Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomars framtidsmöjligheter i Västernorrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomars framtidsmöjligheter i Västernorrland"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomars framtidsmöjligheter i Västernorrland
Dokumentation Söråker 13 mars 2009

2 Syfte med dagen Erbjuda en mötesplats för samtal mellan ungdomar och beslutsfattare i Västernorrland Tydliggöra ungdomars bild av hur det är att leva i länet Lägga grunden och ange riktning för fortsatt arbete i kommunerna, landstinget och Kommunförbundet Västernorrland Bidra till att stärka hopp och framtidstro Använda ett arbetssätt där olika perspektiv och erfarenheter berikar varandra Björn

3 Agenda för dagen Inledning Att leva i Västernorrland - Nuläget
Framtiden - Hur ser mitt önske-Västernorrland ut? Lunch ca 12.00 Commitment - engagemang och ställningstaganden Till handling och hur går vi vidare? Avrundning Slut senast 16.00

4 Vi presenterade oss Vi berättade vilka vi var, om våra passioner och fann något gemensamt i gruppen. Och vi ritade av varandra…

5 Förväntningar Grupperna samtalade om förväntningar på dagen och på fortsättningen: Skapa en dialog för att lyckas förbättra situationen. Försöka få fram ungdomars åsikter till folk som vill lyssna och förhoppningsvis bry sig. Få veta hur det är i de olika kommunerna och i andra delar av länet, en möjlighet att utbyta åsikter, få insikter och möjlighet att påverka. Att som politiker få veta vad ungdomar har att säga, hur de ser på saker och om de vill vara kvar i länet. Att få in ungdomar i den politiska dialogen, skapa nya kontakter och få framföra åsikter. Få ta del av andras visioner och att alla ska få vara med och vara delaktiga. Ge energi, tillfälle att vara visionär, skapa en bra plattform och att träffen skall bli en aha upplevelse för alla som är här. Få ta del av både vuxnas och ungdomars åsikter, värderingar och visioner, att skapa ett nätverk för ungdomsfrågor och en dialog mellan kommuner och ungdomar. Få lära något nytt och ta med den kunskapen tillbaka och överföra den till andra ungdomar. Träffa folk från olika ställen, utbyta idéer, vill att det som sägs ska leda till resultat, konkret handling och att alla gemensamt skall hitta en bra samtalsform. Att som ungdom få lära hur politiker och tjänstemän kan påverkas och att dessa i sin tur får tillfälle att förstå ungdomar och deras villkor. Att det här ska leda till aktiviteter för ungdomar, arbetslösa och gymnasiet och att de som deltagit kan ta med sig ett engagemang hem.

6 Riktlinjer för vårt deltagande
Dialog Respekt för varandras synpunkter, både/och Tillåt dig inspireras för en ljus framtid Var öppen för bättre lösningar Ha kul

7 Nuläget I samtal i mindre grupper granskade vi nuläget ur olika synvinklar: Vad vi var stolta över, utmaningar, farhågor och förhoppningar.

8 Hur vi ser på nuläget

9 Vi är stolta över… Entreprenörsandan, Birsta city, turism – sommarstugor, stort föreningsliv, trygghet och närhet, Studio Cry i Kramfors, College Gymnasie, högskola – mer praktik än teori, Bra engagemang/kreativitet bland länets ungdomar på landsbygden. Kultur, idrott, musik, frihet och demokrati, Härnösand – Idrottsplatser, utbildningar. Bra gymnasieskola (Timrå), Nolaskolan och idrottsplatser/anläggningar (ex. Kramfors), Thuleteatern, Teknikus, föreningslivet och möjligheten till utbildning. Ungdomars möjligheter i Sundsvall, Naturen, Kulturen i Härnösand, Sundsvalls Dragons, städerna som växer (Sundsvall och Örnsköldsvik). Musikhuset i Örnsköldsvik, vårat världsarv och vår historia. Ungdomsgårdar, fritidsaktiviteter, fin städer/miljöer, nationalparker, fungerande samhälle och att det finns levande mindre orter. Takida, Höga kusten, hockey – 2 elitserielag, våra ungdomar, exportindustrin, äventyrsbad, musik, turism. kranvatten och fin natur. Sliperiet och ungdomsengagemanget i Örnsköldsvik och att det funkar att ta ansvar. Söråkers folkets hus, öppenhet och alla nya idéer. Det sätt vi möter andra kulturer på och bemöter fördomar. Det engagemang som finns för unga och nya unga politiker. Fungerande föreningsliv, ungdomsverksamhet, idrott/kultur och den hjälpsamma attityd som finns, ex. den positiva attityd i Kramfors, samarbete. drömmar/visioner, graffiti på lagligt vis, trygg uppväxt, ungdomsdelegationen i Sollefteå, idrottsförbunden i Sundsvall / Timrå och kulturscenen i Örnsköldsvik.

10 Hur vi ser på nuläget

11 Utmaningar och problem…
Att skaffa jobb, dialog, skapa delaktighet, självförtroende, hälsa och vidareutbildning för många. Att skapa ännu fler sub-grupper, att ta och ge utrymme och att själv bli en aktör! Att motarbeta nån annan-ismen Västernorrland har låg status, håkki, Konsument eller producent? Att vi klumpar ihop ex ”ungdomar”, att skapa ungt engagemang! Få unga är engagerade. Engagemang ska löna sig. Hur får vi fler unga i politiken? Att skapa ungdomsgrupper. Tala samma ett språk som alla förstår. Utflyttning av ungdomar. Alkohol / droger, stora avstånd och brist på kollektiv trafik i mindre orter liksom nyktra mötesplatser. Att skapa ett större utbud kring utbildning, demokratiunderskott på grund av brist på nyrekrytering till föreningsliv/politik. Brist på arbetstillfällen gör att unga flyttar och de gamla blir kvar. Minskade möjligheter till jobb, om man känner oro inför framtiden kan individen inte utvecklas till sitt fulla potential. Samhället bör till stor del garantera trygghet. Pessimister. Uttråkade ungdomar, behövs mer information, brist på eldsjälar och mentorer. Utmaning att saluföra länet för inflyttning och expansion. Bättre info om fortsatt utbildning, segregation, mobbing. Kommunikationer inom kommun, inom länet, till resten av landet. Tillgänglighet och pris. Arbetslöshet och brist på ingångar till jobb? Praktik via arbetsförmedlingen - förlorar jobb. Att öka samarbete, motverka vandalism. Mötesplatser saknas för lite äldre, ungdomar. Få ungdomar vill flytta tillbaka, att skapa mötesplatser för olika åldrar och möjlighet till kontakt mellan generationerna.

12 Hur vi ser på nuläget

13 Rädslor och farhågor… Ekonomi, jobbsituationen, utflyttning/nedläggning, dålig vård och äldrevård Kommersialisering – rädd för att den idéella kraften dör ut. Arbetslöshet – depression, inte känna sig värdefull. Minskade pengar till ungdomsverksamhet. Att sprida information Beslut tar för lång tid att fattas, informationsbrist, kunskap om arbetslivet. Generationsklyfta, Brist på engagemang, att ungdomar inte tar vara på möjligheterna, vidareutbilda sig, skaffa/söka jobb tidigt. Brist på arbetstillfällen. Eldsjälarna slocknar, mindre befolkning, sämre service, vikande extra aktivitet, ekonomin/lågkonjunkturen Bevara naturvärden och enkelhet, då fler kan utnyttja natur. Svårt för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Att flytta på sig eller stanna. Att många projekt stannar, Att komma på vad man vill. Vi vuxna är problemet Ekonomispöket sätter gränser, brist på respons, brist på glöd, lågkonjunkturen, neddragning av ungdomsverksamhet, risk att skolan drabbas. Utflyttning, ”elitpolitik”, ointresse, arbetslöshet, individualism Minskning av kulturutbud, ekonomiska problem, miljö/klimat Att kunna flytta tillbaka, befolkningsminskningen Pessimisterna tar över, att inte lyckas omsätta allt vi är bra på (teknik, energi m.m) till jobbmöjligheter, demokratin utarmas. Arbetslöshet, utflyttning, ökad droganvändning, grogrund för främlingsfientlighet, fler blir fördomsfulla.

14 Hur vi ser på nuläget

15 Förhoppningar och möjligheter
Att få ha kul! Att företagen öppnar sig, att ungdomar ger god publicitet för kommunen och företagen. Berget – tävling i h-sand, UF Ökande företags åk 3 gymnasieskolan, idéer och produkter. Var stolt! Ha kul! Bättre kontakter… Se möjligheterna, misslyckas = ger ny kunskap, bättre ekonomi, skogen växer… Ny positiv inför motion om allt bra som händer, den goda nyheten! Ett positivt ombud för länet/reg. Mkt kultur. Bättre villkor för föreningsliv, gör steget kortare till politiken, ta tillvara människors egen vilja och kraft. Mötesplats för ungdomar och politiker, bättre utbud på jobb/utbildningar, en positiv inställning till vårat län, engagerade och motiverade ungdomar, gemenskap. Arbete – starta företag, kunna leva ett rikt liv, engagemang – ta ansvar för förändring, framtidens inflyttningsregion, förnyelsebar energi, turism Västernorrlänningar vill någonting. Nya idéer, tankar vid kriser som öppnar för nya möjligheter, Tillgång till ren natur, bra livsmiljö – bra grund att bygga vidare på. Utveckla vår naturliga vänlighet. Vilja och våga. Mer saker/aktiviteter mötesplatser för ungdomar. Vilja att förändra, utveckla mångfalden. Attraktivt län, Trivsel åt alla åldrar, Guld åt Timrå IK, Högkonjunktur, Lokal åt musikhuset, jämställdhet. Nyinvesteringar inom ungdomsprojekt, Botniabanan, 40 talisterna går i pension, efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur, utbildning inom företag, distansutbildningar. Lättare till arbete, Entreprenöriellt tänkande ungdomar, utforska Sverige genom jobb och studier, men flytta hem sen! Satsa mer på utbildningar. Mer jobb, mer samarbete över/mellan olika gränser, ökad delaktighet ”samhällsnyttig”. Trivsel, ökad attraktivitet, ökad mångfald, jämställda nivåer. Kunna dra nytta av natur och miljö, Ta tillvara ungdomars resurser och intresse, attraktivt komma tillbaka till länet.

16 Hur vi ser på nuläget - Redovisning…
Vi spanade på andra grupper och samtalade om vilka gemensamma drag och överraskningar vi såg i gruppernas resultat

17 Vision Vi talade om visioners kraft och betydelse
Vi samtalade om hur vi vill ha framtiden i Västernorrland. Vi sammanfattade i form av förstasidor…

18 Visionära nyheter

19 Visionära nyheter

20 Visionära nyheter

21 Visionära nyheter

22 Commitment Samarbete/samsyn förutsätter commitment
Commitment påverkas av + infriade förväntningar + förtroende/tillit + kommunikation + gemensamma värderingar - opportunistiskt beteende

23 Handling: Förslag samlades i kluster och prioriterades

24 Förslagen till handling grupperade efter tema:
Hållbarhet/klimat Öka självförsörjningen av energi och mat, spara transporter. Transport, resor, nytt tänk och användning av kollektivtrafik Var klimatsmart: Minska/förbjud trafik i centrum, välj kollektivtrafik, leder till krav på bättre kollektivtrafik och bättre priser, gröna rum i vår stad. Marknadsföring Inflyttning, positiv marknadsföring av länet. Marknadsföra länet! Företagsetablering! Inflyttning! Ökad turism! Marknadsföring, var en god ambassadör för din hemort! Inbjudande attityd till invandrare Kul! Ha kul! Föreningar behöver stöd och engagemang. Det är roligt också. Utbildning, Demokrati/Information Mot rasism – Personligt ansvar för att bjuda in främmande kulturer. Att våga lära känna Omgående påverka Droger – Mer information redan i tidig ålder, undervisa och förklara konsekvenserna alkohol kan ge tydligare Information om hälsa, samhälle, politik, miljö Utbilda folk i deras demokratiska rättigheter i skolan på arbetsplatser och i bostadsområde. Så man vet när ens rättigheter kränkts. Nya medier, nya metoder, utbilda unga och vuxna, Informera och berätta om demokrati Gymnasiekurser i demokrati Gemensam vision, avskaffa skendemokrati!

25 Vision/hur Bilda region norr nu! Visionen¸Många små steg åt rätt håll! Lyfter: Åtgärd – samarbete, enigt uppträdande, tillit. Omedelbart – Dialog. På sikt – Beslut! Vi – Delaktig dialog. Jag – Påverka Tillför: Åtgärd – Förtroende, respekt. Omedelbart – Lyssna och förstå! På sikt – Resultat, överenskommelse. Vi – Leva upp till beslut. Jag – Ta ansvar. Avlägsna: Åtgärd – Synliga och osynliga gränser, inbördes oenighet. Omedelbart – Se möjligheter. På sikt – Skapa gemensamma visioner, handlingar. Vi – Nätverka, tillgänglighet! Jag – Aktivt deltagande! Skolan Förändra skolan. Öppna dörrarna, förena lust och lärande, bättre vägledning för eleverna till vidare utbildning och jobb. Mer lärlingsutbildningar och praktik Ungdomsforum Samarbetsforum som detta  ”Forum” Ungdomsnätverk, nyfikenhet, kunskapsinhämtning Ungdomsråd i kommuner, ungdomspanel och ungdomskansli i länet. Stöd till föreningar! Ekonomi, lokaler, personal, utrymme för samarbete. Satsning på ungdomsprojekt inom kultur, arbetsmarknad, hälsa. För att aktivera ungdomar i deras strävan efter en bättre framtid. Uppföljning av ungdomsförslag från vuxenhåll, Få cred för engagemang, bli tagen på allvar, vara på riktigt! Satsning på att öka engagemanget och intresset hos ungdomar för att vilja påverka. Dialog Skapa öppna, positiva medborgardialoger, som är kontinuerlig över tiden, skapa lokala arenor för dialog. Skapa ”dialog” politiker/tjänstemän regelbundna möten med ungdomar och möjligheter till delaktighet för ungdomar i politiken. Prata (Blogg, Facebook, ansikte mot ansikte) om alla dina goda idéer, någon annan kanske genomför dem! Skapa forum för dialog i olika former. Facebook, skolan etc. Se länet mer som en enhet, mindre gränstänkande

26 Min handlingsplan Jag ska omedelbart/inom de närmaste dagarna:
(personligen) (tillsammans med..) Jag ska på något längre sikt: Söråker den 13 mars 2009 ……………………………….…………… Namn

27 Alla deklarerade vad de tänker göra
Jag ska sparka igång en hemsida som kan bli en aktiv mötesplats Jag ska skapa en blogg om politik och samhälle, mina reflektioner under falskt namn Jag ska delta mer aktivt i politiska val i landet, så jag vet vad jag röstar på. Jag ska samarbeta med min kollega i regionala nämnden. Jag vill utforska metoder att stärka demokrati utbildning. Jag ska uppmuntra till mer demokratiskt beslutsfattande i min förening Jag ska försöka bli klar med mitt projektarbete om demokrati och jag vill ha hjälp från alla här. Jag ska ta med mig dessa idéer till ungdomsrådet Jag ska skriva in i förvaltningens plan att skriva in ett ungdomsråd i vår planering Vi från Kramfors ska se till att vi fokuserar på rätt frågor Jag ska också prata med din tur om månadskort i landsbygden Jag ska på lång sikt verka mot antisemitism med Röda Korset i Timrå Jag ska verka emot rasism Jag ska försöka påverka folk att förbättra skolan På kort sist ska vi diskutera hur det är med snusning och liknande på ungdomsgårdar i kommunen På kort sikt ska jag tala väl om Timrå och Västernorrlands län Personligen inom närmsta dagarna ska jag försöka sprida en positiv bild av länet Jag ska försöka engagera andra för att skapa fler arbetsmarknadsprojekt Jag ska förankra en ide om ungdomsforum hos regionala nämnden Jag tar med mig dessa idéer Jag ska försöka få ungdomar att börja med sport istället för alkohol Jag tänkte försöka ta kontakt med Din Tur och höra om de kan sänka priserna Jag tänker börja planera och bjuda in på middag här i Söråker Jag ska städa och strukturera mitt eget rum så att jag kan ta tag i mitt liv

28 Jag ska försöka smälta de tankar jag fått i dag och jag vill gärna vara med i ett framtida ungdomsforum Jag ska stödja en uppstart av ungdomsverksamhet i Bosvedjan Jag kommer ha med ungdomar som referensgrupp i fortsättning Jag ska få mina kompisar ska sluta klaga Jag ska också få mina tråkiga kompisar att sluta klaga Jag vill få starta utbildningar för unga och se till att det blir återkommande i kommunen. Jag ska försöka förbättra ungdomars delaktighet Jag ska fortsätta jobba på ett musikcafe Jag ska pusha ABF att ha utbildningar i demokrati och jag vill föryngra medelåldern på politiker Jag ska förespråka att det blir fler lediga lokaler Jag vill ta med mig den här kunskapen och försöka få mer mig fler Jag vill fortsätta driva en fråga att skapa en mötesplats för unga i Örnsköldsvik Jag ska fortsätta ta upp demokrati, hur ungdomar själv kan påverka Jag ska vara mer uppmärksam på vad som händer i samhället Jag ska ta med mig frågan till mitt parti, sen ska jag debattera om rökning och snusning i ungdomsgårdar Jag ska uppmana mina politiker att ge sig ut i verkligheten Jag ska sammankalla mina kollegor att diskutera ungdomars rättigheter I Örnsköldsvik ska vi diskutera vad ungdomar vill I Kramfors ska vi också ta upp ungdomars rättigheter Jag ska fråga vårt ungdomsråd om de vill göra ett utbyte med Sollefteå, som har ett bra ungdomsråd Jag ska utvärdera den här dagen och fortsätta med att skapa mötesplatser Jag ska kräva att skolledningen går en kurs i demokrati Jag ska träffa barn och ungdomsberedningen och vi ska fråga oss vad vi kan göra för ungdomar i vår kommun. Jag ska försöka bli mer insatt i politik och få med mig andra Jag ska se till att skapa fler arbetstillfällen i min kommun

29 Jag vill ha en liknande träff i Kramfors som vi gjort här idag och starta ett ungdomsråd
Jag ska jobba med ett ungdomsnätverk Jag vill se till att dessa forum blir återkommande Jag vill ta upp det vi pratat om i dag i nämnderna Jag ska skapa ett nätverk med engagerade personer för att främja demokrati Jag ska hem och skissa på ett diskussionsförslag till mitt parti Jag ska motivera folk att öka sin förståelse för andra människor Jag ska jobba med demokratisk fortbildning i en arbetsgrupp jag ingår i Jag tänker använda Folkets hus till att arrangera något roligt för ungdomar Jag ska anmäla mig till ett utbytesprogram som Sollefteå har med Brasilien Jag ska se till att det kommer ut en dokumentation av vad som händer här i dag Jag ska få ungdomar i Ånge att förstå att om de engagerar sig i politik så kan de ändra saker Jag vill öppna dörrarna för er ungdomar som har bra idéer Jag ska prata med någon ansvarig angående busskort, vill utöka månadskort till landsbygden Jag ska skriva på mitt projektarbete vilket innebär att jag inom snar framtid ska informera folk om demokrati och rättvisa Jag ska föreslå för kommunförbundet genom kontakter och landstinget att göra dagens forum permanent Jag ska försöka göra så att människor förstår att saker måste börja hända Jag ska låta allas åsikter sjunka in och försöka diskutera och engagera vänner

30 Vad blir nästa steg? Den här dagen dokumenteras
Angeläget att vi hittar former för en fortsatt dialog Kommunförbundet och landstinget bör ta ställning till ett fortsatt engagemang Viktigt att det finns en fortsatt förankring i alla länets kommuner

31 Utgångsgallup Är det här ett bra sätt att mötas på? JA: 55 NEJ: 0
Vet ej?: 1

32 Några bilder

33 Några tänkvärda ord Det finns ingen stig. Stigen skapas av dem som går där. Japanskt ordspråk En liten grupp beslutsamma själar, drivna av en okuvlig tro på sin uppgift, kan förändra historiens gång. Mahatma Gandhi Den verkliga upptäcktsresan innebär inte att upptäcka nya landskap utan att se med nya ögon. Marcel Proust Vem som helst kan räkna kärnorna i ett äpple, men ingen kan räkna äpplena i en kärna. Okänd

34 Processledare Ulf Bley Edith Andresen 070 692 45 23 070 307 21 00


Ladda ner ppt "Ungdomars framtidsmöjligheter i Västernorrland"

Liknande presentationer


Google-annonser