Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högre utbildning för hållbar utveckling Ulf P Andersson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högre utbildning för hållbar utveckling Ulf P Andersson"— Presentationens avskrift:

1 Högre utbildning för hållbar utveckling Ulf P Andersson
Göteborgs universitet. HU2 nätverket

2 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Högskolelagen 2006 § 5a ändrades och har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

3 Hållbar utveckling i grundutbildningen Strategisk plan Miljöpolicy
Verksamhetsuppdrag Miljöpolicy Miljömål Handlingsplan Genomförande Miljörevision Nyckeltal Miljöredovisning Verksamhets- uppföljning Årsredovisning

4 Hållbar utveckling i grundutbildningen M. Miljö och hållbar utveckling
Fakultetsuppdrag 2006 M. Miljö och hållbar utveckling Fakulteten skall verka för att målen i verksamhetsplanen uppnås genom att: - inom sitt verksamhetsområde, utarbeta en plan för hur en integrering av hållbar utveckling skall kunna genomföras inom fakultetens grundutbildning (detta sker mot bakgrund av förändringen i högskolelagens 1 kapitel 5 §);

5 Miljöpolicy Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

6 Göteborgs miljövetenskapliga
centrum - GMV GMV är Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete om forskning och utbildning rörande miljöfrågor och hållbar utveckling. GMV är också ett nätverk för forskare, lärare och doktorander inom dessa områden. Miljösektionen 1990 Miljövetenskap 1991 Forskningsprojekt 1992 Forskarutbildning  Miljödoktorer 1992 Miljöutbildning  Miljöexamen 1997 Miljövetenskap   Hållbar utveckling

7 Göteborgs miljövetenskapliga
centrum - GMV Några större projekt Att lära för hållbar utveckling – internationell konferens, SOU, workshops… Miljöportalen – miljöforskning på ett begripligt sätt EPSD - European Panel on Sustainable Development Klimat & Mobilitet - tvärvetenskaplig forskarskola inom hållbar utveckling Fallstudie i hållbar utveckling, 10 p GAME - Göteborg Action for Management of the Environment CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys AGS - Alliance for Global Sustainability CEI - Chalmers Environmental Initiative Scanbalt Campus – biotechnology and life sciences GAC - Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga centrum

8 Göteborgs miljövetenskapliga
centrum - GMV För att samordna och stärka forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling driver GMV ett nätverk med forskare, lärare, doktorander m fl vid universitetet. Idag är 230 personer från Göteborgs universitet anslutna till nätverket, som totalt omfattar 724 personer. De övriga i nätverket kommer från andra högskolor i regionen, forskningsinstitut, kommun, region och näringsliv.

9 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Mätning av miljöutbildning inom MLS Program Kurser Examina Uppdraget Program med större inslag av miljö och hållbar utveckling 1. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 160 p, 2. Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning, 160 p, 3. Naturvetenskaplig problemlösning med inriktning mot fysik, matematik eller miljövetenskap, 160 p, 4. Fiskevårdsprogrammet, 160 poäng 5. Naturvårdsbiologiprogrammet, 160 poäng 6. Rangerprogrammet, 160 poäng 7. Miljö- och hälsoskydd, 80 p (mastersprogram) 8. Atmospheric science 80 poäng (mastersprogram) 9. Ecotoxicology, 80 p (mastersprogram)

10 Hållbar utveckling i grundutbildningen
1776 kurser kunde sökas som enstaka kurs 2005, 126 (7,1 %) har huvudfrågeställningar inom miljö och hållbar utveckling, 226 (12,7 %) har del av frågeställningarna inom miljö och hållbar utveckling. 1424 (80,2 %) kurser saknar definierade frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling. Under 2005 har universitetet arbetat fram ett nytt system där varje kursinrapporterare ”miljömärker” sin egen kurs. I den digitala kurskatalogen 2006 finns dessa kurser redovisade på en särskild sida

11 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Högskoleverkets nationella utvärderingar – 2003:10 R Här framgår att under perioden avlades 91 magisterexamina i miljövetenskap vid Göteborgs universitet (vilket motsvarar ca 20 examina per år) och 247 vid övriga universitet och högskolor. Detta innebär att universitetet stod för 27 % av dessa examina i Sverige. Under 2005 utfärdades 36 magisterexamina med huvudämnet miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

12 Hållbar utveckling i grundutbildningen 21 september
Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar utveckling och hur man kan definiera det. Att starta en längre utbildning Hur resonerade vi då vi startade samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Gunnar Köhlin, Handelshögskolan, berättade om sina erfarenheter från att introducera en längre miljöinriktad utbildning. Fakultetsuppdraget Ulf Andersson, GMV, redovisade förändringen i högskolelagen, fakulteternas uppdrag samt hur vi idag försöker mäta hur mycket hållbar utveckling det finns i kurser och program. Fakulteternas arbete Tomas Andersson Odén, Samhällsvetenskapliga fakulteten, berättade under temat ”Samhällsvetare försöker tänka grönt - några exempel från inventeringen av hållbar utveckling i grundutbildningarna” hur fakulteten hittills resonerat och arbetat inom sitt uppdrag.

13 Hållbar utveckling i grundutbildningen 12 oktober
Claes Alexandersson, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Claes redovisade varför man har gått från mål till lärandemål och vad hoppas man få ut mer av lärandemålen. Claes hade också försökt att bryta ner det lärandemål som Sahlgrenska akademin diskuterat för programnivå till lärandemål på kursnivå. Professor John Holmberg, Fysisk resursteori, Chalmers. John redovisade erfarenheterna av vilka barriärer och hinder som finns för införande av hållbar utveckling i grundutbildningen. Annika Ekestubbe, Sahlgrenska akademin. Annika har varit sammankallande i den arbetsgrupp som utarbetat förslag till integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen vid Sahlgrenska akademin. Hon redovisade vad man kommit fram till i utredningen. Professor Mats Sandberg, Sahlgrenska akademin. Mats visade den PowerPoint presentation han använt för att introducera miljöledningssystemet och hållbar utveckling vid sjuksköterskeprogrammen vid Sahlgrenska akademin. Inom akademin har man avsatt en timma i starten av samtliga 19 program för denna genomgång.

14 Hållbar utveckling i grundutbildningen 15 november Ulf Andersson, GMV
Ulf redogjorde för de tidigare mötena man haft under hösten och vilka förslag och rapporter som finns. Han anknöt även till Bologna processen. Lennart Junermark, UFL Lennart redovisade hur de olika inriktningarna inom lärarprogrammen ser ut och hur man integrerat hållbar utveckling i den allmänna del som alla lärarstuderande får. Mikael Olsson, Naturvetenskapliga fakulteten Mikael redovisade innehållet i de kurser som tar upp hållbar utveckling inom lärarprogrammens allmänna del.

15 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Förslag till hur/var hållbar utveckling kan komma in i ett program 1. Introduktion om hållbar utveckling och miljöarbete 2. Strimmor av hållbar utveckling i olika kurser 3. Obligatoriska kurser (vissa utbildningsprogram?) 4. Valfria kurser (en gemensam kurs som ges HT+VT) 5. Vid examensarbetet ges information om hållbar utveckling 1 2 3 4 5

16 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Förslag till lärandemål för program: Visa förmåga till insikt om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. (kombination av lärandemål från Högskoleförordningen med § 5a i Högskolelagen) Vissa utbildningsprogram tycker det är tillräckligt många allmänna lärandemål i Högskoleförordningens bilaga och vill inte ha fler sådana.

17 Hållbar utveckling i grundutbildningen
Kurs Lärandemål Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Allm lärandemål 1 x Allm lärandemål 2 (x) Allm lärandemål 3 Allm lärandemål 4 Allm lärandemål 5 Eget lärandemål 1 X Eget lärandemål 2 Eget lärandemål 3 Eget lärandemål 4 Eget lärandemål 5 Eget lärandemål 6 I vissa utbildningsprogram har man ett nytt lärandemål för varje kurs inom programmet. På det sättet vet man att man uppfyller lärandemålen. Svårt att veta i vilka kurser de generella lärandemålen skall in.


Ladda ner ppt "Högre utbildning för hållbar utveckling Ulf P Andersson"

Liknande presentationer


Google-annonser