Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXJOBB 2007 Information till examinatorer och handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan augusti-september 2007 HT07-gruppen KTH LL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXJOBB 2007 Information till examinatorer och handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan augusti-september 2007 HT07-gruppen KTH LL."— Presentationens avskrift:

1 EXJOBB 2007 Information till examinatorer och handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan augusti-september 2007 HT07-gruppen KTH LL

2 Gemensamma mål för exjobb Betygssättning - Bedömningsgrunder - Slutbetyg Betygsprotokoll Plagiatgranskning Regler kring val av betygssystem Information till studenterna Det här räcker inte!

3 Bakgrund Ny högskoleförordning Nya examensordningar Nya utbildningsmål Nya betyg HT-07’s arbete Högre synlighet av exjobbs- rapporterna Viktigaste förändringarna: betyg, bedömningsområden och plagiatgranskning Grundutbildningsutskottets kommande utvärdering

4 HT07-gruppen Mats Hansson Barbro Malmström Janne Scheffel Sara Naumann Eva Engström Kristina Edström Mats Boij Åsa Gustafsson Carl-Mikael Zetterling Anna-Karin Högfeldt Ida Klasén Reijo Soreus Kjell Carli Sigbritt Karlsson Lasse Källander Tomas Egeltoft Weronica Ronnefalk Hasse Ernerfeldt Mats Nyberg

5 KTH hösten 2007 1837 antagna civilingenjörsstudenter 1553 antagna mastersstudenter 427 antagna högskoleingenjörsstudenter 700 utbytesstudenter 493 antagna tekniskt basår

6 Mål Examensarbete för respektive examen har KTH- gemensamma mål. Vad studenten förväntas uppnå vid avslutat kurs Ytterligare eller mer specificerade kursmål kan utarbetas

7 Mål för kursen Examensarbete 15hp för Högskoleingenjörsexamen 180hp Studenten ska -kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på ett givet problem -inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet -reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat -kunna dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering -kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

8 Bedömningsgrunder 3 områden som alltid ska vägas in i betyget 3 områden som differentieras i 3 nivåer Slutbetyget A-E beror helt på de 3 bedömnings- grunderna Process Innehåll Presentation

9 Bedömningsgrund 1: Process Planera och genomföra arbetet inom överenskomna tidsramar Initiativförmåga Öppenhet för handledning och kritik Identifiera behov av kunskap och inhämta dessa kunskaper Sätta sig in i ett annat arbete, formulera frågor och kritik

10 Diskutera Vad menas med självständighet initiativförmåga öppenhet för handledning på er institution/skola? Hur viktigt är det med tidsramar?

11 Arbetsjournal Vi rekommenderar att studenterna för en arbetsjournal Syfte: att mäta studentens process Era förväntningar på processen bör gå att granska i journalen

12 Exempel från CSC http://xml.nada.kth.se/~bjornh/Pedagogy/L ogbookinstructions/http://xml.nada.kth.se/~bjornh/Pedagogy/L ogbookinstructions/ http://kivisblogg.blogspot.com/

13 Arbetsjournal Exempelvis ett standardfrågeformulär som fylls i av student ett antal gånger under arbetet. Formulären kan göras upp i början och vara gemensamma för ämnesområden/avdelningar/skolor. Se förslag på frågor! Många frågor inte märkvärdigare än vanliga handledningsfrågor, men journalen förbättrar möjligheten att studera processen och förmå studenten att fokusera på och formulera sin egen process under arbetets gång. Särskilt studenter ute i fält

14 Förslag på modell för arbetsjournal Fokus på 3 faser Uppstart Arbetsfas Avslutning

15 Uppstart Problemformulering Informationssökning Metodval Tankar om genomförande Tidsplanering, projekt och handledning Avgränsningar Viktiga kunskaper att använda

16 Arbetsfas Hur används handledningen? Förberedelser inför handledning och utveckling av projektet utifrån handledning Hinder, problem. Hur lösa? Arbetsbörda. Praktiskt arbete / experiment / utveckling / design Kommer du dit du vill? Vet du vart du är på väg? Förändringar längs vägen och motivering av dessa

17 Avslutningsfas(a) Kom du dit du ville? Fördelar och nackdelar med ditt arbete Självvärdering, se även ”Leassons learned” Hur arbetar du med att kommunicera ditt projekt? Hur tar du hjälp av litteratur kring presentation? Är du på det klara med hur källor hanteras och redovisas? Förklara ditt projekt med en mening! Hur har du förberett dig för att ge konstruktiv kritik till annans arbete som du studerar?

18 Diskussion

19 Övrigt om arbetsjournal Individuell journal rekommenderas även om arbetet sker i grupp Viktig information till studenterna att betygen grundas på vad man skriver. Vanlig loggbok används inte alltid i detta syfte Vår förhoppning är att journalerna ska främja processen, hjälpa studenterna behålla fokus och medvetenhet om sina projekt och förenkla arbetet med presentationerna

20 ”Opposition” Sätta sig in i ett annat arbete, formulera frågor och kritik

21 Hur kan er skola anordna opposition/granskning av annans arbete? Alt: Hur gör ni redan nu och fungerar det bra? Några exempel från KTH på anvisningar kring opposition

22 Poängen är att man konfronterar sin egen förmåga att sakligt analysera andras metod, resultat och analys.

23 Bedömningsgrund 2: Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll Tillämpa ingenjörsmässiga och/eller vetenskapliga färdigheter Modellering, analys, utveckling och utvärdering Välja korrekta metoder utifrån problemställningen Medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive hållbar utveckling (där detta är relevant för uppgiften)

24 Angående innehållet Av kriterierna framgår att det inte krävs att man måste välja en ”svår” uppgift för att få höga betyg Det är heller inte så att studenter tvingas välja bort svåra outforskade problem på grund av kriterierna Som vanligt väljs ämnet i samråd med examinator/handledare Betygen är beroende av hur man arbetar med problemen och hur man presenterar dem, hur man använder kunskap, färdigheter och förmågor, samt den vetenskapliga och ingenjörsmässiga dimensionen i projektet Därav kriterierna Exempel på specificerade kriterier i pärmen

25 Bedömningsgrund 3: Presentation Skriftlig rapport, där arbetet och resultatet ska redovisas och analyseras Språk, formalia, akribi Muntlig redovisning, med diskussion, argumentation och analys Exempel på specificerade kriterier i pärmen

26 Vilka krav finns hos er på skriftlig och muntlig presentation? Bör dessa krav utvecklas för att anpassas till nya betygen och kriterierna? Vilken litteratur hänvisas studenterna till?

27 Sammanfattning bedömningsgrunderna Alla tre viktiga Underlättar samtal om förväntningar med studenterna Enhetlighet Rättssäkerhet Det kommer alltid vara viktigt med ”lokala” definitioner/diskussioner kring självständighet, lyhördhet, initiativförmåga, teknisk höjd, god kommunikation, hur opposition ska gå till osv

28 Slutbetyg på examensarbete Betygskriterierna Tillräckligt, bra, utmärkt Exempel på sammanvägning

29 Betygsprotokoll

30

31 Regelverk http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregle r/hogskoleforordningen.106.5b73fe551117 05b51fd80001330.htmlhttp://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregle r/hogskoleforordningen.106.5b73fe551117 05b51fd80001330.html http://www.kth.se/student/regelverk/1.3447 “Rättigheter och skyldigheter”http://www.kth.se/student/regelverk/1.3447

32 Medveten handling, uppsåt ska finnas Inga bestämda kriterier, sammanhanget avgör

33 Var går gränsen?

34 Det moderna fusket (Hult, 2001) Köpa en uppsats och lämna in den i eget namn Kopiera en text ur en bok eller artikel och lämna in den i eget namn Kopiera en text och ange var man hämtat den från men utelämna citattecken Skriva med egna ord men inte ange var man hämtat informationen ifrån

35 Hults slutsatser ”det som antagligen ’driver fram’ ökat fusk och plagiat är när studenterna själva ska producera längre texter, när formerna är mycket fria såsom vid hemtentamen eller uppsats, när den bedömda risken att bli ertappad är liten och när studenten har problem med studierna.” (s.38)

36 Studenters inställning till och upplevelser av fusk Intentionen viktig för att det ska kallas fusk De uppställda premisserna för examinationen behöver vara tydligare Anser att omedvetet fusk finns Skillnader i förutsättningar, miniräknare med program etc Lärandet det viktigaste, att man har förstått

37 Studentcitat ”I en verklig situation har man alltid kollegor till hjälp” ”Man kan behöva titta på någon annans labbrapport för att komma på hur uppgiften ska lösas”

38 ”Att enbart med repressiva åtgärder komma åt plagieringsfusket tycks, i ljuset av det ökande antalet ärenden, inte räcka. Vikten av att lärosäten informerar studenterna om vad som gäller kring plagiering kan inte nog understrykas” (Pontus Kyrk, juridiska avdelningen, HSV, maj 2006)

39 Förebyggande åtgärder Diskutera plagiering/fusk med studenterna och ge exempel på vad som menas med plagiat/fusk Kursplaner och instruktioner tydliga Ta upp hur man skriver vetenskapliga texter Ge förslag på litteratur som tar upp referathantering och plagiat

40 Förebyggande åtgärder Visa allmän medvetenhet så att inga tvivel råder om att ni har detta i åtanke vid läsningen Ta del av revideringar och annat de skrivit, för att känna igen studentens stil Skriva med vetenskaplig artikel som modell, ist f tex traditionell labbrapport

41 Förebyggande åtgärder Eventuella delmoment eller delredovisningar, för att minska bördan mot slutet Ställ rimliga krav på examinationen Samtal om innehållet, för att säkerställa förståelsen Se stencilen Deterring Plagiarism

42 Plagiatgranskning Hur granskar man? Blandade referensmarkeringar Typsnitt Gamla eller udda referenser Elektroniska verktyg som jämför med tidigare e-publicerade texter Formatet i övrigt

43 Om det verkligen händer… Vad gör man om man upptäcker fusk? Anmälningsplikten gäller när inlämning av den slutliga versionen skett inför betygssättningen, inte under arbetets gång. Vem står för utredning och bevisföring? Studierektor tar hand om fallet. Rektor avgör om det ska vidare till disciplinnämnden.

44 Utvärdering av nya systemet Utvärdering sker parallellt och utgår från betygsprotokoll och samtal med examinatorerna, handledarna och studenterna

45 Regler kring val av betygssystem Studenter som är antagna före 1 juli 2007 har rätt att välja vilket betygssystem de vill ska gälla på deras examensarbete Ingen kan nekas sin examen för att de har det ena eller det andra betyget Studenten måste bestämma sig innan kursstart Studenter antagna efter 1 juli 2007 kan inte göra detta val

46 Regler kring betygssättning Betyg kan inte överklagas Examinator kan ompröva betyget på begäran av student

47 Högskoleförordningen 6.24 Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

48 Innan frågorna kommer… Lämplig information till studenterna

49 Det här räcker inte! Anmälan gör du på den blankett som finns i pärmen! Vi rekommenderar att man kontinuerligt träffar andra handledare och examinatorer under kommande läsåret, diskuterar studenters arbeten, betygssättning etc. Vi anordnar även KTH- övergripande träffar

50 Lycka till!


Ladda ner ppt "EXJOBB 2007 Information till examinatorer och handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan augusti-september 2007 HT07-gruppen KTH LL."

Liknande presentationer


Google-annonser