Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivational Interviewing William R. Miller & Stephen Rollnick

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivational Interviewing William R. Miller & Stephen Rollnick"— Presentationens avskrift:

1 Motivational Interviewing William R. Miller & Stephen Rollnick
Motiverande samtal – MI Samtal som handlar om förändring Christina Näsholm symposium.se

2 Motivational Interviewing William R. Miller & Stephen Rollnick
"Motivational interviewing is a collaborative, person-centered form of guiding to elicit and strengthen motivation for change". MINT Forum, Sitges 2009 Christina Näsholm symposium.se

3 MI - en samtalsmetod utvecklad inom missbrukarvård
W.R. Millers tidiga forskning om samband mellan behandlarbeteende och behandlingsresultat Konfrontativt ”motstånd” No change beteende Christina Näsholm symposium.se

4 MI evidens MI har effekt som ensamstående behandling, insats
MI har mest robust effekt som inledning till eller i kombination med andra insatser, oavsett vilka MI ser ut att stärka effekten av andra insatser Christina Näsholm symposium.se

5 Evidens för Motivational Interviewing
Bibliografi Christina Näsholm symposium.se

6 En samtalsmetod och ett förhållningssätt Vad kan MI användas till?
Korta motiverande interventioner - fristående i kombination med andra insatser opportunistiska interventioner (gyllene tillfällen att ta upp en SAK) Genomgående metod i längre behandlingsförlopp Föreberedelse inför annan behandling Del i miljöterapi, psykosocialt arbete Christina Näsholm symposium.se

7 MI - en samtalsmetod och ett förhållningssätt Systematisk användning av lyssnandets konst för att höra förändringens språk Skapa kontakt och arbetsallians samt få lov att komma in på en ”SAK” som kan vara aktuell för förändring Samtala om, utforska berättarens tankar, funderingar, egen syn på ”SAKEN”, klient-centrering Ev. Vidga perspektiv, locka fram, tillföra andra perspektiv på ”SAKEN”, mer utmanande fas, diskrepans Samla, strukturera, förstärka motivation i riktning mot beslut och vidare till plan och genomförande Christina Näsholm symposium.se

8 Motiverande samtal – MI
Strategier Generellt lyssna efter, hämta fram och förstärka motivation ”Be om lov” inledningar & övergångar Meny Agenda Informera i dialog Förebygga, möta, hantera ”motstånd” Ambivalenssamtal Resonera om, hämta fram och förstärka betydelse och säkerhet Hjälp att fatta och befästa beslut Hjälp att planera, komma igång med, genomföra och stabilisera förändring Kommunikationsfärdigheter OARS Öppna utforskande frågor Affirmationer Reflektioner/speglingar Sammanfattningar Motiverande samtalsanda ”MI – spirit” Empati Hämta fram Samarbete Autonomi Grundläggande principer Visa empati Utveckla diskrepans Respektera motstånd Stötta tilltro till egen förmåga Christina Näsholm leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi MINT Motivational Interviewing Network of Trainers

9 Principer för Motiverande samtal – MI
Empati Lyssnaren förstår eller anstränger sig att förstå SAKEN ur berättarens perspektiv Utveckla diskrepans Egenupplevd kontrastupplevelse Respektera ”motstånd” Hejda mot-argumentations-reflexen Stärk tilltron till egen förmåga Self efficacy

10 Skapa resignation och uppgivenhet
Utveckla diskrepans Att hjälpa klienten upptäcka en skillnad Diskrepansupplevelser Motivationsökande Motivationssänkande Skapa resignation och uppgivenhet Christina Näsholm symposium.se

11 Sannolikheten för att en upplevd diskrepans ska leda till beteendeförändring ökar …
… om personen accepterar den norm som diskrepansen bygger på … upptäckten berör relevanta, centrala, viktiga värden … handlar om ett område där personen upplever kompetenskänsla … om personen upplever sig ha förmåga och faktiska förutsättningar att genomföra förändringen Christina Näsholm symposium.se

12 MI - samtalsanda MI - spirit
Hämta fram, locka fram Befintlig motivation, berättarens egna tankar, kunskap, känslor, funderingar Samarbete Ser samtalet, konsultationen, mötet som ett samarbetsprojekt med klienten som jämlik samarbetspartner Autonomi Betonar och visar respekt för egna val, även val av icke-förändring Betonar självbestämmande, val och beslut

13 Motiverande samtal – MI
Strategier Generellt lyssna efter, hämta fram och förstärka motivation ”Be om lov” inledningar & övergångar Meny Agenda Informera i dialog Förebygga, möta, hantera ”motstånd” Ambivalenssamtal Resonera om, hämta fram och förstärka betydelse och säkerhet Hjälp att fatta och befästa beslut Hjälp att planera, komma igång med, genomföra och stabilisera förändring Kommunikationsfärdigheter OARS Öppna utforskande frågor Affirmationer Reflektioner/speglingar Sammanfattningar Motiverande samtalsanda ”MI – spirit” Empati Hämta fram Samarbete Autonomi Grundläggande principer Visa empati Utveckla diskrepans Respektera motstånd Stötta tilltro till egen förmåga Christina Näsholm leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi MINT Motivational Interviewing Network of Trainers

14 Kommunikationsfärdigheter Samtalsverktyg
Öppna, utforskande frågor Affirmationer Reflektioner, speglingar Sammanfattningar Christina Näsholm symposium.se

15 Invitationer till att inleda, börja berätta, beskriva eller utveckla, berätta mera
Kan du berätta lite mer om …? Vill du beskriva …? …säg lite mer om det…. Berätta … Vad mer … ?

16 Öppna, utforskande frågor
Vad känner du redan till om…? Hur ser du på …? Vad gör du redan för att …? Hur tänker du …? Vad innebär det för dig …? Vad skulle du kunna börja med/göra mer av …? Vad blir ditt nästa steg …? Vidöppna frågor Fokuserade öppna frågor Motivationshämtande öppna frågor

17 Öppna, utforskande frågor
Inleds med frågeord Oändligt antal svarsalternativ Berättaren bestämmer över svarsalternativen Aktiverar berättaren till en inre sökprocess Ökar sannolikheten för att svaret innehåller motivation

18 Affirmationer Visa och uttrycka genuin uppskattning
Uppmuntra både generellt och specifikt Uppmärksamma ansträngningar och försök Uppmuntra , “berömma” bekräfta Visa till och stärka upplevelser av förmåga, kompetens Visa genuin omsorg, ge hopp, stödja Christina Näsholm symposium.se

19 Affirmationer Bygger och stärker positiv självbild
Bidrar till ökad självrespekt Möjliggör motivationsökande diskrepansupplevelser Christina Näsholm symposium.se

20 Reflektioner, speglingar Huvudredskap i MI, lyssnanderedskap
En kort sammanfattning Lyssnaren återger, återberättar Har påståendeform, är inte en fråga Har du-form, rak ordföljd Tonfallet viktigt, sjunker i slutet Så du har börjat fundera på att … Hittills har du … Du vet att du behöver… Oroar dig för att …. Det som gör det viktigt för dig är … Du känner dig tveksam … samtidigt som du verkligen vill komma vidare … Du ser möjligheter att … och ditt nästa steg blir … Christina Näsholm symposium.se

21 Reflektioner, speglingar Lyssnanderedskap
Visar att/om lyssnaren förstår och anstränger sig att förstå Ger berättaren kontroll Visar respekt, skapar tillit, bygger relation Stimulerar personen att berätta vidare Följsamt OCH styrande Bekräftande vs utmanande Kan bidra med andra, nya perspektiv Stimulerar självreflektion Bygger, konstruerar successivt en bild ändamålsenlig för förändring Christina Näsholm symposium.se

22 Reflektioner, speglingar Lyssnandets konst
3 dimensioner Djup Styrka, intensitet Riktning Enkla reflektioner– visar att du hör vad personen säger Komplexa reflektioner – visar att du försöker förstå vad personen menar Christina Näsholm symposium.se

23 Enkla reflektioner, speglingar
Enkel upprepning, enklare omformuleringar Ligger nära det personen berättar Visar att lyssnaren lyssnar och följer med Bekräftar, förstärker Christina Näsholm symposium.se

24 Komplexa reflektioner, speglingar
Bidrar med ny förståelse, möjlig innebörd Innehåller ofta ett antagande om vad personen MENAR, ÖNSKAR, TÄNKER, KÄNNER, VILL, BEHÖVER, LÄNGTAR EFTER etc bakom det hon säger Innehåller en hypotes om en möjlig fortsättning av tankegången. För tanken vidare, djupare, längre Fortsättningsreflektioner – formulerar vad personen skulle kunna tänkas säga i nästa steg Dubbelsidiga reflektioner – samtidigt som, på samma gång som Binder samman, förenar upplevda motsatser Christina Näsholm symposium.se

25 Skapa en gemensam bild gynnsam för förändring
Sammanfattningar Större sammanfattningar för att: binda samman avsluta ett tema samla utvalda delar till en ny eller tydligare bild ge överblick stanna upp, ge paus för eftertanke skapa plattform för nästa steg Skapa en gemensam bild gynnsam för förändring

26 Samtalsmelodin i MI En rytm med frågor och reflektioner/speglingar och större sammanfattningar Fler öppna frågor än slutna frågor Betydligt fler reflektioner/speglingar än frågor Tätt återkommande sammanfattningar

27 Motiverande samtal – MI
Strategier Generellt lyssna efter, hämta fram och förstärka motivation ”Be om lov” inledningar & övergångar Meny Agenda Informera i dialog Förebygga, möta, hantera ”motstånd” Ambivalenssamtal Resonera om, hämta fram och förstärka betydelse och säkerhet Hjälp att fatta och befästa beslut Hjälp att planera, komma igång med, genomföra och stabilisera förändring Kommunikationsfärdigheter OARS Öppna utforskande frågor Affirmationer Reflektioner/speglingar Sammanfattningar Motiverande samtalsanda ”MI – spirit” Empati Hämta fram Samarbete Autonomi Grundläggande principer Visa empati Utveckla diskrepans Respektera motstånd Stötta tilltro till egen förmåga Christina Näsholm leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi MINT Motivational Interviewing Network of Trainers

28 Strategier i MI Generellt lyssna efter, hämta fram och förstärka motivation
”Be om lov” inledningar & övergångar Meny Agenda Informera i dialog Förebygga, möta, hantera ”motstånd” Ambivalenssamtal Resonera om, hämta fram och förstärka betydelse och säkerhet Hjälp att fatta och befästa beslut Hjälp att planera, komma igång med, genomföra och stabilisera förändring

29 Huvudstrategin i MI Fokus på förändringens språk
Att lyssna efter, hämta fram och förstärka klientens egenformulerade motivation “Change talk” Christina Näsholm symposium.se

30 En balansgång… Medvetet, systematiskt fokus på att hämta fram och förstärka personens motivation i en efterhand bestämd riktning utan att som hjälpare bli en förespråkare för förändring Christina Näsholm symposium.se

31 ”självmotiverande yttringar"
Nackdelar med nuet Fördelar med förändring Optimism inför förändring Intention om att förändra Christina Näsholm symposium.se

32 Change Talk, klientens "självmotiverande yttringar" predicerar resultatet
DARN – C Desire Ability Commitment Change Reasons Need Amrhein et al. 2003 Christina Näsholm symposium.se

33 DARN – C Desire Önskar, vill, längtar efter, gillar Ability Förmåga, att kunna Kan, skulle kunna, klara av Reasons Orsaker, skäl Förklaringar med en rad önske- och behovsverb Need Behov, nödvändighet Behöver, borde, måste Christina Näsholm symposium.se

34 DARN - C Beslut predicerar förändring
Commitment åtagande, förpliktelse, förbindelse, utfästelse, beslut ”kommer att…” Christina Näsholm symposium.se

35 Change talk – ett relativt begrepp
… beror på målet med samtalet Christina Näsholm symposium.se

36 Change Talk (directed toward a change proposition)
Talking About Change: A Nomenclature for Client Language Miller, Moyers, Amrhein & Rollnick, 2006 Change Talk (directed toward a change proposition) Sustain Talk (directed away from change) Resistance Preparatory Language: Desire Ability Reason Need Desire for Status Quo Inability to Change Reasons for Status Quo Need for Status Quo Commitment to Status Quo Interrupting Disagreeing Discounting Minimizing Arguing Off Topic Commitment to Change Taking Steps Toward Change Christina Näsholm symposium.se

37 Change talk ... är mycket mer än så …
Handlar både om vad personen säger och i vilket sammanhang det sker Uppträder naturligt och spontant när en person är ambivalent , finns i ambivalensuttalanden Uppstår och förekommer i interpersonella sammanhang präglade av empati Ofta som egenreflektion, personen kommenterar sig själv och sin motivation ur ett reflekterande perspektiv Moyers T. 2010

38 Strategier i MI Generellt lyssna efter, hämta fram och förstärka motivation
”Be om lov” inledningar & övergångar Meny Agenda Informera i dialog Förebygga, möta, hantera ”motstånd” Ambivalenssamtal Resonera om, hämta fram och förstärka betydelse och säkerhet Hjälp att fatta och befästa beslut Hjälp att planera, komma igång med, genomföra och stabilisera förändring

39 Be om lov … Att artigt ta upp, närma sig och fokusera på ett ämne Ge val Tydliggöra klientens självbestämmande och autonomi Ökar egenaktivitet och ansvarstagande Ett inledande JA minskar risken för motstånd längre fram Ett NEJ ska respekteras !

40 Meny - Agenda Meny Används för att strukturera, bidra till överblick.
En palett med en uppsättning alternativ eller karta över faktorer som kan vara relevanta att ta upp i ett samtal. Kan vara standardiserad eller individuellt anpassad. Skapas av klienten eller av rådgivaren eller i samarbete dem emellan. Antalet ingående delar anpassas till klienten. Om menyn skapats av rådgivaren lämnas alltid minst ett alternativ öppet för klienten att fylla i. Konkret eller abstrakt, visuellt och/eller verbalt Menyer används för att vidga perspektiv eller för att avgränsa Christina Näsholm symposium.se

41 Meny – Agenda

42 Rubrik och innehåll ska logiskt hänga samman
Meny - Agenda Rubriken Överskriften, rubriken i en meny är specifik och konkret så att den tydliggör temat för samtalet. Rubrik och innehåll ska logiskt hänga samman Christina Näsholm symposium.se

43 Klient och hjälpare navigerar tillsammans
Meny - Agenda Agenda Agenda står för den turordning eller prioriteringsordning man skapar bland alternativen. Klienten väljer först Klient och hjälpare navigerar tillsammans Christina Näsholm symposium.se

44 Meny - Agenda Konkret tillämpning av MI förhållningssätt och MI samtalsanda. Hämta fram från klienten, samarbeta och visa respekt för klientens självbestämmande. Hänsyn tas till klientens beredskap. Förebygger reaktans – och motståndsreaktioner Strategin integrerar följsamhet och styrning i ett samarbete mot ett gemensamt mål. Underlättar skapandet av arbetsallians, ser ut att öka klientens egenaktivitet och styrkan i klientens egna åtaganden.   Christina Näsholm symposium.se

45 Meny – Agenda Användningsområden
Ta upp och komma in på en ”SAK” Närma sig ett tema som är potentiellt sensitivt Informera, när innehållet är komplext Ge råd, rekommendation, förslag Kartläggning, utredning samt feed back Behandlingsplanering Insats-, åtgärdsplanering Christina Näsholm symposium.se

46 Informera i dialog Be om lov, kom överens om ämnet
Utforska vad personen redan vet Ge information, kort, sakligt, anpassat Utforska personens slutsats Christina Näsholm symposium.se

47 Kom överens om ämnet och be om lov
Det finns … Vill du att jag ska berätta lite om det? Är det OK om vi ägnar en liten stund åt … ? Det finns ett samband mellan… och …. är det något du vill veta mer om? Kan jag få berätta lite för dig om…? Christina Näsholm symposium.se

48 Utforska vad personen redan vet …
Först vill jag bara höra… Vad känner du redan till om detta? Vad vet du redan? Vad har du hört tidigare? Lyssna och spegla, sammanfatta vad du hör att personen redan känner till Christina Näsholm symposium.se

49 Tillför, ge ny information, fakta
Det är så att… Gränsen för… går vid… För att uppnå… behöver man… Effekten av… minskar när… Ett vanligt symtom på .. kan vara … Det finns olika sätt att … Informationen ska vara anpassad, saklig, neutral, kort Christina Näsholm symposium.se

50 Hur ser du på det? Vad betyder det för dig?
Utforska igen fråga efter, ge utrymme för personens egen slutsats, reaktion, tankar, frågor Hur ser du på det? Vad betyder det för dig? Hur låter det för dig? Vad tänker du om det? Christina Näsholm symposium.se

51 Utforska igen fråga efter, ge utrymme för personens egen slutsats, reaktion, tankar, frågor
Hur ser du på det? Vad betyder det för dig? Hur låter det för dig? Vad tänker du om det? Upprepa Utforska - Tillför - Utforska Avsluta ev med Vad vill du göra med detta? Vad av detta var viktigast för dig Vilket av detta ha du mest nytta av att veta? Christina Näsholm symposium.se

52 Råd och rekommendation i MI - stil
Be om lov, fråga om tillåtelse att… Som en inledning eller en övergång inför att ge information, ge en rekommendation, komma med förslag Det finns ett samband mellan … … och … … Är det något som du vill veta mer om? Kan jag få berätta lite för dig om… … ? Jag skulle vilja informera dig om… … Är det OK för dig? Kan vi prata lite om … ? Kan vi ägna en liten stund åt… … ? Kan jag få lov att berätta om … …? Jag undrar om jag kan få lov att … … ? Jag undrar om jag kan få ge dig ett tips? ….komma med ett förslag….? Det finns flera sätt att göra detta… Vill du veta några? Men först… vilka olika sätt känner du själv till? Vad vet du redan ? Christina Näsholm symposium.se

53 Att förebygga, möta och hantera ”motstånd”
Att genomgående undvika att aktivera eller förstärka motståndsreaktioner Att betona egenkontroll och ge valmöjlighet ger minskad risk för psykologisk reaktans Christina Näsholm symposium.se

54

55 Att hejda mot-argumentationsreflexen
Korrigeringsreflexen Rättningsreflexen Omsorgsreflexen Christina Näsholm symposium.se

56 Att möta och hantera motstånd
Lyssna och visa att du försöker förstå den andres perspektiv Bekräfta utan att förstärka Klient centrerat, empatiskt lyssnande Samtidigt bidra med kompletterande perspektiv Skifta fokus Sök samarbete i konstruktiv riktning Välj att höra bakomliggande motivation

57 Vankelmodets dynamik Ambivalens
Ett betydelsefullt tillstånd eller steg i en förändringsprocess när en person börjar och förhoppningsvis fortsätter att begrunda, tänka på, fundera över och utforska möjligheten till förändring Christina Näsholm symposium.se

58 Lyssna och guida, följa och styra. för att finna vägen till förändring
Ambivalenssamtal Lyssna och guida, följa och styra. Att tillsammans utforska ett hindrande dilemma med hjälp av en underlättande modell för att finna vägen till förändring Christina Näsholm symposium.se

59 Modeller över ambivalens
Hjälper oss invitera personen att ta ett steg tillbaka, se sig själv från en position utanför sig själv träda in i en reflekterande position där både självobservation och självkonfrontation är möjliga Christina Näsholm symposium.se

60 Enkel ambivalensutforskning
”Saken” Ena sidan…? Andra sidan…? Sammanfatta Sammanfatta Dubbelsidig sammanfattning Hämta fram personens egen konklusion

61 Dubbel ambivalensutforskning
Situationen nu Förändring + + - -

62 Inte förändra/Bibehålla + -
Vägkorsningen, Att utforska ambivalens ur 3 perspektiv Barth T. Näsholm C. Beslut Inte förändra/Bibehålla + - Nuvarande situation Förändra

63 Beredskap till förändring
Hur beredd är du att ...? Beredd Inte beredd Osäker / tveksam Christina Näsholm

64 Hur många är beredda? Handling Före begrundan Förberedelse Begrundan

65 Importance & Confidence
Betydelse & säkerhet 1.Hur viktigt är det för dig att … ? 2.Hur säker är du på att du kommer att lyckas?

66 Hjälp att fatta och befästa beslut
Från idé till genomförande Att gå vidare, från det hypotetiska till det faktiska, från tanke till handling. Med öppna frågor hämta fram klientens konkreta plan, med fler detaljer och starkare uttryck. Dessa ska avspegla att personen löst eller förmår att hantera sin ambivalens, kan bestämma sig, gå till handling och genomföra förändring.

67 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
1. Samtal om förändring 2. Tydligt syfte Att hämta fram och förstärka personens egen motivation till förändring 3. Samarbete Klient och hjälpare arbetar tillsammans med inriktning på förändring

68 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
4. Autonomi och självbestämmande Tydlig betoning av, respekt och vördnad inför rätten att göra egna val. 5. Evocative – ”framkallande” Hjälper personen upptäcka, hämta fram, utforska, bli medveten om, förstå, formulera och använda sin egen motivation

69 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
6. MI använder speciella hjälparfärdigheter Lyssnandets konst T ex Systematisk och selektiv tillämpning av aktivt lyssnade 7. Målinriktning, fokus på förändring MI utforskar, bearbetar, löser, ibland t o m skapar ambivalens, för att hjälpa personen till förändring

70 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
8. I MI ges noga akt på HUR personen uttrycker sig i ord. Hjälparen lyssnar till och låter sig guidas av förändringens språk Change talk – Sustain talk

71 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
9. Change talk Klientens egenformulerade motivation fångas upp och bemöts på särskilda sätt Utforskas och vidareutvecklas Utforskande, öppna frågor Affirmationer Reflektioner, speglingar Sammanfattningar

72 Vad definierar MI? 10 essentiella beståndsdelar Miller & Rollnick 2010
10. Motstånd Klientens motståndsuttalanden Sustain talk – Counter change talk bemöts på särskilda sätt Icke - konfrontativt, respektfullt Möts aldrig med mot-argumentation

73 När är det MI? Miller & Rollnick 2010
Engage – Guide – Evoke Det är MI när Kommunikationsstilen och samtalsandan präglas av person-centrerat, empatiskt lyssnande Det finns ett identifierat förändringsmål för samtalet Lyssnaren hämtar fram personens egen motivation för förändring

74 Lära mer… www.motivationalinterview.org www.somra.se
Christina Näsholm symposium.se


Ladda ner ppt "Motivational Interviewing William R. Miller & Stephen Rollnick"

Liknande presentationer


Google-annonser