Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol och Sexualitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol och Sexualitet"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol och Sexualitet
Inga Tidefors

2 Alkoholens psykologiska effekter och sexualitetens funktion är svårfångade
Alkohol kan beskrivas via en kemisk formel Sexualitet kan beskrivas i termer av exempelvis hormoner eller av penis eller klitoris konstruktion och funktion Sexualitet är ett vitt begrepp som inrymmer det vi kallar kåthet eller lust till den sublima dimension som finns ständigt närvarande inom oss och i samspelet med andra människor. Alkohol är, förutom en substans som lugnar, något vi använder exempelvis för att underlätta i relationer eller för att undslippa relationer.

3 Föreställningar som leder till förväntningar.
Föreställningar om alkohol relevanta upp till en viss mängd alkohol, vid stora mängder alkohol tar fysiologisk effekt över Både kvinnor och män uppger att en inte alltför stor mängd alkohol förstärker den sexuella lusten - de som tror att de har konsumerat alkohol reagerar med större sexuell upphetsning än de som tror att de inte har druckit alkohol (placebo). Tilltron till alkoholens effekt på sex beror på den egna konsumtionsnivån (Amerikansk studie): 19 procent av helnykterister, 41 procent av måttlighetskonsumenter och 51 procent av storkonsumenterna uppgav att alkohol ökar den sexuella lusten. De som har en positiv bild av alkoholens påverkan på sexualiteten ökar sin sexuella aktivitet och sitt experimenterande när de har konsumerat alkohol

4 Olika föreställningar om hur män och kvinnor påverkas: Mannen blir mer aggressiv och får en ökad drift, medan föreställningen är att kvinnan som dricker alkohol utsätter sig för större risk att råka ut för destruktiv sexualitet (föreställning om kvinnor har visst stöd i forskningen) Svårt att skilja ut föreställningen om alkoholens förväntade effekt från de förväntningar som uppstår av andra kontextspecifika egenskaper, ex. då vi dukar ett vackert bord på fredagskvällen eller börjar prata med någon vid en bardisk (det vackert dukade bordet och samtalet i baren kan signalera ”sex”, oavsett om glaset innehåller alkohol eller inte).

5 om något positivt Gemensam föreställning om sex och alkohol som för med sig förväntan att få en positiv upplevelse; en kick av något slag. Vanliga föreställningar om alkohol leder till en förväntan att det kommer att bli lättare att ta kontakt med andra, eller att den sexuella njutningen blir lättare att uppnå Denna gemensamma positiva förväntan har också delvis en gemensam biologisk bas då alkohol och sexualitet triggar dopamin (hjärnans så kallade belöningssystem).

6 d.v.s. alkoholen som underlättare
Alkohol upplevs som något som kan vara en hjälp för sexualiteten men sällan tvärtom, d.v.s. vi har en förväntad tilltro att alkohol ska hjälpa oss att hantera vissa negativa aspekter av sexualiteten (sällan att sex först förhöjer upplevelsen att ex. ett glas vin)

7 Sammanfattning En del studier: en liten mängd alkohol kan förstärka såväl lustupplevelsen som förmågan att praktisera sexualitet. Å andra sidan är det entydigt att ett alkoholmissbruk påverkar kroppen på ett sätt som förstör både förmågan att känna lust och att praktisera sexualitet. Därmed kommer behovet av alkohol att överordnas behovet att praktisera sex, såväl med sig själv som med någon annan. Alkohol, eller förväntningen på alkoholens effekt, sänker hämningarna på ett positivt sätt för en del. För andra kan denna hämningssänkning leda till att ha sex med någon som inte vill en väl och också till en ökad risk att smittas med någon sexuellt överförbar sjukdom. Ibland hoppas vi att alkohol ska vara en ”hjälpare” att hantera stress och närhet

8 att reglera stress Budskap om hur vi ska bete oss för att bli en ”lyckad” människa, d.v.s. om vi bara anstränger oss, lyckas vi. Ett av alla krav som förmedlas är att vara sexuellt aktiv - eftersträva kvällstidningarnas multiorgasmer. Alkohol som ett sätt att fly ifrån att sexualiteten är mer komplex än vad som framkommer via kvällstidningarna (att slippa leva upp till ideal).

9 Stress + sexualitet = dålig kombination
Bristande lust och sjunkande samlagsfrekvens (sexualitet är mer frekvent under veckoslutet än under veckorna). Livet rusar på allt fortare medan sexualitet, i alla fall efter förälskelsen, är en långsammare process som kräver tid Då vi inte lever upp till föreställningen om hur en lyckad människa ska vara, leder detta till känslor av skuld och skam som i sin tur kan leda till att överkonsumera antingen sex eller alkohol eller både och. Dessa strategier, som till en början kan lindra känslor av skam, leder oftast till ännu mer skam.

10 att reglera närhet Människor med rädsla för närhet har en ökad risk att bli högkonsumenter av alkohol. Alkoholen fyller dels funktionen att minska den inre ensamheten, dels en social funktion, d.v.s. att trots misstron mot andra våga ta kontakt. Den med närhetsrädsla kan behöva berusningen för att övervinna de risker som man upplever att den fysiska närheten med en annan människa innebär Individer som är ångestladdade i förhållande till sexualitet har också ett större behov att använda alkohol som en ”ursäkt”/”hjälp” för att sex ska kom till stånd

11 Alkohol och sexualitet kan vara något som fyller individen som känner sig tom inombords och alkohol ”hjälper” att överbrygga den rädsla som närhet väcker. Alkohol som ”lösning” på närhetssvårigheter riskerar att snart leda till dess motsats, d.v.s. att relationer försämras eller förstörs. Om den ena i en relation dricker för mycket blir den andre lämnad, eftersom relateringskapaciteten är liten i en hög grad av berusning (vi lyssnar inte utan vi snarare tjatar om det vi själva vill ha sagt och en hög berusningsgrad, i alla fall hos mannen, omöjliggör samlag) Sexualiteten benämns som drift men när alkoholen blir till ett beroende tycks det som att sexualiteten får stryka på foten.

12 att utsätta sig för risk
Den önskan som vi har om att alkohol ska överbrygga andra svårigheter kan leda till dess motsats Det finns ett stort antal studier om benägenheten att utsätta sig för riskfylld sexualitet och i ett flertal studier fastslås att alkoholpåverkan är en avgörande faktor:

13 Berusning leder till en ökad benägenhet att ha sex med någon som man inte känner sedan tidigare och berusade män har svårare att upptäcka var gränsen går mellan ömsesidig sexualitet och påtvingad sexualitet Alkohol: en tydlig roll i våldtäkten, mot ett såväl känt som okänt offer, medan den som begår sexuella övergrepp mot barn inte lika ofta är alkoholberusad MEN Förhållningssättet till den egna sexualiteten är en central del av vår självbild som i sin tur är något djupt rotat och därmed svårt att förändra. Utifrån den utgångspunkten är det inte särskilt förvånande att vi inte påverkas särskilt mycket av kunskap och upplysning om sexuella risker och alkohol

14 att vara ung Såväl sexualitet som alkohol är för många tonåringar en ”dörröppnare” till vuxenlivet och därmed är föreställningarna och förväntningarna oftast positiva. I studier fokuseras oftast risker med ungdomars alkohol/drogkonsumtion, ex. den ökande risken att uppleva destruktiv sexualitet; sexualitet som också ökar risken för könssjukdomar och att bli HIV-smittade i samband med alkoholkonsumtion

15 Ungdomar är i hög grad utsatta för ideal/påbud om
Ungdomar är i hög grad utsatta för ideal/påbud om att vara ”sexuellt lyckade” Tonåren är en period av livet där en viktig utvecklingsuppgift är att hitta sig själv samt att hitta balansen mellan självständighet och att vara en social varelse. Uppgiften utmanar ungdomens förmåga och denna förmåga beror till stor del på hur det har sett ut tidigare i livet Alkohol som en möjlighet till regression/vila (positivt också för de flesta vuxna) För en tonåring, vars identitet och känsla för vem jag är, är under uppbyggnad kan regressionen via alkohol leda till att tappa bort vem jag är och vad jag vill och risken att gå med på sexualitet som skadar en både fysiskt och psykiskt ökar

16 att vara ung och i riskzonen
Samband mellan att vara känslomässigt försummad och att ha en tidig alkohol- och sexdebut. En tidig samlagsdebut kan ses som ett av flera sätt att kompensera konsekvenser av känslomässig försummelse. Att börja dricka tidigt kan lugna tomhetskänslor, en tidig samlagsdebut kan fylla samma funktion. Puberteten tycks inträda tidigare hos försummade barn och ungdomar (kan förstås som ett sätt att så snart som möjligt få uppleva kompensatoriska kroppskontakt och närhet). Trots en högre sexuell aktivitet är detta dock en ungdomsgrupp som får det svårare att knyta an i förälskelse. För ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen kombineras ofta tendensen med tidig samlagsdebut och många tillfälliga partners, med att vara berusad på ett riskfyllt sätt.

17 att vara ”bara” ung Vi har en ungdomsgrupp som dels ”dricker” (inte minst studenter) och som rapporterar en ökad grad av depression (speciellt flickor och unga kvinnor). Såväl alkoholkonsumtion som depression, och medicinering mot depression, är något som påverkar sexualiteten på ett negativt sätt. Kunskap om dessa faktorer och sambanden där emellan är viktiga för dem som utifrån olika roller möter dagens unga för att upptäcka vilka som närmar sig vuxenblivandet men en olycklig kombination av alkohol och sexualitet. Här tycks pojkar/män vara mer i risk eftersom benägenheten att söka hjälp är lägre hos pojkar/män.

18 att våga fråga Både alkohol och sexualitet är förknippat med starka normer. Dricker vi för mycket, lever asexuellt eller upplever tråkig eller t.o.m. destruktiv sexualitet, skäms vi och det vi skäms för har vi svårt att tala om. Alltför sällan får människor som söker för fysiska eller psykiska problem frågan hur det har det i sin sexualitet eller hur alkoholkonsumtionen ser ut. Såväl alkohol som sexualitet är ofta förknippade med dubbla känslor; både hos den som söker hjälp och hos den som ska hjälpa.

19 . Vanlig tanke hos många professionella att vänta med att ställa känsliga frågor till dess relationen ”bär”. Lika vanlig erfarenhet att dessa frågor sedan göms bort. För att närma sig den med ett problematiskt drickande eller en problematisk sexualitet måste vi fråga oss, vad har vi oss själva? Om vi inte känner våra egna svårigheter är risken större att vi inte orkar lyssna till andras

20 VIKTIGT ATT VÅGA FRÅGA Den som missbrukar alkohol bör få respektfulla frågor om hur de har det i sin sexualitet och den som söker för sexuella svårigheter bör få respektfulla frågor om hur de har det med alkohol. Ungdomar behöver få båda frågorna.

21 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Alkohol och Sexualitet"

Liknande presentationer


Google-annonser