Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet?
Lena Gunningberg Sjuksköterska, med dr, FoU-ledare kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset Adj lektor, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet Jag heter L.G ssk, och arbetar sedan januari på kirurgiskt centrum, den senaste centrumbildningen på Akademiska sjukhuset. Jag har arbetar med FoUfrågor. Förra året var jag projektledare för ett nytt projekt ”Gemensam patientjournal”. Lena Gunningberg, 2006

2 Kliniskt träningscentrum Sterilcentral
Kirurgdivisionen: Centraloperation Kirurgi Ortopedi Urologi Handkirurgi Kortvårdskirurgi Kliniskt träningscentrum Sterilcentral Lena Gunningberg, 2006

3 Mitt uppdrag Samordna och följa upp kvalitetsarbetet tillsammans med läkare och sjuksköterskor från varje verksamhetsområde inom divisionen. Främja och profilera forsknings- och utvecklingsarbete inom divisionen i samverkan med divisionsledning och vårdenhetschefer. Verka för att evidensbaserad vård/omvårdnad tillämpas i klinisk verksamhet. Driva egna patientnära forskningsprojekt som främjar verksamheten. Lena Gunningberg, 2006

4 Det här tänkte jag prata om…
Kvalitet, kvalitetssystem, evidens Hur kan vi mäta kvalitet? Enkät, journalgranskning, observation, pekskärm, datajournal, fokusgrupp Forskningsbaserade instrument – egen konstruerade frågor Lena Gunningberg, 2006

5 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12)
Kvalitet = grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav Verksamhetschefen ansvarar för: Rutiner för att styra och följa upp verksamheten Mål, uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdspersonalen ska delta… Lena Gunningberg, 2006

6 Florence Nightingale, 1863 ”Det kan tyckas som en konstig princip att ha som första krav på ett sjukhus att vården inte ska skada den sjuka.” Lena Gunningberg, 2006

7 Evidensbaserad vård handlar om…
Bevis Klinisk erfarenhet Patientens önskemål Resurser Lena Gunningberg, 2006

8 Hur gör vi? Vad vill vi uppnå? Hur vet vi att en förändring är en
förbättring? Vilka förändringar kan vi göra för att nå en Planera Agera Göra Analysera (Deming 1987, Langley et al 1996) ”Plan, Do, Study, Act” Lena Gunningberg, 2006

9 Ibland når vi halvvägs! Planera Agera Göra Analysera
”Plan, Do, Study, Act” Lena Gunningberg, 2006

10 Kvalitetsindikatorer
Tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera Grundas på överenskomna och enhetliga definitioner (Socialstyrelsen, 2001) Donabedians triad : struktur – process - resultat Lena Gunningberg, 2006

11 Kvalitetsuppföljningar på kirurgdivisionen
Deltar i ett 30-tal kvalitetsregister Postoperativ smärta Trycksår KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) Nutritionsmätning Perifiera venkanlyer Lena Gunningberg, 2006

12 Våra utvecklingsområden Målrelaterad ersättning enl bilaga 2, VÖK
Patientperspektiv, hälsa och delaktighet Säker vård Evidensbaserad vård Vård i rätt tid hos rätt vårdgivare Trycksår Vårdrelaterad sårinfektion Vårdrelaterad UVI Avvikelsehantering Register: Ljumskbråck Höftledsplastik (+ ett tjugotal andra register) Uppföljning kö/ väntelista - ”Bra flyt” Bröstcancer Misstänkt blåscancer Återbetald patient- avgift för väntetid > 45 min Pat enkät KUPP Hälsofrämjande åtgärder: Hälsorelaterad livskvalitet (SF-36) Rökstopp inför op ”Drick mindre” mm. Lena Gunningberg, 2006

13 KUPP - Kvalitet ur Patientens Perspektiv (Wilde, 1994)
Patienten svarar på en pekskärm Lena Gunningberg, 2006

14 Resultatet presenteras så här...
Lena Gunningberg, 2006

15 Fem mottagningar - 500 patienter
15-20 av 21 frågor - bra kvalitet. Förbättringsområden var: empati och respekt ansvarig person information efter åtgärder väntetider delaktighet smärta rutiner Handlingsplaner tas fram Lena Gunningberg, 2006

16 Fokusgrupper – en kvalitativ intervjumetod
DELAKTIGHET - VAD TYCKER PATIENTERNA ÄR VIKTIGT? Karin Larsson, Avdelningschef, Ortopeden Vi inbjöd 8 patienter som opererats med höft- eller knäprotes till ett samtal på 1.5 h. Avgränsad problemställning Samtalsledare, sekreterare Förbättringar: Informationspärm Skriftliga hemgångsråd Nya rutiner för utskrivningssamtal Information från läkare Lena Gunningberg, 2006 2. Metod Vi inbjöd 8 patienter som hade opererats med höft- eller knäprotes till en fokusgrupp i april 2005. En fokusgrupp är kvalitativ intervjumetod som används för att få fram kunskap och synpunkter om en avgränsad problemställning. Samtalet tar ca 1,5 h.

17 Datajournal - Cosmic Telefonuppföljning dagen efter dagkirurgisk operation (ca 600 patienter): Välbefinnande – 96 % mådde bra Nutrition – 96% hade inga problem Smärta – ingen/lätt 81% medelsvår 15% svår 3% Lena Gunningberg, 2006

18 Patientenkät (Idvall et al, 2002)
14 påstående - 5-gradig skala Gradera din smärta Mer ont än förväntat …………………………………………………………….. En femtedel av patienterna har mer ont än förväntat!!! Lena Gunningberg, 2006

19 Vård i rimlig tid Projekt ”Bra Flyt” - vårdgarantin
Hur många patienter väntar på nybesök? Hur många patienter vill stå kvar på väntelistan? Åtgärder Kvällsmottagningar Återbesök till andra yrkeskategorier för att öka nybesökstider hos läkare Dialog med primärvården – Vårdprogram mm. Lena Gunningberg, 2006

20 Evidensbaserad vård Nationellt kvalitetsregister: Svenska bråckregistret Andel patienter som genomgått ljumskbråckskirurgi och som efter 5 år ej fått åtgärdat bråck tillbaka 98.8 inom kortvårdskirurgi 96.5% inom kirurgi Lena Gunningberg, 2006

21 Säker vård - Dagen Trycksår
2002: 27% 2004: 17% 2006: ca 20% Fyra artiklar publicerade Lena Gunningberg, 2006

22 Vad är ett trycksår? (kvalitetsindikatorn)
Inget trycksår Grad 1: Hudrodnad (bleknar ej vid tryck) Grad 2: Blåsa/avskavning av hud Grad 3: Sår (genom alla hudlager) Grad 4: Djupt sår/nekros Lena Gunningberg, 2006

23 Puh, nu vill jag inte se en bak till idag!!!”
Lena Gunningberg, 2006

24 Hur tillförlitlig är dokumentationen av trycksår?
Retrospektiv journalgranskning inom kirurgi/ortopedi, medicin, geriatrik (n=413) Lena Gunningberg, 2006

25 Tillvägagångssätt... Använder validerade och reliabla mätinstrument
Integrerar vårdforskning och kvalitetsuppföljning Involverar studenter i datainsamling Stimulerar till utvecklingsarbete på avdelningar: Vårdakademiskt kafé Vintermöte Stöd och handledning av utvecklingsprojekt Lena Gunningberg, 2006

26 genomföra ”mätningarna”... sammanställa resultat...
Svårigheter- TIDEN!!! Det tar tid att genomföra ”mätningarna”... sammanställa resultat... träffas och diskutera åtgärder… genomföra förbättringar… REFLEKTERA… ”Tankar tar tid” Lena Gunningberg, 2006

27 Modell för implementering
Successful implementation is a function of evidence, context and facilitation Kitson et al, Quality in Health Care, 1998 Rycroft-Malone et al, Quality and Safety in Health Care, 2002 Kontext Facilitering Evidens Detta är en modell som jag har använt mkt i forskning och utvecklingsprojekt. Det är tre bollar som är i luften som interagerar när man förändrar vården i en mer evidensbaserad riktning. En del modeller bygger på en ide om att det finns ett linjärt skeende i denna process. Det tror inte jag på. Det är snarare en himla röra. Något som då är viktigt att tänka på i den röran är kvaliteten på evidens i det man försöker implementera. Den kvaliteten bör givetvis vara så hög som möjligt. Ett antal miljöfaktorer är mycket viktiga. Ska jag plocka fram en så säger jag det kliniska ledarskap som finns. Vad som också är viktigt är det stöd man kan ge i förändringsprocessen. Där kommer faciliteringen in. Skulle gärna använda ordet underlättning, men ….. Vi byggde en studie där vi primärt ville testa effekten av att tillhandahålla riktlinjer för känguruvård (evidens) och stödja förändringsprocessen (facilitering). Alla fyra avdelningar (de som jag tidigare presenterat fick guidelines medan faciliteringen lottades ut till två. Bestod av ett möte i månaden med den arbetsgrupp som jobbade med införandet där en faciliterare deltog. Syftet med faciliteringen var att bistå gruppen i att lägga upp en smart strategi för att införa riktlöinjerna. Evidensbaserad vård Lena Gunningberg, 2006

28 Tack för er uppmärksamhet!
Lena Gunningberg, 2006


Ladda ner ppt "Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet?"

Liknande presentationer


Google-annonser