Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/1 -10 Daniel Moius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/1 -10 Daniel Moius."— Presentationens avskrift:

1 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/1 -10 Daniel Moius

2 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Agenda NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget Arbetsplanen 2010 Diskussion och frågor utifrån ”fokusområden” Avslutande – vilka åtgärder är mest angelägna?

3 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget ”§ Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardiseringsarbetet på området. I detta ingår att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter.” Förordning om ändring i instruktion för Kammarkollegiet (2008:1260). Nationellt upphandlingsstöd upphandlingsstödeUpphandlingsplattform + standardisering a) utveckla och b) sprida hjälpmedel och verktyg Intressenter

4 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Mål NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Nationella upphandlingsstödet ska bidra till en mer förenklad, effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, där konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.” stärka upphandlingens strategiska betydelse involvera verksamhetsnära kompetens att upphandling prioriterar hög kvalitet innovationsfrämjande upphandling underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna långsiktigt hållbar utveckling

5 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET 500 000 000 000 kr Medborgarnytta Tillväxt Offentliga finanser Näringslivs- utveckling Främja kvalitet och innovationer Effektiva processer Goda konkurrens- förutsättningar Låga transaktionskostnader Utveckla praktiska hjälpmedel i samverkan med intressenter !! Tillvarata potentialen till goda offentliga affärer!

6 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Utgångspunkter NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Servicefunktion åt både leverantörer och offentliga köpare (partsneutral) Praktiska hjälpmedel Tät dialog med intressenter Efterfrågestyrt Prioritering av aktiviteter: kostnad/nytta win-win Hög kommunikationsnivå och öppenhet i arbetet Kombinera drivkraft och initiativ med lyhörd samverkan

7 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Finansiering NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Budgetproposition för 2010: Anslagsfinansering 12 + 10 mkr  22 mkr årligen Tillkommer öronmärkta pengar för vägledning inom vård och omsorgssektorn 4 mkr årligen. www.Valfrihetswebben.sewww.Valfrihetswebben.se 5 mkr 2009-2010

8 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET 2009 - Etablering av funktionen DefinieraPlaneraGenomföra Organisera 20092010 Rekrytering Organisation Arbetsformer, styrdokumentation m m Sammanställning dialogmöten m.m - 30/6 Utkast strategi och handlingsplan - 30/9 Leverans – (löpande)

9 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Referensgrupp för Nationella upphandlingsstödet Dialogmöten 15/5 – 11/6 Övriga kontakter och kontakt med intressenter Protokoll dialogmöten Definiera

10 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Genomförandeplanen för Nationella upphandlingsstödet Dialogmöten 19/10 – 9/11 Beslut om planering 18/12 -09 Planera

11 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Genomförandeplanen Fokusområden: Fokus på den goda affären Upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för leverantörer att tävla om offentliga kontrakt Verksamhetens vardagsinköp Effektivare professionell upphandling Obruten elektronisk upphandlingsprocess

12 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Fokus på den goda affären Mål för upphandlingslagstiftning: konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet – inre marknadsperspektiv. Problem: Ängslan för att göra fel och riskera att anbud förkastas eller upphandlingar överprövas till domstol riskerar att förskjuta fokus från den goda offentliga affären till att följa formregler. I alltför stor utsträckning att gå på vad man uppfattar som det hanteringsmässigt säkraste alternativet. Aktiviteter: - Vägledningar för att underlätta och förenkla inköp.

13 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Upphandlingens strategiska betydelse En allt större del av den offentliga produktionen genomförs i olika alternativa driftsformer efter konkurrensutsättning. Verksamhetsstyrning sker i ökad utsträckning genom kontrakt. Problem: Bristen på koppling mellan upphandlingsfunktion och ledning. Upphandling ses som en kostnad och inte som en möjlighet till innovation och förbättrad kvalitet till bättre ekonomiska villkor. Aktiviteter: - Nyckeltal och ekonomiska indikatorer för upphandling. - Goda exempel på verksamheter som lyckats – resurser för planering och uppföljning. - Seminarier kring strategisk upphandling.

14 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Underlätta för leverantörer att tävla om offentliga kontrakt Att företag vill tävla om offentliga kontrakt är en förutsättning för att potentialen till en väl fungerande offentlig upphandling kan utnyttjas. Problem: Företag upplever att offentlig upphandling är svårt och bökigt. Området har ”dåligt” rykte. Aktiviteter: www.upphandlingsstod.se Svar på frågor – telefon och e-post Vägledning för förfrågningsunderlag Partsöverenskomna krav och villkor Rimlig nivå och omfattning av krav och villkor

15 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Verksamhetens löpande inköp Den största delen av verksamhetens anskaffning sker inte från upphandlings- eller inköpsavdelningen. Direktupphandling och avrop från ramavtal. Problem: Kompetensproblem - svårigheter att göra lagligt och lämpligt. Aktiviteter: - Vägledning för avrop och direktupphandling. - E-upphandlingsplattform - Malldokument och goda exempel från andra som genomfört anskaffning.

16 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Effektivare upphandling Stor potential till effektivisering av upphandlingsprocessen finns. Besparingar i form a) bättre villkor pga ökad konkurrens (5%) och b) lägre kostnad pga effektivare process (50-80%). Problem: Systemstöd används inte fullt ut. Aktiviteter: - Elektronisk upphandlingsplattform (förstudie). -Metod- och kompetensutbyte. - Kartläggning av produkter på marknaden.

17 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Obruten elektronisk upphandlingsprocess En sammanhängande kedje är en förutsättning för effektivisering. Problem: Komplex kedja med olika systemkomponter och informationsdatabaser. Avsaknad av standarder för informationsöverföring. Aktiviteter: -Processmodellering. -Standardiseringsarbete - Kartläggning av produkter på marknaden.

18 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Redan initierade aktiviteter: 1.Enhetlig struktur förfrågningsunderlag 2.www.upphandlingsstod.sewww.upphandlingsstod.se 3.Vägledning hemtjänstupphandling LOV (pilot) 4.Utvärdering LOV-databas 5.Standardiseringsarbete elektronisk upphandling EU och nationellt 6.Uppgifter direkt från Skattemyndighet, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket -Sveriges ordförandeskap EU -E-delegationen Genomföra

19 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Ytterligare kontakt: nu@kammarkollegiet.se


Ladda ner ppt "NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/1 -10 Daniel Moius."

Liknande presentationer


Google-annonser