Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Hedin Liz Lövall Sara Jansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Hedin Liz Lövall Sara Jansson"— Presentationens avskrift:

1 Lena Hedin Liz Lövall Sara Jansson
BackUpp 2.0 Lena Hedin Liz Lövall Sara Jansson

2 Varför ett projekt riktat till patienter med ryggbesvär?
Stora kostnader Stort personligt lidande Stor patient grupp Behov av att utveckla ett processorienterat arbetssätt Behov av utvärdering på gruppnivå

3 Erfarenheter från pilotprojektet
110 inkluderade patienterna deltog mellan dagar. Medelåldern vid nybesök var 46 år, 60% kvinnor. Besvärsduration ≤ 6 veckor hos 66% och sjukskrivning hos 34% av patienterna (dag 1).

4 Livskvalitet, Hälsoindex EQ-5D
bäst 79 % hade uppnått en förbättring av EQ-5D vid avslut sämst n n n n 42

5 Livskvalitet, hälsotillstånd EQ VAS
bäst 78 % hade uppnått en förbättring av EQ VAS med minst 10 enheter vid avslut sämst n n n n 42

6 Ryggfunktion, RMDQ 72 % hade uppnått en förbättring med minst
30 % vid avslut (0-24p, 0=ua) n n n n 41

7 91% var nöjda med omhändertagandet i samband med ryggbesvären
79% upplevde att de haft möjlighet att påverka utformningen av behandlingen. Deltagande personal upplevde att projektet fungerat bra i stort; strukturen, samarbetet samt möjligheten för tidig MR-översikt angavs som positivt.

8 BackUpp 2.0 Projekttid 1 feb. tom 30 sept. 2011
Riktar sig till primärvårdsenheter inom hälsovalet. Möjlighet för 30 enheter att delta. Alla patienter som söker för besvär ländrygg/nedre thorakalrygg under denna tid (nybesök aktuell episod)

9 Hur ser patientprocessen ut? Första kontakt:
Telefonrådgivning sköterska, ”triage”: - Råd - Hänvisning sjukgymnast/motsvarande - Läkare - Akut hänvisning sjukhus

10 Hur ser patientprocessen ut? Första kontakt:
Telefonrådgivning sjukgymnast, ”triage” Råd Besök Hänvisning till läkare Akut hänvisning sjukhus

11 Målsättning vid första besöket/besöken:
Noggrann anamnes/undersökning Ställa diagnos/ge begriplig förklaringsmodell Utesluta ”röda flaggor”

12 Målsättning vid första besöket/besöken:
Kartlägga ev. psykosociala riskfaktorer Ge råd och behandling i syfte att återställa funktion och minska smärta Ha ett kognitivt förhållningssätt

13 Vad är grunden i ett kognitivt förhållningssätt?
Öppna frågor Lyssna aktivt Efterfråga patientens föreställningar/farhågor förväntningar

14 Klarar patienten sitt ordinarie arbete?
Förebyggande sjukskrivning? Sjukskrivning? Kontakt med arbetsgivare? Kontakt med Försäkringskassan?

15 Är patienten sjukskriven tänk rehabiliteringskedjan!
Inom 90 dagar bedöms arbetsförmågan i förhållande till ordinarie arbete

16 Om inte återställd efter 4 – 6 veckor
Evaluera diagnos Överväg annan behandlingsinriktning Behov fortsatt utredning, MRÖS? Behov av andra kompetenser? Behov av second opinion? Är patienten sjukskriven? Teambedömning/rehabkoordinator Kontakt arbetsgivare/FK?

17 Är patienten sjukskriven?
Mellan 90 och 180 dagar bedöms arbetsförmågan i förhållande till annat arbete hos arbetsgivaren Anpassning av ordinarie arbete Tillfällig eller permanent omplacering

18 Har patienten haft besvär mer än 3 månader?
Överväg Multi Modal Smärtbehandling – MMS Överväg remittering till specialiserad smärtenhet vid mer komplicerad problematik

19 Är patienten sjukskriven?
>180 dagar bedömning mot hela reguljära arbetsmarknaden Rätten till ersättning kan då kvarstå (med eller utan särskilda skäl) eller upphöra

20 Vad har patienten för nytta av BackUpp?
Möjlighet till tidiga insatser och en snabbare utvidgad bedömning (gäller både vårdinsatser och samverkan FK) Klara hållpunkter när man ska gå vidare med utredning Ökade förutsättningar för en mer jämlik vård

21 Vad har jag som vårdgivare för nytta av BackUpp?
Struktur Tydlig process - vem gör vad och när Hållpunkter - när ska man gå vidare Utbildningsinsatser Gemensam metod för utvärdering

22 Fördjupad utbildning och handledning kring försäkringsmedicin
Förbättrad kommunikation inom enheten och med FK vilket på sikt kan leda till minskad risk för merarbete = tidsvinst! Återkoppling av resultat Möjlighet till dialog med andra enheter

23 Tar det mycket tid att delta i BackUpp?
Inte mycket men lite…

24 Vilka uppgifter kommer vi att följa?
Steg 1: Självupplevd hälsa Smärtintensitet Psykosociala riskfaktorer Aktivitetsförändring Besvärsduration

25 Självupplevd hälsa/Hälsorelaterad livskvalitet
EQ-5D Rörlighet Hygien Huvudsakliga aktiviteter Smärtor/besvär Oro/nedstämdhet Tre svarsalternativ. Räknas ut med logaritm. 1.0 är bästa hälsa.

26 Självupplevd hälsa/Hälsorelaterad livskvalitet
EQ-5D – VAS hälsa - Hälsobarometer 0 = sämsta tänkbara hälsa, 100 = bästa tänkbara hälsa

27 Smärtintensitet Numeric Rating Scale (NRS): 0 – 10
Mäts vid start och avslut

28 Psykosociala riskfaktorer
Frågeformulär om smärta (Linton) Frågorna tar bl.a. upp sömn, stress, rörelserädsla och tilltro till arbetsförmåga om 3 månader 10 frågor, max 100 poäng 50 poäng eller mer innebär betydande risk att utveckla långvarig smärta 43 – 49 poäng innebär måttlig risk att utveckla långvarig smärta

29 Aktivitetspåverkan Patientspecifik funktionell skala
Tre av patienten valda aktiviteter. Problem att utföra aktiviteten relaterat till ryggbesvären Skattar svårigheter 0 – 10 0 = ingen förmåga att utföra aktiviteten 10 = klarar utföra obehindrat/lika bra som före de aktuella besvären uppstod

30 Smärtduration ≥ 6 – 12 veckor = subakut smärta
< 6 veckor = akut smärta ≥ 6 – 12 veckor = subakut smärta > 12 veckor = långvarig smärta Varför dela in? Olika smärtmekanismer kan kräva olika behandling

31 Förändring av sjukskrivningsmönster
Följs av projektet via registerdata med hjälp av MORSE

32 Vad skulle vi vilja följa?
Steg 2 Hur stor andel kommer till sjukgymnast/motsvarande vid första besök? Hur stor andel är sjukskrivna? Hur stor andel teambedöms?

33 Vad skulle vi vilja följa?
Steg 2 Diagnos/klassificering Kan vi klassificera mer specifikt än idag? Behandlingsmetoder Besöksantal i förhållande till smärtduration, psykosociala riskfaktorer, etc Andel som erbjuds MMS

34 Vad går att följa idag? Olika i olika system.
Då vi får nytt journalsystem möjligen allt. På individnivå kan allt följas. De flesta faktorerna under steg 1 och 2 som vi vill mäta på gruppnivå går idag inte att följa.

35 Hur ska vi registrera data i projektet?
Registreringsblankett som fylls i på enheten. Data förs in databas via projektet. Återrapportering sker i slutet av 2011.

36 Vad krävs av intresserade enheter?
Intresse och vilja att yrkesövergripande arbeta med patientgruppen Använda sig av teambaserad bedömning av de patienter som inte förbättrats efter 4 – 6 veckors behandling och/eller där det finns klara psykosociala riskfaktorer. Registrering av fasta parametrar

37 Vad menar vi med team? Fast eller skapat för den aktuella patientens behov. (I multimodal behandling krävs minst tre kompetenser vilket kan vara en riktpunkt.) ”Miniteam” vanligen bestående av sjukgymnast och läkare Resursteam - i vissa fall med samverkans-överenskommelser FK/AF.

38 Vad erbjuder BackUpp deltagande enheter?
Flödesschema/patientprocess Utbildning MRÖS - fortsatt rek. metod. Avtal och logistik utreds. Stimulansbidrag :-/enhet

39 Planerad utbildning/information
Utvärderingsinstrument (EQ-5D osv). Hur man i samtal praktiskt arbetar med psykosociala riskfaktorer. ICF relaterat till ryggproblem. Radiologisk undersökning, hur förstå och återkoppla svar till patienten. Missar vi reumatiska diagnoser? Försäkringsmedicin.

40 Återkoppling av resultat
En av de viktigaste punkterna! Samlad bild av hur patientgruppen ser ut på enheten samt vilket resultat insatserna haft. Behov av fortsatt förändringsarbete? Erfarenhetsutbyte

41 Välkommen med Er anmälan!
Vid utgången finns registreringsblanketter Vi kommer även att skicka ut mail Tacksamma om Ni svarar senast


Ladda ner ppt "Lena Hedin Liz Lövall Sara Jansson"

Liknande presentationer


Google-annonser