Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo N&R

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo N&R"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo N&R

2 N&R - förutsättningar Att Demo-projekten är väl förankrade i ledningen? Att 50 % målet är förankrat? Kan 50 % målet vara i kollision med ekonomin och möjliga tekniska lösningar? Kan projekten finansieras? Finns budget i företagen? Kan projektledare (BeBo) hos företagen ta utrymme i organisation för delaktighet? Tidplan. Hur väl följer projekten etappmålen, i de tecknade avtalen för Etapp 1?

3 Vi förutsätter att uppföljning av såväl teknik som ekonomi ska följas upp i respektive projekt, vilket kräver planering redan i inledningsskedet med såväl mätteknik som ekonomisk transparens.

4 N&R - demoprojekt Vidingehem Svenska Bostäder Sigtunahem
2 huskroppar, 27 lgh Byggår 1962? Atemp 1145/1391 m2 BU kWh/m2 BF kWh/m2 Självdrag Svenska Bostäder 1 huskropp, 70 lgh Byggår 1964 Atemp 7305 m2 BU 122 kWh/m2 BF kWh/m2 F-vent Sigtunahem Kungsbacka-bostäder 2 huskroppar, 24 lgh Byggår 1972 Atemp 1005/1113m2 BU kWh/m2 BF kWh/m2 F-vent Loftgångshus 1 huskropp, 73 lgh Byggår 1978 Atemp 8330 m2 BU kWh/m2 BF kWh/m2 F-vent 4

5 N&R - dagsläget Etapp 1 Sigtunahem Vidingehem Svenska Bostäder
Kungsbackahem Beskrivning av objekt x Checklista prel 26 nov -08 Uppstartmöte Energibalans (x) Luftflödesmätning Beställd Beställd? Termografering Täthetsprovning Åtgärdslista Marginalkostnadsberäkning (Ber åtgärdskost per delobjekt) Tidplan kv 1 -09? Platsbesök Resurspoolen Ev. fuktanalys Kompl. av energistatistik Verifikationsplan Etapp 2 17 nov -08 & mars -09 Fuktmätning när/var/hur

6 LCC - De viktigaste komponenterna
De viktigaste komponenterna vid beräkning av en åtgärds LCC är: Energikostnader under åtgärdens livslängd. Investeringskostnader för åtgärden (merkostnad per åtgärd). Underhållskostnader för åtgärden under dess livslängd.

7 Strategiska frågor för användning
Frågor som kan minska intresset för LCC: ”Rådighetstiden” Ansvarsbilden för drift och underhåll enligt hyresavtal Bristfälligt underlag för underhållskostnader Korta avtalstider ”Modeväxlingar”.

8 Förändrat synsätt LCC-beräkningen skall vara en del av den kreativa processen med syftet att generera alternativ att välja mellan och skapa beslutsunderlag. ”Har man inga alternativ finns inget att besluta om”.

9 Bestäm ambitionsnivå! Ett speciellt problem i detta sammanhang utgör noggrannheten. Vilken precision kräver vi av beräkningarna? Noggrannheten är i allmänhet inte kritisk. Metoden hjälper själv till att peka ut de delar och indata som kan vara något mera kritiska vad avser noggrannhet. Det är i allmänhet (alltid?) mycket bättre att genomföra en analys med bristfälliga och uppskattade data än att vänta på att bättre underbyggda data skall komma fram. 9

10 Begränsningar/krav m m
Förutom målet är begränsningar/krav och förutsättningar viktiga randvillkor för LCC-analysen. De viktigaste förutsättningarna är: Ekonomiska förutsättningar som kalkylränta, kalkylperiod, inflation och livslängd Underhållskoncept (preliminär underhållslösning) Driftprofil och principer för värdering av driftsäkerhet Regler för utvärdering och rangordning av alternativ. 10

11 Underhållskoncept Serviceavtal eller underhålla själv?
Det kan vara svårt att ta fram aktuella kostnadsdata, t ex kostnader för underhåll, särskilt för nya produkter. En väsentlig förutsättning för tidiga LCC-analyser är att man tänker sig in i hur underhållet kan bedrivas. Serviceavtal eller underhålla själv? Centraliserad eller decentraliserad uh-organisation? I tidiga projektfaser bör man nöja sig med att ge riktlinjer för underhållet, ett underhållskoncept och basera LCC-analysen på detta. 11

12 Ta fram LCC-modell En LCC-modell = ett antal ekvationer som beskriver hur den aktuella LCC-n beräknas. Modellen skall användas till att kommunicera resultat med andra personer. Håll modellen så enkel som möjligt. Viktigare att modellen är enkel än att alla kostnadselementen blir helt korrekt beräknade!

13 Generera indata! Brist på indata - ett argument mot LCC-analyser.
Dåliga indata är inte bra, men efterhand får man en bra känsla för rimliga indata. Vid val av alternativ behövs stora ändringar i indata för att rangordningen ska ändras. LCC pekar genom känslighetsanalysen ut de mest kritiska dataelementen. Man behöver bara granska ett litet fåtal element vad avser dess noggrannhet. Slutsats: Det är mycket viktigare att komma igång och få fram resultat än att få helt korrekta data!

14 Generera alternativ! Alternativgenereringen = en kreativ fas i LCC-analysen LCC-analysen kan resultera i ett stort antal alternativ Problemet är snarare att effektivt gallra och att administrera alla resultaten.

15 Gör beräkningar! Känslighetsanalys ett bra hjälpmedel. I allmänhet kommer en stor del av kostnaden från ett litet antal element (80-20-regeln) Känslighetsanalysen kan vara mycket arbetsam beroende på mängden indata. En ändring i indata medför en ny kalkyl. Vissa indata kan vara kopplade!

16 Lönsamhetsberäkningar
Energibesparing – årlig besparing enligt energiberäkning Teknisk livslängd – bedömning om reinvesteringar behövs under kalkylperioden Åtgärdskostnad – relaterad enbart till merkostnad för energisparåtgärd Underhållskostnad – kan följa inflationen Ekonomisk modell – vanligen nuvärdesmetod Ekonomiska indata – kalkylförutsättningar Verktyg – Edkalkyl, BeBos Excelblad Redovisning och rapportering

17 Kalkylförutsättningar
Förslag (som Belok): Kalkylränta utöver inflation r = 5% Årlig värmeprisökn. utöver KPI qvärme = 1% Årlig elprisökning utöver KPI qel = 2% Installationsåtgärder 15 år Byggnadstekniska åtgärder 40 år SABO har riktvärden för olika riskklasser.


Ladda ner ppt "Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo N&R"

Liknande presentationer


Google-annonser