Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURINSTITUTET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURINSTITUTET"— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURINSTITUTET
25 augusti 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Erik Jonasson

2 Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna:
- långsiktig balans mellan utgifts- och inkomstflöden i offentlig sektor, - givet nuvarande skattesystem, - givet nuvarande offentliga åtagande. Bibehållet offentligt åtagande: bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna, bibehållen ersättningsgrad i de sociala transfereringarna (exkl. ålderspensionssystemet). Hitta obalanser i ett tidigt skede – inte att prognostisera. Många förenklande antaganden: oförändrad pensionsålder, oförändrat arbetsmarknadsbeteende, normalt resursutnyttjande i ekonomin.

3 Inkomstsidan Oförändrade skattesatser innebär i stort sett konstant skattekvot – skatteintäkterna växer i takt med BNP.

4 Utgiftssidan Individbaserad offentlig konsumtion i hög grad åldersberoende. Ökat kostnadstryck när resursintensiva åldersgrupper växer.

5 Anm. Arbetsför ålder här 20-64 år
Demografisk utveckling Den demografiska försörjningskvoten har börjat stiga. Anm. Arbetsför ålder här år

6 De offentliga finanserna
Ökande utgiftsandel för offentlig konsumtion vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna…

7 … skulle skapa ett växande underskott i de offentliga finanserna.

8 Behov av skattehöjningar på ca 2 procent av BNP.

9 Sammanfattande slutsatser
Inga alarmerande obalanser i de offentliga finanserna som indikerar långsiktig ohållbarhet. Begränsad omfattning på behovet av skattehöjningar vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna. Höjd pensionsålder skulle minska behovet av skattehöjningar för att finansiera bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna. Förbättrad hälsa i högre ålder skulle minska utgiftstrycket.

10 www.konj.se/offentligafinanser erik.jonasson@konj.se 08-453 59 33
Publikationer: ”Är ett bibehållet åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, Specialstudie 39, mars 2014, Konjunkturinstitutet. ”Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, fördjupning i Konjunkturläget, mars 2014, s , Konjunkturinstitutet. Publications: ”Is an Unchanged Public Sector Commitment a Sustainable Commitment? An Assessment of the Long-term Sustainability of Swedish Public Finances”, Occasional Studies 39, March 2014, Konjunkturinstitutet (National Institute of Economic Research). ”The Long-term Sustainability of Swedish Public Finances”, special analysis, Swedish Economy, March 2014, pp , Konjunkturinstitutet (National Institute of Economic Research).


Ladda ner ppt "KONJUNKTURINSTITUTET"

Liknande presentationer


Google-annonser