Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsplanering"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsplanering

2 Varför produktionsplanering?
Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation

3 Några planeringsbegrepp...
Aktivitet Arbetsuppgift som kräver tid och resurser för att genomföras Händelse Inträffar momentant, dvs. har ingen utbredning i tiden. Kräver inga resurser. Koppling Anger aktiviteternas / händelsernas inbördes beroenden. Resurs Det som behövs för att genomföra aktiviteten (arbetskraft, maskiner…..)

4 Varaktighet och arbete
Varaktighet: (mäts ofta i dagar, veckor, månader) Kalendertiden från aktivitetens start till dess slut Arbete: (mäts ofta i timmar) Den tid varje resurs är aktiv i aktivitetens genomförande

5 Ej insatsberoende aktivitet
Aktivitet A tar 40 timmar att utföra 1 resursenhet (100%), varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 5 dagar Aktivitetens arbete: 80 timmar för två resursenheter

6 Insatsberoende aktivitet
Aktivitet A tar 40 persontimmar att utföra 1 resursenhet (100%), varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 2,5 dagar Aktivitetens arbete: 40 persontimmar oavsett antal resurser

7 Nätverksanalys (Network analysis)
Aktivitetslista Bedöma logiska kopplingar mellan aktiviteter Strukturplan Bedöm varaktighet för varje aktivitet Bestäm start och sluttid för varje aktivitet Bedöm resursbehov Resursplanering

8 Pilnät ("Activity on arrow")
Pilnät sägs vara händelseorienterat I pilnät finns Händelser (noder) Aktiviteter (pilar) Beroenden (kopplingspilar)

9 Blocknät ("Activity on node")
Blocknät sägs vara aktivitetsorienterat I blocknät finns Aktiviteter/Händelser (block) Kopplingar (pilar) B C 8 veckor 6 veckor A E 5 veckor 10 veckor D 11 veckor

10 Aktivitetslista Förteckning över de aktiviteter som krävs för produktionen Utgångspunkt från bygghandlingar (ritningar och beskrivningar Offerter och avtal med materialeverantörer och underentreprenörer Mängdförteckning

11 Strukturplan Bedöm för varje aktivitet
Vilka aktiviteter måste vara klara innan denna aktivitet kan starta Vilka aktiviteter kan inte påbörjas innan denna aktivitet är färdig Vilka aktiviteter kan utföras parallellt med denna aktivitet, logisk koppling saknas

12 Fyra typer av kopplingar
Avslut - Start A B Avslut - Avslut A B Start - Start A B A Start - Avslut B

13 Tider beräknas med tidsanalys
Aktivitet: Projekt: - Tidigaste start och slut - Total varaktighet - Senaste start och slut - Kritisk linje - Glapp/kritiska aktiviteter

14 Tidsanalys av blocknät
Steg 1: Framlänges beräkning (tidigt start/slut) Steg 2: Baklänges beräkning (sen start/slut) 5 13 13 19 B C 8 6 5 5 13 13 19 19 29 A E 5 10 5 5 16 19 29 D 11 8 19

15 Definition av glapp Totalt glapp: Den tid en aktivitet kan förskjutas
utan att projektets sluttid förskjuts Fritt glapp: Den tid en aktivitet kan förskjutas utan att annan aktivitet förskjuts

16 Exempel: totalt och fritt glapp

17 Kritiska aktiviteter - Kritisk linje
Kritisk aktivitet: Aktivitet utan glapp Kritisk linje: En kedja av kritiska aktiviteter från projektets start till slut Anmärkning: Om en kritisk aktivitet försenas, försenas även projektets sluttid Alla projekt har en, eller flera, kritiska linjer

18 Gantt-diagram

19 Projektplanen i Gantt-diagram

20 Datorstödd planering (1)
Förbered en plan av aktiviteter Aktivitetsnummer Beskrivning Varaktighet Logiska kopplingar till andra aktiviteter Resursplanering Tillgängliga resurser

21 Datorstödd planering (2)
Avstämning och kontroll Förändrat startdatum Förändrad varaktighet Förändrat slutdatum Förändrat resursbehov Kan i vissa fall kopplas till produktionskalkylen

22 Datorstödd planering (3)
Risker och möjligheter “What if” analys Testa olika riskscenarier

23 Övning: Produktionsplanering
Syftet med övningen att få en förståelse för de ingående momenten i ett planeringsarbete utifrån ett entreprenörsperspektiv. Alla bedömningar och beräkningar ska noga redovisas. Uppgiften kan göras för hand eller med hjälp av ett planeringsprogram, förslagsvis MS Project.

24 Deluppgift 1: Strukturplan
Gör en strukturplan, utifrån aktivitetslista, enligt ett nätverksschema där det tydligt framgår de olika aktiviteterna inbördes beroenden av varandra.

25 Deluppgift 2: Tidplanering
Med utgångspunkt från framtagna och givna enhetstider i kalkyleringsövningen sätts resurser och varaktighet på varje aktivitet. Utgångspunkten är att sluttider och deltider som angetts i de administrativa föreskrifterna (AF AMA) ska uppnås

26 Deluppgift 3: Sammanställning
Sammanställ tidplanen i ett gantt-schema och ett resurshistogram, den kritiska linjen ska vara tydligt redovisad.


Ladda ner ppt "Produktionsplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser