Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 | www.utbildningsnamnden.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 | www.utbildningsnamnden.se."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 | www.utbildningsnamnden.se Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft - en behovsanalys 2009-2021

2 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Innehållsförteckning Sammanfattande resultat Bakgrund till undersökningen Syfte och metodbeskrivning Definitioner av olika begrepp och yrkesroller Kompetensförsörjning på kort sikt, 2009-2011 - Pensionsavgångar - Efterfrågan på arbetskraft - Jämförelse pensionsavgångar och efterfrågan på arbetskraft Kompetensförsörjning på lång sikt, 2012-2021 - Pensionsavgångar - Efterfrågan på arbetskraft - Jämförelse pensionsavgångar och efterfrågan på arbetskraft Slutsatser

3 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 De kommande pensionsavgångar som fastighets- branschen har att vänta är relativt sett höga, på kort sikt. Resultatet antyder att det råder en åldersmässig skevhet i branschen, med avsevärt fler äldre än yngre anställda. Utmärkande är pensionsavgångarna på fastighets- ingenjörer på kort sikt (ca 300) fastighetstekniker på lång sikt (ca 1 900). Branschens pensionsavgångar förklarar naturligtvis i viss utsträckning, men inte helt, företagens kort- och långsiktiga efterfrågan på arbetskraft. Rörligheten inom branschen och på arbetsmarknaden i stort förklarar varför företagen som helhet efterfrågar ibland långt fler medarbetare än vad pensionsavgångarna låter antyda. De yrkesgrupper med en kompetensprofil som är attraktiv även för andra branscher på arbetsmarknaden är mycket riktigt också de yrkesgrupper där fastighets- branschens efterfrågan vida överstiger de kommande pensionsavgångarna. Återigen är det fastighetstekniker och fastighets- ingenjörer som är allra mest eftertraktade av företagen, såväl på kort som på lång sikt. Det gäller också fastighetsförvaltare. Sammanfattande resultat

4 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen är för fastighetsbranschen, som för många andra branscher i Sverige en ödesfråga. För att få fakta i målet genomförde Fastighetsbranschens utbildningsnämnd redan 2008 en GAP-analys för att kartlägga branschens förväntade behov av arbetskraft på kort och lång sikt. Studien väckte stort intresse, dels för att den antydde hur stort rekryteringsbehovet synes vara och dels hur viktigt det därför blir för branschen att snabbt och bestämt agera för att få fram tillräckligt med fastighetsrelaterade utbildningar. Årets undersökning är mer omfattande än föregående studie genom att fler företag deltagit och därmed svarat på undersökningen; mer detaljerad eftersom företagen tydligare ombetts precisera sina behov; och mer statistiskt tillförlitlig då internet som insamlingsmetod har fått ge vika för en traditionell postal insamling. På grund av det förändrade metodvalet har direkta jämförelser mellan årets undersökning och fjolårets undvikits. Bakgrund till undersökningen

5 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Syfte Syftet med studien har varit att kartlägga fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft på kort och lång sikt som ett medel för att kunna uppskatta behovet av fastighetsrelaterade utbildningsplatser på gymnasial och eftergymnasial nivå. Avgränsning Fastighetsbranschen består av många olika yrkesroller. Denna har undersökning valt att fokusera på de yrkesroller som är definierade i branschens yrkesnomenklatur: – Fastighetsförvaltare – Fastighetsingenjör – Fastighetsskötare – Fastighetstekniker – Fastighetsvärd Urvalsram Utbildningsnämndens parter har tillhandahållit medlemsregister som använts som urvalsram för undersökningen. Syfte och metodbeskrivning

6 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Urval Endast företag med tio anställda eller fler har valts ut för att delta i undersökningen, totalt 564 företag. Insamlingsmetod Postal enkät inklusive två skriftliga påminnelser skickades ut till urvalet. Fältperiod Enkäten skickades ut den 1 maj och undersökningen stängdes den 25 juni 2009 Svarsfrekvens Enkäten besvarades av sammanlagt 378 företag, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 67 %. Representativitet Resultaten från undersökningen är statistiskt säkerställda. Syfte och metodbeskrivning

7 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Det har varit omöjligt att tillskicka undersökningen till samtliga företag i branschen, av såväl praktiska som ekonomiska skäl. Som en konsekvens, för att kunna dra generella slutsatser från de företag som faktiskt har svarat på enkäten behöver resultaten från undersökningen statistiskt bearbetas. För att möjliggöra detta måste vi till att börja med beräkna hur stor del av branschen som företagen i undersökningen utgör. Det i sin tur kräver att branschens storlek måste bestämmas, vi måste nämligen veta hur stor ”totalen” är för att kunna säga hur stor del av branschen som företagen i undersökningen är. Fastighetsbranschens storlek, räknat i antal sysselsatta, är omdiskuterat. Det finns inget allmänt vedertaget mått som branschen enats om. Det innebär att vi har varit tvungna att själva precisera vad totalen är. Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar olika mått på antal sysselsatta inom olika branscher. Dessa mått har varit utgångspunkten för våra beräkningar. Ett av de mått som SCB använder (SNI-kod 68) antyder att fastighetsbranschen har 65 000 anställda (exkl. lokal-/fastighetsvårdare). Ett annat mått som SCB använder (SSY-koder) anger istället att branschen snarare sysselsätter 60 000. I bägge måtten från SCB finns inräknat yrkesgrupper som inte direkt hör ihop med fastighetsbranschen, exempelvis fastighetsmäklare på privatmarknaden. Detta faktum pekar på att SCB mycket sannolikt övervärderar hur stor branschen faktiskt är. För att undvika uppblåsta siffror i den statistiska bearbetningen av undersökningens resultat har vi därför gjort en försiktig bedömning som bygger på att fastighetsbranschen som helhet sysselsätter 85 000 individer (inkl. lokal-/fastighetsvårdare). Det är mot denna total som undersökningens resultat extrapolerats, i syfte att nå en statistisk säker återgivning av hela fastighetsbranschens kompetensbehov. Statistisk redovisning och bearbetning

8 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Kort sikt innebär år 2009-2011. Lång sikt innebär år 2012-2021. Yrkesnomenklaturen som fastighetsbranschen fastställt omfattar bland andra följande yrkesroller, med en kort beskrivning av deras arbetsuppgifter. –Fastighetsförvaltare: Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller fler fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. –Fastighetsingenjör: Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. –Fastighetsskötare: Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. –Fastighetsvärd: Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. –Fastighetstekniker: Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Definitioner

9 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Fråga: I vilket eller vilka län är ert företag huvudsakligen verksamt? Geografisk spridning Kommentar: Eftersom somliga fastighetsföretag är verksamma i fler än bara en region summerar datan till mer än 100 procent.

10 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Företagens storlek Fråga: Hur många anställda (totalt) finns det i er verksamhet?

11 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Fråga: Ange antal anställda, inom angivna yrkesroller, i er organisation: Antal anställda inom yrkesnomenklaturen Kommentar: Totalt antal anställda inom yrkesnomenklaturen är 31 001 st. * Extrapolerade resultat 15 080 st 5 798 st 4 213st 1 612st 4 308 st

12 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Undersökningens resultat pekar på kännbara pensionsavgångar inom samtliga hela yrkesnomenklaturen, på kort sikt. Pensionsavgångarna är störst beträffande fastighetsingenjörer. Nästintill var femte ingenjör i branschen beräknas gå i pension före 2011 års utgång. Lägst pensionsavgångar förväntar sig företagen inom kategorin fastighetsvärdar där endast 6 % av nuvarande antal anställda går i pension t o m 2011. Branschens pensionsavgångar, kort sikt

13 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Pensionsavgångar, kort sikt Fråga: Ange antal anställda som går i pension de närmaste 3 åren (under 2009-2011): Kommentar: Dessa siffror kan jämföras med att ett aktivt yrkesliv i genomsnitt varar i 40 år vilket ger 7,5 % i pensionsavgångar på tre år. * Extrapolerade resultat

14 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Branschens efterfrågan på arbetskraft, kort sikt I förhållande till antal anställda råder störst efterfrågan på fastighetsingenjörer, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. Minst är efterfrågan av fastighetsvärdar.

15 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Branschens efterfrågan på arbetskraft, kort sikt Fråga: Bedömning av ert rekryteringsbehov de närmaste 3 åren (under 2009-2011), per yrkesroll: * Extrapolerade resultat

16 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, kort sikt Studien visar att det råder en viss diskrepans mellan pensionsavgångar och efterfrågan på arbetskraft inom samtliga yrkeskategorier. Störst är skillnaden bland ingenjörer, tekniker och förvaltare. Enkom pensionsavgångarna förklarar alltså inte branschens efterfrågan på att nyanställa. Tvärtom, företagen efterfrågar avsevärt fler än vad pensionsavgångarna ger vid handen. Detta kan förklaras av den interna rörlighet som råder mellan företag i alla branscher. Två personer som byter arbetsgivare skapar efterfrågan i bägge företagen men för branschen som helhet är behovet oförändrat om personerna bara byter arbetsgivare med varandra.

17 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 - Förhållandet mellan pensionsavgångar och rekryteringsbehov, år 2009-2011 på totalnivå (%) Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, kort sikt * Extrapolerade resultat

18 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 På lång sikt uppskattar företagen att närmare en tredjedel av branschens sysselsatta inom angivna kärnyrken går i pension. Lägst är pensionsavgångarna bland fastighetsvärdar (25 %). Högst prognostiserade pensionsavgångar återfinns bland fastighetsingenjörer (32 %). Branschens pensionsavgångar, lång sikt

19 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Branschens pensionsavgångar, lång sikt Fråga: Ange antal anställda som går i pension mellan 2012-2021: Kommentar: Dessa siffror kan jämföras med att ett aktivt yrkesliv i genomsnitt varar i 40 år vilket ger 25 % i pensionsavgångar på 10 år. * Extrapolerade resultat

20 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Företagen redovisar på lång sikt en genomgripande efterfrågan på nya medarbetare för samtliga roller inom yrkesnomenklaturen.. Störst efterfrågan i branschen råder för teknikeryrkena. Närmare bestämt handlar det om ett rekryteringsbehov av samman- lagt 7 100 nya fastighetstekniker- och ingenjörer. Branschens efterfrågan på arbetskraft, lång sikt

21 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Branschens arbetskraftsefterfrågan, lång sikt Fråga: Bedömning av ert rekryteringsbehov på lång sikt, mellan 2012-2021, per yrkesroll: * Extrapolerade resultat

22 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Även på lång sikt råder en diskrepans mellan antalet anställda som går i pension och behovet av nyrekryteringar. Skillnaden på lång sikt år är tydligast när det gäller fastighetstekniker och fastighets- ingenjörer. Relationen mellan företagens pensions- avgångar och deras efterfrågan på arbets- kraft kan ses som ett mått på rörligheten för respektive yrkesroll: ju större skillnad desto större rörlighet på arbetsmarknaden för den yrkesrollen. Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, lång sikt

23 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 - Förhållandet mellan pensionsavgångar och rekryteringsbehov, år 2012-2021 på totalnivå (%) Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, lång sikt * Extrapolerade resultat

24 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 Fastighetsbranschen erhåller genom denna undersökning ett beslutsunderlag för beräkning och planering av antalet utbildningsplatser som är nödvändiga för att garantera en trygg återväxt inom fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. Undersökningen påvisar att det finns en tydlig och stark efterfrågan av utbildad arbetskraft till samtliga yrken inom yrkesnomenklaturen. Resultaten visar tydligt att utbild- ningar för fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är av högsta prioritet. Företagens uppskattning av pensionsavgångar, snarare än företagens specifika efterfrågan på arbetskraft, bör styra planeringen av antalet utbildningsplatser för att förhindra en överskattning av branschens behov som helhet. För att säkerställa en trygg återväxt inom branschen krävs att antalet fastighetsrelaterade utbildningsplatser för respektive yrkesroll säkras. Slutsatser


Ladda ner ppt "Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd © 2009 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 | www.utbildningsnamnden.se."

Liknande presentationer


Google-annonser