Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010
Område 1 medicin 2010

2 Nya utmaningar – gamla strategier?
En av vårdens stora utmaning blir att inom ramen för samhällsekonomin både bibehålla och utveckla vårdkvalitet för den ökande gruppen av multisjuka äldre. En av förutsättningar för detta blir att sköta patienter med ett mångfacetterat vårdbehov utanför sjukhusen i större grad

3 Personalkostnader

4 Läkemedelskostnader

5 Materialkostnader

6 Produktion patienter har konsumerat 2002 vårdtillfällen, genomsnitt 1,56 vtf/patient, varav 257 har avlidit på MÄVorna Antal vårdtillfälle Antal patienter 13 1 10 9 3 27 8 24 7 5 35 6 30 26 130 4 33 132 92 276 2 212 424 901

7 Utskrivningar fm och em

8 In-/utskrivningar på helgen

9 Vårdplaneringar på avdelning respektive per telefon

10 Stickprov KLARA

11 Stickprov KLARA

12 Stickprov KLARA

13 Volym Identifierade MÄVA-patienter per månad 2010

14 Åldersfördelning på MÄVA

15 Relevanta diagnoser De vanligaste huvuddiagnoserna på MÄVA

16 Vårdtider sett ur den enskilde patientens perspektiv

17 Total vårdtid för patientgruppen
Medelvårdtid på andra avd? Utskrivningsklara? 23% kommer från andra avd. Utskrivande avd får hela vårdtiden registrerad. Brytpunktssamtal. 17

18 Avlastning av Akutmottagning Inläggningssätt på MÄVA

19 Alternativa omhändertagande utanför NU-sjukvården Stickprovsundersökning 168 telefonsamtal from 29/3-21/ patienthänvisning. * avses ny telefonkontakt, telefonordination, öppenvårdsbesök

20 geografisk fördelning
VIP-telefonen geografisk fördelning 20

21 21

22 Vanligaste inskrivningsorsaken via VIP-telefonen
22

23 Kvalitet Färdig epikris vid utskrivning för identifierade MÄVA-patienter – måltal 100% Måluppfyllelse - 99% Teammöte dagligen – måltal 100% Måluppfyllelse - 100% Läkemedelsgenomgång – måltal 100%

24 Kvalitet Auskultationsprogram SSK – måltal 15 kommuner
Måluppfyllelse – 11 kommuner Auskultationsprogram distriktsläkare – måltal 38 VC Måluppfyllelse – 36 VC Auskultationsprogram biståndsbedömare – måltal 15 kommuner start november 2010 MÄVA ingår i ambulansprojektet Tanum - Strömstad

25 Kvalitet Distriktsläkare anställd på MÄVA STA-läkare randning på MÄVA
AT-läkare placering 5 veckor på MÄVA InskrivningsSSK på MÄVA, tar emot alla inkommande samtal, snabbt omhändertagande av akut inlagd patient UtskrivningsSSK, kommun- och primärvårdskontakt

26 Kvalitet Senior Alert införs våren 2011, nationellt kvalitetsregister för prevention av trycksår, nutrition och fall MÄVA ingår i SKL:s nationella program avseende kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre tillsammans med Orust och Uddevalla kommun i samråd med Vårdsamverkan Fyrbodal Planerad SÄBO-grupp, ett samarbete över vårdgränser som ska leda till att fler patienter vårdas utanför sjukhuset Tre doktorer inom VG-regionen, varav en arbetar på MÄVA, ska prova Helsingborgsmodellen när det gäller preliminärepikriser ( i Melior överföres aktuell läkemedelslista till preliminärepikris )

27 Kvalitet MÄVA arbetar med och vill fortsätta med
- att direktinlägga på avdelningarna (förutsatt inskr SSK) att utveckla ”akademin”, backup- och utbildningsfunktion för primärvård och kommun - att utveckla FOU-arbete inom MÄVA-konceptet att skapa förutsättningar för att vårda fler sjuka utanför sjukhuset, för att klara demografin att hyvla ner trösklar i vårdens övergångar och bli en resurs för närsjukvården att säkra adekvata konsultationsrutiner, vilket är en förutsättning för att korta vårdtider

28 Måluppfyllelse ursprungligt koncept Utdrag ur Ledningsgrupp Vårdsamverkan och projektgruppsmöte Bild 28-31 För gruppen multisjuka äldre vill vi: Öka tryggheten Förbättra rehabiliteringen i hemmet Bättre ”koll” på läkemedelskonsumtionen Förbättra vården och omhändertagandet Minska akutbesök och återinskrivningar

29 Måluppfyllelse ursprungligt koncept

30 Måluppfyllelse ursprungligt koncept
Nuläge Samtliga patienter kommer via akuten Långa väntetider på akutmott Sorteras till de vårdavdelningar som har ledig plats Onödiga inläggningar p.g.a sen tidpunkt / hemförhållanden Förbättringsmöjligheter Vid återinläggning ej via akutmott Direkt inläggning på NÄVA Tydliga mål från dag ett Läsmöjlighet till varandras journal

31 Måluppfyllelse ursprungligt koncept
Nuläge Patienten kan byta avdelning flera ggr under vårdtiden Sällan eller aldrig genomgång av medicinlista utan den fylls bara på!! Läkare och personal fokuserar på de mest aktuella problemen och glömmer helheten ( ”höftskott” på MAVA) Nästan aldrig instruktion/åtgärdstrappa vid försämring Förbättringsmöjligheter Läkemedelsgenomgångar Sortera i problemfloran Nutritionsstatus ”Standardvårdplan” Funktionsbedömning Tidiga och täta kontakter med kommun och primärvård inkl paramedicin Utbildningsavdelning ger stora möjligheter för olika studenter

32 Förändringar av konceptet sedan starten
OBS – annan kompetens än vad akuten kan erbjuda krävs 32

33 Utvärdering ur politiskt perspektiv
Nudå? CapGem avslutat Metodstöd DT


Ladda ner ppt "Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser