Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är NYA TAG – och vad kan det leda till?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är NYA TAG – och vad kan det leda till?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är NYA TAG – och vad kan det leda till?
NYA TAG började som ett rekryteringsprojekt NYA Tag har blivit ett forsknings- utvecklings och demonstrationsprojekt Effekten av NYA TAG kan bli en kunskapsbaserad ledningsfilosofi för våra SPF föreningar

2 NYA TAG processen Problem Idéer Utveckling Genomförande Utfall ?

3 NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling
Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Utveckling Genomförande Utfall ?

4 NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling
Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Genomförande Utfall ?

5 NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling
Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Utfall ?

6 NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling
Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Seminarier Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Resor Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ?

7 NYA TAG processen Utvärdering Problem Vikande medlemsutveckling
Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering

8 Utvärdering 1. Mätning attityder
NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering 1. Mätning attityder

9 1. Mätning attityder 2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys
NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering 1. Mätning attityder 2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys

10 NYA TAG processen Utvärdering
Problem Vikande medlemsutveckling Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering 1. Mätning attityder 2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys 3. Målrelaterad utvärdering

11 NYA TAG processen Utvärdering
Problem Vikande medlemsutveckling Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering 1. Mätning attityder 2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys 3. Målrelaterad utvärdering 4. Processinriktad utvärdering

12 4. Processinriktad utvärdering 5. Icke målrelaterad utvärdering
NYA TAG processen Problem Vikande medlemsutveckling Svårighet rekrytera funktionärer Risk för avveckling Idéer Större ansvar Djärva mål 10% ökning 1500 nya Hypotes Utveckling Styrelseseminarier Distriktskansli Utbildningsprogram Aktivitetsprogram Forskningsprogram Genomförande Konferenser Kurser Pensionärspolitik Områdesvisa evenemang Föreningarnas egna åtgärder Kulturdag på Liseberg Utfall ? Utvärdering Mätning attityder 2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys 3. Målrelaterad utvärdering 4. Processinriktad utvärdering 5. Icke målrelaterad utvärdering

13 NYA TAGS Forskningsdesign/forskningsprogram

14 Vad är forskningsdesign?
Ett sätt att samla information, analysera, utveckla teorier som skiljer sig från andra (utredningar, journalistiska projekt, osv) Ett sätt att upptäcka verkligheten och förstå den Ett vetenskapligt sätt att presentera resultat Varje forskningsdesign är unik, den måste hitta sina egna vägar

15 Forsknings design NYA TAG

16 Frågeställningar/Problemställning
Vilka kunskaper/forskning finns om styrelsearbete i ideella föreningar? Hur utvärderar man ett forsknings- och utvecklingsprojekt? Hur kan NYA TAG projektet utformas som en process och utvärderas? Vilka är intressenterna i NYA TAG och vilken roll har de i processen? Hur prövar man en forskningshypotes? Hur ska forskningsresultaten presenteras?

17 Forskningens Syfte Ta fram en dokumentrad kunskap och filosofi för effektivt styrelsearbete i en folkrörelseförening Utbilda föreningarnas styrelser i effektivt styrelsearbete Öka förståelsen hos medlemmarna för det viktiga valberedningsarbetet som syftar till att ta ut bästa laget

18 Forskningens Teori Hypotes En förenings framgång är direkt beroende av styrelsens förmåga att dels organisera och marknadsföra verksamheten dels stimulera deltagarna till aktivt deltagande i föreningsarbetet

19 Forskningens Metoder Litteratursökning – styrelsearbete i ideella föreningar: Professor Christer Leopold: Professionell ideell En folkrörelse är en kampanjorganisation för att tillvarata medlemmarnas intressen Verksamhetsförändringar måste komma underifrån Tar lång tid, upp till fem år att förändra/förnya en folkrörelse Den managementforskning som finns handlar om hur man leder företag Svårare leda folkrörelser än företag och myndigheter Finns ingen forskning om hur man leder folkrörelser och föreningar i folkrörelseorganisation

20 Forskningens Metoder Litteratursökning – utvärderingsmodeller projekt:
Åke Jerkedal: Utvärdering steg för steg Attityder till (åsikter om) ett program Kostnads-/intäkts-/effektivitsanalys Målrelaterad utvärdering Processinriktad utvärdering Icke målrelaterad utvärdering

21 Forskningens Metoder Jämförande studie av data från 30 SPF föreningar
Medlemsutvecklingen Organisationen Programverksamheten

22 Forskningens Metoder Fördjupad studie av två olika SPF föreningar
Ugglan som fick läggas ner Björken som blomstrar och utvecklas

23 Forskningens Metoder Personliga Intervjuer: Intervjuer med föreningsordförande och eventuellt andra personer i några olika framgångsrika föreningar med olika ledarstilar.

24 Tillämpning Bevis Uppnås målsatt medlemsökning i distrikt och föreningar Ökar aktiviteten/deltagande i verksamheten bland föreningarnas medlemmar Får föreningarna det lättare att rekrytera intresserade funktionärer

25 Och slutligen handlar det om
Att matcha hypotesen med studerade data - och analysera genom en vetenskaplig teoriram Att pröva hypotesen – kan den antas eller ska den förkastas - en slutsats som är konsistent med teoriramen och det studerade datamaterialet/analysen Att komma fram till koncensus i en referensgrupp

26 NYA TAG Projektledning
Namn: NYA TAG för utveckling och förnyelse i Bohusdistriktet Ägare: Distriktsstyrelsen Projektledare: Anders Kåbjörn Projektgrupp: Anders Kåbjörn, Gunnel Fritzson, Eva Pehrsson Projektsamordnare: Anneli Hansson

27 Intressentanalys Kärnintressenter:
Distriktsstyrelsen som helhet: Äger projektet. Projektambassadörer gentemot föreningar och omvärld. Projektledaren: Leder projektet. Ansvar inför styrelsen. Projektgruppen: Projektuppföljning/utvärdering, Projektsamordnaren: Ansvar för kontakterna med föreningarna. Samlar in och analyserar data från föreningarna. Leder vissa kurser. Kulturkommittén: Ansvar för kulturarrangemangen – Genomför dessa tillsammans med föreningarna. Lisebergsdagen ett eget projekt i projektet.  SV: Ansvar för distriktskansliets bemanning och kvalitet. Administrerar kurser och konferenser.

28 Intressentanalys (forts.)
Primärintressenter: Föreningsordförande: Ansvar för målsatt medlemsökning . Får nya kunskaper i effektivt styrelsearbete. Organiserar och marknadsför verksamheten för att nå målet. Ser till att valberedning tar ut bästa laget. Deltar i kulturdag på Liseberg Föreningsstyrelserna: Tar med distriktets aktivteter i sin programplanering. Kontaktar närliggande föreningar om föreningsgemensamma kulturaktiviteter. Deltar i kulturdag på Liseberg. Föreningsmedlemmarna: Bättre programutbud ger aktivare medlemmar och ökar intresset att hjälpa till. Nöjda medlemmar rekryterar nya medlemmar. Deltar i kulturdag på Liseberg

29 Intressentanalys (forts.)
Sekundärintressenter: SPF distrikten: Representerade i referensgrupp som prövar forskningshypotesen. Får möjlighet att tillgodogöra sig resultaten av projektet under projekttiden. Deltar i kulturdag på Liseberg. Förbundsstyrelsen: Får ny forskningsbaserad kunskap om styrelsearbete i folkrörelser. Fler medlemmar ger bättre ekonomi. Beviljar utvecklingsbidrag och stöd till Lisebergsdagen. Förbundskansli: Får underlag för nya utbildningsinsatser/nytt utbildningsmaterial. Informerar om projektet i SPF-bladet och Veteranen.


Ladda ner ppt "Vad är NYA TAG – och vad kan det leda till?"

Liknande presentationer


Google-annonser