Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU1 Komprimering Torbjörn Wiberg Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU1 Komprimering Torbjörn Wiberg Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU1 Komprimering Torbjörn Wiberg Umeå universitet

2 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU2 Disposition  Inledning  Två typer av komprimering  Komprimeringsmetoder  Inför val av metod  Ljudkomprimering  Bildkomprimering  Film- och animeringskomprimering

3 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU3 Inledning  Komprimering - en förutsättning för multimedier  vare sig de är interaktiva, distribuerade eller inte  Några mått:  1 CD rymmer 648 MB.  Ljud (stereo, "CD"-kvalitet) - 72 minuter per CD.  Film (studiokvalitet) - 30 sek per CD  En småbildsfilm - ca 50MB, dvs 13 per CD.  1 DVD rymmer x GB  En långfilm på TV (90 minuter) behöver 120 GB, dvs x0 DVD.  Allt detta okomprimerat

4 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU4 Komprimering – med eller utan informationsförlust  Kan man acceptera informationsförlust?  Sampling, analog återgenerering genom förstärkning och t.ex. kopiering ger informationsförlust.  Det är inte orimligt att medge förlust vid lagring också.  Komprimering med förlust kan acceperas i de flesta fall när man komprimerar ljud och bild.  Upp till en viss kompressionsgrad, uppfattar vi inte ens att sådan teknik använts.  Var går den gränsen?  Det beror på applikationen i sig och dess andra kvalitetsegenskaper.  Komprimering är en form av kodning.  Fluckiger använder ordet kodning - Förlust vid kodning beroende på samplingsfrekvens, djup och komprimering.

5 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU5 Två typer av komprimering  Bit-komprimering (entropy encoding)  Oberoende av vad som komprimeras.  Förlustfri.  Två typer  Kodning av upprepningar och  komprimering baserad på vanliga(st) förekommande mönster (statistisk komprimering/kodning/huffmankodning).  Innehållskomprimering (source encoding).  Kunskap om typ och struktur på informationen utnyttjas.  Med eller utan försluster.  Förhoppningen är att kunskap om innehållet ska ge högre komprimeringseffekter.  Tre typer  Transformkodning (t.ex Fourier transformering)  Differenskodning (av t.ex bildsekvenser)  Vektorkodning (kod för ett block av information).  Ofta bitkomprimeras ett innehållskomprimerat material.

6 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU6 Komprimeringsmetoder  Komprimeringsmetoder baseras på ett fåtal grundidéer som  specialutformas för den tillämpning man har i åtanke  nästas på heuristiska grunder  Grundidéerna är  Upprepningskomprimering  Statistisk komprimering  Transformkodning  Differenskodning  Vektorkodning  Det här är delvis mina egna, beskrivande namn på idéerna, de specifika metoderna kan ha ganska fantasifulla namn

7 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU7 Upprepningskomprimering  Principen är att man söker efter upprepning av  enstaka bitar  tecken (oktetter) eller  andra mönster  Man kodar dessa som antal-kod  Det måste vara ett visst antal upprepningar (>~4) för att det ska löna sig.  Kanske så här  YXXXXZ ----> Y"4"XZ  Där " är reserverad, dvs " kodas som "".

8 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU8 Statistisk komprimering  Jfr Morse-kod  e = *, i = * *, t = -, m = - -, q = - - * -  Vanliga mönster ges korta koder.  Man måste ha statistik på vad som är vanliga mönster i en viss typ av data.  Fast kodbok (Morse) som är välbekant eller  Både kodbok och data lagras (Dynamisk Huffman-kodning).  Kodboken kan räknas om för delar av materialet - en bild eller en sekvens av bilder  Exempel: universitetets blå-vita logo behöver bara två koder - blått och vitt.  Kodboken talar om vilken färg som svarar mot 0 respektive 1

9 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU9 Transformkodning  Tids- och/eller rumstransformation till ett rum som är mer lämpat för (t.ex statistisk) kodning.  Fourier-transform - till frekvensrummet.  Begränsar variationshastigheten i materialet  Tar bort höga frekvenser.  Ger en mer utslätad bild.  Koden anger amplituden (styrkan) för de lägsta frekvenserna.  Välj även  djupet (upplösningen, antalet bitar) i koden och  skalan (t.ex linjär eller logaritmisk) av amplituden.  Två förlustkällor  frekvensbegränsning  amplituddjup  Diskret cosinustransform används ofta för bilder. DCT

10 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU10 Differenskodning  Koda ett värde  enstaka värde eller t,ex  en rad i en bild (fax) eller  en ruta i en bild.  Ange nästa värde som en differens från detta värde.  Differensen kräver ofta färre bitar än det fullt kodade värdet.  Både ljud och bildsekvenser passar för denna form  klipp medför behov av full omkodning  Komprimeringen sker dels  genom ansatsen i sig  genom att välja djup i differenskoden.  Man kan också göra trendanalyser och koda avvikelser från trenden i stället för avvikelser från värdet i sig.

11 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU11 Vektorkodning  Bitsekvensen delas in i vektorer (eller mer generella arrayer).  I stället för vektorn själv sänds ett index som anger vilken av en tabell av vektorer som matchar vektorn (bäst).  En bild delas in i block av pixlar.  Bygger också på att man har en Huffman-kod-tabell för blocken.  Fraktalkodning ett exempel.  Nästade block av roterade, speglade, förskjutna mönster.  Tar extra lång tid att genomföra komprimeringen.  Kod-tabellen blir uppenbar för mottagaren först när den används för förfining av bilden.  Hur sätter man upp kod-tabellen?  Hur matchar man data mot tabellen?  Nyaste formen av komprimerig.  Stora förhoppningar på kompressionseffekt. 1:1000, ifrågasätts av Fluckiger.

12 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU12 Inför val av metod  Det är mer arbete att komprimera än att dekomprimera.  Parametrar för interaktiva distribuerade multimedier  dekomprimeringen ska ske i realtid  har kommunikationskanalen hög eller låg kapacitet  ska komprimeringen ske i realtid eller ej  Vektorkodning går snabbt att packa upp t.ex  Texturer som mappas direkt till bilden.  Eftersändningar  Tjänar på att lägga jobb på att uppnå stor komprimeringseffekt.  Interaktiva sändningar  komprimering medför fördrljning  har inte tid att komprimera så mycket.

13 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU13 Ljudkomprimering  Somliga metoder passar bättre för ljud och andra för bild.  Det finns en del standardiserat kring komprimering och kodning  ITU – Internationella teleunionen  Ljudkvalitet  Telefon 200 - 3000 Hz  Tal 50 - 10 000 Hz.  FM radio 20 - 15000 Hz  Hörbart 15 - 20000 Hz

14 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU14 Grundkodning av ljud  Puls-kodning  Varje sampel kodas för sig  Linjär eller logaritmisk kodning.  Linjär ev med basvärde (som kodas med t.ex 100).  Logaritmisk vanligast för telefoni.  Samplingsfrekvens  För att representera en analog signal av frekvens f krävs sampling i 2f - Nyquists teorem.  Telefoni  3.5KHz ljudspektrum.  Standard G.711 - var 125us (8kHz).  Amplituddjup  G.711 8 bitar.  Dvs 8KHz * 8 bitar = 64Kbps

15 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU15 Komprimering av grundkoden  G.721  Differenskodning av 64kbps info  4 bitars differenskoddjup  64kbps  32kbps  G.722  Mål: bättre ljudkvalitet.  Differenskodning applicerad på en kanal delad i två band.  16KHz sampling  14 bitars amplituddjup på 64Kbps.  G.723  Som G.72x men på 24Kbps.  Dvs lägre ljudkvalitet som resultat.  (Används knappast)

16 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU16 Komprimering av grundkoden, forts  G.728  Fokus på låg kom.kapacitet  16Kbps, 3.4KHz ljud.  Vektorkomprimering, baserad på linjär trendprognos (CELP).  GSM  13.2 Kbps,  8KHz sampling  sämre kvalitet än 711.  CELP - 1016.  Telefonkkanal komprimeras till 4.8Kbps  differenskodning av vektorer med fast kodbok.  Kvalitet som G.721 där 64kbps komprimerats till 32kbps.  Komprimeringsfaktor för telefonikanal 1:13.

17 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU17 Komprimering av grundkoden, fforts  För högre kvalitet används MPEG-ljudkomprimeringsstandarder.  MPEG - Moving Pictures Expert Group.  En familj av standarder.  Tre standardiseringsnivåer  Lager 1,2 o 3.  MPEG-layer 3 mest avancerade komprimeringen.  Tekniken baseras på FFT av 32 ljud-subkanaler, med brusanalyser.  Avsedda att användas på mono-kanaler mellan 32 till 448Kbps.  Sampling 32, 44.1 eller 48 KHz.  MPEG-layer3  komprimering till nästan CD-kvalitet på 64Kbps-kanal för mono.  Kom ihåg – en 64 kbps-kanal behövs enligt Nyquists teorem (samplingfrekvensen 2f, f är frekvensomfånget som ska kodas) behövs för kodnng av telefoni med 8 bitars amplituddjup.

18 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU18 Komprimering av bilder  JPEG - Joint Potographic Expert Group.  ISO-standard i samarbete med ITU.  GIF – Graphical Interchange Format  Ursprungligt fokus på import/export till program

19 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU19 JPEG  För fotografiska bilder  GIF för grafik  Använder  DCT (discrete cosine transform),  djupkodning  upprepningskomprimering,  Huffman-kodning.  Kan ställas in för olika typer och grader av komprimeringsförlust  ( I kontrast till Fax-standarder t.ex.  avser tvåtons-komprimering (två färger/toner - vit och svart))

20 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU20 JPEG - forts  JPEG stöder fyra sorters komprimering:  Sekvensiell - ett svep.  Ger informationsförlust.  Progressiv - flera svep,  kornigheten i kodningen minskas successivt vid dekomprimeringen.  Ger informationsförluster.  Förlustfri kodning.  Hierarkisk kodning.  Upplösningsnivåer.  Arbetsstegen:  Prep av datablocken  Innehållskomprimering (DCT, och djupkodning)  Bitkomprimering

21 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU21 Komponenter i representation av bilder  Det finns olika sätt att ange komponenter i en bildpunkt  Luminans - ögats sammanlagda reaktion på ljus (bildpunkt).  Lightness - svart-vit  Brightness - ljus eller mörk  En färg är en upplevelse som kan skapas av spektralt olika sammansatta ljusvågor.  Varje färg "kan åstadkommas" med en lämpling blandning av tre olika färger (både + och --blandning).  En videokamera fångar kontinuerligt intensiteten i den röda, blå och gröna färgkomponenten i ljuset.  RGB-signalen kan transformeras till tre andra signaler - en luminanssignal Y (lightness och brightness) och två färgsignaler.

22 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU22 Komprimering av bildkomponenter  Vi är mindre känsliga för färg än luminans.  Det betyder att färgsignalen kan samplas med lägre upplösning än luminansen för att ge en bild en given upplevd kvalitet.  Färgsignalerna fås genom att subtrahera luminanssignalen från två av RGBsignalerna.  Hur detta görs är en viktig skillnad mellan NTSC och PAL.  Skillnaderna mellan samplingsfrekvenserna för Y och färgsignalerna varierar i olika sammanhang  Studiokvalitets-TV - 4:2:2 (4+2+2 = 0,67*(4+4+4)).  Videokonferens 4:1:1 (4+1+1=0,5*(4+4+4)) - standard H.261.  Standarder finns.  Vanligt med halva antalet färgdifferenspunkter per rad  halva antalet rader per ”bildruta”  Dvs med en reduktion av kom-behovet med 50%

23 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU23 JPEG - preparering av datablocken  Varje bild utgörs av en matris av amplitudvärden för bildkomponenterna  Matrisdimensionerna varierar beroende på samplingsfrekvenserna för de respektive komponenterna.  4:1:1 ger en matris med en fjärdedel av elementen för färgkomponenterna.  Matriserna blockindelas i 8*8-block.

24 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU24 JPEG – DCT  DCT är en två-dimensionell transform som  tar 8*8 block med samplade värden och  ger 8*8 block med värden som anger förekomster av frekvenskomponenter i de två dimensionerna.  0,0-värdet ger medelamplituden (0-frekvensen).  Dessa matriser kan komprimeras med sedvanlig teknik.  Valet av metod påverkar den upplevda bildkvaliteten  Vi är mest känsliga för medelsnabba förändringar i bilden.  Det är alltså inte nödvädigt att återge skarpa kanter exakt.

25 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU25 JPEG – djupkodning och komprimering  Kodningen av djupinformationen i frekvensrummet är viktig.  Höga och låga frekvenser kan komprimeras kraftigare än medelfrekvenser.  När kodningen av djupinformationen skett:  Mellan blocken komprimeras sekvenser av 0-frekvensvärden med DPCM (Differential Pulse Code Modulation).  Inom ett block sker upprepningskomprimering av diagonalnumrerade värden i blocket.  Till sist sker så statistisk komprimering (Huffman).  JPEG komprimerar en faktor 20-25 (kan upplevas ha god kvalitet av det mänskliga ögat).  Förlustfri ofta en faktor 2.

26 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU26 Film- och animeringskomprimering  Differenskodning mellan bilder i en sekvens.  Går ej in på detta.  MPEG-2  studiokvalitet-TV,  multipla CD-kvalitets-ljudkanaler.  4 - 6Mbps.  MPEG-4  Videokonferens vid medium-upplösning och låg hastighet

27 20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU27 Kommunikationsbehov  Bilder och ljud komprimeras, det introducerar en fördröjning  Uppskattat kommunikationsbehov  Videokonferenskvalitet - 0.1 Mbps  VCR-kvalitet - 1.2 Mbps  Broadcast-kvalitet - 2-4 Mbps  Studio-kvalitet - 3-6 Mbps (okomprimerat 166Mbps)  HDTV-kvalitet - 25 - 34 Mbps (okomprimerat 2000Mbps)  Fotografisk kvalitet


Ladda ner ppt "20002-02-06Torbjörn Wiberg, UmU1 Komprimering Torbjörn Wiberg Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser