Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära sig lära FD Monne Wihlborg FD Karin Linder; Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära sig lära FD Monne Wihlborg FD Karin Linder; Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Att lära sig lära FD Monne Wihlborg Monne.Wihlborg@med.lu.se &Monne.Wihlborg@med.lu.se FD Karin Linder; Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad

2 Högskolelag (SFS 1992:1434, med senare ändringar) 2§ Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet 3§ Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning 9§ Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler.4.539a949110f3d5914ec800057221.html http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler.4.539a949110f3d5914ec800057221.html

3 A är extern – den finns ”därute” i färdiga enheter är något som händer en – är en okritisk mottagare läraren ger eleverna/studenterna kunskap – lärarberoende Läraren verifierar B konstrueras av den som lär är personlig, subjektiv något man gör –skapar innebörd – den lärande reflekterar och analyserar individens förhållningssätt till något – ansvarar för sitt lärande Läraren är en ’kritisk vän’ och kan ge stöd genom att problematisera frågeställningar. (Handal, 2006) Kunskap

4 Krech, D., Crutchfield, R.S., Livson, N., Wilson, W.A.Jr., Parducci, A. (1982). 4 Ed. New York

5 Fenomenografisk inlärningsteori Hur någon uppfattar något Relationell framträder i relationen individ -fenomen Individen Fenomen i omvärlden (subjektet) (objektet)

6 Förförståelse Uppfattning Ny förståelse Förändrad uppfattning Fenomen Linder, K. (1999). Diss. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Lund:Studentlitteratur

7

8 Omvårdnad som handling ”VAD” Tog upp patienterna, tvättade dom, hjälpte dom med maten /…/ ur omvårdnads-synpunkt var det inte mycket nytt eftersom jag jobbat mycket på långvården /…/ inte omvårdnad att dela ut piller till patienterna Att dela medicin är ju omvårdnad det också egentligen

9 Omvårdnad som förhållningssätt ”HUR” Det kan vara en sån sak som tvättning av en patient – hur närmar jag mig en patient för att det skall bli bästa möjliga liv – här kommer relationerna, samspel och allt vad det är in igen Det tekniska måste jag kunna göra på ett sådant sätt att det är trivsamt /…/ att kunna göra det på ett omvårdnadsmässigt sätt /…/ få patienten lugn

10 Omvårdnad som helhet ”VARFÖR” /…/ man skall se helhetsbilden, varför det behövs liksom, att man får utgöra ett stöd för undersköterskan vad hon gör och kanske undrar varför Ser samband på ett annat sätt, hon drar slutsatser /…/ det är svårt för omvårdnaden övergår i en medicinsk bit /…/ inte bara medicinsk utan kanske också den psykologiska biten och den sociala biten

11 Linder, K. (1999). Diss. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Lund:Studentlitteratur

12 Kunskaper/Vetande Episteme Kunskaper/ Färdigheter Techne Omdöme/ värderingar/ attityder/ insikter/ Fronesis Holistisk – integrerad > expert

13 Kunskapsbegrepp idag Påståendekunskap – att- kunskap Färdighetskunskap – hur –kunskap Förtrogenhetskunskap – tyst kunskap

14 Pedagogisk grundsyn och arbetsformer målstyrd utbildning aktivt kunskapssökande självständig och kritisk bedömning identifiera och lösa problem reflektera följa kunskapsutvecklingen * verklighetsanknutna fall * självstudier individuellt/grupp, seminarier, föreläsningar, prekliniska övningar

15 Lärande INlärning och Omvärldsuppfattning INOM-gruppen 70-talet (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö) Ytinlärning (atomistisk ansats) Lagrar information - memorerar de delar som ingår i texten – svårt att ’fånga’ sammanhang (brist i färdighet) Djupinriktat lärande (holistisk ansats) Fångar budskapet i texten - ser varje del i relation till de övriga – kan förstå sammanhanget som utgör bakgrunden till vad som avhandlas i texten.

16 Förförståelse Fråga/problem Vad handlar detta om? Sök information Tolka/analysera& reflektera/pröva/värdera Vad leder detta till? Hur hänger detta samman med övrig/tidigare kunskap? Verkar det rimligt? Ny förförståelse Reflektion

17 Undervisning Föreläsning som introduktion till - ny kurs - ett nytt kunskapsinnehåll ------------------ - att presentera en kunskapsöversikt Arbete i grupp - diskussion – reflektera – analysera - träna praktiska moment - seminarier

18 Studieteknik 1 Muntligt material – endast komplement i ditt lärande Föreläsning - lyssna aktivt - försök finna huvudpunkterna - fråga Dig vad föreläsaren vill ha sagt/menar och bedöm informationen kritiskt (läs alltid själv den litteratur som föreläsningen refererar till).

19 Studieteknik 2 Skriftligt material – sök mer än 1 källa Vad är en vetenskaplig artikel? http://www.youtube.com/watch?v=HgpoHuPj3ww Plagiat http://www.youtube.com/watch?v=HgpoHuPj3ww http://nile.lub.lu.se/loDownload/50/antiplagiatguiden.htm Skumläsning - översiktsläsning - lokaliseringsläsning Intensivläsning - aktivt, kritiskt studium av helheten

20 Studieteknik 3 Anteckningsteknik Skriv ner nyckelord - meningar Illustrera samband med pilar - siffror - cirklar Läs genom anteckningarna - förtydliga - gör tillägg Renskriv ev. – samtala med kurskamrater

21 Studieteknik 4 Yttre studieförhållanden Miljö - ljus, ljud, arbetsplats, tillgång till dator Planera för tentor - fritid - nöjen - familj etc.

22 Hjälpmedel 1 Förkunskaper - begrepp, principer, terminologi, ordförråd Repetera - tidigare läroböcker Ta reda på parallella framställningar (fl. källor) Slå i ordböcker, handböcker, uppslagsböcker Läs kursplanens mål - tolka

23 Hjälpmedel 2 Diskutera med studiekamrater Problematisera i forum med stöd av läraren som kritisk samtalspartner. Träna att läsa någorlunda krävande texter i ämnet/kunskapsområdet - ordförråd, uttryckssätt Mura igen kunskapsluckorna Anteckna huvudpunkter, samband, frågor medan Du läser Fråga Dig själv – förstår jag detta? Hur förstår jag det? Vad är min tolkning? Kan jag gestalt min tolkning för andra?

24 Hjälpmedel 3 Datorkunskap Bibliotekskunskap Studievägledare Pedagogisk ansvarig

25 Examination Skriftlig examination - traditionell ”sal-skrivning” - individuell - hemtentamen ”paper” - individuell/grupp Muntlig examination - oftast i kombination med skriftligt material / case - gruppdiskussion - seminarium

26 Vårdpedagogik Handleda studenter Informera patienter/närstående Undervisa patienter/närstående Arbetsledning Undervisa/handleda vårdpersonal Samverka med andra personalgrupper inom/utom vården Informera och undervisa grupper i hälsofrämjande syfte

27 Förförståelse om högskolestudier!! Uppfattning Föreläsning om högskolestudier Ny förståelse Förändrad (helt/delvis) uppfattning Fenomen: Vad innebär HS Linder, K. (1999). Diss. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Lund:Studentlitteratur

28 Avhandlingar vid Lunds universitet Monografier Sammanläggningsavhandlingar Institutionens hemsida – Lunds universitet – Forskning – Avhandlingar – http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer Lund University Dissertation – Abstract http://www.hsv.se/download/18.7924e74611777d7c66080007640/fakta-information- feb-08.pdf#search='ISBN+978-91-85027-68-2’ http://www.hsv.se/download/18.7924e74611777d7c66080007640/fakta-information- feb-08.pdf#search='ISBN+978-91-85027-68-2’

29


Ladda ner ppt "Att lära sig lära FD Monne Wihlborg FD Karin Linder; Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser