Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livskvalitet i världsklass. Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livskvalitet i världsklass. Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för."— Presentationens avskrift:

1 Livskvalitet i världsklass

2 Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för alla strategiska frågor. Den politiska majoriteten består av M, Fp, C, Kd och Mp. Mandatfördelning 2010 års val Regionen styrs av politiker MFpCKdMpSVSd 4812751047614

3  Hälso- och sjukvård  Tandvård  Kultur och festivaler  Skånes kontakter med omvärlden  Hjälp till företag  Skånetrafiken Region Skånes uppdrag

4 Region Skåne grundades 1 januari 1999. Region Skåne ansvarar den regionala utvecklingen, där sjukvård utgör en viktig del. Region Skåne har ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och för samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är region- fullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Försöksverksamheten med regional självstyrelse permanentades 2010. Region Skåne Foto: Guillaume Baviere, Christian Andersson

5 Skåne – ett sammanhållet sjukvårdssystem Tre förvaltningar med nio sjukhus Åtta sjukhus i egen förvaltning, Ett på entreprenad. Primärvården Skåne Cirka 110 vårdcentraler Folktandvården Cirka 130 kliniker Vårdavtal med privat vårdgivare Ersättningsmodeller – Hur styra Politik vs tjänstemän / vårdpersonal - > hur funkar det ?

6 föds det 42 barn besöker 9 800 skåningar en läkare besöker 11 700 skåningar en annan vårdgivare än läkare är 3 300 skåningar inskrivna i sluten vård skrivs 500 skåningar in i sluten vård flyttar 102 personer till Skåne och 67 från Skåne blir vi 45 skåningar till är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna görs 29 000 tågresor över Öresund med Skånetrafiken görs 169 000 resor med stadsbuss och 87 000 med regionalbuss En vanlig dag i Region Skåne

7 2014 REGION SKÅNE Verksamhetsplan för 2015–2016 SKÅNE Livskvalitet i världsklass BUDGET 1,5 miljarder mer till sjukvården Nya vårdval 70 miljoner Psykiatri och psykisk ohälsa 50 miljoner Barn och unga 10 miljoner Hälsoval/vårdcentraler 215 miljoner Avancerad sjukvård i hemmet 40 miljoner Ramutökning och sjukhussatsning 600 miljoner Ytterligare satsningar 480 miljoner Summa ungefär 1,5 miljarder (IT-satsning 75 miljoner)

8 Skåningarnas kollektivresor Resandet ökar ca med 5 – 7 % årligen Knappa 140 miljoner resor / år

9 Intäkter och kostnader 2013 + ca 245 miljoner

10

11 Anställda inom Region Skåne Region Skåne är en av landets största arbetsgivare med drygt 31 500 anställda.

12 Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gör ca 3,7 miljoner läkarbesök årligen Läkarbesök totalt 3 649 254 Läkarbesök per person 2,94 Vårdtillfällen totalt 192 094 Vårdtillfällen per 1000 invånare 155

13 Vad bestämmer vår hälsa

14 Daglig rökning

15 Övervikt eller fetma

16 Fetma och lågt socialt deltagande

17 Psykisk ohälsa

18 Socioekonomisk spindel

19

20 Högre arbetslöshet än riket Källa: Arbetsförmedlingen

21 Framtidens utmaningar Jämlikhet / Lika rätt / Äldre Patientmakt / Delaktighet / Brukare Prioritering / Tydlighet / Välfärdssjukdomar Tillgänglighet / Öppenhet / IT – Ehälsa Hälsofrämjande / Samhället / Ersättningsmodeller Alla yrkesgruppers kompentens / rekrytering Forskning / Evidens Nära vården / Samverkan / Ekonomi

22 Nyckelord Patientfokuserat synsätt Hälsofrämjande Nya kontaktvägar Individbaserad behandling Globalisering Digitalisering SÖMLÖS vård Processinriktning Kunskapsstyrning Samverkan Klinisk forskning Science city Nya arbetsgrupper Överföring av arbetsgrupper Ökad rörlighet Incitament

23 Ett informellt andra vårdsystem håller på att utvecklas Patients like me Ny patientlag

24 Hur ska medborgaren kunna välja? Vi är bäst! Välj oss! Medborgaren behöver kunskap om: Utbud Vart jag ska vända mig Resultat, ex. -kvalitet -service -kundnöjdhet Vi behöver kommunicera- Informera - Marknadsföra Lättillgängliga informationskanaler och kommunikationsvägar Transparanta och kvalitetssäkrade resultatredovisningar Utbud

25 Fördelning av vård- och omsorgskostnader 25 2% 12% 3% Genomsnittlig fördelning bland de multisjuka äldre under 18 månader, 100% = 412 000 kronor, genomsnittlig vårdkonsumtion inom parentes Slutenvård (4 inläggningar) Öppen specialistvård (7 besök) Akutbesök på sjukhus (4 besök) Hemsjukvårdsbesök vårdcentral (11 besök för ca 50% av de äldre*) Vårdcentral exl hemsjukvård (4 läkarbesök och 4 distriktssköterskebesök) Kommunal hemtjänst (15 timmar per månad för 60% av de äldre) Dagvård/växelvård/korttidsvård ** Kommunal hemsjukvård (17 besök för ca 50 % av de äldre*) *Hemsjukvård bedrevs antingen via vårdcentralen eller via kommunens hemsjukvård för de multisjuka äldre. Totalt ca 50% av gruppen erhöll hemsjukvård av sjuksjöterska under de studerade 18 månaderna **Totalt 16% av de multisjuka äldre var någon gång under 18-månadersperioden beviljade dagvård, växelvård eller korttidsvård

26 Resultat Svenska Palliativregistret

27 Hälso- och sjukvårdslagen är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav.rättighetslagramlag Det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att efter förmåga och vilja försöka verkställa det lagen är till för. Det går inte att överklaga att man inte kommer fram i vårdkön, inte får den läkare man vill ha och så vidare.

28 Grupp 1. Vård av livshotade sjukdomar, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ medicin, samt vård av personer med nedsatt autonomi Grupp 2 Prevention. Habilitering / rehab Grupp 3 Vård av mindre akuta sjukdomar och kroniska sjukdomar Grupp 4 Vård av andra skäl än sjukdom eller skada

29 Vad skall styra vården framåt ?

30 PRIVAT ELLER OFFENTLIGT ? OFFENTLIG FINANSIERING OFFENTLIG PRODUKTION OFFENTLIG FINANSIERING PRIVAT PRODUKTION PRIVAT FINANSIERING PRIVAT PRODUKTION PRIVAT FINANSIERING OFFENTLIG PRODUKTION

31 Jönköping Uppsala Dalarna Kalmar Kronoberg Stockholm Västernorrland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Gävleborg Norrbotten Jämtland Halland Blekinge Skåne Östergötland Västerbotten Sörmland Ranking i ÖJ (genomsnitt av kvalitetsindikatorer) 1 21 Hög kvalitet Höga kostnader Index kvalitet och kostnad, Öppna Jämförelser 2011 Ökad vårdkvalitet minskar kostnaden

32

33

34 Index vårdkostnad, Öppna jämförelser,2012 Låg vårdkostnad per invånare +600 mkr jfr Östergötland

35 Vården är tillgänglig Kostnad per DRG, somatisk vård, Öppna jämförelser, 2012

36 Varierande vårdkvalitet Ranking 2012 Graviditet, nyföddhetsvård9 Kvinnosjukvård10 Rörelseorganens sjukdomar4 Diabetesvård4 Hjärtsjukvård8 Strokesjukvård4 Njursjukvård1 Cancersjukvård8 Psykiatrisk vård19 Kirurgisk behandling9 Intensivvård10 Läkemedel20 Index vårdkvalitet, Öppna Jämförelser 2012

37

38 Tredje högst läkemedelskostnad Olämpliga läkemedel hos äldre, Öppna Jämförelser 2009- 2012 +350 mkr jfr Östergötland

39 . Långa ledtider stora cancergrupper Lungcancer Tarmcancer Remiss till behandling inom 4 veckor 2010- 2013, (INCA) CSK Halmstad Hbg K-krona Ystad Växjö SUS Totalt Hbg Halmstad Växjö SUS-L Totalt SUS-M CSK K-krona Ystad

40 Vårdrelaterade infektioner minskar inte Nationella mätningar (PPM) 2008- 2013 Över 40% av vårdskador på exempelvis SUS beror på en vårdrelaterad infektion (Journalgranskning 2012)

41 Följsamhet kläd-, hygienföreskrifter ökar Nationella mätningar (PPM) 2010- 2013

42 Index patienterfarenhet, Öppna jämförelser 2012 Medelnöjda patienter i specialist- och primärvård

43 Primärvårdens telefontillgänglighet sämst i landet- men förbättras Individuella vårdcentraler 2012 2013 maj juni juli aug

44 Ökning/minskning av vårdtillfällen, läkarbesök och vårddygn vid sjukhusen i Region Skåne juni-aug 2010- 2013 Den procentuella skillnaden 2013 jämfört med 2012 för vårdtillfällen är ca -3%, för läkarbesök ca -2% och för vårddygn ca -6%. Motsvarande minskning av läkarbesök i primärvården är 5,5 %.

45 Medelvårdtid vid sjukhusen i Region Skåne juni-aug 2010-2013 Medelvårdtiden har minskat successivt från ca 4,8 dagar 2010 till ca 4,5 dagar 2013

46 Antalet utlokaliserade patienter har under sommarmånaderna minskat något 2013 jämfört med 2012 till en nivå på ca 1,4 per 100 vårdplatser.

47 Beläggningen per vårdplats har under sommaren varit ca 88 %, och har mot slutet av sommaren varit något högre än 2012

48 Lagstiftning Lagen om Valfrihet – LOV Lagen om offentlig upphandling

49 Reform Uppdrag enligt LOV (lagen om valfrihet Hörapparat 2008 Vårdcentral 2009 (168, de flesta inom hälsovalet) BVC barnavårdcentral (162) MVC mödravårdcentral (82 inklusive filialer) KBT kognitiv beteendeterapi (remiss krävs) MMS multimodal smärtbehandling (remiss krävs) Grå starr – från och med 1 mars 2012 LARO – Hud – Ögon – Rehab – Psykoterapi

50 4.1.3 Tabell I. OECD Health Data 2009 Estimated number of consultations per doctor, 2007 1. In Canada, the number of doctors only includes those paid fee-for-services to be consistent with the data on consultations. 2. In France, estimates of consultations in hospital out-patient departments have been added for more complete coverage. Source: OECD Health Data 2009.

51 3 Kostnader för sjukdomsgrupper sluten vård Källa: KPP Österg Rött = Äldre 65- står för mer än hälften av kostnaderna

52 Sölve Elmståhl Höftfraktursincidens per 10 000 Strokeincidens per 100 000- enl Riksstroke Cancerincidens per 100 000 Incidensen av demens per 1 000

53 16 20 procent fler vårdplatser om 20 år…? Prognos demografisk utveckling ”allt annat lika”

54 19 Rekryteringsbehov inom tio år i landsting och kommuner : 66 000 undersköterskor 27 000 sjuksköterskor 10 000 läkare Skiftbyte i välfärdsfabriken

55 Hur vill ni att vården skall byggas upp – Är Region Skåne en intressant som arbetsgivare

56

57 20 Utbildningstendens Elevunderlaget till gymnasiet minskar Minus 25 procent till år 2015 År 2027 nått 90 procent av dagens nivå Två av tre elever uppnår gymnasiekompetens 14 procent har inte behörighet efter åk 9 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen En av fyra elever påbörjar studier på högskola inom tre år efter avslutat gymnasium

58  Organisationen vård mår rätt bra Kostnadseffektiv ochproduktiv Medel till hög kvalitet Hyfsat nöjda kunder Organisationen vård

59 Index vårdkostnad, Öppna jämförelser,2012 Låg vårdkostnad per invånare +600 mkr jfr Östergötland

60 Hög produktivitet i vården Kostnad per DRG, somatisk vård, Öppna jämförelser, 2012

61 Varierande vårdkvalitet Ranking 2012 Graviditet, nyföddhetsvård9 Kvinnosjukvård10 Rörelseorganens sjukdomar4 Diabetesvård4 Hjärtsjukvård8 Strokesjukvård4 Njursjukvård1 Cancersjukvård8 Psykiatrisk vård19 Kirurgisk behandling9 Intensivvård10 Läkemedel20 Index vårdkvalitet, Öppna Jämförelser 2012

62 Tredje högst läkemedelskostnad Olämpliga läkemedel hos äldre, Öppna Jämförelser 2009- 2012 +350 mkr jfr Östergötland

63 . Långa ledtider stora cancergrupper Lungcancer Tarmcancer Remiss till behandling inom 4 veckor 2010- 2013, (INCA) CSK Halmstad Hbg K-krona Ystad Växjö SUS Totalt Hbg Halmstad Växjö SUS-L Totalt SUS-M CSK K-krona Ystad

64 Vårdrelaterade infektioner minskar inte Nationella mätningar (PPM) 2008- 2013 Över 40% av vårdskador på exempelvis SUS beror på en vårdrelaterad infektion (Journalgranskning 2012)

65 Följsamhet kläd-, hygienföreskrifter ökar Nationella mätningar (PPM) 2010- 2013

66 En av åtta vårddygn ´´onödiga´´ Undvikbar slutenvård 2012 - 2013

67 Jönköping Uppsala Dalarna Kalmar Kronoberg Stockholm Västernorrland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Gävleborg Norrbotten Jämtland Halland Blekinge Skåne Östergötland Västerbotten Sörmland Ranking i ÖJ (genomsnitt av kvalitetsindikatorer) 1 21 Hög kvalitet Höga kostnader Index kvalitet och kostnad, Öppna Jämförelser 2011 Ökad vårdkvalitet minskar kostnaden

68 Index patienterfarenhet, Öppna jämförelser 2012 Medelnöjda patienter i specialist- och primärvård

69 Nationell kömiljard 2013 (besök+ åtg) Bäst tillgänglighet - specialistvård SLL VGR SKÅNE SKÅNE

70 Primärvårdens telefontillgänglighet sämst i landet- men förbättras Individuella vårdcentraler 2012 2013 maj juni juli aug

71 Utmaningar för framtiden Växande befolkning Välfärdssjukdomar ökar Färre ska försörja fler Ny teknik Större fokus på 1:a linjens sjukvård FoU individualiserade läkemedel Sammanhållna patientprocesser Koncentration av vården

72 Glöm aldrig …. …. vem vi är till för … och att fråga ’’ Hur mår du?’’ Tack!


Ladda ner ppt "Livskvalitet i världsklass. Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ med övergripande ansvar för."

Liknande presentationer


Google-annonser