Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Jonasson KONJUNKTURINSTITUTET 25 augusti 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Jonasson KONJUNKTURINSTITUTET 25 augusti 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten."— Presentationens avskrift:

1 Erik Jonasson KONJUNKTURINSTITUTET 25 augusti 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna

2 Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna: - långsiktig balans mellan utgifts- och inkomstflöden i offentlig sektor, - givet nuvarande skattesystem, - givet nuvarande offentliga åtagande. Bibehållet offentligt åtagande: bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna, bibehållen ersättningsgrad i de sociala transfereringarna (exkl. ålderspensionssystemet). Hitta obalanser i ett tidigt skede – inte att prognostisera. Många förenklande antaganden: oförändrad pensionsålder, oförändrat arbetsmarknadsbeteende, normalt resursutnyttjande i ekonomin.

3 Inkomstsidan Oförändrade skattesatser innebär i stort sett konstant skattekvot – skatteintäkterna växer i takt med BNP.

4 Individbaserad offentlig konsumtion i hög grad åldersberoende. Ökat kostnadstryck när resursintensiva åldersgrupper växer. Utgiftssidan

5 Den demografiska försörjningskvoten har börjat stiga. Demografisk utveckling Anm. Arbetsför ålder här 20-64 år

6 Ökande utgiftsandel för offentlig konsumtion vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna… De offentliga finanserna

7 … skulle skapa ett växande underskott i de offentliga finanserna.

8 Behov av skattehöjningar på ca 2 procent av BNP.

9 Inga alarmerande obalanser i de offentliga finanserna som indikerar långsiktig ohållbarhet. Begränsad omfattning på behovet av skattehöjningar vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna. Höjd pensionsålder skulle minska behovet av skattehöjningar för att finansiera bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna. Förbättrad hälsa i högre ålder skulle minska utgiftstrycket. Sammanfattande slutsatser

10 www.konj.se/offentligafinanser erik.jonasson@konj.se 08-453 59 33 Publikationer: ”Är ett bibehållet åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, Specialstudie 39, mars 2014, Konjunkturinstitutet. Specialstudie 39 ”Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, fördjupning i Konjunkturläget, mars 2014, s. 121-126, Konjunkturinstitutet.fördjupning Publications: ”Is an Unchanged Public Sector Commitment a Sustainable Commitment? An Assessment of the Long-term Sustainability of Swedish Public Finances”, Occasional Studies 39, March 2014, Konjunkturinstitutet (National Institute of Economic Research).Occasional Studies 39 ”The Long-term Sustainability of Swedish Public Finances”, special analysis, Swedish Economy, March 2014, pp. 33-38, Konjunkturinstitutet (National Institute of Economic Research).special analysis


Ladda ner ppt "Erik Jonasson KONJUNKTURINSTITUTET 25 augusti 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten."

Liknande presentationer


Google-annonser