Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 Område 1 medicin 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 Område 1 medicin 2010."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 Område 1 medicin 2010

2 Område medicin Nya utmaningar – gamla strategier? En av vårdens stora utmaning blir att inom ramen för samhällsekonomin både bibehålla och utveckla vårdkvalitet för den ökande gruppen av multisjuka äldre. En av förutsättningar för detta blir att sköta patienter med ett mångfacetterat vårdbehov utanför sjukhusen i större grad

3 Område medicin Personalkostnader

4 Område medicin Läkemedelskostnader

5 Område medicin Materialkostnader

6 Område medicin Produktion 1282 patienter har konsumerat 2002 vårdtillfällen, genomsnitt 1,56 vtf/patient, varav 257 har avlidit på MÄVorna Antal vårdtillfälleAntal patienterAntal vårdtillfälle 131 101 9327 8324 7535 6530 526130 433132 392276 2212424 1901

7 Område medicin Utskrivningar fm och em

8 Område medicin In-/utskrivningar på helgen

9 Område medicin Vårdplaneringar på avdelning respektive per telefon

10 Område medicin Stickprov KLARA

11 Område medicin Stickprov KLARA

12 Område medicin Stickprov KLARA

13 Område medicin Volym Identifierade MÄVA-patienter per månad 2010

14 Område medicin Åldersfördelning på MÄVA

15 Område medicin Relevanta diagnoser De vanligaste huvuddiagnoserna på MÄVA

16 Område medicin Vårdtider sett ur den enskilde patientens perspektiv

17 Område medicin Total vårdtid för patientgruppen Medelvårdtid på andra avd? Utskrivningsklara? 23% kommer från andra avd. Utskrivande avd får hela vårdtiden registrerad. Brytpunktssamtal.

18 Område medicin Avlastning av Akutmottagning Inläggningssätt på MÄVA

19 Område medicin Alternativa omhändertagande utanför NU-sjukvården Stickprovsundersökning 168 telefonsamtal from 29/3-21/9 2010 - patienthänvisning. * avses ny telefonkontakt, telefonordination, öppenvårdsbesök

20 Område medicin VIP-telefonen 091012-101011 geografisk fördelning

21 Område medicin

22 Vanligaste inskrivningsorsaken via VIP-telefonen

23 Område medicin Kvalitet Färdig epikris vid utskrivning för identifierade MÄVA-patienter – måltal 100% Måluppfyllelse - 99% Teammöte dagligen – måltal 100% Måluppfyllelse - 100% Läkemedelsgenomgång – måltal 100% Måluppfyllelse - 100%

24 Område medicin Kvalitet Auskultationsprogram SSK – måltal 15 kommuner Måluppfyllelse – 11 kommuner Auskultationsprogram distriktsläkare – måltal 38 VC Måluppfyllelse – 36 VC Auskultationsprogram biståndsbedömare – måltal 15 kommuner start november 2010 MÄVA ingår i ambulansprojektet Tanum - Strömstad

25 Område medicin Kvalitet Distriktsläkare anställd på MÄVA STA-läkare randning på MÄVA AT-läkare placering 5 veckor på MÄVA InskrivningsSSK på MÄVA, tar emot alla inkommande samtal, snabbt omhändertagande av akut inlagd patient UtskrivningsSSK, kommun- och primärvårdskontakt

26 Område medicin Kvalitet Senior Alert införs våren 2011, nationellt kvalitetsregister för prevention av trycksår, nutrition och fall MÄVA ingår i SKL:s nationella program avseende kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre tillsammans med Orust och Uddevalla kommun i samråd med Vårdsamverkan Fyrbodal Planerad SÄBO-grupp, ett samarbete över vårdgränser som ska leda till att fler patienter vårdas utanför sjukhuset Tre doktorer inom VG-regionen, varav en arbetar på MÄVA, ska prova Helsingborgsmodellen när det gäller preliminärepikriser ( i Melior överföres aktuell läkemedelslista till preliminärepikris )

27 Område medicin Kvalitet MÄVA arbetar med och vill fortsätta med - att direktinlägga på avdelningarna (förutsatt inskr SSK) - att utveckla ”akademin”, backup- och utbildningsfunktion för primärvård och kommun - att utveckla FOU-arbete inom MÄVA-konceptet - att skapa förutsättningar för att vårda fler sjuka utanför sjukhuset, för att klara demografin - att hyvla ner trösklar i vårdens övergångar och bli en resurs för närsjukvården - att säkra adekvata konsultationsrutiner, vilket är en förutsättning för att korta vårdtider

28 Område medicin Måluppfyllelse ursprungligt koncept Utdrag ur Ledningsgrupp Vårdsamverkan och projektgruppsmöte 200712 Bild 28-31 För gruppen multisjuka äldre vill vi: Öka tryggheten Förbättra rehabiliteringen i hemmet Bättre ”koll” på läkemedelskonsumtionen Förbättra vården och omhändertagandet Minska akutbesök och återinskrivningar

29 Område medicin Måluppfyllelse ursprungligt koncept

30 Område medicin Måluppfyllelse ursprungligt koncept Nuläge Samtliga patienter kommer via akuten Långa väntetider på akutmott Sorteras till de vårdavdelningar som har ledig plats Onödiga inläggningar p.g.a sen tidpunkt / hemförhållanden Förbättringsmöjligheter Vid återinläggning ej via akutmott Direkt inläggning på NÄVA Tydliga mål från dag ett Läsmöjlighet till varandras journal

31 Område medicin Måluppfyllelse ursprungligt koncept Nuläge Patienten kan byta avdelning flera ggr under vårdtiden Sällan eller aldrig genomgång av medicinlista utan den fylls bara på!! Läkare och personal fokuserar på de mest aktuella problemen och glömmer helheten ( ”höftskott” på MAVA) Nästan aldrig instruktion/åtgärdstrappa vid försämring Förbättringsmöjligheter Läkemedelsgenomgångar Sortera i problemfloran Nutritionsstatus ”Standardvårdplan” Funktionsbedömning Tidiga och täta kontakter med kommun och primärvård inkl paramedicin Utbildningsavdelning ger stora möjligheter för olika studenter

32 Område medicin Förändringar av konceptet sedan starten

33 Område medicin Utvärdering ur politiskt perspektiv


Ladda ner ppt "Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 Område 1 medicin 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser