Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målfokuserad Funktionell Träning - MFT. Innehåll Övning ger färdighet - motoriskt lärande Lek, samspel och kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målfokuserad Funktionell Träning - MFT. Innehåll Övning ger färdighet - motoriskt lärande Lek, samspel och kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Målfokuserad Funktionell Träning - MFT

2 Innehåll Övning ger färdighet - motoriskt lärande Lek, samspel och kommunikation

3 Motoriskt lärande Motoriskt lärande är den process som med övning och erfarenhet resulterar i en relativt bestående förändring av förmågan att utföra en rörelse med gott resultat….

4 ………..med gott resultat menas, Att barnet klarar av uppgiften och känner sig nöjd därmed.

5 Funktionell träning Vardagliga aktiviteter Tydlig uppgift Samspel

6 Barnen kan lära sig aktiviteter trots att nervsystemet är dysfungerande Barnen blir bättre på det som de gör Uppmuntran och ledning är viktig för att lösa problem och uppnå nya mål Repetition

7 MålMål Funktionellt i vardagen Avgr ä nsat i tid och omfattning Realistiskt Tid f ö r utv ä rdering

8 Goal Attainment Scaling, GAS -2 Vad barnet g ö r i dag -1 En liten bit mot m å let 0 Det realistiska m å let +1 Lite mer ä n f ö rv ä ntat +2 Betydligt mer ä n f ö rv ä ntat

9 Träning är färskvara

10 Motorisk inlärning kan delas in i tre faser 1) Förberedelsefas 2) Övningsfas 3) Automatisk fas

11 1) Förberedelsefas I den tidiga fasen är barnet upptaget med att skaffa sig en generell idé om uppgiften Och att förstå målet, att förstå vad omgivningen betyder för uppgiften och att fundera ut olika sätt att lösa uppgiften

12 Frida 3,8 år vill duka kaffebordet

13 2) Övningsfas I denna fas har barnet valt ett eller flera sätt att göra uppgiften utifrån de egna förutsättningarna. Barnet blir alltmer självständigt och förmågan att lyckas med uppgiften förbättras, men varierar fortfarande

14 Från förberedelsefas till övningsfas

15 Från osäkerhet till säkerhet

16 3) Automatisk fas Mycket lite uppmärksamhet krävs för att utföra uppgiften och målet uppfylls med tillfredställelse

17 Hur kan vi stödja barnets inlärning? Målet Uppmuntran Vänta ut Trygghet Återkoppling

18 Hur kan vi stödja barnets inlärning? Anpassa miljön Problemlösning Strategier Barnets egna idéer Samspelet Tillräckligt utmanande

19 Faktorer som påverkar inlärning Motivation Uppmärksamhet Minne Den fysiska miljön

20 Lekens betydelse för barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling Teori Praktik

21 Utvecklingsteorier Lev Vygotskij Jean Piaget Erik Homburger Erikson Donald Winnicott

22 Aktuell forskning om lek Birgitta Knutsdotter Olofsson Ole Lillemyr Gunilla Lindqvist

23 Forskning – Lek - Funktionshinder Ulf Jansson Inträdesstrategier vid lek  Se efter vad som händer  Lista ut vilket lek-temat är  Gå in i ”lekområdet”  Sätt igång med en variant av lek- temat

24  Be inte om information (vad gör ni?)  Säg inte ”jag vill vara med”  Kritisera inte pågående lek (ref. Chaterine Garvey)

25 Stör ej ! Lek pågår Övningslek Låtsaslek Rollek Social lek Fri lek Regel lek Konstruktionslek

26 Idé Lek Samarbeta Planera Tänka, förstå Se, känna efter Stanna, lyssna Handla Motivation Koncentration

27 Kommunikation Kommunikation = En person utför handlingar som medvetet eller omedvetet påverkar en person till ett svar – medvetet eller omedvetet. Sändare = Mottagare

28 Språk Språk = Ett kommunikationssystem uppbyggt av symboler/ord och regler för hur orden får kombineras (grammatik). Språket är ett redskap för tänkandet.

29 Tal och Röst Tal = Det muntliga användandet av språket, själva uttalet. Röst = Stämbandens svängningar genom användning av luften. (resonans munhåla/svalg)

30 Språk, tal, röst

31 Kommunikation, språk, tal- svårigheter på flera olika nivåer tal språk kommunikation

32 Svårigheter på olika nivåer Språk eller tal kan användas till kommunikation men är inte detsamma som kommunikation.

33 Faktorer som påverkar kommunikationen Hur snabbt barnet är i sin interaktion Vilken rörelseförmåga har barnet? Blick Hörsel Perceptionsförmåga

34 Goda cirklar blir till en uppåtgående spiral! Komma till nästa steg AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) en väg Viktigt att det blir något – att bli sedd/förstådd

35 Tal-, språk och kommunikationsutveckling Kommunikationen mellan barnet och föräldrarna börjar innan barnet föds. Den första tiden består kommunikationen av kroppsspråk, ögonkontakt, skrik och leenden.

36 2 månader Barnet börjar le och vokaljollra när han eller hon känner sig nöjd och trygg. Barnet har mycket ljud för sig. Han eller hon gurglar, skriker, gnäller och jollrar: ”aaaa” ”ååååå” ”ääääää”.

37 3-4 månader Barnet börjar nu leka allt mer aktivt med ljuden och jollret ökar.

38 6 månader Barnets svarar med joller på mammas eller pappas prat. Jollret förändras vid den här åldern och innehåller ofta en konsonant och en vokal och kan låta: ”ba” ”ga” ”dä”.

39 8 månader Långa jollerkedjor: ”dadadada” eller ”babababa”. Olika tonlägen och röststyrkor. Jollret låter nu som det språk som talas runt barnet, kan börja låta som riktiga ord: "papa" eller "mama". Mot slutet av det första året förstår barnet mycket.

40 1 år Mer ordlikt joller. Ordsamlarstadiet, tyst period – ordexplosion. Ökande intresse att härma ord och uttryck efter den vuxne. Ettordsmeningar - ett ord får symbolisera en hel mening. Barnet förstår fler ord och kan utföra enkla instruktioner.

41 2 år Ordförrådet utökas. Inte bara här och nu. Två-ordsmeningar Enkla frågor, påståenden, beskrivningar och inte-meningar. Stor skillnad mellan olika barn.

42 2,5-3 år Kan styra omvärlden med sitt språk. Många ljud som inte finns i barnets språk och som utvecklas senare, t.ex. – r, s, k, g, tje- och sje-ljuden.

43 3,5-4 år Många frågor. Ca 1000-1500 ord. Barnet börjar att lära sig svårare ljud som k, g och s. Vissa ljud fortfarande svåra.

44 4 år Barnets språk börjat alltmer likna den vuxnes. Vissa ljud kan fortfarande var svåra så som r, tje och sje.

45 5-6 år Barnets språk är nu ofta helt utvecklat vad gäller grammatik och ljudsystem. Intresse för rim, ramsor och skriven text.

46 Språkets olika delar Form Innehåll Användning

47 Form Det som syns och hörs. Tex blick, ljud, gest, tecken, tal, bildkommunikation etc. Att kunna böja ord, sätta dem i rätt ordning osv.

48 Innehåll Språkligt innehåll (semantik) Tex begrepp så som färg, form, antal Att kategorisera, t.ex. fordon, kläder, mat Ett ordförråd behövs för att kunna uttrycka sig och förstå.

49 Användning Hur man använder språket (pragmatik) Regler för hur man kommunicerar och samspelar med andra Tex turtagning, att hålla en röd tråd, att kunna ta den andres perspektiv, att ge lagom mängd information, att ha en vilja att kommunicera.

50 AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) Tecken, gester Bilder, kommunikationskartor. Datorstyrda kommunikationsprogram.

51 MFT gemensamt förhållningssätt Målen Gemensam kunskap Ha förväntningar Återföra Tid att öva Vara delaktig Tydlighet Fokusera Anpassa Lyssna på barnet Dagsformen Se helheten Konsekvens av handlingar Respekt

52 MACS nivåer I Hanterar föremål lätt och med gott resultat IIHanterar de flesta föremål men med något begränsad kvalitet och/eller snabbhet IIIHanterar föremål med svårighet och behöver hjälp att förbereda och/eller anpassa aktiviteter IVHanterar ett begränsat urval av lätthanterliga föremål i anpassade situationer VHanterar inte föremål och har kraftigt begränsad förmåga att utföra även enkla handlingar www.macs.com

53 GMFCS Gross Motor Function Classification System GMFCS – NIVÅER vid 6 års ålder I Går utan begränsning. Begränsad i mer avancerade grovmotoriska färdigheter. II Går utan hjälpmedel. Begränsad gångförmåga utomhus och i samhället. III Går med hjälpmedel. Begränsad gångförmåga utomhus och i samhället. Rullstol oftast utomhus. IV Självständig förflyttning begränsad. Barnet transporteras eller använder elrullstol utomhus eller i samhället. V Självständig förflyttning är mycket begränsad även med hjälp av hjälpmedel.

54 GMFCS Rosenbaum et al 2002


Ladda ner ppt "Målfokuserad Funktionell Träning - MFT. Innehåll Övning ger färdighet - motoriskt lärande Lek, samspel och kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser