Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inställningen till läraryrket och lärarutbildningen vid MAH Enkätundersökning genomförd februari-maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inställningen till läraryrket och lärarutbildningen vid MAH Enkätundersökning genomförd februari-maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Inställningen till läraryrket och lärarutbildningen vid MAH Enkätundersökning genomförd februari-maj 2010

2 Metod & Målgrupper Undersökningen är genomförd som enkät online under perioden februari-april 2010. I undersökningen har totalt 1.730 respondenter deltagit, fördelat på följande fyra huvudmålgrupper: 1. ”Nationella politiker”. 54 respondenter Består av skånska riksdagsledamöter från samtliga partier, riksdagsledamöter från samtliga partier i Utbildningsutskottet samt tjänstemän på Högskoleverket och Skolverket. 2. ”Skånska politiker”. 111 respondenter Består av ledamöter från samtliga partier i Region Skåne samt tjänstemän från skolförvaltningar i Skåne. 3. ”Skånsk allmänhet och studenter”. 617 respondenter Består av skånsk allmänhet 15-65 år (136 st), studenter vid Lunds universitet och Malmö högskola (146 st) samt lärarstudenter/studerande lärare från Malmö högskola (335 st). 4. ”Representanter från partnerskolor”. 948 respondenter Består av lärare och andra anställda vid lärarutbildningen vid Malmö högskolas partnerskolor. Vid svarsredovisningen presenteras i vissa fall resultaten per målgrupp, i andra fall nedbrutet ytterligare inom respektive grupp.

3 Enkätens innehåll 1.Bakgrund. Frågor om kön och sysselsättning. Har besvarats av samtliga målgrupper 2. Attityder till läraryrket Frågor om syn på lärares roll och kompetens. Har besvarats av samtliga målgrupper 3.Attityder till lärarutbildningen vid Malmö högskola Frågor om innehåll och kvalitet. Har besvarats av samtliga målgrupper. 4.Uppfattningen om lärarutbildningen vid Malmö högskolas roll i Skåneregionen Har besvarats av de skånska och nationella politikerna.

4 Sammanfattning: Målgrupper *** Det finns heller inga avgörande skillnader mellan politiker å ena sidan och tjänstemän å den andra. Den skillnad som finns går i stället mellan de nationella politikerna /tjänstemännen och de skånska dito. Den nationella gruppen har en syn som ligger mer i linje med regeringens utbildningspolitik. I gruppen skånsk allmänhet/skånska studenter/skånska lärarstudenter eller lärare som studerar utmärker sig lärarstudenterna och de studerande lärarna på vissa punkter. Framför allt finns skillnader mellan denna grupp och de nationella politikerna/tjänstemännnen när det gäller synen på lärarnas kompetens. I många undersökningar ser man skillnader mellan män och kvinnor. Män brukar generellt sett ha mer materiella värderingar, och kvinnor mer ideella. I lärarutbildningens undersökning finns inte dessa skillnader. Man hade kunnat tänka sig att män i högre utsträckning än kvinnor skulle prioritera ”hårda” värden som kunskap och kompetens medan kvinnorna skulle lägga större vikt vid de ”mjukare” delarna av skola och lärande. Men så är alltså inte fallet. Representanterna från partnerskolorna är väldigt inriktade på läraren som ledare för barn och unga. I de öppna svaren om lärarnas roll återkommer många till att ledarskapet är centralt. Vanliga kommentarer handlar också om högre krav på utbildningen, att lärarutbildningen är för lätt att komma in på och/eller för lätt att klara av.

5 Attityder till läraryrket

6 ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?” Topp 5 för de olika målgrupperna Rep. från partnerskolorSkånsk allmänhet och studenter Det är viktigt att lärare har djupa kunskaper i lärande och pedagogik 80,7% 79,9% 66,1% 64,8% 58,9% 68,2% 64,5% 58,0% 55,9% 49,8% Det är viktigt att lärare har djupa kunskaper i lärande och pedagogik Lärare fyller en viktig samhällsfunktion Lärare måste ha goda kunskaper i att hantera konfliktfyllda diskussioner Det är viktigt att lärare har djupa ämneskunskaper inom de ämnen de undervisar i Det är viktigt att lärare har djupa ämneskunskaper inom de ämnen de undervisar Lärare fyller en viktig samhällsfunktion Lärare måste ha goda kunskaper om barns emotionella och sociala utveckling Lärare måste ha goda kunskaper i att hantera konfliktfyllda diskussioner Det ställs högre krav på lärare idag än tidigare Samtliga målgrupper har tagit ställning till påståenden om skolan och lärare. Bland 17 svarsalternativ har de fått ange upp till sju stycken som de anser stämmer bäst överens med deras uppfattning. Procentsiffrorna anger hur många av respondenterna som markerat respektive svarsalternativ.

7 ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?” Topp 5 för de olika målgrupperna Nationella politikerSkånska politiker Det är viktigt att lärare har djupa kunskaper i lärande och pedagogik Det är viktigt att lärare har djupa ämneskunskaper inom de ämnen de undervisar Lärare fyller en viktig samhällsfunktion Lärare måste ha goda kunskaper om barns emotionella och sociala utveckling 90,2% 84,3% 82,4% 66,7% 51,0% 81,1% 73,6% 71,7% 65,1% 61,3% Lärare behöver tillgång till aktuell forskning för att upprätthålla en skola med hög kvalitet Lärare måste ha goda kunskaper om barns emotionella och sociala utveckling Lärare fyller en viktig samhällsfunktion Lärare måste ha goda kunskaper i att hantera konfliktfyllda diskussioner Det är viktigt att lärare har djupa ämneskunskaper inom de ämnen de undervisar Samtliga målgrupper har tagit ställning till påståenden om skolan och lärare. Bland 17 svarsalternativ har de fått ange upp till sju stycken som de anser stämmer bäst överens med deras uppfattning. Procentsiffrorna anger hur många av respondenterna som markerat respektive svarsalternativ.

8 Nationella politikerLärarstudenter/studerande lärare ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

9 Citat från nationella politiker och tjänstemän Lärarna behöver få tillbaka respekten för sin specifika kompetens/profession. Idag läggs för stor vikt vid elevers och föräldrars samverkan och inflytande. Lärarna borde veta bäst hur undervisningen ska bedrivas! Digital kompetens, vilket inte är likställt med att kunna använda mobiler och datorer eller mer internetkällor i undervisningen. Om man använder IT i undervisningen ska det kunna fylla en pedagogisk funktion. Fler datorer eller fler källor i sig tillför inte undervisningen något. Ni har missat lärarens ämnesdidaktiska förmåga, vilket är den viktigaste och därmed det viktigaste för lärarutbildningen att uppmärksamma. Gör det! Rekrytera fler duktiga studenter till läraryrket Högskolorna borde vara mera aktiva och själva ta initiativ till att åka ut på skolorna och berätta om hur man arbetar och studerar på högskolorna ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

10 Tidig lämplighetsprövning så man kan undvika fel val av yrke. Att komma ut med höga studieskulder och finna att man inte klarar av arbetet måste förhindras Lärare skall skydda sitt yrke med auktorisation Lärare måste veta mer om barn med särskilda behov såväl psykiska/mentala som fysiska Lärare behöver en karriär väg inom pedagogiken, idag hamnar duktiga lärare som administratörer/chefer - istället för högre lön och befattning i klassrummet Lärare behöver mer omvärldskunskap och kunskaper om hur man samarbetar med föräldrar. * Lärare skall lära elever att kritiskt granska information. * Lärare bör ges större befogenheter och makt i skolan att komma tillrätta med bråkiga elever. * Lärare skall lära elever att diskutera och tala för sin sak. Citat från skånska politiker och tjänstemän ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

11 Att lärarutbildningen bör ta hänsyn till vad lärarstudenter vill uppnå med utbildningen, inte bara kunskapsmässigt. Göra lärarutbildningen mindre akademisk och mer kreativ. Lärare i de undre klasserna måste ha bredare kunskap(inom fler ämnen) än de får vid utbildningen nu. Lärare skall på egen hand följa med i utvecklingen inom sitt ämne och samhällsdebatten. Lärare måste vara intresserade av barn och unga. Och sitt ämne. Lärarutbildningen bör ha högre krav på intagningspoängen. Mer nära kontakt med verkligheten från lektorer, askultera ute i verksamheten ofta då samhället förändras ideligen Citat från lärarstudenter/studerande lärare ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

12 Att lärare ska ses som ledare och utvecklare av barn Lärare behöver mer praktik - koncentrerad till senare del då ämneskunskaperna är avklarade. Antagning bör inte enbart gallras beroende på betyg utan även lämplighet/intervju Att när man praktiserar i förskolan MÅSTE man lära sig yngre barns utveckling innan man gör sin praktik, studenterna har inte något att grunda på eller någon verklighetsbild Att lärarestudenter får undervisning i metodik av kunniga lärare på lärarhögskolan INNAN de kommer ut på praktik. Få kompetens för elever med olika sorters hinder, allt från rörelsehinder till dyslexi, det finns så många hjälpmedel som många lärare inte har en aning om Citat från rep. från partnerskolor ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

13 Lärare behöver utbildning i ledarskap och gruppdynamik Lärarutbildningen behöver bli MYCKET bättre på att IT-utbilda blivande lärare. Datorn är idag ett aktivt arbetsredskap för många barn utanför skolan därför att lärare inte förmår att inkludera datorn som ett naturligt arbetsredskap i skolan. Det är intressant att se min 12-åriga son leta efter nya kunskap i skolans gamla läroböcker från 80-talet på skolan och därhemma hitta uppdaterat infomation mha Internet. Paradigmskifte i lärandet är på gång. Låt Lärarhögskolan bli bäst!. Tid för reflektion, ensam och med kollegor. Lärare skall återkommande utvärdera sin undervisning med olika metoder. Lärare måste få mer tid att planera bra lektioner. Idag går enormt mkt tid åt administrativt arbete med Skriftliga omdömen och IUP. Lärarutbildningen måste vara mer krävande. Det ska inte gå att bli godkänd genom att lalla omkring Citat från rep. från partnerskolor, fortsättning ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?”

14 Livserfarenhet väger lika tungt som en utbildning. Värderingsövningar, pedag drama = jobba med sig själva (självkänsla,respekt, ansvar mm) för att nå eleverna på riktigt så att oönskade beteende/attityder verkligen förändras. Vill poängtera att de svar jag har gett längre fram i enkäten baserar sig på att vi hade Kerstin Neckmar som lärare som tydligen vad jag förstått står i en klass för sig på lärarutbildningen. Mycket finns att önska för de elever som haft andra lärare... Lärare behöver tid för planering, efterarbete och eftertanke. Didaktik är åsidosatt Kommunerna bör släppa huvudmannaskapet för gymnasiet. ”Vad är din uppfattning om skolan och lärare i allmänhet?” Citat från rep. från partnerskolor, fortsättning

15 Samtliga respondenter har tagit ställning och angett sina svar på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. Diagrammet visar resultaten nedbrutna på tre olika submålgrupper. ”Regeringen planerar att genomföra antagningstest av blivande lärare från och med 2013. I vilken utsträckning instämmer du i att detta är en bra metod för att få lämpliga studenter till lärarutbildningarna?”

16 Attityder till lärarutbildningen vid MAH

17 Erbjuder goda kunskaper om lärande och pedagogik Skånsk allmänhetRep. från partnerskolorLärarstudenter Erbjuder goda ämneskunskaper Bedriver angelägen forskning och skolan och läraryrket Erbjuder praktik av hög kvalitet Håller hög kvalitet Ställer tillräckligt höga krav på sina studenter Har många samarbeten med skolor och kommuner 37,4% 34,7% 27,1% 46,8% 22,5% 15,7% 42,1% 17,4% 23,5% 22,3% 12,7% 30,7% 46,9% 14,6% 27,0% 29,8% 19,1% 22,6% 23,7% 18,3% 23,8% 12,5% 12,1% 18,6% 15,7% 17,2% 23,4% 14,4% 46,5% 38,1% 30,5% 40,8% 29,6% 30,6% 43,6% 21,3% 25,8% 28,8% 25,8% 38,8% 39,4% 21,0% + (4+5) - (1+2) + (4+5) - (1+2) + (4+5) - (1+2) Samtliga målgrupper har tagit ställning till påståenden om lärarutbildningen vid Malmö högskola. De har angett sina svar på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. ”Hur väl anser du att följande påståenden stämmer in på lärarutbildningen vid Malmö högskola?”

18 Erbjuder goda kunskaper om lärande och pedagogik Nationella politikerSkånska politiker Erbjuder goda ämneskunskaper Bedriver angelägen forskning och skolan och läraryrket Erbjuder praktik av hög kvalitet Håller hög kvalitet Ställer tillräckligt höga krav på sina studenter Har många samarbeten med skolor och kommuner 52,6% 55,6% 57,9% 55,6% 35,0% 26,4% 52,7% 5,3% 11,1% 10,5% 11,1% 20,0% 31,6% 5,3% 43,4% 33,8% 25,4% 26,5% 29,9% 17,9% 25,4% 13,0% 22,0% 13,5% 17,7% 19,4% 29,8% 12,0% + (4+5) - (1+2) + (4+5) - (1+2) Samtliga målgrupper har tagit ställning till påståenden om lärarutbildningen vid Malmö högskola. De har angett sina svar på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. ”Hur väl anser du att följande påståenden stämmer in på lärarutbildningen vid Malmö högskola?”

19 Nationella politikerNationella tjänstemänSkånska politiker Försörja Skånes skolor med lärare och som ger våra barn och ungdomar goda ämneskunskaper Försörja Skånes skolor med lärare som ger våra barn och ungdomar goda ämneskunskaper Driva skolutveckling och öka kunskapsutbytet mellan skolan och lärar- utbildningen Samverka med skolan och kommunerna för ökat kompetensutbyte Vidareutbilda redan yrkesverksamma lärare 85,7% 52,4% 42,9% 66,7% 58,3% 50,0% 41,7% 75,3% 59,8 42,3% 41,2% 40,2% Försörja Skånes skolor med lärare som ger våra barn och ungdomar goda ämneskunskaper Försörja Skånes skolor med lärare som fostrar våra barn och ungdomar socialt Vidareutbilda redan yrkesverksamma lärare Bedriva forskning kring skolan och läraryrket Försörja Skånes skolor med lärare som fostrar våra barn och ungdomar socialt Driva skolutveckling och öka kunskapsutbytet mellan skolan och lärar- utbildningen Vidareutbilda redan yrkesverksamma lärare Försörja Skånes skolor med lärare som fostrar våra barn och ungdomar socialt Samverka med skolan och kommunerna för ökat kompetensutbyte Driva skolutveckling och öka kunskapsutbytet mellan skolan och lärar- utbildningen Skånska och nationella politiker och tjänstemän har tagit ställning till påståenden om lärarutbildningen vid Malmö högskolas roll i Skåneregionen. Bland 13 svarsalternativ har de fått ange upp till sju stycken som de anser stämmer bäst överens med deras uppfattning. Procentsiffrorna anger hur många av respondenterna som markerat respektive svarsalternativ. ”Vad är din uppfattning om lärarutbildningen vid Malmö högskolas roll i Skåneregionen?”

20 ”Lärarutbildningen vid Malmö högskola bör samarbeta med Lunds universitet kring en ny lärarutbildning” Skånska politiker och tjänstemän har tagit ställning till påståendet på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet

21 ”Det skulle vara intressant för oss politiker och tjänstemän att samarbeta med lärarutbildningen vid Malmö högskola” Skånska politiker och tjänstemän har tagit ställning till påståendet på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet

22 ***


Ladda ner ppt "Inställningen till läraryrket och lärarutbildningen vid MAH Enkätundersökning genomförd februari-maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser