Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Närvärme En möjlighet att utnyttja lokala bränslen och samtidigt skapa arbetstillfällen i bygden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Närvärme En möjlighet att utnyttja lokala bränslen och samtidigt skapa arbetstillfällen i bygden."— Presentationens avskrift:

1 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Närvärme En möjlighet att utnyttja lokala bränslen och samtidigt skapa arbetstillfällen i bygden Roger Hermansson Avd. Energiteknik

2 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Bakgrund Tecken på förändring av Jordens klimat  Jordens medeltemperatur stiger  Havsnivån stiger  Den snötäckta delen av jorden minskar  Glaciärerna smälter  Antalet naturkatastrofer har fyrdubblats på 40 år - Antalet stormar ökar (orkaner, cykloner, hurricanes) - Värmeböljor ökar i antal - Häftiga skyfall med åtföljande jordskred ökar - Svår torka har drabbat vissa områden - Antalet svåra bränder har mångdubblats

3 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Ny rapport från FN:s klimatpanel  Nu är man till nästan 100% säker på att mänsklig aktivitet påverkar jordens klimat och att detta till stor del beror på utsläppen av växthusgaser  De viktigaste växthusgaserna är - CO 2,koldioxid som nu finns med 379 ppm i atmosfären (har varierat 180-300 ppm under senaste 650 000 åren) - CH 4, metan, nuvarande halt 1774 ppb (har varierat 320-790 ppm under senaste 650 000 åren) - N 2 O, kväveoxid, har ökat från 270 till 319 ppb

4 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Förändring av atmosfärens innehåll av växthusgaser under de senaste 10 000 åren Uppmätt i borrkärnor av is och genom sammanställning av andra färska mätresultat

5 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y

6 Förutsägelser om yttemperaturer (jmf med 1980-1999)

7 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Hur undviker vi en katastrof?  FN:s klimatpanel anser att vi måste begränsa ökningen av Jordens medeltemperatur till 2 – 2.5ºC. Större ökning riskerar att klimatet når en gräns där plötsliga och oförutsägbara förändringar av människans livsvillkor kan inträffa även om vi försöker att anpassa oss.  Utsläppen av koldioxid får inte öka nämnvärt fram till 2015 och måste därefter minska till 1/3. Gäller även utsläpp av metan och sotpartiklar.  Avskogningen måste bromsas  Vi måste starta förändringen nu!!!!

8 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vi måste därför  Hushålla med energi  Ersätta el och olja med andra energislag - El och olja kan redan nu ersättas med biobränslen och sol eller värmepumpar för uppvärmning av bostäder - Nya bränslen för fordonsdrift finns redan till en del och andra är under utveckling  Satsa på ny och miljövänlig elproduktion

9 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Var kan vi bygga ny närvärme?  Där bebyggelsen är tillräckligt tät för att motivera en gemensam lösning. Helst bör det finnas någon större kund, t.ex. en skola, en vårdcentral, ett hyreshus eller annan större förbrukare.  Det finns många mindre orter där närvärme som baseras på förnybar energi kan installeras  I Norrland finns de lämpliga orterna för ny närvärme ofta i inlandet där varje arbetstillfälle är extra värdefullt

10 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vad är närvärme?

11 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Varför skall vi satsa på närvärme?  En stor panna ger mindre utsläpp än en mängd mindre pannor  Det ger bättre möjlighet att använda oförädlade bränslen  Det skapas varaktiga arbetstillfällen på orten och stärker den lokala ekonomin  Den kan ge underlag för att även producera el baserad på biobränslen  Den ger bättre möjlighet att införa rökgasrening (partiklar)

12 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vilken typ av bränsle skall vi satsa på?  Ett viktigt mål bör vara att bränslet skall hämtas i närområdet för att: - Minska transportbehovet - Skapa så mycket sysselsättning som möjligt i närområdet - Stärka den lokala ekonomin - Hålla nere kostnaderna  Närproducerad flis eller åkergrödor är då naturliga alternativ

13 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Svårigheter som måste bemästras med små- skalig kraft/fjärrvärme baserad på biobränslen  Ekonomi –Höga investeringar, främst för distributionsnätet, i förhållande till storlek på värmeleveranser –Hittills svår konkurrens från elvärme, vilket nu är på väg att förändras p.g.a. höga och stigande elpriser –Ny elproduktion i aktuell storlek på anläggningarna har hittills varit alltför dyr. På väg mot rimlig ekonomi, gröna elcertifikat.  Miljö –Oförädlade bränslen är något svårare att elda –Låg och varierande värmelast under sommaren ger risk för ökade utsläpp per levererad värmemängd

14 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Hur kan vi klara sommarens låga last?  Utnyttja solenergi för att producera varmvatten under sommaren  Distribuera ingen värme i nätet under sommaren när verkningsgraden i anläggningen är lägre och utsläppen större

15 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Fjärrvärme i kombination med sol

16 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vårt val: Distribuerat system  Ackumulatorn i respektive hus ersätter undercentralen till ungefär samma kostnad  Varje ackumulator förses med el-patron som backup  Panncentralen producerar den effekt som behövs för värmebehovet + medel av behovet för varmvatten  Ingen värme distribueras i nätet under sommaren

17 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Systemlösning i varje hus  5 alt 10 m 2 solfångaryta Ackumulator med  Slinga för fjärrvärme- anslutning  Dubbel slinga för bered- ning av tappvarmvatten  Slinga för anslutning till solfångare  El-patron

18 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Fjärrvärme kombinerat med sol Generella fördelar med kompletterande solvärme  Minskat antal pannstarter/stopp och minskad drifttid på låga värmelaster vilket medför mindre utsläpp Fördelar med distribuerade solfångare och ackumulatorer  Lägre värmeförluster från kulvertsystemet  Något lägre årlig uppvärmningskostnad för hushållen än med centralt placerade solfångare  Lättare att ansluta nya kunder till systemet

19 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vad krävs för att få igång ett projekt?  Eldsjäl(ar)  Helst ett stort värmebehov inom liten radie, bra om det finns någon större kund  Tag reda på vilka som skulle vilja ansluta sig –Försök få reda på deras nuvarande årliga energiförbrukning och installerade effekt.  Vilka uppvärmningssystem finns för närvarande hos kunderna –Vattenburen uppvärmning med el eller olja bäst –Direktverkande el ok men innebär konvertering till vattenburet

20 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vad krävs...  Vilket bränsle?? Flis, pellets?  Vem, vilka kan leverera bränslet? Leveransavtal, pris? –En fördel om den som levererar flisen också driver anläggningen  Var kan den centrala förbränningsanläggningen placeras?  Om man tänker kombinera med sol: centralt placerade solfångare eller hos varje kund och i så fall, har husen ett tak som vetter mot söder. Pris på solfångare och ackumulator?  Hur kan kulverten dras för att få kortast möjliga nät? –Helst i grönområden, så få vägövergångar som möjligt

21 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Vad krävs...  Beräkna total investering, ansätt räntenivå och avskrivningstid och beräkna kapitalkostnad  Uppskatta personalbehov och beräkna personalkostnad  Uppskatta driftkostnad  Summera och beräkna erforderligt pris på energin  Ta in definitiva anmälningar från tänkta kunder  Hur skall anläggningen drivas? –Kooperativ, samfällighet, enskild entreprenör  Vilka investeringar skall kunden betala, skall man ha en fast avgift eller enbart rörlig.

22 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Hur kan utbyggnad av närvärme främjas  Alla kommuner bör ha en kommunal energiplan där viljan att främja användning av biobränslen klart framgår  En regional energistrategi med högt ställda mål om energiförsörjning med lokala och förnybara bränslen bör läggas fast  Värdera nyttan av den sysselsättning som skapas och den förstärkning av den lokala ekonomin som blir en naturlig följd

23 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Hur kan utbyggnad av närvärme främjas Satsa regionala utvecklingsmedel på att  Främja en utbyggnad av gemensam värme  Starta försök med odling av energigrödor Här kan kommunerna få avsättning för sitt avlopps- och rötslam som gödningsmedel. Förbud mot att deponera biologiskt avfall gör att man här har kan ana ett problem som måste lösas

24 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y  Det brådskar. Mycket av värmeunderlaget för gemensam värme är på väg att försvinna genom enskilda installationer av värmepumpar och pelletspannor !!

25 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Tack för uppmärksamheten! Roger Hermansson, Ltu Tel 0920-491116 roger@ltu.se


Ladda ner ppt "L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Närvärme En möjlighet att utnyttja lokala bränslen och samtidigt skapa arbetstillfällen i bygden."

Liknande presentationer


Google-annonser