Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform"— Presentationens avskrift:

1 OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform
(tillämpning riskinventering) Mats Öberg, SGI Kartdagar, Session 6C 20mars2014, Jönköping

2 Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion
Vad arbetar SGI med? Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade hus Tuve 1977, 9 döda, 300 skadade Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggnings-verksamhet SGI utreder potentiella skred-riskområden, bl a mht klimat-förändringar. (Risk = sannolikhet * konsekvenser) Från (~1200, jmfr. Norge >10.000) Småröd 2006, samhällskostnad > 500 Mkr Trigger: felaktig placering av fyllnadsmassor (mekanisk utlösare alltså)

3 Klimat- och sårbarhetsutredn.
(gis.swegeo.se/nks) Markstabilitetsutredningar 3D-visualisering (gis.swedgeo.se) Sättningsmätningar Göteborg (underlag för jämförelse med Terrasar X radar, med METRIA) Stranderosion mha DAF (med Lm, SGU, Lst)

4 Påverkansfaktorer för skred och ras
Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera) Hydrologi Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera) Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt…

5 INTERSECT av SKLASS och KKLASS  RISK
Sannolikhet Risk Konsekvens (Mkr) Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras under gång måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals gånger)

6 GeoExplorer (OpenGeoSuite)
Komponenter i SGI’s GIS-plattform Desktop/analys FME Desktop (ESRI Edition) Delta DPS Matlab ArcGIS Desktop (Spatial Analyst 3D Analyst) QGIS (påbörjat) Server/REST/WMS/API PostgreSQL Geoserver ArcGIS Server GeoExplorer (OpenGeoSuite) Tester ArcGIS JS API (ArcGIS Online) vissa lager OpenLayers Geoserver bat-script till utsidan PostgreSQL

7 UNION INTERSECT SPATIAL JOIN APPEND CALCULATE VALUE
Typiska användningsområden ArcGIS – analys där ett antal Tools används i Model Builder CLIP DISSOLVE BUFFER UNION INTERSECT SPATIAL JOIN APPEND CALCULATE VALUE FISHNET DataDrivenPages (multiple PDF create) GEOTAGGED PHOTOS POLY2RASTER RECLASS RESAMPLE ASCII2RASTER iterate MOSAIC HILLSHADE MAP ALGEBRA EUCLIDIAN ALLOCATION ZONAL STATSTICS

8 ASCII2RASTER iterate, HILLSHADE, MOSAIC (import av LM NH2+, sjömätningsdata mm)

9 GPS- och riktningstaggade foton

10 ArcGIS JS API editor för GPS-taggade foton
Jag väntar/hoppas på ArcGIS Javascript Builder…

11 Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion

12 Användartittskåp - GeoExplorer
Helt WMS-baserad (Geoserver, ArcGIS Server etc), snabbt, TOC med trädstruktur och LegendGraphics

13 QGIS För underhands/arbetsdata,
Kan utgöra diggskåp (editering  FME till ArcSDE master)

14 Utsidan (gis.swedgeo.se)

15 Geotekniska undersökningsområden
GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer

16 OpenLayers, SQL server

17 WFS-T editering, postgreSQL

18 ”System kommer och går, data består”
Skulle vi klara oss med bara ArcGIS? Ja, förmodligen Skulle vi klara oss med bara OpenSource GIS? Ja, förmodligen Skulle vi klara oss utan FME och Matlab? Nej, knappast


Ladda ner ppt "OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser