Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Inledning 2 Vårdval i landet 4 Hälsoval Värmland 12

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Inledning 2 Vårdval i landet 4 Hälsoval Värmland 12"— Presentationens avskrift:

0 Utveckling av BVC-, MHV-, Familjecentrals- och Ungdoms-mottagningsersättning
Örjan Garpenholt Mikael Lind Linus Sandberg

1 Innehåll Inledning 2 Vårdval i landet 4 Hälsoval Värmland 12
Beräkningsmodeller 13 Arvikamodellen 16 Kristinehamnsmodellen 19 Jämförelse mellan modellerna 21 Jämförelse Region Skåne och Värmland 23 Ungdomsmottagning och familjecentral 25 Sammanfattning och bedömning 26 Förslag till tillfällig förändring av ersättning till MVC – BVC under Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem för BVH och MHV uppdraget 29

2 1. Inledning Bakgrund Hälsoval Värmland är landstingets sätt att förhålla sig till Lagen om valfrihetssystem (LOV). Hälsovalet innebär att medborgare i Värmland ges möjligheten att göra ett aktivt val av vårdenhet. Genom krav- och kvalitetsboken försäkrar sig Landstinget i Värmland om att en god och likartad vård bedrivs av de vårdenheter som är anslutna till Hälsoval Värmland. Utifrån de uppställda kraven har ersättningssystem till vårdenheterna utvecklats. I den ersättningsmodell som används inom Hälsoval Värmland utgör medborgarnas val av vårdenhet grunden eftersom huvuddelen av ersättningen baseras på antalet patienter som är listade på enheten. De medborgare som inte aktivt listat sig fördelas mellan vårdenheter enligt närhetsprincipen. Besöksclearing används för att administrera besöksersättning mellan de olika vårdenheterna. Sådan besöksersättning utgår när medborgare besöker annan vårdenhet än den valda. Då betalar den enhet där medborgaren är listad en besöksersättning. För att utveckla befintligt vårdval och inför år 2013, då möjlighet finns för medborgarna att skriva in sig på annan Barnavårdscentral (BVC) och Mödrahälsovårdscentral (MHV) än på den enhet man är listad, behöver ekonomin för dessa verksamheter analyseras för att kunna skapa besöksersättningar som anses rimliga för de berörda vårdcentralerna. Syfte Den övergripande inriktningen av uppdraget har varit att göra en bedömning om det interna kalkyler som används är tillförlitliga så att de kan ligga till grund för ett ersättningssystem Analysen och bedömningen ska kunna ligga till grund för en ny ersättningsmodell, med reviderade ersättningar för BVC, MHV, familjecentraler och ungdomsmottagningar samt till detta koppla besöksersättningar, där möjligheter kommer att finnas att som leverantör endast välja att bedriva en eller flera av dessa verksamheter. Vårt uppdrag har därför varit att säkerställa att: gjorda beräkningar och kalkyler på området är kvalitetssäkrade, korrekta och innehåller fullständig finansiell information. ge en övergripande bild av hur motsvarande ekonomiska ersättningar strukturerats vid andra landsting en bedömning av vilken modell som bör användas inför 2013.

3 Inledning Genomförande
Det team från KPMG som utfört uppdraget har utgjorts av Örjan Garpenholt , konsult och Linus Sandberg, auktoriserad revisor. Kvalitetssäkring har utförts av Mikael Lind, konsult. Uppdragsgivare är Lars Gohde och därmed ansvarig för de löpande kontakterna med KPMG under uppdraget För att genomföra uppdraget har vi träffat berörda tjänstemän och tagit del av upprättade ekonomiska kalkyler och underlag från Hälsovalskansliet och Mödra- och barnhälsovård. Utöver det har vi även tagit del av material från de landsting som infört vårdval inom mödra- och barnhälsovård.

4 2. Vårdval i landet Vårdval i landet
Vårdval inom primärvård i Sverige är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen sedan år Lagen ställer krav på landstingen (likställs med regioner) att alla medborgare skall ha möjlighet att välja vårdgivare inom primärnivån och att ersättning skall följa individen. Utförare skall behandlas lika för att säkerställa konkurrensneutralitet, men landstingen bestämmer själva över hur vårdvalet avseende innehåll och ersättningsregler ska utformas. I de flesta landsting ingår barnhälsovård i uppdraget och i cirka hälften av landstingen ingår mödrahälsovård. Samtliga landsting har en kombination av fast ersättning och rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder samt målrelaterad ersättningar utifrån indikatorer om kvalitet och effektivitet. De flesta landsting justerar ersättningsnivåer utifrån ålder, uppgifter om socioekonomi och /eller vårdtyngd I Landstingen i Uppsala län, Stockholms län och i Region Skåne har vårdvalsmodeller utformats för barnhälsovård, mödrahälsovård och medicinsk fotvård. I Stockholms läns landsting infördes även vårdval för rehabilitering år I nedanstående tabell beskrivs verksamheter som ingår i vårdenheternas grunduppdrag i de olika landstingen. På efterföljande sidor ger vi en översiktlig bild av utformningen i Region Skåne samt Stockholms läns landsting. ..

5 Vårdval i landet Verksamheter som ingår i vårdenheternas grunduppdrag (källa: Vårdval i primärvården SKL 2012) Landsting / Region BHV MHV Rehab Med fotvård Blekinge Ja Nej Halland Kronoberg Sörmland Tillägg Västerbotten Östergötland Delvis Dalarna Jämtland Norrbotten Uppsala Vårdval Västernorrland Jönköping Region Skåne Västra Götaland Västmanland Gävleborg Kalmar Stockholm Värmland Gotland Örebro

6 Vårdval i landet Stockholm läns landsting, mödrahälsovård (SLL)
Gravidetsövervakning Inom Stockholms läns landsting (SLL) erhåller vårdgivaren ersättning från SLL utifrån en fast MVC- peng och en produktionsrelaterad del enligt nedanstående tabeller. För år 2012 minskade den fast ersättning och ersättningar vid besök ökade. Den fasta ersättningen delas upp för tre perioder av graviditeten. Tjänst Ersättning per besök Barnmorskebesök 200 kr Barnmorskebesök, efterkontroll 330 kr Läkarbesök 600 kr Läkarbesök efterkontroll Tolk vid barnmorskebesök 400 kr Tolkvid Läkarbesök 800 kr Telefonkontakt 80 kr MVC -Peng Ersättning per period Period A, v 0 – v19 1 201 kr Period B, v. 20-v.30 1 051 kr Period C, v 31 - v 16 efter förlossning 2 282 kr Summa fast ersättning 4 534 kr

7 Vårdval i landet Region Skåne, mödrahälsovård
Gravidetsövervakning Vårdgivaren erhåller ersättning från utifrån en fast ersättning som till 20 procent är viktad för Care Need Index (CNI). Det utgår ingen rörlig ersättning. Ersättningen delas upp i fyra perioder av graviditeten. MVC - Peng Ersättning per period (oviktad) Period A . V 0 till v. 20 3 416 kr Period B, v 21 – v 30 2 230 kr Period C, v 31 – v 41 3 903 kr Period D, v 42 – 16 v efter förlossning 1 672 kr Summa fast ersättning kr

8 Vårdval i landet Övriga uppdrag MVC, Vårdval Stockholm och Hälsoval Skåne
Familjeplanering Ersättning per besök SLL Region Skåne Barnmorskebesök 330 kr 300 kr Läkarbesök 600 kr Utförd smittspårning Tolk vid barnmorskebesök 400kr Faktisk kostnad Tolk vid läkarbesök 800 kr Cervixcancerscreening 160 kr 320 kr

9 Vårdval i landet Stockholm barnhälsovård (SLL)
Barnavårdscentral Vårdgivaren erhåller ersättning från SLL utifrån en fast BVC- peng och en produktionsrelaterad del enligt nedanstående tabeller. Till hembesök i perifert belägna områden utgår en ersättning á 100 – 200 kr per besök. För år 2012 minskade den fasta ersättning för barn över 16 månader och en besöksersättning infördes för dessa barn. Tjänst Ersättning per besök Besök barn 16 mån och äldre hos sjuksköterska 200 kr Besök barn 16 mån och äldre hos läkare 470 kr Hembesök 500 kr EPDS uppföljningssamtal Tolk vid sjuksköterskebesök 400 kr Tolk vid Läkarbesök 800 kr Telefonkontakt 80 kr Ålder Ersättning per listat barn 0 år 7 548 kr 1 år 1 104 kr 2 år 336 kr 3 år 696 kr 4 år 696kr 5 år 6 år 240 kr Totalt kr

10 Vårdval i landet Hälsoval Skåne BHV
Barnavårdscentral Vårdgivaren erhåller fast ersättning från Region Skåne . Det utgår också en målrelaterad ersättning till de enheter som bedriver BVC samlokaliserade i en familjecentral. Från och med år 2012 viktas ersättningen per barn efter barnavårdscentralens relativa CNI. Ålder Ersättning per listat barn 0 år kr 1 år 2 064 kr 2 år 828 kr 3 år 96 kr 4 år 5 år 444 kr 6 år Totalt kr

11 3. Hälsoval Värmland Hälsoval Värmland
Hälsoval Värmland är landstingets sätt att förhålla sig till Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom primärvården. Systemet innebär att såväl privata som landstingsdrivna vårdcentraler ges samma uppdrag och samma ersättning för att bedriva vård och att alla medborgare i Värmland ges möjligheten att göra ett aktivt val av vårdenhet. Hälsoval Värmland är tillägnad medborgarna i Värmland i syfte att: Stärka medborgarnas ställning och inflytande över vården Öka medborgarnas förtroende för primärvården Möta framtida utveckling Styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som tillgänglighet, service och bemötande En hälsopeng följer med varje värmlänning. Hälsopengen ska, tillsammans med målrelaterad ersättning och vissa andra ersättningar, täcka vårdcentralens samtliga kostnader. Samma ersättningssystem gäller för alla vårdcentraler oavsett driftsform. Sedan Hälsoval Värmland infördes den 3 maj 2010 tillhör samtliga invånare i Värmlands län (ca ) en vårdcentral. Medborgarna kan själva välja mellan de landstingsdrivna eller privata vårdcentraler som ingår i Hälsoval Värmland. Till Hälsoval Värmland finns ca 30-talet vårdcentraler anslutna varav huvuddelen drivs av landstinget och en mindre del drivs i privat regi. Landstinget godkänner vårdgivarna och har även i fortsättningen ansvar för att alla invånare i länet får den vård de behöver. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland. LiV-enhet Privat enhet

12 Hälsoval Värmland Uppdrag 2012
Hälsoval Värmland är för närvarande ett helhetsuppdrag inom primärvård. För att bedriva en vårdenhet utifrån Hälsoval Värmland krävs att enheten kan erbjuda de listade personerna medicinsk sjukvård inom primärvårdsnivån, mödrahälsovård och barnhälsovård och medicinsk fotvård. Däremot ingår inte rehabiliteringsinsatser i uppdraget. I uppdraget ingår också att vårdenheten skall ingå i jourverksamhet de tider då vårdenheten inte är öppen. Barnhälsovårds och mödrahälsovård kan bedrivas i samarbete med annan vårdenhet eller utföras av underentreprenör. Barnahälsovård och Mödrahälsovård skall bedrivas vid familjecentral där sådan finns men även med även där sådan etableras. Det utgår stimulansmedel á 50 tkr till de vårdenheter som deltar i familjecentral. Vårdenheten skall också samverka med ungdomsmottagning. Uppdrag För närvarande erbjuds mödrahälsovård och barnhälsovård vid den vårdenhet som man är listad. Enstaka besök kan göras vid andra mottagningar. Vårdenheten ersätts då med ”clearingersättning” från den vårdenhet där den enskilde är listad. Hälsovalsenheten har fått i uppdrag att till år 2014 ta fram en separat vårdvalsmodell för mödrahälsovård och barnhälsovård.. Det skall då finnas möjlighet att lista sig vid annan mödrahälsovårds-/barnhälsovårdenhet än den vårdenhet som man idag är listad vid. Under 2013 skall det för den som så önskar finnas möjlighet att välja annan mödrahälsovård/barnhälsovård än den som finns vid den vårdenhet som man är listad.

13 3.1 Beräkningsmodeller 2012 I vårt uppdrag har vi kunnat lokalisera två olika modeller för beräkning av kostnad för ersättning eller fördelning av kostnader mellan vårdenheter. Bakgrunden till detta är att en vårdcentral i Arvika tillhandahåller mödra- och barnhälsovård f som underentreprenör till en privat vårdgivare. I Kristinehamn är modellen framtagen för att fördela kostnader i en verksamhet som delas mellan två vårdenheter, varav den ena är landstingsdriven och den andra i privat regi. Nedan beskrivs översiktligt de olika utgångspunkterna för dessa modeller så som vi uppfattat det. Arvika Kristinehamn Utgångspunkt att tjänster ska säljas till uppdragsgivare Utgångspunkt att kostnader ska fördelas mellan enheter Utgår från produktionskostnad Utgångspunkt att vara heltäckande Saknar kostnader för läkare och chef

14 Ekonomiska modeller, ersättningar
Utifrån de modeller vi redovisat har vi sammanställt hur de olika ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan Arvika och Kristinehamn. Av sammanställningen framgår att det är stora skillnader mellan sättet att beskriva kostnaderna, vilket kräver en fördjupning i beräkningen av de olika ersättningsnivåerna. Arvika Kristinehamn BVC 0 år, per barn kr 6 300 kr - 1-6 år, per barn 1 898 kr 1 560 kr MVC per fertil kvinna 921 kr 650 kr Ungdomsmottagning - per listad ungdom 169 kr 132 kr Familjecentral - per enhet kr

15 Overheadkostnader - SAL
I båda kalkylerna används begreppet SAL, vilket avser kostnader för overhead. Med overhead avses här landstingsgemensamma kostnader för t.ex. kansli, IT, städ, telefon, transport, labratoriekostnader , lokalhyra m.m. Kostnader för SAL uppgår till 167 Mkr i hela Hälsoval Värmland, detta motsvarar 19 % av 2012 års beräknade kostnader för Hälsoval Värmland. I de kalkyler vi granskat uppgår SAL till följande: Kristinehamn 23 % (kostnader för läkare och chef saknas). Arvika 24 % ( MVC) Arvika 11 % ( BVC) Vi har inte gjort någon fördjupning i dessa kostnader och den modell varefter de fördelas. En allmän bedömning utifrån vår erfarenhet är dock att när enskilda enheter inte fullt ut känner att man kan ta ansvar för och påverka sin kostnad minskar incitamenten att driva ett effektiviseringsarbete. Vår övergripande bedömning är därför att nuvarande sätt att beräkna och fördela kostnader för SAL innebär vissa risker för ojämn fördelning mellan olika verksamheter.

16 3.1.1 Arvikamodellen Nedan gör vi en översiktlig genomgång av utgångspunkter som vi uppfattat ligger till grund för beräkningar enligt vad vi kallar Arvika-modellen. Inledningsvis kan vi konstatera att det finns 2 kalkyler, en för MVC och en för BVC. Modellen utgår från faktiska kostnader enligt följande: Personalkostnader: Här ingår de sköterskor som arbetar på BVC/MVC och den uppskattade tid som vårdcentralens läkare är tjänstgör vid BVC. Här ingår också ett tillägg för vikarier. Bemanningen är i kalkylen för MVC 4 Barnmorskor och 0,2 läkare. Under 2011 fanns det kvinnor i åldern år. Bemanningen är i kalkylen på BVC 4,6 BVC-sköterskor och 0,4 läkare. Under 2011 till med augusti fanns det i snitt 37 barn 0 år och 143 barn 1-6 år. SAL(overheadkostnad) utgår från 2011 års beräkning kostnader som gjorts av Hälsovalskansliet för Vi har inte erhållit SAL-kostnader för För att fördela SAL-kostnader mellan hela VC och BVC/MVC har olika nycklar använts. De nycklar som man utgått ifrån har varit lokalyta, antal datorer och personal. Den nyckel som ansetts vara mest passande har använts. De 2 största SAL-kostnaderna utgörs av labratoriekostnader för MVC och lokalhyra. Det finns även en uppskattad kostnad för verksamhetsadministration(VO-administration). Den enda kostnad som uppges vara unik i kalkylen är lokalhyran.

17 Arvikamodellen - bedömning
Vi bedömer att driftansvarig har god kontroll på sin verksamhet och att kostnaderna i kalkylen väl motsvarar de faktiska kostnader som BVC/MVC har. De nycklar som används för att fördela respektive SAL-kostnad anser vi vara rätt nycklar för rätt kostnad. Lokalhyran är unik för Arvika, här bör dock tas fram någon form av genomsnittshyra som kan användas i en framtida kalkyl. Vi har inte granskat huruvida MVC/BVC möter de krav som finns i uppdraget att utföra tjänsterna. Alltså om de levererar mer eller mindre än vad som finns i deras uppdrag. Enligt uppgift levererar de enligt uppdraget, varken mer eller mindre. I kalkylen ingår ett vikarietillägg (ca 12% av kostnaden). Denna kostnad bör dock inte ingå i en självkostnadskalkyl. Antal födda enligt SCB:s statistik under 2011 i Arvika är 235 stycken, detta innebär att kalkylen ger en kostnad om kr per nyfödd. Utan vikarekostnad är kostnaden per nyfött barn kr eller 804 kr (921 kr per fertil kvinna tidigare). Varje MVC sköterska hanterar då 59 gravida kvinnor.

18 Arvikamodellen - bedömning
BVC Beträffande den kalkyl som används för BVC kan vi konstatera att kostnaderna per barn som redovisas är kr per 0 år och kr per 1-6 år. Om vikarietillägget tas bort från kalkylen blir kostnaden ca 13 % lägre. I Arvika 2011 finns det ca 250 barn 0- åringar och ca – barn i åldern 1-6 år. Varje BVC-sköterska hanterar ca 50 barn i åldern 0 år och ca 300 barn i åldern 1-6 år per år. Om vi inte tar hänsyn till kalkylens vikarekostnad är kostnaden per barn 0 år kr och per barn 1-6 år kr.

19 3.1.2 Kristinehamnsmodellen
Nedan gör vi en översiktlig genomgång av utgångspunkter som vi uppfattat ligger till grund för beräkningar enligt vad vi kallar Kristinehamns - modellen . Modellen utgår från gemensam verksamhet MVC/BVC, där kostnaderna för de respektive verksamheterna fördelas genom en schablon. Schablonen utgår från faktiska kostnader enligt följande: Personalkostnader utgörs av de sjuksköterskor som arbetar på BVC/MVC. Läkare saknas i denna kalkyl och något tillägg för vikarier finns ej. SAL kostnader utgår från Hälsovalskansliets beräknade kostnader för 2012 (tom aug). SAL-kostnaderna kan härledas till BVC/MVC då verksamheterna bedrivs vid en gemensam familjecentral. För att fördela SAL-kostnader mellan hela BVC och MVC har en schablon beräknats, MVC inkl. ungdomsmottagning(UM) beräknas stå för 45 % av totalkostanden fördelat på 40 % MVC och 5 % UM. Resterande 55 % fördelas på BVC som 22 % på barn 0-1 år och 33 % på barn 1-6 år. Den största SAL-kostnaden är lokalhyra som baseras på faktisk kostnad. I denna modell finns ingen uppskattad kostnad för verksamhetsadministration på motsvarande sätt som i Arvika modellen. Bemanningen är på BVC 3,6 sköterskor och på MVC 3,0 sköterskor. Under 2012 finns det hittills i snitt kvinnor i åldern år. Kalkylen saknar kostnad för läkare och chef.

20 Kristinehamnsmodellen - bedömning
Vi bedömer att driftansvariga har god kontroll på sin verksamhet och att kostnaderna i kalkylen väl motsvarar de faktiska kostnader som BVC/MVC har. Vi noterar dock att kalkylen saknar kostnader för läkare och chef. Utöver det bör det framhållas att vi inte granskat huruvida MVC/BVC möter de krav som finns i uppdraget att utföra sina tjänster i förhållande till vad som finns i deras uppdrag. Vi har inte heller närmare studerat fördelningen av kostnader mellan BVC och MVC. Antal födda enligt SCB:s statistik under 2011 i Kristinehamn är 226 stycken, detta innebär att kalkylen ger en kostnad om kr per nyfödd. Om vi lägger på den läkarkostnad samt kostnad för verksamhets administration som finns i Arvika kommer vi till en kostnad per nyfödd om kr eller en kostnad om 747 kr per fertil kvinna (650 kr tidigare). Varje MVC sköterska hanterar då 63 gravida kvinnor. BVC Beträffande den kalkyl som används för BVC kan vi konstatera att kostnaderna per barn som redovisas är kr per 0 år och kr per 1-6 år. Om vi lägger på den läkarkostnad samt kostnad för verksamhetsadministration som finns i Arvika kommer vi till en kostnad per barn 0 år om kr och kr per barn 1-6 år. I Kristinehamn 2011 finns det ca 220 barn 0 år och ca – barn 1-6 år. Varje BVC-sköterska hanterar ca 61 barn 0 år och ca 370 barn 1-6 år per år.

21 3.1.3 Jämförelse mellan modellerna
Nedan har vi gjort en jämförelse mellan de två modellernas ersättningar efter justeringar för vikarier i Arvika samt tillägg för läkare och verksamhets administration i Kristinehamn. Siffror inom parentes innebär belopp före justeringar. Arvika Kristinehamn BVC 0 år, per barn 9 909 kr (11 390) 7 428 kr (6 300) - 1-6 år, per barn 1 657 kr (1 898) 1 814 kr (1 560) Sköterska per barn - 0 år, per barn 50 61 300 370 MVC per fertil kvinna 776 kr (921) 746 kr (650) - per fött barn kr (17 352) kr (11 123) - Barnmorska per gravid 59 63

22 Sammanfattning modellerna
Av tabellen på föregående sida framgår att när vi jämställt de båda kalkylerna så är de inte så olika. Gällande BVC kan vi konstatera att Arvika har en högre kostnad för barn 0 år men en lägre kostnad för barn 1-6 år. Här kan tänkas att kalkylerna snedvrider detta lite genom att kalkylerna är upprättade för BVC och inte före respektive åldersgrupp. Vid en teoretisk jämförelse skiljer den totala kostnaden ca 8 % där Arvika är något dyrare. Vi noterar även att Arvika hanterar färre barn än Kristinehamn per sjuksköterska. För MVC noterar vi att skillnaden är större när vi jämför kostnad per fött barn än när vi jämför kostnad per fertil kvinna. Detta indikerar att det är skillnad antal graviditeter per fertil kvinna mellan kommunerna.

23 3.2 Jämförelse Region Skåne Värmland Barnhälsovård
I nedanstående tabell gör vi en översiktlig jämförelse mellan ersättningsnivåer för hälsoval BVC i Region Skåne och de två granskade modellerna. Av nedanstående tabell framgår att båda ”värmlandsmodellerna” (justerade)har en högre kostnadsnivå än Region Skånes ersättningsnivå. Ålder Ersättning/kostnad per listat barn Region Skåne Arvika Kristinehamn 0 år kr 9 909 kr 7 428 kr 1 år 2 064 kr 1 657 kr 1 814 kr 2 år 828 kr 3 år 96 kr 4 år 5 år 444 kr 6 år Totalt kr kr kr

24 Jämförelse Region Skåne Värmland Mödrahälsovård
Av nedanstående jämförelse framgår att även för mödrahälsovård ligger kostnaderna enligt de två ”värmlandsmodellerna” (justerade) högre än motsvarande ersättningsnivå i Region Skåne. Ersättning nyfödd Värmländska kalkyler Region Skåne Arvika Kristinehamn 11 221 kr kr

25 4. Ungdomsmottagning och Familjecentral
Vi har i vårt uppdrag även tagit del av hur landstinget idag hanterar ersättning avseende ungdomsmottagningar och familjecentraler. Vi kan då konstatera att ersättningen är uppbyggd via en prestationsersättning som är integrerad i vårdvalsersättningen enligt följande. Vårdcentral som deltar i Familjecentral får kr i extra ersättning. Idag deltar 9 vårdcentraler i familjecentraler vilket motsvarar en kostnad av kr. Vid dessa 9 vårdcentraler är ca barn i åldern 0-6 år listade. Om detta omräknas per barn skulle det innebära 82 kr per barn. Ungdomsmottagningarna bedrivs idag som delar av barnmorskemottagningarna vid vårdcentralerna i länet. I Karlstad finns en ungdomsmottagning som utför uppdraget för vårdcentralerna i Karlstad. Ungdomsmottagning ingår som en del av vårdcentralsersättningen plus ett tillägg med 160 kr per listad ungdom.

26 5. Sammanfattning och bedömning
I vårt uppdrag har vi kunnat ta del av två modeller för fördelning av kostnader eller försäljning av tjänster som båda avser MVC och BVC. Vi kan konstatera att de båda modellerna har helt olika utgångspunkter. I Arvika är utgångspunkten sälja tjänsterna MVC och BVC medan det i Kristinehamn är att fördela kostnaden för dessa verksamheter mellan två vårdcentraler. Dessa skilda utgångspunkter kan enligt vår bedömning påverka modellernas utformning och också kostnadsnivåer. Vår bedömning är dock att de kalkyler som upprättas i de båda fallen tycks vara rättvisande mot bakgrund av genomförd analys. För att kunna jämföra modellerna och också se om det finns möjligheter att utgå från dessa i ett tänkt ersättningssystem inför 2013 måste dock vissa hänsyn tas. För Arvika – modellen finns ett vikarietillägg à 12 % som ej bör ingå i en självkostnadskalkyl. Därutöver bedömer vi att lokalkostnaderna i Arvika är högre än tänkt genomsnitt för hela landstinget. I Kristinehamns- modellen saknas kostnader för läkare och administration. I den jämförelsekalkyl vi tidigare redogjort för kan vi konstatera att kostnadsnivåerna är högre än motsvarande ersättnings-nivåer i befintliga vårdvalssystem för BVH/MHV. Vår bedömning är dock att de båda modellerna trots detta skulle kunna utgöra utgångspunkt för ett ersättningssystem 2013 förutsatt att justeringar görs för tidigare nämnda avvikelser mot en självkostnadskalkyl. Vi ser dock en generell problematik med att utgå från en självkostnadskalkyl som grund för ersättningsnivåer och inte vilket uppdrag som ska utföras och följt av beslut om ersättningsnivåer. Mot denna bakgrund förordar vi stället en utgångspunkt för beräkning av ersättningar som tydligare tar sin grund i vilket uppdrag som respektive verksamhet har.

27 Sammanfattning och bedömning
I vårt uppdrag har vi även studerat ersättning till familjecentral och ungdomsmottagning. Vi anser att en familjecentralsverksamhet skall ses som ett sätt att organisera BVC och MVC i samverkan med andra aktörer, företrädesvis kommuner. Vi anser därför inte att det är rimligt att ta fram en egen besöksersättning för familjecentral. Däremot bör det finnas former för att ha en ersättning som stimulerar till ett ökande deltagande/samverkan av BVC och MVC i familjecentraler. Idag utgår en fast ersättning till de enheter som deltar i familjecentral. Vi ser två alternativ till framtida ersättningssystem. Det ena är att nuvarande system fortgår med en fast summa till de vårdenheter som deltar. Nackdelen med ett sådant system är att det inte tar hänsyn till omfattningen av verksamheten. Ett annat alternativ är att landstinget fastställer en ersättning som utgår per barn. Gällande ungdomsmottagningar bedömer vi att nuvarande ersättningssystem, med clearingersättning om man besöker en annan ungdomsmottagning än den vårdenhet man är listad, är ett rimligt system. Detta bygger vi på antagandet att ungdomar inte självklart listar sig vid en mödravårdscentral snarare än en vårdcentral. Därför anser vi att nuvarande system bäst tar hänsyn till och tillgodoser detta förhållande.

28 6. Förslag till tillfällig förändring av ersättning till MVC – BVC under 2013
För närvarande ersätts den BVC/MVC som tar emot en gravid kvinna (mödrahälsovård) eller barn (barnhälsovård) som är listad vid en annan vårdenhet med en clearingersättning. Ersättning är i dagsläget 500 kr för läkarbesök och 300 kronor för sjuksköterske- /barnmorskebesök. Vår bedömning är att denna clearingersättning inte till fullo täcker de kostnader som den MVC eller BVC har vid sådana besök. Vår bedömning är att detta bör korrigeras med en tillfälligt höjd clearingersättning för 2013 i väntan på en förändrad ersättningsmodell för BVC och MVC 2014. MVC En gravid kvinna besöker i genomsnitt en barnmorska 9 gånger under graviditeten och efterkontroll . Det kan variera för den enskilde och om man är förstföderska eller inte. Det skiljer sig också något mellan mödravårdscentralerna. Det finns ingen tillgänglig statistik för hur många läkarbesök som görs inom mödrahälsovården. Mot bakgrund de kalkyler som finns inom landstinget i Värmland samt andra vårdvalsmodeller är vår bedömning att för att bättre täcka kostnaderna bör det vara rimligt att höja ersättningen för 2013 till ca kronor för läkarbesök och ca 600 kr för barnmorskebesök. BVC Enligt basprogrammet besöker ett nyfött barn i åldern 0 – 18 månader sjuksköterska (inkl hembesök) cirka 10 gånger och läkare 4 gånger (teambesök läkare + sjuksköterska). Vår bedömning är att nuvarande clearingersättning inte täcker de uppkomma kostnaderna för t.ex. vaccinationer. Därför anser vi det vara rimligt att även här tillfälligt höja clearingersättning till 600 kr för sjuksköterskebesök och kr för läkarbesök under 2013 för de besök som ingår i basprogrammet. Detta för de besök som görs upp till att barnet blir 18 månader. Därefter anser vi att de nuvarande clearingsersättningsnivåerna kan vara rimliga (500 respektive 300 kr per besök). Övriga ersättningar som t..ex. tolkersättning bör följa det generella ersättningsnivåerna i Hälsoval Värmland. Vi vill dock poängtera att vår uppfattning är att en höjning av clearingersättning skall vara en tillfällig lösning under 2013 och inte utgöra underlag för ersättningarna i Hälsoval Om en höjning sker bör den endast ses som en tillfällig justering för att bättre täcka BVC/MVC-enheternas kostnader under 2013 i de fall när den gravide eller föräldrar väljer att vända sig till en BVC/MVC där man inte är listad enligt nuvarande vårdvalssystem.

29 7. Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem för vårdval BHV och MHV
Vi anser att för att få en så rättvisande ersättningssystem som möjligt för de aktuella verksamheterna bör en ersättningsmodell utgå ifrån uppdraget så som det beskrivs i nationella och regionala riktlinjer. Framtagande av ett sådant underlag bör ske i en process med de som har ansvar för uppföljning av mödrahälso- och barnhälsovården i landstinget under ledning av mödrahälsovårdsöverläkaren och barnhälsovårdsöverläkaren. Därefter kan en prissättning av insatserna göras. Samtidigt måste en framtida modell sättas i relation till det totala uppdrag som åligger primärvårdsnivån varför en gemensam process är väsentlig. KPMG Örjan Garpenholt Linus sandberg Mikael Lind

30 © 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Ladda ner ppt "Innehåll Inledning 2 Vårdval i landet 4 Hälsoval Värmland 12"

Liknande presentationer


Google-annonser