Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översättning och anpassning till samlingar och arkiv i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översättning och anpassning till samlingar och arkiv i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Översättning och anpassning till samlingar och arkiv i Sverige
Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristics (TGM II) Översättning och anpassning till samlingar och arkiv i Sverige

2 Vad är TGM II? Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristics (TGM II) är en termlista över genre/formämnesord Utarbetad av Print and Photographs Division, Library of Congress Andra upplagan av Descriptive Terms for Graphic Materials: Genre and Physical Characteristic Headings,1986 Kompletterande volym till Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (TGM I)

3 TGM II: Omfattning och ändamål
Innehåller 660 föredragna termer för fotografi, tryck och annat visuell dokumentation. Avsedd för allmänna grafiska samlingar på forskningsbibliotek och historiska samfund Avsedd både för institutioner som använder MARC-format och för andra katalogiseringssystem

4 Genre- och formbegrepp i TGM II:s kontext
Etablerade bildgenrer t.ex. Porträtt, Marina bilder, Stilleben, Landskapsbilder Framställningsprocesser och tekniker t.ex. Målningar, Teckningar, Fotografier, Fotografier på albuminpapper Representationssätt t.ex. Abstrakta bilder, Allegoriska bilder Framställningsstadier och versioner t.ex. Provtryck, Reproduktioner Använda instrument och verktyg t.ex. Pinhålskamerafotografier, Airbrush-verk Form och storlek t.ex. Rullar, Miniatyrbilder Och andra aspekter på grafiska material som omfattar fysiska egenskaper och funktion.

5 Struktur av tesaurusen
Tesaurusen är uppbyggd i enlighet med NISO:s standard Z39.19 Termerna betecknar entydiga begrepp Uttrycks med substantiv i pluralform eller substantivfraser med naturligt språk Föredragna termer ordnas alfabetiskt och listas som auktoritetsposter Synonymer anges som icke-föredragna termer Homografer skiljs åt med hjälp av parantestillägg

6 Exempel på auktoritetspost i TGM II:
Cartoons (Commentary) Public Note Pictorial images using wit to comment on such things as contemporary events, social habits, or political trends; usually executed in a broad or abbreviated manner. History Note Changed 6/94. Formerly, CARTOONS (COMMENTARY) may have been indexed as CARTOONS. Used For Cartoons Comic pictures Broader Term Pictures Narrower Term Caricatures Comic cards Comics Editorial cartoons Political cartoons Satires (Visual works) Related Term Humorous pictures Protest works Control Number gmgpc000166

7 Formulering av termer i TGM II
Formuleringarna skapades med avsikt på en blandad samling Termer preciserades för att skilja visuellt material från annat material t.ex. Illustrerade kuvert istället för endast Kuvert Vissa termer förenar breda ämneskategorier med former t.ex. CIRKUSAFFISCHER Några termer anger framställningstekniker som uppkallats efter historiska firmanamn t.ex. AUTOKROMER Termerna baseras på etablerade tesaurusar, ämnesspecifik litteratur och institutionell praxis

8 Varför behöver man översätta TGM II?
Den svenska verkligheten är annorlunda Materialet i samlingarna varierar, det kan finnas andra former och genrer Begrepp kan tolkas på olika sätt Olika ämnesspecialister har olika infallsvinklar En entydig tolkning av termerna och en anpassning till svenska förhållanden är en nödvändig förutsättning för att ordlistan ska fungera

9 TGM-projektet på KB Projektet kring översättning av TGM II började i november 2006 Utgör en del i det större projektet Öppna samlingarna Bedrivs av en arbetsgrupp av specialister på KB i samarbete med en referensgrupp i vilken ingår experter från olika institutioner inom ABM-sektorn Målet är att översätta och anpassa TGM II för svenska samlingar och arkiv och erbjuda en gemensam kontrollerad ordlista för beskrivning av bildmaterial

10 Den svenska versionen av TGM II: översikt
Termerna är strukturerade enligt den ursprungliga uppbyggnaden i TGM II Definitionerna i anmärkningen kommer antingen från TGM II eller är tagna från svenska uppslagsverk Som icke-fördragna varianter av termen anges synonymer och stavningsvarianter som används i Sverige I posten anges även den ursprungliga amerikanska termen

11 Exempel på en auktoritetspost i svensk version
Ämnesordssystem TGM  Ämnesord Skämtteckningar [förslag]  Anmärkning Grafiska bilder som med hjälp av kvickhet kommenterar samtida företeelser, levnadsvanor eller politiska trender, vanligtvis framställda på ett svepande eller tillspetsat sätt.  LCSH Cartoons (Commentary)  Används ej Komiska bilder Roande teckningar  Överordnad term Bilder  Underordnad term Dagsaktuella skämtteckningar Karikatyrer Politiska skämtteckningar Satiriska teckningar Skämtkort Tecknade serier  Se även Humoristiska bilder

12 Översättningsarbete TGM II berör flera olika ämnesområden t.ex. original- och reproduktionsgrafik, efemärt tryck, fotografi, arkitektur- och designritningar som bearbetades ett i taget Exempel på material söktes i databasen på Print and Photographs Division (http://lcweb2.loc.gov/pp/pphome.html) samt i flera andra databaser och tesaurusar Formuleringarna av termer kontrollerades av arbetsgrupp Termerna baseras på svensk referenslitteratur, på den existerande praxisen för bildindexering på KB och på utlåtande av ämnesexperter.

13 Diskussioner kring terminologi
Terminologin inom många områden utvecklas och diskuteras ständigt. Exempel på en term som betecknar ett mycket omdiskuterat begrepp är Ethnographic photographs. Etnografiska fotografier versa Antropologiska fotografier Förslag till termen har blivit Etnografiska fotografier. Termen betecknar bildmaterial som utgör underlag för forskning och kan användas av olika forskare. Förslaget är inte helt oproblematiskt men är en kompromisslösning

14 Motsvarighet av termer
De flesta termerna har någorlunda vedertagna motsvarigheter i svenska En del termer som betecknar amerikanska och engelska företeelser bevarar sin språkliga form t.ex. Storyboard, Lobby cards, Carrier addresses En del termer översätts med översättningslån t.ex. Pressböcker Termerna som används internationellt bevarar också den ursprungliga formen t.ex. Clichés-verre En beskrivande översättning används om termen inte har en vedertagen motsvarighet t.ex. Seascape photographs översätts som Fotografier med havsmotiv

15 Avvikande översättning
Själva företeelsen har en annan manifestation i Sverige t.ex. termen Matchcovers MT: Matchcovers PN: Covers to contain packs of matches; usually paper. Introduced in Matches may or may not be present. BT: Packaging Control No.: gmgpc000622 Ämnesord: Tändsticksetiketter och -askar Se-hänvisning från: Tändsticksaskar Se-hänvisning från: Tändstickshäfte Se-hänvisning från: Tändsticksomslag Överordnad term: Etiketter Överordnad term: Emballage Källa: Den massproducerade bilder / Lena Johannesson. Anm: (680) Etiketter och askar för tändstickor. Tändstickor kan finnas eller inte finnas i askar. TGM II: ‡a Matchcovers ‡0(DLC)gmgpc ‡2 gmgpc

16 Kompletteringar av den ursprungliga texten
Texten kompletterades med en rad definitioner Definitionerna kompletterades med information om svenska förhållanden t.ex. period när en viss teknik var allmänt populär i Sverige eller Europa, vissa personnamn, vanliga mått i Sverige och även annan information Vokabulären kompletterades med nya termer t.ex. Beredskapsaffischer, Löpsedlar Förslag på termer som ska läggas till TGM II: Kistebrev, Historiska planscher, en del termer för kartor (t.ex. Hydrografiska kartor, Politiska kartor osv.), fotografier (Bygdefotografier)

17 Tesaurus flexibilitet
Tesaurusen är relativt lätt att fylla på med nya termer t.ex. termen Program. Ämnesord: Program Se-hänvisning från: Programblad Överordnad term: Efemärt tryck Underordnad term: Teaterprogram Källa: NE: Ordbok. Anm: (680) Koncisa, vanligen tryckta översikter över den ordning som skall följas, vilka inslag som skall presenteras och vilka personer som deltar i en offentlig tillställning, föreställning eller typ av underhållning. TGM II: ‡a Programs ‡0(DLC)gmgpc ‡2 gmgpc Kommentar: Vid behov kan termer för olika typer av program läggas till.

18 Utelämningar i översättning
Interna historiska anmärkningar som gjordes av LC har tagits bort i den svenska versionen Alla tummått har tagits bort från definitioner En del termer för fotografi avvaktar

19 Ändringar i strukturen av TGM II
Några ändringar i själva strukturen av tesaurusen gjordes för att undvika felaktiga konnotationer. Ämnesordssystem TGM  Ämnesord Provtryck [förslag]  Anmärkning Inom grafik beteckning för avdrag gjorda vid olika arbetsstadier från en plåt, stock eller sten men ej avsedda som en del av upplagan.  LCSH Proofs  Används ej Förprovtryck Provblad  Underordnad term Avant la lettre-provtryck Épreuves d'artiste Färgprover (grafik) Makulatur  Se även Cyanotyper Remarques Tryck

20 Användning av TGM II För att bekanta sig med strukturen av TGM II utgår man från de övergripande termerna t.ex. Bilder, Målningar, Teckningar, Ritningar. Underordnade termer kan i sin tur ha ytterligare underordnade termer Begreppssystemet i TGM II är mångdimensionellt. Ett objekt kan beskrivas från olika perspektiv t.ex. en målning kan tillskivas en term som avspeglar dess genre (Landskapsmålningar )och dess teknik (Oljemålningar). Några exempel på hur bildmaterial kan indexeras

21

22 Exempel 1. Separat tryck Dürer, Albrecht, 1471-1528, konstnär.
[Tecknare som ritar en luta] [grafik] / AD, 1525. [publicerad 1525] 1 tryck: träsnitt. Grafiskt blad som visar två män i en kammare som använder ett perspektivverktyg för att med precision rita en luta. Illustr., träsnitt och åtföljande text i: Underweysung der Messung / Albrecht Durer. [Nuremberg], 1525. 500 Titel från Bartsch. Illustrated Bartsch. 10, Sixteenth century German artists: Albrecht Dürer /Adam von Bartsch; ed. by Walter L. Strauss. New York: Abaris Books, 1981, no Lutor 650 Teckningar Perspektivprojektioner Bokillustrationer 655 Träsnitt--Tyska

23

24 Exempel 2. Stereobild; formtermen som är även motivtermen.
110 Keystone View Company. 245 Still there's no place like home [grafik]. 260 Meadville, Pa. : Keystone View Company, manufacturers, publishers, c1915. stereofotografi i pappram: stereobild. 520 Fotografi som visar en familj inomhus som kopplar av med tittande på stereobilder. 650 Familjen. 650 Underhållning. 650 Stereobilder. 655 Stereobilder. 655 Fotografier.

25 Några slutsatser Det intressanta och utvecklande arbete har resulterats i en ämnesordlista som kan användas för att indexera ett stort antal grafiska material Tack vare dess struktur och termdefinitioner ska den underlätta indexeringsarbete Den ska förbättra sökningen i databaser för grafiska material både nationellt och internationellt Administreringen av samlingar kan underlättas genom att information om vilka typer av material som finns kan levereras snabbt Direkt åtkomst till kategorier av form och genre ska även bidra till bevarande av samlingarna eftersom den fysiska hanteringen av materialet minskar.

26 Stort tack till Arbetsgruppen:
Projektledare Pia Leth Handledare Ingrid Berg Arbetsgrupp medlemmar: Ingrid Berg, Nationalbibliografin, Team Ämnesord, KB Jan-Eric Ericson, Handskrifter, kartor och bilder, KB Marlene Eriksson, Handskrifter, kartor och bilder, KB Olle Halldin, Tidningar och vardagstryck, KB Pia Leth, National samverkan, KB Erika Lunding, Tidningar och vardagstryck, KB Ulrika Ranlund, Nationalbibliografin, KB

27 Stort tack till Referensgruppen:
Birgitta Arvars, Moderna museet Carina Bromark, Uppsala universitetsbibliotek Johan Carlström, Riksantikvarieämbetet Eva Dahlman, Enhetschef, Handskrifter, kartor och bilder, KB Viktoria Enmark, Projekt Öppna samlingar, KB Kajsa Hartig, Fotosekretariatet, Nordiska museet Mårten Johansson, Riksarkivet Ulrika Kjellman, Uppsala universitet Kristiina Kolehmainen, Serieteket, Stockholmsstadsbibliotek Agneta Malmsten, Uppsala universitetsbibliotek Maja Markhouss, Enheten: Tidningar och vardagstryck, KB Kate Parson, ABM-centrum, KB

28 Stort tack till Ämnesspecialister som hjälpte till med TGM II
Anne Murray, intendent. Etnografiska museet, Karin Becker, prof. i journalistik, Stockholms universitet Barbro Klein; professor i etnologi och bitr. föreståndare, Kollegiet för samhällsforskning Torsten Johansson, fotokonservator, KB Lennart Andersson, fotokonservator, Västra Götalands region Håkan Peterson, fotokonservator, Moderna Museet Ellen Cronholm, förrådsförvaltare, papperskonservator på Moderna Museet, konstnär, grafiker. Anders Gudmundson, konstnär, grafiker. Gunvor Vretblad, enhetschef, Statens maritima museer. Lena Palmquist, Avdelningschef, Nordiska museet Claudia Dobrina, terminolog, Terminologicentrum TNC Krister Collin, Filminstitutet, arkiv Göran Bäärnhielm, Avd. för samlingarna, Handskrifter, kartor och bilder, KB Karin Wijkström, KB Christina Svensson, Samlingarna, KB Kristiina Kolehmainen, Chef för serieteket, Stadsbibliotek, Stockholm Ann-Sofi Forsmark, chef för Fotosektionen, Stockholms stadsmuseum Ela Klayman Cohen, samlingarna, KB Karin Wretstrand, konservator, Nationalmuseum Karin Olsson, konservator, Riksarkivet


Ladda ner ppt "Översättning och anpassning till samlingar och arkiv i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser