Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna"— Presentationens avskrift:

1 FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna
16 maj 2006

2 Agenda idag Inledning Ingrid Bonde, generaldirektör FI
Finansinspektionens tillsyn Kerstin af Jochnick, avdelningschef Stabilitetstillsyn FI Intern kapitalutvärdering och samlad kapitalbedömning Britt Ericsson, FI Kvantitativ riskprofil och självutvärdering Per Gustafsson, FI Stresstester Martin Blåvarg, chefsekonom FI

3 Finansinspektionens tillsyn
Kerstin af Jochnick Telefon

4 Varför Basel II? Införs i 25 europeiska länder med start 2007
En hörnsten i arbetet för att skapa en gemensam finansmarknad inom EU Det nya regelverket ger företagen ökade incitament att förbättra sin riskhantering Regelverket är mer riskkänsligt – ger bättre allokering av kapital

5 De stora bankkoncernernas utlandsexpansion
77 % Handelsbanken 86 % Förenings-Sparbanken 41 % SEB 28 % Nordea Andel verksamhet i Sverige

6 EU-samarbetet Committee of European Banking Supervisiors, Harmoniserad implementering av kapitaltäckningsdirektiv Konvergens tillsynspraxis Utvecklat samarbete i tillsynen: hemland – värdland Effektivt informationsutbyte Proaktiv krishantering

7 Basel II – en översikt Pelare 1 Minimikrav på kapital Kreditrisk
Operativ risk Marknads-risk Pelare 2 Samlad kapital-bedömning Intern kapital-utvärdering Tillsyn Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns-myndigheten

8 Baselkommitténs fyra principer
Företaget: metod för att bedöma kapitalbehovet i relation till riskprofil och en strategi för att behålla kapitalnivån Tillsynsmyndigheten: utvärdera enligt punkt 1 och vidta lämpliga åtgärder Kapital över den legala miniminivån Tillsynsmyndigheten ska ingripa tidigt.

9 Pelare 2 - Samlad kapitalbedömning
Banker, kreditmarknads-företag och vp-bolag Finansinspektionen Intern kapital-utvärdering Samlad kapital-bedömning Dialog Är företagets kapitalbehov tillräckligt? Ja Nej

10 Åtgärder som FI kan vidta
Krav på: minskad riskexponering avveckling av riskfylld verksamhet förbättring av kontroll skärpt policy för reservering av kreditförluster eller högre riskviktning för vissa tillgångar högre legalt bindande kapitalkrav.

11 Reglerna gäller för alla enligt proportionalitetsprincipen
Enklare metoder Avancerade metoder Verksamhet Liten och enkel Stor och komplex

12 Intern kapitalutvärdering och samlad kapitalbedömning
Britt Ericsson Telefon

13 Intern kapitalutvärdering (IKU)
Styrelsens och ledningens ansvar Dokumenteras Integreras Granskas Riskbaserat angreppssätt Heltäckande Framåtblickande, stresstester Lämpliga metoder, proportionalitet Rimligt resultat

14 Vårt synsätt på processen
Styrelsens aktiva engagemang Förankringen i ”affären”/organisationen Interna kontrollmiljön allt viktigare Mer fokus på kapitalförsörjningen Genomlysningen – informationsansvar Proportionaliteten

15 Företagets kapitalbehov – IKU
Andra risker Bedömt kapitalbehov Pelare 2 Primärtkapital Supple-mentärt kapital Kapitalbas kr Totalt kapital-behov Stress-tester Kredit-risk KapitalkravMiniminivå Pelare 1 Marknads-risk Operativ risk

16 Vårt synsätt på ert kapitalbehov
Minimikraven är ”minimi” Alla risker kan (idag) inte beräknas och kanske inte heller kommer att kapitaltäckas – men ska hanteras Stresstester är viktiga

17 Samlad kapitalbedömning
Analyser Undersökningar Förordnade revisorer Finansinspektionen Utvärdering av intern kapitalutvärdering Självutvärdering Inrapportering Stresstester Intern kapitalutvärdering Företaget

18 Kvantitativ riskprofil och självutvärdering i samlad kapitalbedömning
Per Gustafsson Telefon

19 Kopplingen mellan riskbedömning och samlad kapitalbedömning
Riskanalysmodell – RAM Risker Kontroll Samlad kapitalbedömning Analys jämförelsegrupp

20 FI:s riskbedömningsmetodik
Struktur för kvantitativ riskprofilbedömning Block I Omvärldsdata Block II RAM Block I-III Struktur för kvalitativ bedömning, handböcker Block III RAM – Riskanalysmodell

21 Riskprofilens uppbyggnad
Riskområde Nyckeltal Betyg 1–5 Viktning Kreditrisk NT (exempel) NT (exempel) NT 3 1 (exempel) Områdesbetyg: 2,7 50 % (exempel) Likviditetsrisk NT 1 osv. Områdesbetyg: X,X Y % …-risk Osv. Osv. Osv. Kvantitativt vägt riskbetyg: Z,Z Betyg: 1 = låg risk, 5=hög risk

22 CEBS minimikrav för riskbedömning
Genomför ”nerbrytning” av företaget Jämförbarhet (gemensam uppsättning risk- och kontrollfunktioner) Kvantitativ betygsättning av risker Betyg aggregeras Systemet ska stödjas av ett IT-verktyg Kvalitetssäkring Underlag för bedömning av företagens interna kapitalutvärdering

23 Riskbedömningsstrukturen

24 Bedömning av kreditriskkoncentration Exempel
Delområde 1. Låg risk 2. Skälig risk 3. Betydande risk 4. Hög risk Kredit-koncentration Koncentrations-risk,strategi/policy Identifiering av riskkoncentration Stresstest

25 Självutvärdering från 2007
Cirka 250 företag berörs av samlad kapitalbedömning och intern kapitalutvärdering Självutvärdering ger väsentligt bredare analysunderlag Effektivitet i form av möjlighet att ”screena av” stora grupper av bolag.

26 Självutvärdering, fortsättning
Självutvärdering sammanfaller med kraven på företagens egna kapitalutvärderingsprocess Ger bolagen incitament till riskfokusering och ökat engagemang från styrelse och ledning Självutvärdering ger öppenhet och transparens i Finansinspektionens tillsynsarbete Årlig återkoppling från FI. Möjlighet att jämföra med relevant jämförelsegrupp.

27 Självutvärdering även internationellt
FSA i Storbritannien kommer att tillämpa självutvärdering enligt FSA:s metodik, på mängdbolagen DNB i Nederländerna utreder möjligheten

28 Martin Blåvarg Telefon 08-787 82 84 martin.blavarg@fi.se
Stresstester Martin Blåvarg Telefon

29 Bakgrund till krav på stresstester
Naturlig del av en väl utvecklad riskhantering Riskkänsligt kapitalkrav varierar över konjunkturcykeln. Variationen medför större behov att stresstesta kapitalbehovet

30 Konjunkturkänslighet
I en lågkonjunktur försämras låntagarnas kreditvärdighet  ratingen av låntagarna försämras ”Through the cycle”-rating eftersträvas men i praktiken finns inslag av ”point in time” För schablonmetoden: Extern rating försämras (i genomsnitt) För IRK: Intern rating försämras (i genomsnitt) Problemet störst för IRK-företag eftersom en mycket större del av kreditportföljen omfattas av ”kreditgraderade” (ratade) låntagare Långa dataserier viktigt Stresstester behövs.

31 Syfte med stresstester: Analysera företagets kapitalbehov
En viktig del av kapitalplaneringen Hur stora chocker kan företaget motstå och hur mycket kapital behövs? Bör omfatta alla väsentliga risker, inte bara kreditrisker Typ av stresstester Känslighetsanalyser Scenarioanalyser (historiska/hypotetiska) Proportionalitetsprincipen viktig Sannolikt kommer inga detaljerade riktlinjer.

32 Stresstester för IRK-företag
Pelare 1 (prövning av IRK-modeller): Testa hur kreditriskmodellen reagerar i en lågkonjunktur. Hur mycket ökar kapitalkravet när kreditvärdigheten hos låntagarna försämras? Pelare 2: Stresstesta den interna kapitalutvärderingen – de väsentliga riskerna – för att bedöma kapitalbehovet vid en negativ chock. Pågående pilotstudie: Företagen testar sin interna kapitalutvärdering mot ett scenario givet av FI och Riksbanken.

33 Makroscenario

34 Koppling mellan stresstester i pelare 1 och 2
Hur mycket kapital kommer IRK-modellen tvinga företaget att hålla i en lågkonjunktur / kris? Pelare 2 Hur mycket kapital behöver företaget för att överleva en lågkonjunktur / kris? Kapitalplanering Naturligt att använda samma angreppssätt i pelare 1 och pelare 2, dock inget formellt krav

35 Tidsplan för införande av Basel II i Sverige
2005 2006 2007 EU-processen Svensk lagstiftning Författningar från FI Prövningsprocessen Rapportering till FI Tillsynsmetodik FI:s uppgiftslämnande Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft Maj 2006

36 Det viktigaste från idag
Ny reglering och tillsyn från 2007 Styrelse och ledning måste utveckla modell för intern kapitalutvärdering FI:s tillsyn bygger på: internationellt överenskomna principer proportionalitet dialog FI:s samlade kapitalbedömning bygger på såväl kvantitativ som kvalitativ analys med inslag av självutvärdering och stresstester Företagen måste ha ett buffertkapital som väl överstiger minimikraven.


Ladda ner ppt "FI:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna"

Liknande presentationer


Google-annonser