Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inductionsprogrammet Introduktion Mentorskap Kompetensutveckling Auktorisation ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inductionsprogrammet Introduktion Mentorskap Kompetensutveckling Auktorisation ?"— Presentationens avskrift:

1 Inductionsprogrammet Introduktion Mentorskap Kompetensutveckling Auktorisation ?

2 Den nye läraren Den nye läraren får ett bra stöd genom ett introduktionsprogram en kontaktperson att möta andra lärare en mentor en bra kompetensutveckling

3 Skolorna får Genom detta får skolorna möjligheter att rekrytera de bästa lärarna nya lärare som stannar kvar i yrket lärare som snabbare blir erfarna och kompetenta lärare som har hälsa

4 En röd tråd genom programmet Hälsa, hälsoprofilbedömning jämställdhet och mångfald dokumentation och reflektion i den egna praktiken med stöd av IKT inductionsperioden synliggörs i den individuella utvecklingsplanen

5 Induction termin 1 Introduktion på den egna arbetsplatsen Kontaktperson Det professionella samtalet med inriktning mot utvecklingssamtal med barn/elever och föräldrar. Ledarskap och konflikthantering i barn/elevgrupp genom ”Det lösningsfokuserade samtalet”

6 Induction termin 2 - 3 - 4 Den nyanställde får stöd av en mentor under termin 2 och 3. Under termin 2 - 4 deltar den nyanställde läraren i kursen ”Lärares ledarskap” 7,5 hp.

7 En fördjupning som omfattar 7,5 hp i aktuella ämnesområden erbjuds termin 5 och 6. barn i svårigheter och i behov av särskilt stöd läs- och skrivinlärning föräldrasamverkan IKT i undervisningen jämställdhet dokumentation av yrkesutveckling, lärande och egen forskning ämnesdidaktik, t ex matematikdidaktik naturvetenskaplig didaktik och språkdidaktik kunskap, betyg och bedömning Induction termin 5 - 6

8 Överenskommelse mellan mentor och adept mentor………………………………………………………………… adept………………………………………………………………….. under tiden vt 2008 t.o.m. ht 2008 ska vi; - träffas minst en gång /månad - försöka få tillstånd en så bra relation som möjligt - gemensamt ansvara för att det som sägs vid våra träffar inte förs vidare - summera och utvärdera varje träff för att veta hur samtalet uppfattats vara överens om att; - adepten ska ha förberett frågor/samtalspunkter till sin mentor - samtalet ska utgå från adeptens behov - mentorn framför allt är ett ”lyssnande bollplank” som genom stöd och uppmuntran hjälper adepten att finna sina egna lösningar ……………………………………………………………………….

9 kriterier - mentor gedigen erfarenhet av yrket som lärare engagemang och intresse för mentorskap lämplighet för ett kvalitativt mentorskap gå en grundläggande mentorsutbildning - adept nyutexaminerade lärare/pedagoger visstidsanställd eller vikariat som omfattar minst 50% under en termin tillsvidareanställda nygamla; d.v.s. åter i tjänst efter flera år

10 Mentorskap mentorskap ska; utgå från adeptens behov stödja och utveckla adeptens förmågor vidareutveckla de pedagogiska insikterna adepten ska få en förståelse för och bli delaktiga i skolans organisation mentorskapsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras digitalt av både mentor och adept leda till personlig utveckling och professionalism hos både adept och mentor

11 Termin 1Termin 2Termin 3Termin 4 Upptakt 12/9 -07 Upptakt 29/1 -08 Introduktion se checklista KontaktpersonMentor 2x1tim/mån Mentor 2x1tim/mån Det professionella samtalet Halv dag Det lösnings- focuserade samtalet Halv dag ”Lärares 2,5 hp Ledarskap o. Grupputveckling 14/2 och 26/5 -08 ledar- 2 hp Ledarskap o. Kommunika- tionsredskap skap” 3 hp Ledarskap o. Konflikt- hantering IT-stöd, hands on Workshop IKT 13/3 Avslutning mentorskap 2 tim Avslutning Kurs 7,5hp 2 tim 2 halvdagar2 heldagar + inläsn. 2 dgr 2 heldagar + inläsn 2 dgr 2 heldagar + inläsn. 2 dgr Tas ur komp.utv.tiden Tas ur arbets tiden.o. komp. utv. tiden. + Ek.resurs till skolan = 20 tim mentor 70 tim adept Totalt för termin 2 och 3 Tas ur arbets-tiden och komp.utv.tid termin 4-6

12 Lärares ledarskap Moment 1, - 2,5 Hp Ledarskap och grupputveckling Leadership and group development I kursen studeras teorier om ledarskapets betydelse för gruppers utveckling. Bearbetning sker i den egna praktiken för att koppla samman teori och praktik. Moment 2, - 2 Hp Ledarskap och kommunikationsredskap Leadership and counselling skills I kursen studeras teorier för ledarskap och kommunikation. Bearbetning sker i den egna praktiken för att koppla samman teori och praktik. Moment 3, - 3 Hp Ledarskap och konflikthantering Leadership and conflict management Inom kursens ram behandlas teorier med avseende på konflikthantering. Skolans styrande dokument för likabehandling och krishantering studeras. Ett utvecklingsarbete med inriktning mot den egna ledarrollen genomförs.

13 Inductionsprogrammet vt 2008 Lärares ledarskap, obligatorisk samling på Umeå universitet Datum: 14 februari Tid: 9.00-16.00 Lokal: Lärarutbildningen (bakom Universum) Kursledare: Lena Selmersdotter Workshop med stöd och hjälp med IKT Datum: 13 mars Tid: 14.00-16.00 Lokal: Citykontoret vån.4 i Horisonten (Stadsbiblioteket ) Ledare: Anna Cederblad och Jörgen Nyberg Anmälan till annica.nordenqvist@umea.se senast 10 mars Träff mentor/adept 2 tim/månad

14 Inductionsprogrammet villkor 2008 Inductionsprogrammet vänder sig till nyanställda lärare. Med lärare avses förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Adepten (den nyanställde) är tillsvidareanställd eller visstidsanställd på ett vikariat om minst en termin och anställningen omfattar minst 50%. En ny grupp inom inductionsprogrammet startar varje hösttermin. Inductionsprogrammets första grupp (gr i1) startades den 12/9 2007 och avslutas i maj 2009 Ersättning utgår till respektive skola från skolförvaltningarna med 20 tim för mentor och 70 tim för adept för inductionsprogrammets aktiviteter termin 2 - 3. Arbetstiden för adept och mentor planeras så att det möjliggör deltagande i programmet. Inductionsprogrammet termin 1- 4 är obligatoriskt för adepter.

15 Villkor Termin 1 utser rektor en kontaktperson för adepten på den egna arbetsplatsen och genomför ett introduktionsprogram. Adepten upprättar tillsammans med rektor en individuell utvecklingsplan där inductionsaktiviteterna synliggörs. Termin 2 och 3 ingår mentorskap i inductionsprogrammet. Mentor utses av rektor. Mentorn har erfarenhet som lärare, är engagerad, intresserad av, nytänkande och lämplig för ett kvalitativt mentorskap gärna med digital kompetens. Mentorn genomgår en mentorsutbildning. Mentorns uppdrag är att stödja adepten i hans/hennes personliga och professionella utveckling. Adepten ska få en förståelse för och bli delaktiga i skolans organisation. Mentorskapsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras digitalt av både mentor och adept. Adepten ansöker själv om kursen Lärares ledarskap under termin 1 Kurslitteratur och kåravgift betalas av adepten. Skolförvaltningarna ersätter dessa kostnader (med max 500 kronor per termin under tre terminer) mot uppvisande av kvitto. Rektor avgör om täckning för eventuellt övriga kostnader. Bärbar dator utlånas till mentor under mentorskapsåret och till adept under kursen Lärares ledarskap. Kursen Lärares ledarskap kan fullföljas även om anställningen i Umeå kommun upphör under inductionsprogrammet, under förutsättning att adepten tjänstgör som lärare men med annan arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren avgör om ersättning för fortsatt deltagande i kursen.


Ladda ner ppt "Inductionsprogrammet Introduktion Mentorskap Kompetensutveckling Auktorisation ?"

Liknande presentationer


Google-annonser