Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattande slutsatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattande slutsatser"— Presentationens avskrift:

1 Analys av förutsättningar för nyproduktion av egna hem, Tranås, mars 2011

2 Sammanfattande slutsatser
Innehåll Bakgrund och syfte Process i fyra steg Regional tillväxt Bostadsmarknad Småhus Bostadsrätter Sammanfattande slutsatser 2

3 Bakgrund och syfte Tranås kommun har önskat analysera och förbättra förutsättningarna för nyproduktion av bostäder (primärt egna hem) inom kommunen Ett identifierat hinder gäller bankernas restriktivitet i samband med utlåning vilken i sin tur grundar sig på bankernas gängse schabloner och beräkningsmodeller Evidens har i samarbete med Nyréns arkitekter tidigare genomfört och redovisas en översiktlig analys över rådande marknadsförutsättningar i Tranås kommun vilket varit del i underlaget för Tranås stadsvision Tranås kommun har utifrån ovanstående gett Evidens i uppdrag att leda en process i fyra steg för att definiera nuläge och möjliga lösningar avseende nyproduktion i kommunen. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med en styrgrupp från beställaren. Tidigare utförda analyser har förfinats för att skaffa djupare kunskap och förståelse för olika delmarknader – såväl geografiska som produktmässiga för att ge en bild av betalningsvilja och risk vid nyproduktion av bostäder i Tranåsregionen. Föreliggande rapport är tänkt att kunna användas som underlag till fortsatt dialog med exempelvis berörda banker på lokal och regional nivå. 3

4 Genomförd arbetsprocess
I korthet: Analysen har genomförts i form av en arbetsprocess där såväl evidens som beställaren har deltagit och steg för steg insamlat kunskap och fört en diskussion. Uppdraget inleddes i januari 2011 och startseminarium ägde rum i Stockholm i februari där uppdaterade resultat från tidigare uppdraget redovisades och diskuterades och förde vidare i en diskussion om mål, syfte och förväntningar. I steg två har evidens genomfört en fördjupad marknadsanalys av förutsättningarna för nyproduktion av i första hand egna hem samt översiktligt vad gäller industrilokaler i Tranås region. Marknadsanalysen bygger vidare på tidigare utförda analyser men selekteras i denna fördjupning utifrån såväl geografi som nyproduktion/äldre produktion samt en prognos för utvecklingen de närmaste tre till fem åren. Vid seminarium nr två redovisades ovanstående samt diskuterades argument och möjliga vägar till förbättrade förutsättningar för nyproduktion av bostäder i Tranås kommun. Det sista steget har bestått i dokumentation av analys och diskussioner vilket presenteras i Power Point format för enkel vidareförmedling till berörda parter. Pedagogisk Power Point rapport samt beslut om fas II Precisering syfte/mål Fördjupad och specialiserad marknadsanalys; nuläge Prognos på tre till fem års sikt Seminarium/workshop där resultaten redovisas och möjliga vägar framåt formuleras och stäms av 4

5 Tranås 2011 Småhus 4 965 Flerbostadshus 4 251
Tranås är en liten region bestående av Tranås kommun samt Ydre kommun, men ligger nära två av Sveriges största regioner: Linköping och Jönköping. Här finns en gynnsam näringslivsstruktur med några starka industriföretag och även en växande tjänstesektor. Detta har genererat en betydligt högre sysselsättnings-tillväxt än vad andra regioner i samma storleksklass haft den senaste tioårsperioden. I den senaste analysen konstaterades bla positiv befolkningsutveckling inom kommunen. tät och attraktiv stadskärna som skapar gynnsamma lokaliseringsförutsättningar för olika verksamheter mycket begränsat bostadsbyggande sedan början av 1990-talet. Nyproduktion av rätt produkter i rätt lägen är möjlig. Problemet är att nyproduktion konkurrerar med befintliga bostäder och prisnivån på dessa är låg. Antal lägenheter 2009 Småhus 4 965 Flerbostadshus 4 251 Källa: Evidens och SCB

6 Självförstärkande tillväxt i stora regioner
Nya ekonomiska geografin Klassisk teori Marknadspotentialer Faktortillgångar Geografisk marknadspotential Attraktivitet för företag med skalfördelar Växande marknad Lokalisering av företag med skalfördelar

7 Tillväxtens två källor: förtätning och regionförstoring
Lokal arbetsmarknad (LA) Stockholm Göteborg Malmö Antal invånare i LA 1970 Förtätning Förstoring Antal invånare i LA 2008 = = =

8 Stark befolkningstillväxt i storstadsregionerna
-0,2

9 Stark regional tillväxt i storstadsregionerna
3,0

10 Endast i storstadsregionerna växer regionens hela befolkning
Lokal arbetsmarknad Befolkning 2008 Tillväxt i kärnstad (%) Tillväxt i kranskommuner (%) Stockholm 13,9 13,8 Malmö-Lund 16,6 9,3 Göteborg 11,4 9,6 Linköping 8,0 -3,8 Västerås 8,9 -5,8 Örebro 10,0 -4,7 Jönköping 8,4 -2,4 Trollhättan 3,8 -1,1 Skövde 2,4 -4,8 Kristianstad 5,7 -1,6 Norrköping 3,4 -7,2 Karlstad -5,5 Gävle 3,2 -6,2 Eskilstuna 6,0 -5,0 Borås 5,4 -3,2 Falun-Borlänge 0,4 -2,2 Luleå -4,4 Umeå 11,2 -9,5 Sundsvall -7,4 Växjö -8,8 Halmstad 8,1 0,6 Kalmar 5,6 -5,7 Östersund -1,4 Tranås 21 792 0,0

11 Sammanfattning – storleken spelar roll
Empiriska studier visar att större regioner har: Högre ekonomisk tillväxt Starkare sysselsättningstillväxt Högre befolkningstillväxt Mer utvecklade ekonomier med företag inom ett stort antal branscher Lägre beroende av socialförsäkringssystem Större utbud av utbildning, kultur och handel Högre bostadspriser Tranås presterar bättre än konkurrenterna i samma storleksklass

12 Medioker befolkningstillväxt, men positiv tidstrend

13 God sysselsättningstillväxt

14 Stabil ekonomisk tillväxt

15 Stark industrisektor och svag tjänstesektor

16 Låg utbildningsnivå i Tranås

17 Svag befolkningstillväxt om inte nyproduktionen av attraktiva bostäder ökar

18 Regionens tillväxt helt beroende av nyproduktion i Tranås kommun

19 Bostadsbyggandet måste öka

20 Lågt positivt flyttnetto men negativt födelsenetto

21 Långsiktigt ofördelaktig åldersstruktur

22 Långsiktigt ofördelaktig åldersstruktur

23 Viljan att flytta är starkt åldersberoende

24 Måttlig men stabil ökning av småhuspriserna i Tranås
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kronor Småhuspriser i Tranås kommun, Stockholms kommun och hela landet 2009 års priser Riket Tranås Stockholm Källa: Evidens och SCB

25 Trendmässig framskrivning med drygt fyra procent per år

26 Resonemang avseende risk på Tranås bostadsmarknad
Sedan mitten på 90-talet har småhuspriserna i Tranås realt ökat med cirka 100 procent Priserna har aldrig fallit mer än marginellt och enbart under ett enskilt år under den senaste femtonårsperioden. Som jämförelse är volatiliteten – eller risken för prisfall – väsentligt större i Stockholm än i Tranås

27 Knappt 60 procent av småhusförsäljningarna är på en miljon eller mer
Hätte (fritidshus 90 kvm) Hätte Hätte Max 150 meter till vattnet Norraby Röhälla (650 kvm) Hätte 2% 3 miljoner kronor eller mer 3% 2,5 miljoner kronor eller mer 6% 2 miljoner kronor eller mer

28 Hätte och Norraby i en klass för sig
Försäljningar av småhus i Tranås januari 2008 – februari 2011 Område Kr/kvm 3:e kvartilen Antal observationer Hätte 30 400 35 300 4 Norraby 19 900 19 800 5 Fröafall (i tätorten) 10 400 12 700 32 Tostås (i tätorten) 9 800 12 100 22 Hubbarp (i tätorten) 9 700 13 200 12 Söder (i tätorten) 9 600 11 900 Junkaremålen (i tätorten) 9 400 10 600 24 Östra Bergsområdet (i tätorten) 11 100 11 Bäck (i tätorten) 9 100 10 300 15 Ängaryd (i tätorten) 8 900 9 900 Granelund (i tätorten) 8 800 10 200 9 Norr (i tätorten) 8 100 41 Centrum (i tätorten) 7 800 8 600 21 Övrigt 6 500 8 500 Stoeryd (i tätorten) 6 100 6 800 Sommen 5 400 7 500 31 Gripenberg 4 900 7 100 13 Källa: Evidens och Lantmäteriet

29 Norraby och Hätte är båda lokaliserade vid vattnet och nära tätorten (2-3 km till centrum)
Röhälla Norraby Hätte

30 Tio dyraste husen (kr/kvm) i Tranås 2008-2010
Område Kr/kvm Avstånd till vattnet (m) Byggår Standardpoäng Hätte 46 800 50 (strandtomt?) 1982 30 31 500 29 Norraby 27 700 0 (strandtomt?) Ingen uppgift 25 000 200 2008 24 300 50 2002 36 Röhälla 20 100 1940 34 19 800 100 2003 33 Källås 18 700 1984 31 Fröafall 18 300 Centrum 18 000 1920 24 Samtliga 350 försäljningar Medel: 8 800 Andel 200 m eller närmre: 8,6% Andel byggår 2002 och framåt: 1,7% 30,7 Källa: Evidens och Lantmäteriet

31 Avstånd till vattnet (m)
Samtliga försäljningar januari februari 2011 i Norraby och Hätte Område Kr/kvm Avstånd till vattnet (m) Byggår Standardpoäng Hätte 46 800 50 (strandtomt?) 1982 30 31 500 29 Norraby 27 700 0 (strandtomt?) Ingen uppgift 25 000 200 2008 24 300 50 2002 36 19 800 100 2003 33 17 400 2005 17 200 150 2004 37 16 000 1800 Samtliga 350 försäljningar totalt, Tranås Medel: 8 800 Andel 200 m eller närmre: 8,6% Andel byggår 2002 och framåt: 1,7% 30,7 Källa: Evidens och Lantmäteriet 31

32 Dyraste bostadsrätten under 2010 såldes för 10 000 kr/kvm
4:a i Junkaremålen med låg avgift (370 kr/kvm/år) 2:a på Norr 2:a på Norr 5:a i Östra Bergsområdet 3:a i Centrum

33 Högst boendeutgift för bostadsrätter i centrum
Försäljningar av bostadsrätter i Tranås 2010 Område Pris (kr/kvm) Avgift (kr/kvm/år) Boendeutgift* (kr/kvm/år) Antal observationer Centrum 3 100 620 710 15 Östra Bergsområdet 3 285 540 630 16 Junkaremålen 5 800 380 550 6 Kimmarp 2 729 300 370 8 *Ränta 4 procent och lån till hela köpeskillingen Källa: Evidens och Värderingsdata

34 Exempel på möjliga extrakvaliteter för nyproduktion
Storslagen sjöutsikt ger – kr/kvm Sjöglimt ger – kr/kvm Parkutsikt ger – kr/kvm Balkonger (>12 kvm) ger kr/kvm Miljökvaliteter Miljövänlig avfallshantering ger kr/kvm Golvvärme ger 900 kr/kvm Grön el i fastigheten och bostäderna ger kr/kvm 34

35 Utbyggnadsstrategi Nybyggnation uppgraderar successivt området
I takt med att de befintliga området byggs ut uppgraderas områdets utformning och struktur. Nya och attraktiva bostäder bidrar till att miljön i området förändras. Attraktivitet sprids mellan och inom områden Analyser visar att betalningsviljan för bostäder i ett område påverkas starkt av priset i intilliggande områden. Det innebär att om priset stiger i ett område så sprids delar av prisökningen som ringar på vattnet även till närliggande områden. Spridningseffekten kan vara stor Spridningseffekten kan uppgå till 50% av ökningen i områdespriset. Effekten uppstår dock inte förrän den första etappen av nyproduktionen är färdigställd och såld. För att spridningseffekter ska uppstå förutsätts således att projektet lyckas väl i etapp 1. I sådana fall balanserar detta delvis den kraftiga exploateringsgraden. Slutsats: Utnyttja spridningseffekter för att höja betalningsviljan

36 Exempel på spridningseffekter
Om den genomsnittliga betalningsviljan för bostadsrätter ökar med kr/kvm i ett bostadsområde… + 500 kr/kvm …så kan betalningsviljan i närområdet stiga med upp till 500 kr/kvm

37 10 dyraste fritidshusen (högst pris) i Tranås
Mellan 2008 och 2010 har drygt 30 fritidshus sålts i Tranås kommun. Av dessa ligger fyra i Krämarp, två i Hätte och två i Röhälla. Övriga är spridda runt om i kommunen. Område Pris, tkr Kr/kvm Avstånd till vattnet, m Byggår Standardpoäng Hätte 6 060 Ingen uppgift 150 4 500 73 770 50 1988 25 Krämarp 3 600 1949 23 Röhälla 2 016 33 600 450 1996 22 1 869 29 195 200 1984 28 1 230 20 164 300 1982 24 Övrigt 1 120 40 000 2007 19 1 100 18 333 1986 21 909 6 992 1875 38 840 11 831 1980 18 Samtliga 31 försäljningar Medel: 1 053 17 990 Andel 200 m eller närmre: 39% Andel byggår 2002 och framåt: 3% 23,9 Källa: Evidens och Lantmäteriet

38 Effekter av nya bolånetaket, jämförelse
Köp av villa för en, resp tre miljoner kr. Fem procents ränta på bottenlån, åtta procent på blancolån samt fem procent eget kapital Utan bolånetak Med bolånetak Eget kapital 50.000 Bottenlån Blancolån Månads-utgift 2.770 8.300 2.946 8.838

39 Sammanfattning, nya bolånetaket
Månadskostnaden ökar med 175 kr vid införande av bolånetak vid köp av villa för kronor och med ca 500 kr per månad om priset är kronor. Köpare av nya dyra villor i Tranås är i normalfallet redan ägare till en bostad. Detta betyder att den allmänna prisutvecklingen genererat ett betydande belopp som eget kapital att använda vid köp. Bolånetaket kommer därmed primärt att träffa debutanter på äganderättsmarknaden.

40 Vilka är de mest potentiella köparna av bostäder?
Boende i Tranås 1 800 inpendlare Pendling 2009 Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i Tranås Samtliga 1 792 1 486 6 368 Män 974 880 3 263 Kvinnor 818 606 3 105 Källa: Evidens och SCB

41 Potentiella nya invånare och konkurrerande kommuner
41

42 Sammanfattande slutsatser
Den allmänna prisnivån på bostadsmarknaden i Tranås konstateras ligga så pass lågt att det blir nödvändigt att tillföra alla tillgängliga extrakvaliteter för att betalningsviljan skall komma upp i nivå där nyproduktion blir möjlig Slutsatsen blir att Tranås kommun – helt i enlighet med Stadsvisionen , behöver satsa på nyproduktion i centrala och sjönära lägen. Nyproduktion av bostäder genererar flyttkedjor med effekten att många fler än de som flyttar in i de nya bostäderna ges möjlighet att förbättra sitt boende Ju större och dyrare nyproduktion desto längre flyttkedjor – dvs desto fler invånare fått tillgång till en förbättrad boendesituation Nyproduktion av relativt dyra bostäder är därmed det bästa sättet att öppna upp marknaden för relativt billiga bostäder Införande av nytt bolånetak innebär en ökad månadskostnad på knappt 200 kr per månad beräknat för en genomsnittlig villa i Tranås. Framförallt berörs debutanter på äganderättsmarknaden. 42

43 Kontaktuppgifter, uppdragsteam
Eleonor Andersson Nationalekonom med expertis inom bla bostadsmarknader och prognosmodeller Mobil Roger Bernow Beteendevetare/statistiker med omfattande kunskap och mångårig erfarenhet inom fastighetsanalys och strategi Mobil Katarina Wallin Civ ing/Fastighetsekonom Mobil Evidens BLW ab, Sibyllegatan 30, Stockholm Telefon (vxl) Evidens skapar värden för aktörer i fastighetsbranschen genom kvalificerade beslutsunderlag, strategisk rådgivning och medverkan vid implementering. 43


Ladda ner ppt "Sammanfattande slutsatser"

Liknande presentationer


Google-annonser