Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av avfallshämtning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av avfallshämtning"— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av avfallshämtning
Martin Lidow Reko Sundsvall

2 Utrustning Samtliga tunga fordon ska vara försedda med:
Backningskamera och monitor Backningsvarnare Varningslykta Godkända bilbälten Alkolås Hastighetsanpassningssystem, t.ex. ISA-system

3 Fordonen ska även ha följande lös utrustning:
Mobiltelefon Brandsläckare Skyddsvästar med god synbarhet Handlampa Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage Förbandsutrustning

4 Service och underhåll Tunga fordon ska genomgå godkända bromskontroller var sjätte månad hos Svensk Bilprovning eller ackrediterad verkstad.

5 För att höja kvalitet, säkerhet och service ska följande krav gälla:
System för rapportering av avvikelser och mottagning av reklamationer samt redovisning av dessa ska finnas. Entreprenören ska svara för att personalen ges fortlöpande och adekvat utbildning för sitt arbete. Det ska omfatta körteknik, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, service och miljökunskap. Arbetstiden ska nyttjas fullt ut för att minska stress, risken för olyckor och skador samt höja servicegrad och kvalitén på arbetet. Eventuella olyckor/tillbud ska snarast meddelas beställaren. BESTÄLLAREN OCH ENTREPRENÖREN SKA SAMARBETA!

6 Miljö Entreprenörens personal ska vara utbildade i sparsam körning, motsvararande Eco Driving eller Heavy Eco Driving.

7 Arbetsmiljö Tillgång till företagshälsovård eller liknande.
Genomföra analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön. Åtgärds och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön ska utformas. Hämtningspersonalen ska vara delaktiga i arbetet. Identifiera brister vid hämtningstillfällen och ha rutiner för att påtala bristerna. Tillräckligt långa raster.

8 Trafiksäkerhet Entreprenören ska bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. Trafiksäkerhetspolicy samt alkohol- och drogpolicy ska finnas och följas upp en gång per år. Särskild vikt ska läggas vid hämtningsförhållanden där backning förekommer.

9 För att öka trafiksäkerheten ska följande krav gälla:
Fordon ska alltid framföras och ställas upp med största möjliga hänsyn till medtrafikanter och boende. Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsresgistret två gånger per år. Vågsedlar ska kontrolleras regelbundet för att beivra körning med överlast. Vid transport av vitvaror, el-burar och liknande löst avfall ska kunskap och rutiner finnas för lastsäkring. Godkända bilbälten ska användas. Rutiner ska finnas för att säkerställa användningen.

10 Krav på trafiksäkerhet forts.
Varningslykta och orangegult blinkande sken och varselkläder, typ CE-certifierad reflexväst, ska användas vid arbete på eller invid trafikerad väg. Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i samband med arbetet. Åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Användningen av ISA eller andra hastighetsanpassningssystem ska dokumenteras och följas upp.

11 Krav på reservfordon Fordon som bara används i reserv då ordinarie fordon inte kan användas behöver inte uppfylla samtliga krav som ställs, utöver lagkrav. Reservfordon får inte användas mer än 100 timmar per år. Användningen ska journalföras och rapporteras till beställaren varje vecka. Överskrides antalet driftstimmar kommer beställaren att göra avdrag på entreprenörsarvodet med 500 kr per driftstimma.

12 Hastigheter TRAFIKSÄKERHET Ja Nej Anmärkning 2.1.1
Ja Nej Anmärkning Hastigheter 2.1.1 Har leverantören trafiksäkerhetspolicy där det fram- går att hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten? 2.1.2 Har leverantören dokumenterade riktlinjer/rutiner där det framgår att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden? 2.1.3 Har leverantören rutiner för och kontinuerligt genomför, minst en gång per kvartal, kontroller av hastigheter på samtliga fordon? 2.1.4 Dokumenterar leverantören hastighetsavvikelser? 2.1.5 Har leverantören kommunikation mellan ledning och aktuella förare gällande hastighetsavvikelser? 2.1.6 Har leverantören ett åtgärdsprogram som sätts in i de fall en förare har överskridit gällande hastighets- gränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden? 2.1.7 Har leverantören utrustat samtliga fordon med stöd- system för att eliminera hastighetsöverträdelser? Krav på aktuella fordon i entreprenaden

13 Säkra fordon Ja Nej Anmärkning 2.2.1
Har leverantören riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt luft- tryck och inte är skadade? 2.2.2 Genomför leverantören godkända bromskontroller var sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad? 2.2.3 Är leverantörens samtliga nyttjade fordon utrustade med godkända säkerhetsbälten? 2.2.4 Är leverantören väl förtrogen med och uppdaterar kontinuerligt de regelverk som avser överlast och lastsäkring? 2.2.5 Har leverantörens förare utbildning i de regelverk som avser överlast och lastsäkring? 2.2.6 Har leverantören rutiner för att säkerställa att säkerhetsbälten alltid används? 2.2.7 Har leverantören rutiner för och tillämpar kontinuerlig tillsyn av fordon? 2.2.8 Dokumenterar leverantören skador, tillsyn, underhåll och service av fordon? 2.2.9 Är leverantörens fordon utrustade med stödsystem (mätinstrument) för att kunna kontrollera lastvikt? 2.2.10 Är leverantörens fordon utrustade med bältes-påminnare som har ljud- och ljussignal? 2.2.11 Har leverantörens fordon underkörningsskydd runt om?

14 Alkohol och droger TRAFIKSÄKERHET Ja Nej Anmärkning 2.3.1
Ja Nej Anmärkning Alkohol och droger 2.3.1 Har leverantören en alkohol- och drogpolicy? 2.3.2 Har leverantören ett åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan? 2.3.3 Genomför leverantören drogtester på den personal som ska anställas? 2.3.4 Har leverantören rutiner för att säkerställa att alkohol inte förekommer i samband med arbetet? 2.3.5 Är alla av organisationens fordon utrustade med alkolås som kan lagra data? 2.3.6 Arkiveras all data från alkolåsen i minst ett år? 2.3.7 Är leverantörens samtliga fordon för uppdraget utrustade med tekniska stödsystem (alkolås) som kan lagra data?

15 Hur sker uppföljning? Entreprenörens rutiner, riktlinjer och genomförda egenkontroller ska redovisas för beställaren.


Ladda ner ppt "Upphandling av avfallshämtning"

Liknande presentationer


Google-annonser