Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av barn- och elevinflytandet i GR-kommunernas för- och grundskolor FoG-gruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av barn- och elevinflytandet i GR-kommunernas för- och grundskolor FoG-gruppen."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av barn- och elevinflytandet i GR-kommunernas för- och grundskolor
FoG-gruppen

2 Bakgrund Uppdrag till FoG från utbildningschefsgruppen aug. 07 ”Hur står det till med elevinflytandet i GR-kommunerna” Ett uppmärksammat förbättringsområde i Skolverkets lägesrapporter de senaste åren Skolverkets utbildningsinspektion ger i stort sett samtliga inspekterade kommuner kritik inom området.

3 Vanligaste kritiken vid utbildningsinspektion
Elevers avsaknad av kunskap om läroplanernas och kursplanernas innehåll och mål Elevers brist på inflytande över det egna lärandet Barns/elevers reella inflytande och delaktighet över utformningen av undervisningen och dess innehåll

4 Metod för undersökningen
Enkät till samtliga skolchefer i GR-regionen samt till skolcheferna i Gbg:s stadsdelar

5 Skolans förvaltning (ex klassråd)
Enkäten Formell Skolans förvaltning (ex klassråd) A1 Elevens val (ex språkval) A2 Kollektiv Individ Klassen planerar tillsammans B1 Makt över det egna lärandet B2 Informell Ange 4 goda exempel, enligt fyrfältarens modell Behov av stöd och verktyg för att utveckla barn- och elevinflytandet Skolverkets bedömning vid inspektion Konkreta förbättringsåtgärder efter inspektion

6 Generellt om svaren Hög svarsfrekvens; 11 av 13 kommuner samt 4 av Gbg:s stadsdelar Många exempel på formellt inflytandet både kollektivt och individuellt Färre exempel inom det informella, såväl individuellt som kollektivt. Större osäkerhet inom de informella inflytandeområdena Förskolorna lever i högre grad upp till läroplansmålen inom inflytandeområdet

7 Gemensamma förbättringsområden
Engagemanget från alla vuxna på skolan måste öka Medarbetarna behöver utveckla såväl kunskapen som förståelsen kring uppdraget. Kompetensutveckling behövs om elevers rätt till påverkan, hur man skapar förutsättningar för detta samt inom samtalsmetodik Behov av gemensamt utvecklad vokabulär för inflytandefrågor på arbetsplatsen Behov av erfarenhetsutbyte och nätverk inom och mellan kommunerna för spridning av goda exempel

8 Gemensamma förbättringsområden
Behov av gemensamma digitala instrument för t ex IUP Behov av utbildning för elevråd och elevskyddsombud Behov av informationsinsatser riktade mot alla elever kring deras rätt till inflytande Utveckla tid och former för hur inflytandet skall organiseras Behov av en ständigt levande dialog i kommunen och på förskola/skolan kring barn- och elevinflytande

9 Hur nyttjar vi ny teknik för ökat inflytande
Ny miljö för lärande

10 ”We learnt to swim when we were already in the water”
Slutligen …… Skolledning och pedagoger måste vara förebilder i sitt eget agerande och ”göra” mer inflytande ”We learnt to swim when we were already in the water”


Ladda ner ppt "Kartläggning av barn- och elevinflytandet i GR-kommunernas för- och grundskolor FoG-gruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser