar omkring Samverkansformer och tjänster/funktioner för att säkra Ledningsprocesserna och ansvar för dessa. 10.40 – Samtal 2 Lärande samtal omkring frågeställningen: Vad är Din bild över vad som behöver göras för att nå målen och vem som ska ansvara för att detta sker?

17 För att man ska upptäcka andra perspektiv än de man själv har.

18 reflektion kring görandet
Samtalstrappa yta åsikt Vardagsprat Diskussion Erfarenhetsutbyte Lärande samtal reflektion kring görandet insikt djup För att lärandet i samtalet ska synliggöras, krävs det att någon bjuder motstånd.” Fånga det som ligger bakom tyckandet, genuint nyfiken, öppna frågor,

19 Viktningsmodellen / Självskattning
En hjälp i lärandet En hjälp att hitta angelägna problem Prioriterar vi rätt? En hjälp att se mönster Reflektera över sin egen utveckling/insats

20 Värdera dig själv/din verksamhet på en skala 1-5!
Viktningsmodellen / Självskattning Du ska nu vikta dig själv utifrån projektmålen 1, 2, 3, 4 och 7. Värdera dig själv/din verksamhet på en skala 1-5!

21 Samtal 1 Se till att alla förstår vad Ni ska göra/samtala om.
Utse samtalsledare och dokumentatör. Se till att alla är överens om hur samtalet ska gå till och fördela tiden. Låt var och en reflektera enskilt över sin självskattning. Låt var och en beskriva sina tankar, erfarenheter utifrån frågeställningen. - Ställ förståelsefördjupande frågor. Var nyfikna, lyssna aktivt. Dokumentera gärna på blädderblock så alla kan hjälps åt att leta sammanfatta. Dra slutsatser och lärdomar och sammanfatta i dokumentationsmallen.

22 Samtal 1 Beskriv din förståelse av Målbild 2014 och relatera till hur din verksamhet ligger till i förhållande till målet.

23 Era roller Samtalsledarens roll Se till att alla får talutrymme.
Hålla fokus på frågeställningen. Se till att samtalen sammanställs och dokumenteras Att få till så mycket lärande som möjligt i gruppen Bidra med sina egna erfarenheter. Hålla tiden Deltagarens roll Ge tankerespekt, allas tankar är lika värda. Lyssna aktivt. Ställa förståelsefördjupande frågor. Reflektera och utmana. Hjälpa till att se sammanfatta. En ansvarar för dokumentation.

24 Samtal 2 Se till att alla förstår frågeställningen.
Utse samtalsledare och dokumentatör. Se till att alla är överens om hur samtalet ska gå till och fördela tiden. Låt var och en reflektera enskilt över frågeställningen. Låt var och en beskriva sina tankar, erfarenheter utifrån frågeställningen Ställ förståelsefördjupande frågor. Var nyfikna, lyssna aktivt. Dokumentera på blädderblock så alla kan hjälps åt att sammanfatta. Dra slutsatser och lärdomar och sammanfatta i dokumentationsmallen.

25 Lunch 11.30 – 12.15 Lämna gärna in dokumentationen från samtal 1 och 2 innan lunch. 12.15 Återsamling i Apotekaren

26 Rum och grupper Samtal 1 Rum: Apotekaren Rum: Bagaren Rum: Klockaren
Rum: Krukmakaren Katarina Nilsson Paul Pakkala Lars Karlstrand Göran Eriksson Birgit Fältstam Monica Stenberg Elisabeth Vedin Staffan Strindlund Marianne Staaf G. Jane Henricsson Niclas Östlund Roger Sundberg Anna Åsard Tommy Ekeberg Karin Nyman Caroline Lorentzon Carina Lundin Arne Jonsson Ingela Stenberg Å Peder Häggling Lennart Lundin Ulla Gredemyr Katarina Ott Petra Carlsvärd Eva Ström Erik Högberg Tommy Nilsson Stefan Paulsson Nina Skyttberg Birgitta Härnström S. Mia Fälldin Karin Jadelius Anders Strindlund Anita Järnbert Urban Åström Samtal 2 Rum: Apotekaren Rum: Bagaren Rum: Klockaren Rum: Krukmakaren Katarina Nilsson Paul Pakkala Lars Karlstrand Göran Eriksson Birgit Fältstam Monica Stenberg Urban Åström Mia Fälldin Elisabeth Vedin Staffan Strindlund Marianne Staaf G. Jane Henricsson Niclas Östlund Anita Järnbert Roger Sundberg Anders Strindlund Nina Skyttberg Anna Åsard Tommy Ekeberg Karin Nyman Caroline Lorentzon Carina Lundin Arne Jonsson Ingela Stenberg Å. Birgitta Härnström S. Tommy Nilsson Peder Häggling Lennart Lundin Ulla Gredemyr Katarina Ott Petra Carlsvärd Eva Ström Erik Högberg Stefan Paulsson Karin Jadelius

27 12.15 Återsamling - Samtal 3 12.30 – 14.30 Samtal 3 Målsättning:
Att varje kommun har upprättat en plan för det fortsatta arbetet mot Målbild 2014.

28 Samtal 3 Sundsvall – workshop tillsammans med Åsa
Övriga kommuner – workshop tillsammans med Malin Målsättning: Att varje kommun har upprättat en plan för det fortsatta arbetet mot Målbild 2014.

29 Workshop Utgå från era samtal och reflektioner från förmiddagen.
Vilka aktiviteter behöver Er kommun genomföra för att ni ska nå Målbild 2014? - Lista dessa och tänk också på vem/vilka som ska ansvara för att dessa genomförs, hur det ska kommuniceras och hur uppföljningen ska se ut. När kolumn 1-5 är ifyllda funderar ni var och en på hur detta bör prioriteras. - Använd ”klisterplupparna” och var och en placerar ut 5 pluppar på det man vill ska prioriteras. Man kan välja att sätta en plupp på fem olika aktiviteter eller flera på en och samma aktivitet. Samtala om och motivera varför Ni valt som ni gjort. Behöver något kompletteras för att detta ska fungera som Er plan för det fortsatta arbetet?

30 Lycka till! Återsamling och kort presentation från varje kommun

31 ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv
ESA Kick Off 2 19 februari 2013 Tack för din medverkan Lycka till med det fortsatta arbetet! ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv


Ladda ner ppt "ESA – Entreprenörskap Skola Arbetsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser