Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna 16 maj 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna 16 maj 2006."— Presentationens avskrift:

1 FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna 16 maj 2006

2 Agenda idag Inledning Ingrid Bonde, generaldirektör FI Finansinspektionens tillsyn Kerstin af Jochnick, avdelningschef Stabilitetstillsyn FI Intern kapitalutvärdering och samlad kapitalbedömning Britt Ericsson, FI Kvantitativ riskprofil och självutvärdering Per Gustafsson, FI Stresstester Martin Blåvarg, chefsekonom FI

3 Finansinspektionens tillsyn Kerstin af Jochnick Telefon 08-787 81 42 Kerstin.jochnick@fi.se

4 Varför Basel II? Införs i 25 europeiska länder med start 2007 En hörnsten i arbetet för att skapa en gemensam finansmarknad inom EU Det nya regelverket ger företagen ökade incitament att förbättra sin riskhantering Regelverket är mer riskkänsligt – ger bättre allokering av kapital

5 De stora bankkoncernernas utlandsexpansion 77 %Handelsbanken 86 % Förenings- Sparbanken 41 %SEB 28 %Nordea Andel verksamhet i Sverige

6 EU-samarbetet Committee of European Banking Supervisiors, www.c-ebs.org Harmoniserad implementering av kapitaltäckningsdirektiv Konvergens tillsynspraxis Utvecklat samarbete i tillsynen: hemland – värdland Effektivt informationsutbyte Proaktiv krishantering

7 Pelare 2 Samlad kapital- bedömning Intern kapital- utvärdering Tillsyn Basel II – en översikt Pelare 1 Minimikrav på kapital KreditriskOperativ risk Marknads- risk Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns- myndigheten

8 Baselkommitténs fyra principer 1.Företaget: metod för att bedöma kapitalbehovet i relation till riskprofil och en strategi för att behålla kapitalnivån 2.Tillsynsmyndigheten: utvärdera enligt punkt 1 och vidta lämpliga åtgärder 3.Kapital över den legala miniminivån 4.Tillsynsmyndigheten ska ingripa tidigt.

9 Pelare 2 - Samlad kapitalbedömning Dialog Banker, kreditmarknads- företag och vp-bolag Finansinspektionen Samlad kapital- bedömning Intern kapital- utvärdering Är företagets kapitalbehov tillräckligt?  Ja  Nej

10 Åtgärder som FI kan vidta Krav på: minskad riskexponering avveckling av riskfylld verksamhet förbättring av kontroll skärpt policy för reservering av kreditförluster eller högre riskviktning för vissa tillgångar högre legalt bindande kapitalkrav.

11 Reglerna gäller för alla enligt proportionalitetsprincipen Enklare metoder Avancerade metoder Liten och enkelStor och komplex Verksamhet

12 Intern kapitalutvärdering och samlad kapitalbedömning Britt Ericsson Telefon 08-787 81 63 britt.ericsson@fi.se

13 Intern kapitalutvärdering (IKU) Styrelsens och ledningens ansvar Dokumenteras Integreras Granskas Riskbaserat angreppssätt Heltäckande Framåtblickande, stresstester Lämpliga metoder, proportionalitet Rimligt resultat

14 Vårt synsätt på processen Styrelsens aktiva engagemang Förankringen i ”affären”/organisationen Interna kontrollmiljön allt viktigare Mer fokus på kapitalförsörjningen Genomlysningen – informationsansvar Proportionaliteten

15 Företagets kapitalbehov – IKU Operativ risk Primärt kapital Supple- mentärt kapital Kapitalbas kr Totalt kapital- behov Stress- tester Marknads- risk Kredit- risk Kapitalkrav Miniminivå Pelare 1 Andra risker Bedömt kapitalbehov Pelare 2

16 Vårt synsätt på ert kapitalbehov Minimikraven är ”minimi” Alla risker kan (idag) inte beräknas och kanske inte heller kommer att kapitaltäckas – men ska hanteras Stresstester är viktiga

17 Samlad kapitalbedömning Utvärdering av intern kapitalutvärdering Bedömning Självutvärdering InrapporteringStresstester Intern kapitalutvärdering Företaget AnalyserUndersökningar Förordnade revisorer Finansinspektionen

18 Kvantitativ riskprofil och självutvärdering i samlad kapitalbedömning Per Gustafsson Telefon 08-787 81 69 per.gustafsson@fi.se

19 Kopplingen mellan riskbedömning och samlad kapitalbedömning Risker Riskanalysmodell – RAM Samlad kapitalbedömning Kontroll Analys jämförelsegrupp

20 FI:s riskbedömningsmetodik Struktur för kvantitativ riskprofilbedömning Struktur för kvalitativ bedömning, handböcker Omvärldsdata Block I Block III Block II RAM – Riskanalysmodell RAM Block I-III

21 Riskprofilens uppbyggnad RiskområdeNyckeltalBetyg 1–5 Viktning KreditriskNT 13 (exempel) NT 2 4 (exempel) NT 31 (exempel) Områdesbetyg:2,750 % (exempel) LikviditetsriskNT 1 osv. Områdesbetyg:X,XY % …-riskOsv.Osv.Osv. Kvantitativt vägt riskbetyg:Z,Z Betyg: 1 = låg risk, 5=hög risk

22 1.Genomför ”nerbrytning” av företaget 2.Jämförbarhet (gemensam uppsättning risk- och kontrollfunktioner) 3.Kvantitativ betygsättning av risker 4.Betyg aggregeras 5.Systemet ska stödjas av ett IT-verktyg 6.Kvalitetssäkring 7.Underlag för bedömning av företagens interna kapitalutvärdering CEBS minimikrav för riskbedömning

23 Riskbedömningsstrukturen

24 Bedömning av kreditriskkoncentration Exempel Delområde 1. Låg risk2. Skälig risk 3. Betydande risk4. Hög risk Kredit- koncentration Koncentrations- risk,strategi/policy Identifiering av riskkoncentration Stresstest

25 Självutvärdering från 2007 Cirka 250 företag berörs av samlad kapitalbedömning och intern kapitalutvärdering Självutvärdering ger väsentligt bredare analysunderlag Effektivitet i form av möjlighet att ”screena av” stora grupper av bolag.

26 Självutvärdering, fortsättning Självutvärdering sammanfaller med kraven på företagens egna kapitalutvärderingsprocess Ger bolagen incitament till riskfokusering och ökat engagemang från styrelse och ledning Självutvärdering ger öppenhet och transparens i Finansinspektionens tillsynsarbete Årlig återkoppling från FI. Möjlighet att jämföra med relevant jämförelsegrupp.

27 Självutvärdering även internationellt FSA i Storbritannien kommer att tillämpa självutvärdering enligt FSA:s metodik, på mängdbolagen DNB i Nederländerna utreder möjligheten

28 Stresstester Martin Blåvarg Telefon 08-787 82 84 martin.blavarg@fi.se

29 Bakgrund till krav på stresstester Naturlig del av en väl utvecklad riskhantering Riskkänsligt kapitalkrav varierar över konjunkturcykeln. Variationen medför större behov att stresstesta kapitalbehovet

30 Konjunkturkänslighet I en lågkonjunktur försämras låntagarnas kreditvärdighet  ratingen av låntagarna försämras ”Through the cycle”-rating eftersträvas men i praktiken finns inslag av ”point in time” För schablonmetoden: Extern rating försämras (i genomsnitt) För IRK: Intern rating försämras (i genomsnitt) Problemet störst för IRK-företag eftersom en mycket större del av kreditportföljen omfattas av ”kreditgraderade” (ratade) låntagare Långa dataserier viktigt Stresstester behövs.

31 Syfte med stresstester: Analysera företagets kapitalbehov En viktig del av kapitalplaneringen Hur stora chocker kan företaget motstå och hur mycket kapital behövs? Bör omfatta alla väsentliga risker, inte bara kreditrisker Typ av stresstester –Känslighetsanalyser –Scenarioanalyser (historiska/hypotetiska) Proportionalitetsprincipen viktig Sannolikt kommer inga detaljerade riktlinjer.

32 Stresstester för IRK-företag Pelare 1 (prövning av IRK-modeller): Testa hur kreditriskmodellen reagerar i en lågkonjunktur. Hur mycket ökar kapitalkravet när kreditvärdigheten hos låntagarna försämras? Pelare 2: Stresstesta den interna kapitalutvärderingen – de väsentliga riskerna – för att bedöma kapitalbehovet vid en negativ chock. Pågående pilotstudie: Företagen testar sin interna kapitalutvärdering mot ett scenario givet av FI och Riksbanken.

33 Makroscenario

34 Koppling mellan stresstester i pelare 1 och 2 Pelare 1 Hur mycket kapital kommer IRK-modellen tvinga företaget att hålla i en lågkonjunktur / kris? Pelare 2 Hur mycket kapital behöver företaget för att överleva en lågkonjunktur / kris? Kapitalplanering Naturligt att använda samma angreppssätt i pelare 1 och pelare 2, dock inget formellt krav

35 2005 20062007 EU-processen Svensk lagstiftning Prövningsprocessen HändelseBeslut/Träder ikraft Författningar från FI Tillsynsmetodik FI:s uppgiftslämnande Pågående aktivitetPågående process Informationsmöten Maj 2006 Rapportering till FI Tidsplan för införande av Basel II i Sverige

36 Det viktigaste från idag Ny reglering och tillsyn från 2007 Styrelse och ledning måste utveckla modell för intern kapitalutvärdering FI:s tillsyn bygger på: –internationellt överenskomna principer –proportionalitet –dialog FI:s samlade kapitalbedömning bygger på såväl kvantitativ som kvalitativ analys med inslag av självutvärdering och stresstester Företagen måste ha ett buffertkapital som väl överstiger minimikraven.


Ladda ner ppt "FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna 16 maj 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser