Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Thorin Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Thorin Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28."— Presentationens avskrift:

1 Lars Thorin Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28

2 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 43 år Sv/So/Idr lärare 1-7 ( 92-02 ) Rektor på en 6-9 skola i fem år ( 03-07 ) Utvecklingsledare i Ånge kommun sedan 2007 Senaste tre åren arbetat på heltid med stöd till pedagoger, rektorer och förskolechefer i tolkning av uppdraget

3 Lars Thorin Presentation Började skriva blogg Ht 2010. Syftet var att sprida våra stödmaterial och presentationer för kommunens rektorer, förskolechefer och pedagoger http://lartho.wordpress.com http://lartho.wordpress.com Ht 2011 startade jag företaget LT Skolutvecklingskonsult Haft uppdrag åt Skolverket och Mittuniversitetet Undervisar dessutom pedagogiskt ledarskap i praktiken på Rektorsutbildningen och i Rektorslyftet vid Högskolan i Dalarna

4 Lars Thorin Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga

5 Lars Thorin Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

6 Lars Thorin Vad innebär det här i praktiken Vi måste bli duktiga att kartlägga och upptäcka det som inte fungerar i vår verksamhet Kritiskt tänkande är nödvändigt, vi måste ha förmågan att granska vår verksamhet med kritiska ögon Det måste finnas en planering…..

7 Historiska utgångspunkter Olika uppföljningar av verksamheten t ex brukarundersökningar, personalenkäter Få analyser gjordes Ännu färre nya åtgärder vidtogs utifrån utvärderingsresultaten….. Utgick bara från vad brukarna tyckte om vår verksamhet Lars Thorin

8 Utgångspunkt Skolinspektion 2011 Ny skollag Ny läroplan i förskolan Byggde ett kvalitetsarbete som är uppbyggd kring nationella mål Tog fram stödmaterial Stödstruktur med läroplanspiloter Ändrat fokus förskolechefer Ny politisk styrning Lars Thorin

9

10 5. Observationer via verksamhetsbesök verksamhetsbesök 1.VerksamhetsavcheckningVerksamhetsavcheckning 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 3. Analys,görs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör?Analys 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Systematiskt kvalitetsarbete Ånge kommun 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivsHandlingsplan 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre?utvärdering 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat Sammanställ resultat av årets arbete. Rapport till nämnden Årsklockan slutar Slutet av november Oktober Januari Mars Slutet av maj Oktober November Målen beslutas i Humanistiska nämnden September

11 Hur mäter man kvalité i förskolan? Bedömningsmatris för sex områden från läroplanen Vilka kännetecken finns i verksamheten när vi når olika kvalitetsnivåer? Bedömningsmatris i förskolan Analysfrågor Exempel på ifylld matris Lars Thorin

12 Vilka åtgärder ska vidtas Handlingsplan Ska beskriva vilka åtgärder som vidtas där resultaten är svaga Ansvarig för genomförande Hur åtgärderna följs upp och utvärderas Lars Thorin

13 Bensträckare 10 min

14 Förskolechefens uppdrag Lars Thorin

15 Schematisk bild av förskolechefens uppdrag Alla mål i läroplaner och kursplaner Uppföljning och utvärdering Systematiskt kvalitetsarbete Utveckla lärande och undervisning Är svårt och tar lång tid Är utmanande för personalen Kräver mod av förskolechefen Organisation Personalansvar Arbetsmiljöansvar Ekonomiansvar Marknadsföring Är oftast det viktiga rent juridiskt Är ofta av administrativ karaktär Huvudmannens uppdrag Förväntningar Problemlösare till personalen Administrativ förvaltare Vara alla föräldrar till lags Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta ”Det osynliga kontraktet” Förskolechefen förvaltar det administrativa och lägger sig inte i undervisningen Förskollärare sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Statliga uppdraget

16 Uppgift Reflektera över dessa tre uppdrag Var hamnar jag mest i mitt vardagsarbete? Är något uppdrag mer viktigt än andra? Bikupa 7-8 min

17 Förvaltningen Förskolechef Leda lärprocesser om undervisning och lärande Barns inflytande Aktiviteter i lärmiljöerna Matematisk förmåga Pedagogisk dokumentation Förstå läroplanen Höga förväntningar Förenkla Scenkonstbolaget Språkförmåga Dok/diarieföring No/Tk Sekretess Balanserade styrkort Ekonomi

18 Förskolechefer 3 st Läroplanspiloter 24 st Lärandeuppdraget Pedagogisk dokumentation Språkutveckling Naturvetenskap/Teknik Matematik Läroplansträffar var 4-5:e vecka Barns inflytande Normer och värden Utvecklingsledare Administrativt stöd Personalfrågor Ekonomi

19 Förskolechefens roll Vara väldigt kunnig på hur arbetet med läroplansmålen kan se ut i förskolan Kunna analysera lärsituationer tillsammans med personalen Vilket lärande ser ni i denna filmsnutt? Vilken feed-back ska jag ge som förskolechef? Kuddrummet Lars Thorin

20 Verksamhetsbesök Titta på några fokusområden Dokumentera besöken i mallenmallen Feed-back till enskilda pedagoger eller till hela arbetslaget Grund för medarbetarsamtal och lönesamtal Utveckla förskolans kvalitet Exempel på verksamhetsbesök Exempel två på verksamhetsbesök Lars Thorin

21 Om du tänker som du alltid har tänkt så gör du som du alltid har gjort och då blir det som det alltid har varit Okänd

22 Intressanta tankar….. Tänker att barn blir olika beroende på vilka aktiviteter och sammanhang de erbjuds Barns förmågor och svårigheter kan förändras beroende på vilka aktiviteter och sammanhang som erbjuds Barns förmågor och svårigheter kan förändras oavsett barnets ryggsäck, hemförhållanden, uppväxt och tidigare erfarenheter

23 Intressanta tankar…… När man säger något om ett barn säger man samtidigt något om den pedagogiska verksamhet man erbjuder. Ett koncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med något att koncentrera sig på. Ett okoncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med lite att koncentrera sig på för detta barn. Ett passivt barn befinner sig i en verksamhet med lite att vara aktiv med för detta barn.

24 Vilka resultat har vi sett? Mycket tydligare chefer! Lärandet står i fokus och medvetandet har ökat betydligt Systematiskt kvalitetsarbete gör vi för oss själva, för att göra vår verksamhet bättre! Fokus handlar om att utveckla lärmiljön Fokus på styrkor hos barnet istället för på svårigheter Lars Thorin

25 Kontaktuppgifter Lars Thorin LT Skolutvecklingskonsult Blåsippevägen 27 840 60 Bräcke 070-333 80 43 www.skolutvecklingskonsult.se lars.thorin@skolutvecklingskonsult.se http://lartho.wordpress.com


Ladda ner ppt "Lars Thorin Pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete i förskolan - en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun Framtidens förskola 2014 2014-01-28."

Liknande presentationer


Google-annonser