Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28 Lars Thorin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28 Lars Thorin."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola Lars Thorin

2 Presentation Lars Thorin 43 år Sv/So/Idr lärare 1-7 ( 92-02 )
Rektor på en 6-9 skola i fem år ( ) Utvecklingsledare i Ånge kommun sedan 2007 Senaste tre åren arbetat på heltid med stöd till pedagoger, rektorer och förskolechefer i tolkning av uppdraget Lars Thorin

3 Presentation Började skriva blogg Ht Syftet var att sprida våra stödmaterial och presentationer för kommunens rektorer, förskolechefer och pedagoger Ht 2011 startade jag företaget LT Skolutvecklingskonsult Haft uppdrag åt Skolverket och Mittuniversitetet Undervisar dessutom pedagogiskt ledarskap i praktiken på Rektorsutbildningen och i Rektorslyftet vid Högskolan i Dalarna Lars Thorin Lars Thorin

4 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga Lars Thorin

5 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen Lars Thorin

6 Vad innebär det här i praktiken
Vi måste bli duktiga att kartlägga och upptäcka det som inte fungerar i vår verksamhet Kritiskt tänkande är nödvändigt, vi måste ha förmågan att granska vår verksamhet med kritiska ögon Det måste finnas en planering….. Lars Thorin

7 Historiska utgångspunkter
Olika uppföljningar av verksamheten t ex brukarundersökningar, personalenkäter Få analyser gjordes Ännu färre nya åtgärder vidtogs utifrån utvärderingsresultaten….. Utgick bara från vad brukarna tyckte om vår verksamhet Lars Thorin

8 Utgångspunkt Skolinspektion 2011 Ny skollag Ny läroplan i förskolan
Byggde ett kvalitetsarbete som är uppbyggd kring nationella mål Tog fram stödmaterial Stödstruktur med läroplanspiloter Ändrat fokus förskolechefer Ny politisk styrning Lars Thorin

9

10 Systematiskt kvalitetsarbete Ånge kommun
Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat av årets arbete. Målen beslutas i Humanistiska nämnden Årsklockan slutar 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Verksamhetsavcheckning 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat September Oktober Slutet av maj 3. Analys,görs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör? Oktober November 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre? Systematiskt kvalitetsarbete Ånge kommun Mars 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 5. Observationer via verksamhetsbesök Januari 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys Slutet av november 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivs 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Rapport till nämnden

11 Hur mäter man kvalité i förskolan?
Bedömningsmatris för sex områden från läroplanen Vilka kännetecken finns i verksamheten när vi når olika kvalitetsnivåer? Bedömningsmatris i förskolan Analysfrågor Exempel på ifylld matris Lars Thorin

12 Vilka åtgärder ska vidtas
Handlingsplan Ska beskriva vilka åtgärder som vidtas där resultaten är svaga Ansvarig för genomförande Hur åtgärderna följs upp och utvärderas Lars Thorin

13 Bensträckare 10 min Lars Thorin

14 Förskolechefens uppdrag
Lars Thorin

15 Schematisk bild av förskolechefens uppdrag
”Det osynliga kontraktet” Förskolechefen förvaltar det administrativa och lägger sig inte i undervisningen Förskollärare sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Statliga uppdraget Alla mål i läroplaner och kursplaner Uppföljning och utvärdering Systematiskt kvalitetsarbete Utveckla lärande och undervisning Är svårt och tar lång tid Är utmanande för personalen Kräver mod av förskolechefen Komplext Förväntningar Huvudmannens uppdrag Problemlösare till personalen Administrativ förvaltare Vara alla föräldrar till lags Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta Organisation Personalansvar Arbetsmiljöansvar Ekonomiansvar Marknadsföring Är oftast det viktiga rent juridiskt Är ofta av administrativ karaktär Lars Thorin

16 Uppgift Reflektera över dessa tre uppdrag
Var hamnar jag mest i mitt vardagsarbete? Är något uppdrag mer viktigt än andra? Bikupa 7-8 min

17 Stöd utbildning och coachning
Förenkla Scenkonstbolaget Sekretess Ekonomi Dok/diarieföring Balanserade styrkort Förvaltningen Förvaltningen Stöd utbildning och coachning Leda lärprocesser om undervisning och lärande Förskolechef Matematisk förmåga Pedagogisk dokumentation Barns inflytande Höga förväntningar Språkförmåga Aktiviteter i lärmiljöerna Förstå läroplanen No/Tk

18 Lärandeuppdraget Utvecklingsledare Personalfrågor Administrativt stöd
Ekonomi Förskolechefer 3 st Läroplansträffar var 4-5:e vecka Läroplanspiloter 24 st Matematik Pedagogisk dokumentation Normer och värden Språkutveckling Naturvetenskap/Teknik Barns inflytande

19 Förskolechefens roll Vara väldigt kunnig på hur arbetet med läroplansmålen kan se ut i förskolan Kunna analysera lärsituationer tillsammans med personalen Vilket lärande ser ni i denna filmsnutt? Vilken feed-back ska jag ge som förskolechef? Kuddrummet Lars Thorin

20 Verksamhetsbesök Titta på några fokusområden
Dokumentera besöken i mallen Feed-back till enskilda pedagoger eller till hela arbetslaget Grund för medarbetarsamtal och lönesamtal Utveckla förskolans kvalitet Exempel på verksamhetsbesök Exempel två på verksamhetsbesök Lars Thorin

21 Om du tänker som du alltid har tänkt så gör du som du alltid har gjort och då blir det som det alltid har varit Okänd

22 Intressanta tankar….. Tänker att barn blir olika beroende på vilka aktiviteter och sammanhang de erbjuds Barns förmågor och svårigheter kan förändras beroende på vilka aktiviteter och sammanhang som erbjuds Barns förmågor och svårigheter kan förändras oavsett barnets ryggsäck, hemförhållanden, uppväxt och tidigare erfarenheter

23 Intressanta tankar…… När man säger något om ett barn säger man samtidigt något om den pedagogiska verksamhet man erbjuder. Ett koncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med något att koncentrera sig på. Ett okoncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med lite att koncentrera sig på för detta barn. Ett passivt barn befinner sig i en verksamhet med lite att vara aktiv med för detta barn.

24 Vilka resultat har vi sett?
Mycket tydligare chefer! Lärandet står i fokus och medvetandet har ökat betydligt Systematiskt kvalitetsarbete gör vi för oss själva, för att göra vår verksamhet bättre! Fokus handlar om att utveckla lärmiljön Fokus på styrkor hos barnet istället för på svårigheter Lars Thorin

25 Kontaktuppgifter Lars Thorin LT Skolutvecklingskonsult
Blåsippevägen 27 Bräcke Lars Thorin


Ladda ner ppt "Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28 Lars Thorin."

Liknande presentationer


Google-annonser