Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT bildbank april 2013 Disposition i AT-material Vad är försäkringsmedicin? Försäkringar och Försäkringskassans organisation Bakgrund: Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT bildbank april 2013 Disposition i AT-material Vad är försäkringsmedicin? Försäkringar och Försäkringskassans organisation Bakgrund: Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 AT bildbank april 2013 Disposition i AT-material Vad är försäkringsmedicin? Försäkringar och Försäkringskassans organisation Bakgrund: Försäkringskassan och omvärlden Grundläggande termer, ersättning, omfattning och om Fk:s arbetssätt Avstämningsmöte, en del i Fk:s utredningsarbete Regler: Läkaren är inte skyldig sjukskiva om han inte anser det befogat, PDL §16 Vilka omfattats av sjukförsäkringen? DFA-kedjan, ICF och om observerbar funktionsnedsättning Försäkringskassans handläggare beslutar om ersättning Sjukdom som begrepp i lagen Om avslag, indragning och överklagan FMR:s roll och om FMR-handledning

2 AT bildbank april 2013 Fortsättning disposition av AT-material Rehabkedja, sjukpenning på fortsättningsnivå och normalnivå samt fler dagar med sjukpenning på respektive nivå Arbetslivsintroduktion, vad ingår och hur gick det Arbetsgivarens ansvar Rehabilitering, samordnad rehabilitering och olika aktörers ansvar Förstadagsintyg, df:s skyldigheter och om sjukskrivningsproblem Förebyggande sjukpenning Sjukersättning Beslutsstödet (separat fil) DFA specialbilder (separat fil) Övriga försäkringar (separat fil) Lagregler överkurs (separat fil)

3 AT bildbank april 2013 Välkommen till utbildning i försäkringsmedicin för AT-läkare

4 AT bildbank april 2013 Samverkan andra samhällsaktörer Vad är försäkringsmedicin? LIV och HÄLSA i SAMHÄLLET Patient – Läkare MÖTE Patient – Läkare MÖTE Läkarens arbetsvillkor Läkarens arbetsvillkor INTYG REHABILITERING Kontakt med vården när något känns tungt, oroande eller smärtsamt. Det kan vara en normal, naturlig reaktion och behöver inte vara ett medicinskt problem. Medicinskt adekvata åtgärder Ibland fattar läkare beslut om att ”sjukskriva” som del av vård och behandling. Medicinskt adekvata åtgärder Ibland fattar läkare beslut om att ”sjukskriva” som del av vård och behandling. Försäkrings-juridiskt beslut om Rätt till ersättning Behov av rehabilitering Försäkrings-juridiskt beslut om Rätt till ersättning Behov av rehabilitering Syftar till att återupprätta passformen mellan arbetets krav och individens, på grund av sjukdom, begränsande förmåga

5 AT bildbank april 2013 Försäkringsmedicinsk definition ”Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.” Nationellt försäkringsmedicinskt forum 2008

6 AT bildbank april 2013Sverige NL NL Norge Sjukfrånvaro i olika länder i % av alla anställda som har varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i en vecka eller mer.

7 AT bildbank april 2013 Ersättningsdagar i mars 2013

8 AT bildbank april 2013 Ersättningsdagar i mars 2013 På 60-talet var ännu norrlänningarna friskast i Sverige. - De var nog folk "av hårdare virke", förklarade DN då.

9 AT bildbank april 2013 Diagnoser och sjukskrivning

10 AT bildbank april 2013 Försörjda i olika ersättningssystem Helårsekvivalenter i olika ersättningssystem 1970-2010 Tusentals personer Källa: A-dep Utfall tom 2006

11 AT bildbank april 2013 Begrepp Karensdag sjukfallets första dag utan ersättning Sjuklön från arbetsgivaren Sjukpenning från Försäkringskassan Rehabiliteringsersättning för rehabilitering Aktivitetsersättning långtidssjuka yngre i 19 - 30 års ålder Sjukersättning >30 år, före detta ”förtidspension”

12 AT bildbank april 2013 Regler … Dag 1:Karensdag Dag 2-14:Sjuklön för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 8:Läkarintyg till arbetsgivaren, om arbetslös till Försäkringskassan Dag 15:Sjukpenning från Försäkringskassan Läkarintyg till Försäkringskassan Vid behov: Fördjupad utredning - SLU, TMU

13 AT bildbank april 2013 Ersättning och omfattning Ingen ersättning under karensdagen 80 procent utbetalt av lönen under sjuklöneperioden 80 procent utbetalt efter 2 v och under första året av inkomsten men max beräknat på 27 800 kr/mån (7,5 x basbeloppet Från 130101 ) Kvartsstegs nivåer för ersättning härefter

14 AT bildbank april 2013 Tid 1512 Sjukanmälan från a.g till Fk för sjukpenning Sjuklön Tidig bedömning Avslag Beviljad ersättning Karens Tidsförlopp vid sjukskrivning Om tveksamt informeras pat inom 3 dagar. Brev om komplettering till läkare. Beslut inom 30 dagar.

15 Kompetensforum 2009-02 Telefonutredning Förnyad Utredning SE Oklarhet -ytterligare utredning krävs, ex SLU/TMU Resultat: Plan för återgång i arbete/ Planering för fortsatt hand- läggning Personligt möte - - SASSAM- kartläggning Tidig bedömning ARBETSFÖRARBETSFÖR Avstämningsmöte Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Fortsatt bedömning Arb.givar utlåtande SA- prövning Ansökan SA

16 AT bildbank april 2013 Avstämningsmöte Efter förslag från Läkarförbundet 2002 Utgör del i Försäkringskassans utredningsarbete Klarlägga förutsättningar fördeltids/heltidsarbete Lägga grund för plan för återgång i arbete Försäkringskassan beslutar om avstämningsmöte – Patienten är skyldig att delta… Minst tre parter; patient, Försäkringskassa, arbetsgivare och behandlande läkare

17 AT bildbank april 2013 Att skilja på intyg och utlåtande - en praktisk indelning (SOU 1994:71) Beskrivning av sakförhållanden, såsom status, vård och behandling. Bedömning av sakförhållandens inverkan på viss situation - såsom arbetsoförmåga. Utlåtande Intyg

18 AT bildbank april 2013 Patientdatalagen (PDL 2008:355) - har ersatt patientjournallagen 2008 07 01 16 § Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården. ( Med v å rd avses i denna lag ä ven unders ö kning och behandling.) Man ä r allts å skyldig att yttra sig om v å rd och behandling, men inte att g ö ra n å gra bed ö mningar …

19 AT bildbank april 2013 Patientdatalagen (PDL 2008:355) - har ersatt patientjournallagen 2008 07 01 16 § Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården. (Med v å rd avses i denna lag ä ven unders ö kning och behandling.) Man ä r allts å skyldig att yttra sig om v å rd o behandling, men inte att g ö ra n å gra bed ö mningar … Läkaren är inte skyldig att sjukskriva om han/hon inte anser det befogat…

20 AT bildbank april 2013 Vad krävs för att få sjukpenning? Man behöver en försäkringstillhörighet (FTH)... Sjukpenning förutsätter en ”SGI” SjukpenningGrundande Inkomst om: - Grundregel: Skall ha påbörjat ett arbete med varaktighet på minst 6 mån i Sverige - Skall ha en inkomst om minst 24 procent av basbeloppet (ca 10.000 kr/år) I vissa situationer kan man bli av med sin SGI, det vill säga att man kan bli ”nollklassad”.

21 AT bildbank april 2013 Sjukdom Funktionsnedsättning på ”organnivå” Aktivitetsbegränsning och resurser på ”individnivå” Läkarens bedömning Bedömning av förmåga till arbete vid sjukdom Försäkringskassan Ingångskriteriet i försäkringen, enligt svensk definition… Sedan behövs en sjukdom vars konsekvens gör att man inte kan arbeta

22 AT bildbank april 2013 DFA-kedjan - Beskrivning av Individen DiagnosFunktionsnedsättningAktivitetsbegränsning Diagnos (Fält 2 i LI) Anger vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen. (Fält 4 i LI) Beskriver och graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger på individnivå. (Fält 5 i LI) Exempel: Depression Observerade undersökningsfynd. Koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, trötthet, nedsatt uthållighet. En deprimerad person kan ha mer eller mindre svårt att vara uppmärksam, lära nytt och förstå instruktioner. Eller påbörja, genomföra och avsluta en uppgift, hantera stress, förändring och andra psykologiska krav. Ge praktiska exempel. Akut lumbago Nedsatt rörlighet i ländryggen eller smärtande rörlighet i ländryggen. Vid akut lumbago kan det vara att ändra kroppsställning, att behålla en kroppsställning, lyfta, stå framåtböjd, vrida eller sitta.

23 AT bildbank april 2013 Sättet att beskriva kommer ur WHO:s klassifikation ”ICF” Funktionshinder och funktionstillstånd För ”sjukskrivning” För ”restarbetsförmåga”

24 AT bildbank april 2013 Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning blir i medicinsk praktik jämförbart med observerat: Status Röntgen, CT, MR fynd Fynd i lab och kliniskt fysiologiska undersökningar Testresultat (reliabla och validerade men…)

25 AT bildbank april 2013 Definitioner av ICF-hindersida Aktivitetsbegränsning är svårigheter som en person kan ha vid genomförande av en handling eller aktivitet. Delaktighetsinskränkningar är problem som en person kan ha i engagemang i livssituationer.

26 AT bildbank april 2013 Vad/vem styr normeringen? En bedömning av arbetsförmågan kräver ofta tolkningar som inrymmer värderingar om var gränsen går för vilka påfrestningar man normalt bör tåla för att kunna försörja sig - trots sjukdom!

27 AT bildbank april 2013 Sjukpenning och Försäkringskassan Det krävs att en handläggare på Försäkringskassan beslutar om rätt till sjukpenning… …som lagens uttolkare av vad man normalt bör tåla för att kunna avkrävas att arbeta, trots besvär.

28 AT bildbank april 2013 Sjukdom som begrepp i lagen?

29 AT bildbank april 2013 Vad brister i lagen om begreppet sjukdom? Men väl förarbetena i Socialvårdskommittens betänkande 1944 (SOU 1944:15) Varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke sammanhängde med den normala livsprocessen Vaddå? Det finns ju ingen definition av sjukdom i Socialförsäkringsbalken…

30 AT bildbank april 2013 ”Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.” (27 kap 3§ SFB) Vad är inte medicinsk grund?

31 AT bildbank april 2013 1995 ” Sjukdomstillstånd som utlösts av arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden ska dock kunna ge rätt till sjukpenning.” (Ur Vägledning 2004:2, ver 14, sid 24) Men…

32 AT bildbank april 2013 Socialstyrelsens beslutsstöd – övergripande principer ”Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har ett ansvar för att inte bidra till en glidning och vidgning av sjukdomsbegreppet”

33 AT bildbank april 2013 2009: ca 2,5 procent 2010: ca 2,5 procent 2011: ca 2,6 procent 2012: ca 2,1 procent Avslag

34 AT bildbank april 2013 Beslut om att inte längre betala ut sjukpenning – cirka 2 procent före 2008 07 01 1,6 procent i augusti 2012 40 procent återgår i tidigare jobb 20 procent byter arbete Resterande är fortsatt utan ersättning eller övergår i annat försörjningsstöd

35 AT bildbank april 2013 Överklagan av beslut Omprövning av annan tjänsteman Omprövningsenheten Förvaltingsrätt – omvänd bevisföring! Begära ”muntlig förhandling”? Kammarrätt – prövningstillstånd Högsta Förvaltnings Domstolen (f.d. Regeringsrätten) - prövningstillstånd Alltid 2 mån på sig att överklaga efter beslut! Fk:s tjänsteman skyldig hjälpa till med ”besvärshänvisning”

36 AT bildbank april 2013 Försäkringsmedicinsk rådgivare Internt arbete på försäkringskassan 60 procent Översätter medicinska uppgifter till juridisk användbar information Har en rådgivande roll Fattar inga beslut om ersättning Arbetar med grupphandledning av Försäkringskassans tjänstemän Kan yttra sig skriftligt om befintliga medicinska underlag Undersöker inte patienten/den försäkrade Externt utbildningsarbete 40 procent Universitet, AT/ST, specialistläkare med flera

37 AT bildbank april 2013 Den svenska sjukförsäkringen Sjukpenning på normalnivå Max 1 år 80 procent ersättning. En”omställningsförsäkring” Sjukersättning = ”permanent förtidspension” 64 procent Sjukpenning på fortsättningsnivå 1,5 år till med 75 procent Fler dagar med sjukpenning på normalnivå vid allvarlig sjukdom Ingen tidsgräns 80 procent

38 AT bildbank april 2013 Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** 0123456789101112 månader *** Rehabiliteringskedjan - anger fasta tider för vilken bedömningsgrund arbetsförmågan ska prövas mot. 80% anses ej klara normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden 13% har fortsatt sjp för särskilda skäl 7% får ingen sjukpenning efter 180 dgr

39 AT bildbank april 2013 Rehabiliteringskedjan - anger fasta tider för vilken bedömningsgrund arbetsförmågan ska prövas mot 1. Finns risk att den sjuke inte kan återgå i jobb hos sin vanliga arbetsgivare före dag 181 så erbjuder Försäkringskassan kontakt med Arbetsförmedlingen direkt. 2. Kan omplacering till annat arbete göras av arbetsgivaren mån 4-6? Dag 91-180: Rätt till sjukpenning om man inte kan sköta något jobb hos sin arbetsgivare. Två frågor?

40 AT bildbank april 2013 Rehabiliteringskedjan Dag 181-365: - Bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. - Eller om man med stor sannolikhet kan återgå till arbete hos arbetsgivaren före dag 365

41 AT bildbank april 2013 Om Rehabkedjan Särskilda skäl dag 180-364 Endast vid stor sannolikhet för återgång i arbete: Väldefinierade diagnoser Välgrundad bedömning för att behandling med stor sannolikhet, enl. vetenskap eller beprövad erfarenhet, leder till arbetsåtergång Tidsplan

42 AT bildbank april 2013 Två tidsmaskiner är igång… 1. Tidsbegränsning: Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom ramtiden 450 dagar Därefter får sjukpenning på fortsättningsnivå betalas ut för ytterligare 550 dagar 2. Rehabiliteringskedjan: Anger vad arbetsförmågan skall prövas mot. Innebär att tidigare sjukskrivningsperioder kan läggas ihop. Man börjar då nästa gång direkt en bit in i rehabiliteringskedjan.

43 AT bildbank april 2013 Sjukpenning på fortsättningsnivå Efter 1 år med sjukpenning max 1½ år (550 dagar) till. För de som inte klarar att ta ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden Sänkt ersättning till 75 procent Efter ansökan Fler dagar på fortsättningsnivå efter 550 dagar i undantagsfall.

44 AT bildbank april 2013 Fler dagar med sjukpenning på normalnivå Ingen maximal tid… Bibehållen ersättning på 80 procent Om allvarlig sjukdom – definierat enligt Socialstyrelsen

45 AT bildbank april 2013 Fler dagar med sjukpenning på normalnivå - vid allvarlig sjukdom Huvudkriterium: 1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts.

46 AT bildbank april 2013 Härutöver ska något av följande villkor gälla: 2. Mycket omfattande funktionsnedsättning. 3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året. 4. Efter lång tids sjukdom/skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling. 5. Betydande risk för död inom 5 år.

47 AT bildbank april 2013 Försäkringskassan – Arbetsförmåga för sjukpenning, bedöms mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen – Anställningsbarhet, beroende av utbildning, kunskap, språk, ålder, ort m.m. Se upp – olika begrepp

48 AT bildbank april 2013 Hos Arbetsförmedlingen när sjukpenningdagarna tagit slut -Intensifierat stöd -Effektivt mottagande -Koncentrerad utredning och kartläggning -Aktiviteterna utgår från individens behov och förutsättningar -Som längst under tre månader -Därefter finns Arbetsförmedlingens övriga insatser Arbetslivsintroduktionens innehåll

49 AT bildbank april 2013 Arbetsgivarens ansvar Att betala sjuklön - om befogat enligt sjuklönelagen. Arbetsgivaren har sedan 1992 ett ansvar för arbetsmiljön och rehabilitering för sjuka anställda. Det berör i första hand stöd för att personen skall kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren, dvs arbetsplatsinriktad rehabilitering, såsom anpassning och omplacering. För detta krävs att arbetsgivaren utreder förhållandena runt den sjuke anställde.

50 AT bildbank april 2013 Rehabilitering Samlingsbegrepp för alla åtgärder av: medicinsk psykologisk social arbetslivsinriktat arbetsplatsinriktad

51 AT bildbank april 2013 När kan läkarintyg begäras redan från första dagen? Försäkringskassan har en grundläggande rätt att besluta om läkarintyg från första sjukdagen. Kan bli aktuellt vid upprepad kortidsfrånvaro (minst sex tillfällen under ett år) Arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen i enskilt rehabiliterings- eller kontrollsyfte. Arbetsgivaren har möjlighet att föreslå att Försäkringskassan ska begära förstadagsintyg. Ska beslutas skriftligt och gäller i högst 1 år i taget.

52 AT bildbank april 2013 Högriskskydd – allmänt Högst 10 karensdagar/år Högriskskydd – särskilt 1. Ingen karensdag vid väldokumenterad sjukdom med prognos för fler än 10 korta sjukfall/år. Arbetsgivare kan kompenseras för utbetald sjuklön. 2. Om det finns risk för en eller flera längre sjukperioder/år (minst 28 dagar i följd) kan arbetsgivare kompenseras för utbetald sjuklön.

53 AT bildbank april 2013 Försäkringskassan utreder också! Därför att fler faktorer än medicinska förhållanden påverkar personers förmåga att tillfriskna.

54 AT bildbank april 2013 Försäkringskassans ansvar är att samordna rehabiliteringen Individen Sjukvården Kommunerna Arbetsgivare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Fack FHV

55 AT bildbank april 2013 Vi lever alla i samma värld – men horisonten kan se olika ut Den enskilde – hur betala hyran? Sjukvården – botbar o/e intygsbar? Arbetsgivarens – någon måste göra jobbet. Försäkringskassans – en omställningsförsäkring. -Var går gränsen och hur blir det lika för alla? Arbetsförmedlingens – förmedla, men inte uppfinna jobb. Socialtjänsten – yttersta skyddsnätet?

56 AT bildbank april 2013 Illabefinnade Frisk Sjukdom Välbefinnande - ökad förmåga Sjuk- försäkrad Rehabilitering Behandling Rehabilitering Behandling eller rehabilitering? ?

57 AT bildbank april 2013 Arbetsträning för successiv upptrappning i arbete Om inte den sjuke klarar återgå successivt till arbetet genom deltidssjukskrivning kan arbetsträning vara lämpligt. Det innebär att träna på vissa arbetsuppgifter och få hjälp med de moment man inte klarar. Målet är att personen ska bli arbetsför och så snart det är möjligt återgå i arbete. Utförs där personen har sin anställning (max 3 mån om till tidigare arbete) eller där den har möjlighet att få anställning. Vägl 2004:2 ver 18

58 AT bildbank april 2013 Då någon behöver personliga arbetshjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta trots funktionshinder. Det kan också ges i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Bidrag beviljas inte till sådant som kan betraktas som normal utrustning på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är bra och lämpligt utformad. Även Arbetsförmedlingen kan bevilja olika arbetshjälpmedel. Arbetshjälpmedel - från Försäkringskassan

59 AT bildbank april 2013 Rehabiliteringsmöjlighet - över tid 6912 mån3 100 %

60 AT bildbank april 2013 Den försäkrades skyldigheter? Har en skyldighet att bidra till sitt egna tillfriskande och då finnas till förfogande. Den sjukskrivne är skyldig att bistå med riktiga uppgifter. Att försörja sig genom arbete om han kan - trots sjukdom.

61 AT bildbank april 2013 Under semester: Sjukskriv som om personen hade arbetat. Obs! Semesterersättning är en inbesparad del av lönen från resten av året. Resor till och från arbete: Det är inget medicinskt problem om arbetstiderna inte överensstämmer med busstidtabellen. Sjukskrivningsproblem

62 AT bildbank april 2013 Retroaktiv sjukskrivning - accepteras som regel inte. Kan accepteras om befogat från den datum patienten bokade tid till läkarbesöket. Kan användas ibland vid missbruk, då sjukintyget istället utfärdas vid återbesöket. Mera Sjukskrivningsproblem

63 AT bildbank april 2013 Sjukpenning under semesterresa – accepteras om patienten inte undandrar sig behandling. Om utlandsresa inte möter några medicinska hinder - skriv det på läkarintyget. Kräver medgivande av Försäkringskassan innan resan! Patienten har en skyldighet att bidra till sitt egna tillfriskande. Ännu mera Sjukskrivningsproblem

64 AT bildbank april 2013 Återinsjuknande Återinsjuknande inom 5 dagar leder inte till ny karensdag eller sjuklöneperiod Kan även vara i annan sjukdom Läkarintyg behövs direkt

65 AT bildbank april 2013 Läkarintyget Se separat bildspel

66 AT bildbank april 2013 Förebyggande sjukpenning Sjukpenning kan betalas vid medicinsk behandling eller rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller att minska nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Behandlingen/rehabiliteringen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan. Enstaka besök berättigar inte till ersättning.

67 AT bildbank april 2013 Förebyggande sjukpenning fortsättning Om man pga. pågående behandling eller rehabilitering är förhindrad att arbeta eller ta ett arbete. Vid förebyggande medicinsk behandling ska läkare ha konstaterat att det föreligger förhöjd sjukdomsrisk och att sjukdomen som befaras uppkomma kan leda till nedsättning av arbetsförmågan.

68 AT bildbank april 2013 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Grund för rätt till ersättning: Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3 år Under tid med ersättning: Plan för medicinska och/eller aktiva insattser Erbjudande om att delta i aktiviteter där särskild ersättning kan betalas ut för de kostnader som uppstår

69 AT bildbank april 2013 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Grund för rätt till ersättning på grund av förlängd skolgång En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Ingen prövning av arbetsförmågan Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på funktionsnedsättningen. Under tid med ersättning: Erbjudande om att delta i aktiviteter där särskild ersättning kan betalas ut för de kostnader som uppstår

70 AT bildbank april 2013 Sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Avser hela arbetsmarknaden Rehabiliteringsmöjligheter uttömda Kan ges i kvartsnivåer


Ladda ner ppt "AT bildbank april 2013 Disposition i AT-material Vad är försäkringsmedicin? Försäkringar och Försäkringskassans organisation Bakgrund: Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser