Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inåtvända symptom barn & unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inåtvända symptom barn & unga"— Presentationens avskrift:

1 Inåtvända symptom barn & unga
Depressionssjukdomar Ångestsyndrom Självmordsproblematik Kopior på DSM-IV kriterier för relevanta tillstånd

2 Prevalens/incidens Depression 2(-5 )% barn, 6(-10 )% ungdomar
Ångest 3-8 % barn, % ungdomar Samsjuklighet mkt vanligt! Självskadebeteende- vanligt Suicidförsök ca 5 % av 16-åringar Suicid ca 150 / år upp till 24 å å i Sverige T ex har % av deprimerade samtidigt någon annan psykisk ohälsa - missbruk, ångest, neuropsykiatri, beteendestörning, PTSD, ätstörning

3 Ångestsjukdomar barn & unga
Till ångestsyndromen räknas Paniksyndrom Agorafobi Social fobi Specifika fobier Tvångssyndrom (OCD) Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Undantaget är separationsångest som endast förekommer hos barn under en begränsad period. Några studier från Australien och USA tyder på att förebyggande ”psyko pedagogiska” insatser för barn med förhöjd ångestnivå kan fördröja utvecklingen av ångestsyndrom med flera år men det är oklart om behandling av unga påverkar den psykiska hälsan upp i vuxen ålder. 3

4 Ångestsjukdomar barn & unga
Ångestsyndrom förefaller yttra sig på samma sätt hos barn och vuxna( citat SBU) Lika vanligt hos pojkar och flickor före puberteten KBT är effektivt vid generaliserat ångestsyndrom och social fobi Beteendeterapi visat effekt vid tvångssyndrom och exponering vid specifika fobier. Läkemedelsbehandling är endast godkänd för tvångssyndrom Undantaget är separationsångest som endast förekommer hos barn under en begränsad period. Några studier från Australien och USA tyder på att förebyggande ”psyko pedagogiska” insatser för barn med förhöjd ångestnivå kan fördröja utvecklingen av ångestsyndrom med flera år men det är oklart om behandling av unga påverkar den psykiska hälsan upp i vuxen ålder.

5 Panikattacker avgränsade, hastigt påkommande attacker
av intensiv rädsla, fruktan eller skräck förenas ofta med känslor av en förestående undergång och fysiska symtom t ex extraslag från hjärtat /kvävningskänslor

6 Paniksyndrom Panikattacker som kommer så ofta att de påverkar ens liv / med eller utan agorafobi Finns hos ca 0,5 % av tonåringar Exponering för de situationer som framkallar panik, lindrar symtomen på agorafobi SSRI lindrar symtomen /minskar antalet panikattacker

7 Specifik fobi Dessa är de vanligaste ångestsyndromen och drabbar 1/10 i befolkningen någon gång i livet. (typiskt exempel spindelfobi) Den enda behandling som har säkerställd effekt är beteendeterapi med exponering. Effekten är mycket god och flertalet med specifik fobi blir helt eller nästan återställda vid uppföljningar upp till ett år efter avslutad terapi.

8 Social fobi Stark ängslan för att hamna i fokus för uppmärksamheten
Startar vanligen i tonåren och kan leda till ett liv genomsyrat av socialt undvikande. Finns hos ca 1 % av tonåringar Ångesten påverkar uppmärksamhetsprocesser och försämrar agerandet i sociala situationer.

9 Social fobi Flertalet drabbade individer odiagnostiserade och obehandlade, bl.a. för att undvikandet av sociala kontakter även innefattar vårdsökande. Utan behandling tenderar sjukdomsförloppet att bli kroniskt Behandling med SSRI eller kognitiv beteendeterapi ger ofta gott resultat, men omkring en fjärdedel förbättras inte påtagligt.

10 Social fobi KBT i grupp samt Social effectiveness therapy for children (SET-C) har visat lovande resultat vid behandling av unga personer med social fobi I genomsnitt blir ca 60 procent av barn och ungdomar förbättrade på ett kliniskt betydelsefullt sätt av KBT a comprehensive behavioral treatment program combining social skills training, peer generalization, and individualized exposure

11 Generaliserad ångest En grundläggande störning i uppfattningen av risker och hot, framför allt rörande den egna och den omedelbara familjens hälsa och säkerhet Finns hos ca 4 % av barn/unga Det är vanligt att patienten söker hjälp i primärvården först efter flera års besvär av GAD när en sekundär depression tillstöter.

12 Vanligaste symtomen vid GAD hos barn och unga
Oroar sig över saker innan de inträffar , över vänner, skola eller aktiviteter Tänker jämt på säkerheten för sig själv och / eller föräldrarna Vägrar att gå i skolan

13 Vanligaste symtomen vid GAD hos barn och unga
Ofta magont, huvudvärk, muskelvärk eller andra fysiska besvär Sömnstörningar , Överdriven oro för att sova hemifrån Klängig i beteende med familjemedlemmar

14 Obsessive Compulsive Disorder(OCD)
Finns hos 0,5-4% av barn/unga Plågar och handikappar Effektiv behandling finns 40-80% insjuknar före 18 år, vanligen i skolåldern Tillståndet debuterar tidigare hos män som ofta också har en svårare form av sjukdomen. Negativa prognostiska tecken Tics expressed emotion psykisk sjukdom hos förälder uttalade ocd symtom vid insjuknandet ej effekt av medicinering

15 OCD-diagnos Tvångstankar och/eller tvångshandlingar
överdrivet, motstånd, undvika obehag Insikt Plågsamt eller tar >1 tim/dag Uteslut differentialdiagnoser

16 Tvångstankar Tvångshandlingar
Smuts 40% olycka 20% sjukdom 20% död 20% symmetri 15% sex 10% religion 10% skada någon 8% Efter Thomsen 1998 Tvättande 50% kontrollerande 40% övrigt 40% arrangera 30% räkna 20% Efter Thomsen 1998 Per Hove Thomsen dmark

17 Behandlingsförslag Ångestsymtom:
Stöd, uppföljning, ev. psykosocial intervention Information, kunskap Generaliserad ångest (GAD), separationsångest, social fobi: KBT till barn och unga Tillägg med SSRI till ungdomar

18 Behandlingsförslag Medelsvår OCD :
Information, kunskap till hela familjen Kombinationsbeh. med KBT och antidepressiva (SSRI) Remittera Vid samsjuklighet med depression eller missbruk Om det inte blir bättre efter 6-8 veckors behandling fyller kriterier inkl funktionsnedsättningen remisskrva också

19 Självskadebeteende Epidemiologiskt – ”någon gång” skadat sig själv 40 % (Lundh 2010) Upp emot 25 % av dessa har psykiska problem Svårt, repetitivt 1-2 % De som söker hjälp för beteendet är kanske 1 % De som läggs in i slutenvård är 1-2 promille i gruppen år

20 En ”typisk” självskärare
Flicka - ung vuxen kvinna Använder rakblad Handled/ underarmar( 70 %) Ingen smärta av skadan ”Maktlös”

21 Ett symtom – på vad? Tillfällig kris Svårt liv PTSD Depression
Ätstörning Psykos Repeterande självskadebeteende oftast Personlighetsstörning

22 Behandling Symtom: Som övriga tillstånd - identifiera ,ta reda på mer, ge stöd, koppla i nätverket, uppföljning Vid allvarlig problematik: Specialistnivå Viktigt med noggrann diagnostik DBT FFT

23 Depression barn & unga Trött, irritabel, gråter
Koncentrationsproblem , allt är trist Sömnproblem Överkänslig för misslyckanden och kritik Rädd för döden eller besatt av den

24 Depression barn & unga Känslor av värdelöshet, hopplöshet, skuld och sorg Ätmönster/ vanor helt förändrade i tonåren Tappar intresset för det man gillat innan

25 Depression runs in the family
De genetiska faktorerna vid bipolär sjukdom är starkare, mer renodlade än vid andra depressioner. Med all sannolikhet bidrar ett stort antal gener till sårbarhet vid depression( fritt efter Elias Eriksson) MEN man ärver också beteende, mönster, vanor, sätt att hantera kriser och konflikter, livspusslet…

26 En blandning av sårbarhet och stressande livshändelser
Extremt stark ärftlighet i släkten för depression Extrema livshändelser separationer, traumata

27 Bipolärt syndrom Bipolär I – en eller flera maniska eller blandade episoder samt oftast depression Bipolär II – minst en hypoman period samt en eller flera depressionsperioder Blandad episod Rapid cycling Minst 4 eppisoder på 12 månader

28 Mani hos barn Arga, starka vredesutbrott Irriterade
Ett kontinuerligt tillstånd snarare , ofta tillsammans med ADHD Vid ADHD, ångest, CD, emotionell instabilitet med återkommande episoder av förskjuten grundstämning - screena för bipolär sjukdom!!

29 Mani hos unga Oftare mest irritation och affektlabilitet
Oftare inslag av depression och psykos his unga Kortare hypomana svängningar än vuxna Börjar oftast med depressiv episod

30 Maniska symtom som skiljer tidig bipolär sjukdom från ADHD
Minst ett av de två första bör krävas för diagnos 1. Förhöjt stämningsläge 2. Grandiositet 3. Minskat sömnbehov 4. Tankeflykt 5. Översexualiserat beteende

31 Bipolärt syndrom Maniska episoder drabbar minst 1 % av befolkningen
50 % insjuknar före 18 å å , i övre tonåren vanligast, Samsjuklighet vanlig hos unga Djup depression med akut debut ett obs Ska till specialistnivå vid misstanke!

32 Behandlingsförslag Depressiva symtom:
Stöd, uppföljning, ev psykosocial intervention Information, kunskap Lätt depression: KBT i grupp eller individuellt Terapi vid lätta – måttliga depressioner - familjen, barnet, tonåringen

33 Behandlingsförslag Medelsvår depression:
antidepressiva (SSRI) och behandling med KBT, individuellt eller i grupp Remittera om den unga: Inte orkar vara i skolan alls eller vara med kompisar, Är påtagligt suicidal Inte blivit bättre efter 6-8 veckors behandling

34 Program som riktar sig mot depression
SBU:s genomgång visar att det endast finns tillräckligt stöd för effekt i två program mot inåtvända symtom Friends - ett universellt skolprogram mot inåtvända spt DISA/CWS – Coping with stress- ett indikerat program, minskar risken för depression ett år efter avslut Dessutom finns: Beardslee - selektiv prevention när fld är deprimerad

35 Vad vet vi om samband? Fysisk aktivitet minskar risken depression bland ungdom God sömn minskar risken för depression Låg alkoholkonsumtion minskar risken liksom av att avstå från tobak Ett gott samspel mellan barn och föräldrar skyddar mot depression i vuxen ålder Uppväxt i en familj med låg förekomst av konflikter, förskola med god kvalité och skola med låg förekomst av mobbning ger skydd mot depression Enl. Folkhälsoinstitutet 35

36 Vad ska man göra? Behandla
Beskriva det man sett/fått veta för barnet och familjen Göra upp en plan Koppla in adekvata åtgärder och stöd i familj och nätverk Farmakabehandling kommer inte först! Bipolär misstanke- typisk remiss!

37 Uppdragen kring dessa grupper
Lätta – måttliga ångest- och depressionstillstånd tas om hand i Första linjen Svåra, komplicerade, kroniska, ”terapirefraktära” ångest- och depressionstillstånd tas om hand på specialistnivån


Ladda ner ppt "Inåtvända symptom barn & unga"

Liknande presentationer


Google-annonser