Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Johansson KTH, Avdelningen för urbana och regionala studier En typologi för en hållbar befolkningsutveckling baserad på den ”demografiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Johansson KTH, Avdelningen för urbana och regionala studier En typologi för en hållbar befolkningsutveckling baserad på den ”demografiska."— Presentationens avskrift:

1 Mats Johansson KTH, Avdelningen för urbana och regionala studier matsj@infra.kth.se En typologi för en hållbar befolkningsutveckling baserad på den ”demografiska ekvationen” Sverige och Mälardalen Pågående arbete RTK 2008-11-21

2 Den europeiska bilden Befolkningsökning i Sydeuropa, Pentagonen och Irland Störst problem I Östeuropa och perifera områden i Sverige och Finland Storstadsregionerna faller väl ut – även i Östeuropa Utgångspunkt för typologin: Den demografiska ekvationen Total befolkningsförändring = naturlig befolkningsförändring + nettomigration Naturlig befolkningsförändring är en funktion av TFR och åldersstruktur. Åldersstrukturen påverkas av migrationen! Utflyttningsregioner – ofta negativ naturlig befolkningsförändring och vice versa!

3

4 Befolkningsutvecklingen 2001- 2005 uppdelat på 6 typfall NUTS2/3-nivån 2001-2005 Den diveregreande utvecklingen har accentuerats sedan 1990-talet Typ1 (det bästa fallet) Pentagonen och Irland Storstadsregionerna – även i Östeuropa Södra Spanien, Frankrike och Italien – förbättrad situation jämfört med 1990- talet Typ6 (värsta fallet) Norra Periferin De Baltiska länderna, Östeuropa och Tyskland – ännu mer problematisk situation jämfört med 1990-talet

5 1973-772003-07 Karta 2. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga FA- regioner i Sverige 1973-1977 och 2003-2007. Försämrad situation för landets FA-regioner i antal räknat – inte befolkning Allt färre i Typ 1 (röd) Allt fler i Typ 6 (mörkblå) En tilltagande regional obalans – minskad hållbarhet Minskad territoriell sammanhållning – syd/norr, centrum periferi Storstadsregionerna expanderar Norrlands inland – försämrat läge

6 1973-772003-07 En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner i Sverige 1973-1977 och 2003-2007 Samma mönster som för FA-regionerna Minskad demografisk hållbarhet vad gäller antalet kommuner – de blå kommunerna har blivit fler, de röda färre Storstadskommunerna och deras närhet expanderar Norrlands kusten – ett ljus i mörkret? Dock sämre än på 70-talet Östra Småland – fortfarande problematiskt Tilltagande polarisering

7 1973-77 2003-07 Den utvidgade Mälardalen Centrum – periferi polariseringen har tilltagit Typ1 kommuner kring Mälaren – expansion, hållbar befolkningsutveckling, förändring sedan 70-talet positiv effekt av regionförstoringen Perifera kommuner – allt sämre läge, alltmer mörkblått (Typ6) Särskilt utsatta är Gävleborg, norra Västmanland, mellersta Södermanland, södra Östergötland, västra och norra Örebro län Gemensamt – långa avstånd, dålig tillgänglighet, ingen positiv effekt av regionförstoringen

8 För Sverige i sin helhet har utvecklingen gått mot att “sämre” utvecklingstyper vad gäller antalet kommuner. Detta gäller inte för Mälardalen på samma sätt – fler i Typ1 men färre i Typ2 Dock i båda fallen – fler i Typ6 Tyder på en ökad polarisering, minskad hållbarhet i perifera regioner (kommuner)

9 Stora regioner ligger bättre till – storleken har betydelse! Detta gäller både utvecklingen för Sverige i sin helhet och för Mälardalen där en fördubblad koncentration till Typ 1 har ägt rum – både positiv naturlig befolkningsförändring och nettoinflyttning – med ungefär samma andel kommuner. Typ6 har halverat sin befolkningsandel trots ökat antal kommuner – i Mälardalen med två tredjedelar! Orsak – små kommuner har en mer ofördelaktig demografisk struktur. Stora regioner medför hållbar befolkningsutveckling? Sett i ett EU-perspektiv är läget inte värre vad gäller befolkningsfördelningen på de olika typfallen, snarare tvärtom pga befolkningskoncentrationen (monocentrism) till de ”stora” städerna (regionerna) med god befolkningsutveckling!

10 Den demografiska ekvationen – sambanden mellan komponenterna Total befolkningsutveckling Naturlig befolkningsutveckling Migration

11 Reproduktion en förutsättning för befolkningstillväxt på makronivå! Starkt samband mellan naturlig och total bef förändr 2003 Orsak: Migrationen påverkar den naturliga befolkningsföränd- ringen Inflyttningsregioner har naturlig befolkningsökning, utflyttnings- regioner ofta negativ Detta gäller oberoende av TFR som dock påverkar positivt eller negativt

12 Inget samband mellan TFR och naturlig befolkningsförändring!! Återigen: Migration och naturlig befolkningsförändring genom migrationens påverkan på den demografiska strukturen Expansion och inflyttning – naturlig befolkningsökning (Typ1) Tillbakagång och utflyttning – naturlig befolkningsminskning (Typ6)

13 Migrationen är motorn i den regionala befolkningsutvecklingen Genom migrationen i sig In- resp utflyttning påverkar befolkningens storlek och struktur Påverkar den naturliga befolkningsförändringen Flyttningsintensiteterna är högst i 20/30 års- åldern Immigrationen har allt större betydelse – dels genom befolkningsökning dels genom dess påverkan på den demografiska strukturen

14 Klart men svagt positivt samband. Detta gäller särskilt I Mälardalen – en expansiv region med många stora kommuner i Typ1. Inflyttning leder ofta till naturlig befolkningsökning. Utflyttningsregioner (kommuner) har ofta negativ naturlig befolkningsutveckling. Orsak: Brist på kvinnor i fertil ålder pga utflyttning (Typ6).

15 Avslutande kommentarer Sverige har utvecklats i en mer monocentrisk och obalanserad demografisk riktning – detta gäller även den utvidgade Mälardalen Migrationen är motorn i den lokala, regionala och nationella befolkningsutvecklingen Immigrationen av allt större betydelse för de flesta regioner – inte minst i Mälardalen Inget samband mellan TFR och naturlig befolkningsförändring på lokal och regional nivå – kan dock förstärka utvecklingstendenserna Expansiva regioner och kommuner har både naturlig befolkningsökning och nettoinflyttning – samband dem emellan Tillbakagående regioner och kommuner har det motsatta – dubbel börda Sverige har dock utvecklats mot en mer hållbar demografisk utveckling genom att allt fler människor bor i regioner med både positiv naturlig befolkningsutveckling och nettoinflyttning

16 Tack för att ni lyssnade och lev väl var än ni bor


Ladda ner ppt "Mats Johansson KTH, Avdelningen för urbana och regionala studier En typologi för en hållbar befolkningsutveckling baserad på den ”demografiska."

Liknande presentationer


Google-annonser