Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsplanering. Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsplanering. Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker)"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsplanering

2 Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation

3 Några planeringsbegrepp... AktivitetArbetsuppgift som kräver tid och resurser för att genomföras HändelseInträffar momentant, dvs. har ingen utbredning i tiden. Kräver inga resurser. KopplingAnger aktiviteternas / händelsernas inbördes beroenden. ResursDet som behövs för att genomföra aktiviteten (arbetskraft, maskiner…..)

4 Varaktighet och arbete Varaktighet: (mäts ofta i dagar, veckor, månader) Kalendertiden från aktivitetens start till dess slut Arbete: (mäts ofta i timmar) Den tid varje resurs är aktiv i aktivitetens genomförande

5 Aktivitet A tar 40 timmar att utföra 1 resursenhet (100%),varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 5 dagar Aktivitetens arbete: 80 timmar för två resursenheter Ej insatsberoende aktivitet

6 Aktivitet A tar 40 persontimmar att utföra 1 resursenhet (100%),varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 2,5 dagar Aktivitetens arbete: 40 persontimmar oavsett antal resurser Insatsberoende aktivitet

7 Nätverksanalys (Network analysis) Aktivitetslista Bedöma logiska kopplingar mellan aktiviteter –Strukturplan Bedöm varaktighet för varje aktivitet Bestäm start och sluttid för varje aktivitet Bedöm resursbehov –Resursplanering

8 Pilnät sägs vara händelseorienterat I pilnät finns –Händelser (noder) –Aktiviteter (pilar) –Beroenden (kopplingspilar) Pilnät ("Activity on arrow")

9 Blocknät ("Activity on node") Blocknät sägs vara aktivitetsorienterat I blocknät finns –Aktiviteter/Händelser (block) –Kopplingar (pilar) 5 veckor A 8 veckor B 6 veckor C 11 veckor D 10 veckor E

10 Aktivitetslista Förteckning över de aktiviteter som krävs för produktionen Utgångspunkt från bygghandlingar (ritningar och beskrivningar Offerter och avtal med materialeverantörer och underentreprenörer Mängdförteckning

11 Strukturplan Bedöm för varje aktivitet Vilka aktiviteter måste vara klara innan denna aktivitet kan starta Vilka aktiviteter kan inte påbörjas innan denna aktivitet är färdig Vilka aktiviteter kan utföras parallellt med denna aktivitet, logisk koppling saknas

12 Fyra typer av kopplingar Avslut - Start AB Avslut - Avslut A B Start - Start A B Start - Avslut A B

13 Tider beräknas med tidsanalys Aktivitet:Projekt: - Tidigaste start och slut- Total varaktighet - Senaste start och slut- Kritisk linje - Glapp/kritiska aktiviteter

14 Tidsanalys av blocknät 13 29 0 0 5 5 13 1929 19 A BC E D 5 86 10 11 5 513 19 8 5 16 Steg 1: Framlänges beräkning (tidigt start/slut) Steg 2: Baklänges beräkning (sen start/slut)

15 Definition av glapp Totalt glapp:Den tid en aktivitet kan förskjutas utan att projektets sluttid förskjuts Fritt glapp:Den tid en aktivitet kan förskjutas utan att annan aktivitet förskjuts

16 Exempel: totalt och fritt glapp

17 Kritiska aktiviteter - Kritisk linje Kritisk aktivitet:Aktivitet utan glapp Kritisk linje:En kedja av kritiska aktiviteter från projektets start till slut Anmärkning: Om en kritisk aktivitet försenas, försenas även projektets sluttid Alla projekt har en, eller flera, kritiska linjer

18 Gantt-diagram

19 Projektplanen i Gantt-diagram

20 Datorstödd planering (1) Förbered en plan av aktiviteter –Aktivitetsnummer –Beskrivning –Varaktighet –Logiska kopplingar till andra aktiviteter Resursplanering –Tillgängliga resurser –Beskrivning

21 Datorstödd planering (2) Avstämning och kontroll –Förändrat startdatum –Förändrad varaktighet –Förändrat slutdatum –Förändrat resursbehov –Kan i vissa fall kopplas till produktionskalkylen

22 Datorstödd planering (3) Risker och möjligheter –“What if” analys –Testa olika riskscenarier

23 Övning: Produktionsplanering Syftet med övningen att få en förståelse för de ingående momenten i ett planeringsarbete utifrån ett entreprenörsperspektiv. Alla bedömningar och beräkningar ska noga redovisas. Uppgiften kan göras för hand eller med hjälp av ett planeringsprogram, förslagsvis MS Project.

24 Deluppgift 1: Strukturplan Gör en strukturplan, utifrån aktivitetslista, enligt ett nätverksschema där det tydligt framgår de olika aktiviteterna inbördes beroenden av varandra.

25 Deluppgift 2: Tidplanering Med utgångspunkt från framtagna och givna enhetstider i kalkyleringsövningen sätts resurser och varaktighet på varje aktivitet. Utgångspunkten är att sluttider och deltider som angetts i de administrativa föreskrifterna (AF AMA) ska uppnås

26 Deluppgift 3: Sammanställning Sammanställ tidplanen i ett gantt-schema och ett resurshistogram, den kritiska linjen ska vara tydligt redovisad.


Ladda ner ppt "Produktionsplanering. Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker)"

Liknande presentationer


Google-annonser