Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Gunningberg, 2006 Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet? Lena Gunningberg Sjuksköterska, med dr, FoU-ledare kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Gunningberg, 2006 Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet? Lena Gunningberg Sjuksköterska, med dr, FoU-ledare kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Lena Gunningberg, 2006 Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet? Lena Gunningberg Sjuksköterska, med dr, FoU-ledare kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset Adj lektor, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

2 Lena Gunningberg, 2006 Kirurgdivisionen: Centraloperation Kirurgi Ortopedi Urologi Handkirurgi Kortvårdskirurgi Kliniskt träningscentrum Sterilcentral

3 Lena Gunningberg, 2006 Mitt uppdrag Samordna och följa upp kvalitetsarbetet tillsammans med läkare och sjuksköterskor från varje verksamhetsområde inom divisionen. Främja och profilera forsknings- och utvecklingsarbete inom divisionen i samverkan med divisionsledning och vårdenhetschefer. Verka för att evidensbaserad vård/omvårdnad tillämpas i klinisk verksamhet. Driva egna patientnära forskningsprojekt som främjar verksamheten.

4 Lena Gunningberg, 2006 Det här tänkte jag prata om… Kvalitet, kvalitetssystem, evidens Hur kan vi mäta kvalitet? –Enkät, journalgranskning, observation, pekskärm, datajournal, fokusgrupp –Forskningsbaserade instrument – egen konstruerade frågor

5 Lena Gunningberg, 2006 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) Kvalitet = grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav Verksamhetschefen ansvarar för: Rutiner för att styra och följa upp verksamheten Mål, uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdspersonalen ska delta…

6 Lena Gunningberg, 2006 Florence Nightingale, 1863 ”Det kan tyckas som en konstig princip att ha som första krav på ett sjukhus att vården inte ska skada den sjuka.”

7 Lena Gunningberg, 2006 Evidensbaserad vård handlar om… Resurser Bevis Klinisk erfarenhet Patientens önskemål www.sbu.se

8 Lena Gunningberg, 2006 Hur gör vi? Vad vill vi uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra för att nå en förbättring? Planera Analysera Agera Göra ”Plan, Do, Study, Act” (Deming 1987, Langley et al 1996 )

9 Lena Gunningberg, 2006 Ibland når vi halvvägs! Planera Göra Analysera Agera ”Plan, Do, Study, Act”

10 Lena Gunningberg, 2006 Kvalitetsindikatorer Tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera Grundas på överenskomna och enhetliga definitioner (Socialstyrelsen, 2001) Donabedians triad : struktur – process - resultat

11 Lena Gunningberg, 2006 Kvalitetsuppföljningar på kirurgdivisionen Deltar i ett 30-tal kvalitetsregister Postoperativ smärta Trycksår KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) Nutritionsmätning Perifiera venkanlyer

12 Lena Gunningberg, 2006 Våra utvecklingsområden Målrelaterad ersättning enl bilaga 2, VÖK Patientperspektiv, hälsa och delaktighet Trycksår Vårdrelaterad sårinfektion Vårdrelaterad UVI Avvikelsehantering Register: Ljumskbråck Höftledsplastik (+ ett tjugotal andra register) Uppföljning kö/ väntelista - ”Bra flyt” Bröstcancer Misstänkt blåscancer Återbetald patient- avgift för väntetid > 45 min Pat enkät KUPP Hälsofrämjande åtgärder: Hälsorelaterad livskvalitet (SF-36) Rökstopp inför op ”Drick mindre” mm. Vård i rätt tid hos rätt vårdgivare Evidensbaserad vård Säker vård

13 Lena Gunningberg, 2006 KUPP - Kvalitet ur Patientens Perspektiv (Wilde, 1994) Patienten svarar på en pekskärm

14 Lena Gunningberg, 2006 Resultatet presenteras så här...

15 Lena Gunningberg, 2006 Fem mottagningar - 500 patienter 15-20 av 21 frågor - bra kvalitet. Förbättringsområden var: empati och respekt ansvarig person information efter åtgärder väntetider delaktighet smärta rutiner Handlingsplaner tas fram

16 Lena Gunningberg, 2006 DELAKTIGHET - VAD TYCKER PATIENTERNA ÄR VIKTIGT? Karin Larsson, Avdelningschef, Ortopeden Fokusgrupper – en kvalitativ intervjumetod 2. Metod Vi inbjöd 8 patienter som hade opererats med höft- eller knäprotes till en fokusgrupp i april 2005. En fokusgrupp är kvalitativ intervjumetod som används för att få fram kunskap och synpunkter om en avgränsad problemställning. Samtalet tar ca 1,5 h. Vi inbjöd 8 patienter som opererats med höft- eller knäprotes till ett samtal på 1.5 h. Avgränsad problemställning Samtalsledare, sekreterare Förbättringar: Informationspärm Skriftliga hemgångsråd Nya rutiner för utskrivningssamtal Information från läkare

17 Lena Gunningberg, 2006 Datajournal - Cosmic Telefonuppföljning dagen efter dagkirurgisk operation (ca 600 patienter): Välbefinnande – 96 % mådde bra Nutrition – 96% hade inga problem Smärta – ingen/lätt 81% medelsvår 15% svår 3%

18 Lena Gunningberg, 2006 Patientenkät (Idvall et al, 2002) 14 påstående - 5-gradig skala Gradera din smärta Mer ont än förväntat …………………………………………………………….. En femtedel av patienterna har mer ont än förväntat!!!

19 Lena Gunningberg, 2006 Vård i rimlig tid Projekt ”Bra Flyt” - vårdgarantin Hur många patienter väntar på nybesök? Hur många patienter vill stå kvar på väntelistan? Åtgärder Kvällsmottagningar Återbesök till andra yrkeskategorier för att öka nybesökstider hos läkare Dialog med primärvården – Vårdprogram mm.

20 Lena Gunningberg, 2006 Evidensbaserad vård Nationellt kvalitetsregister: Svenska bråckregistret Andel patienter som genomgått ljumskbråckskirurgi och som efter 5 år ej fått åtgärdat bråck tillbaka 98.8 inom kortvårdskirurgi 96.5% inom kirurgi

21 Lena Gunningberg, 2006 Säker vård - Dagen Trycksår 2002: 27% 2004: 17% 2006: ca 20% Fyra artiklar publicerade

22 Lena Gunningberg, 2006 Vad är ett trycksår? (kvalitetsindikatorn) Inget trycksår Grad 1: Hudrodnad (bleknar ej vid tryck) Grad 2: Blåsa/avskavning av hud Grad 3: Sår (genom alla hudlager) Grad 4: Djupt sår/nekros

23 Lena Gunningberg, 2006 Puh, nu vill jag inte se en bak till idag!!!”

24 Lena Gunningberg, 2006 Hur tillförlitlig är dokumentationen av trycksår? Retrospektiv journalgranskning inom kirurgi/ortopedi, medicin, geriatrik (n=413)

25 Lena Gunningberg, 2006 Tillvägagångssätt... Använder validerade och reliabla mätinstrument Integrerar vårdforskning och kvalitetsuppföljning Involverar studenter i datainsamling Stimulerar till utvecklingsarbete på avdelningar: Vårdakademiskt kafé Vintermöte Stöd och handledning av utvecklingsprojekt

26 Lena Gunningberg, 2006 Svårigheter- TIDEN!!! Det tar tid att genomföra ”mätningarna”... sammanställa resultat... träffas och diskutera åtgärder… genomföra förbättringar… REFLEKTERA… ”Tankar tar tid”

27 Lena Gunningberg, 2006 Kontext Facilitering Evidens Evidensbaserad vård Modell för implementering Successful implementation is a function of evidence, context and facilitation Kitson et al, Quality in Health Care, 1998 Rycroft-Malone et al, Quality and Safety in Health Care, 2002

28 Lena Gunningberg, 2006 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Lena Gunningberg, 2006 Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet? Lena Gunningberg Sjuksköterska, med dr, FoU-ledare kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser