Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primära ångestsyndrom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primära ångestsyndrom"— Presentationens avskrift:

1 Primära ångestsyndrom
Tommy Björkman Inst. För Hälsa. Vård och samhälle Lunds Universitet

2 Ångest i filosofin Ångesten ligger i medvetenheten om egna möjligheter (Kierkegaard) Man ängslas för att över huvud taget finnas till (Heidegger) Ångest beror på att vi anar, sammankrupna på botten av oss själva, hemska motiv som plötsligt kan släppa lös otillåtna handlingar (Sartre)

3 Ångest i freudiansk psykologi
Patologisering av ångest Tillbakahållen sexuell energi (fysiologi) Förväntningsångest (jagets reaktion på en fara som så länge man tror att den kan undgås) realångest, neurotisk ångest ”inre fara” Driftsångest, förträngd och förbjuden lust Signalångest signal att fara hotar, Separationsångest

4 Ångest Angustia – ”Trånghet”
Oro, ängslan - Panik, skräck Prototyp: Fruktan, rädsla – kamp, flykt (överlevnad) Idag inte enbart hot om liv, säkerhet utan också psykologiska behov – men vårt reaktionssätt fortfarande det samma Arousal – aktivering av cortex

5 Ångestsymtom I Kognitiva; oklara tankar, självcentrerad, glömsk, bekymrad, förvirrad, blockerad, okoncentrerad, lätt att distrahera, tror att det ska gå illa för en själv eller andra, Affektiva; Känner obehag, nervös, spänd, försagd, irritabel, otålig Beteende; hämmad, orörlig, undviker, rastlös, uppbrusande, hyperventilerar

6 Ångestsymtom II Fysiologiska symtom I
- Hjärta; hjärtklappning, bultande hjärta, högt/lågt bldtr, hög/låg vilopuls - Andning; Snabb andning, kippar efter andan, tryck över bröstet, klump i halsen - Nerv- muskelsystem; sömnlöshet, skälvningar, kramper, stelhet, kraftlöshet, attacker av kyla eller hetta

7 Ångestsymtom III Fysiologiska symtom II;
Mag- tarmsystem; orolig mage, magsmärtor, dålig matlust, illamående, uppkastningar, diarre, halsbränna, muntorrhet Huden; rodnande/blekt ansikte, svettning i handflator, kall händer, generell svettning, kåda, prickar på händer och fötter Urinvägar; frekvent vattenkastning

8 Några fall Kvinna 28 år, inkommer akut på vårdcentral med tryckkänsla över bröstet och svårt för att andas, har dödsskräck Man 55 år, blir i samband med MR-röntgen akut orolig med andningsbesvär Kvinna 29 år, kommer berusad till examination av sin uppsats Man 39 år, blir helt förtvivlad när någon annan tagit ”hans” parkeringsplats på den allmänna parkeringen

9 Ångestsyndrom Indelning
Sekundär; vid psykiatriska och somatiska sjukdomar Primär - Rationell ångest (rädsla), allvarlig sjd, olycka, övergivenhet - Irrationell ångest (neurotisk) oftast inte medveten om varför

10 Irrationell ångest Ångestform/psykisk sjukdom I
Fri ångest Ångestneuros - med panikattacker paniksyndrom - utan panikattacker generaliserad å. Fokal ångest Fobier

11 Irrationell ångest Ångestform/psykisk sjukdom II
Transformerad ångest - Tvång Tvångssyndrom - Somatisering Somatoforma syndrom Psykosomatiska synd. Dissociation Dissociativa syndrom Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

12 Primära ångestsyndrom
Vanligt; livstidsrisk för kvinnor 30%, för män 20% Drabbar unga människor En minoritet söker hjälp = sen diagnos Sen diagnos = risk för kroniskt förlopp Stor risk för somatiska (hjärt/kärl sjukdom) och psykiatriska komplikationer (depression suicid)

13 Panikattack Kommer plötsligt, når snabbt maximum, pågår minst några minuter
Bultande hjärta Svettning Darrning/skakningar Muntorrhet Svårighet att andas Kvävningskänsla Obehag eller smärta i bröstet Illamående, magbesvär Yrsel, ostadighet Jagförändring Dödsångest Frossbrytningar Domningar eller klåda

14 Paniksyndromet Kännetecken
Panikattacker Depersonalisation/derealisation Hyperventilation – hypokapni Förväntningsångest Agorafobi Sekundär depression Social funktionsstörning

15 Paniksyndromet fakta 1% män och 2% kvinnor uppfyller krit.
(återkommande attacker, ej vid ansträngning eller farliga situationer) Debut: tonåren år Söker sig oftast till somatisk vård Överdödlighet i kardiovaskulära sjd. Förhöjd suicidrisk/alk. Beroende Tillsammans med agorafobi 50%

16 Paniksyndrom - behandling
Akut: kroppsundersökning, kunskapsförmedling, empati, krisstöd, kontroll missbruk Sjukgymnastik: Avslappning Läkemedel: SSRI, (Benzodiazepiner) Hyperventilation; inandas i påse Psykologisk behandling: Exponering, KBT

17 Kognitiv psykoterapi vid ångesttillstånd
Acceptera din ångest ( slåss inte mot den, byt ut motstånd, ilska och förtvivlan mot accepterande) Studera din ångest (du är inte din ångest) Var aktiv med din ångest (normalisera situationen, fly ej från situationen) Förvänta dig det bästa (det du fruktar ska ske, sker i praktiken aldrig)

18 KBT Kognitiv beteendeterapi
Människan svårigheter har sitt ursprung i hur hon tänker och beter sig Flera metoder samtidigt Patientutbildning Exponering Verbala metoder (utmana tolkningar) Aktivering (schema) Avslappningsövningar (tillämpad avslappning) Färdighetsträning

19 Social fobi Rädsla för att komma i centrum göra bort sig
Flertalet multipla fobier Debut i tonåren Undvikande beteende, isolering Söker sent eller inte alls Utan behandling – kronisk

20 Social fobi Lika vanligt som alla specifika fobier tillsammans men ovanligare än agorafobi. Sjd.risk 3% Lika könsfördelning Hög suicidrisk, alkoholmissbruk

21 Social fobi utredning/behandling
Undvik trivialisering Finns osäkerhet i kontakt med andra människor Finns förväntningsångest, undvikabeteende, depression, missbruk Social konsekvenser Komorbiditet Dystymi, depression Paniksyndrom, GAD Alkoholöverkonsum. Diff diagnostik MDD, Agorafobi Paniksyndrom, Shizoid personlighet

22 Social fobi Behandling
KBT grupp Social träning, exposition, avslappning Läkemedel: Betablockerare, SSRI Försiktighet med bensodiazepiner pga missbruksrisk

23 Tvångssyndrom OCD Påträngande och plågsamma tankar som kan upplevas som skrämmande och ångestväckande Detaljerade, schemabundna handlingar av rituell typ som upplevs som överdrivna och som ger en tillfällig ångestlättnad

24 Tvångssyndrom OCD Prevalens 1% Debutålder i ungdomen
Något vanligare hos kvinnor Debuten akut i hälften av fallen Kontakt med psykiatrin lång tid efter debut – kroniskt förlopp utan behandling

25 Tvångssyndrom OCD Komorbiditet: Diff.diagnostik: Pers.störning
2/3 depression Social fobi Paniksyndrom Diff.diagnostik: Pers.störning Schizofreni Motoriska tics Tourettes syndrom

26 Tvångssyndrom OCD behandling
KBT Exposition in vivo Social modellinlärning Responsprevention (lär sig att förhindra sina invanda tvångsmässiga reaktioner) Läkemedel; SSRI (Klomipramin) 1 år

27 Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Ihållande ångest jämför panikattacker Muskelspänning, tandgnissel, Rastlöshet, svårt att koppla av Otålighet, helspänn Konc. Svårigheter Ihållande irritation ”Cronic worriers”

28 Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Sjd.risk 5%, var 3:e pat. i ÖV-vård Somatiska symtom; dypepsi, irritabel colon, tandgnissel, spänningsvärk, alkoholöverkonsumtion Suicidrisk, kardiovaskulära sjd Oklar etiologi; (asteni, dystymy, depression)

29 GAD utredning/diagnostik
Lugn/halvstrukturerad intervju Koppling psykisk/somatisk ångest Hereditet Hypertoni, Hjärta, thyreoidea, mag/tarm Ängslig, spänd, uttröttbar, pessimistisk Svettas, tremor, muntorrhet, hjärtklappning Utlösande faktor saknas

30 GAD Differentialdiagnostik
Depression (skuld, hopplöshet) Social fobi (generad, uppmärksamhet ångest) Paniksyndrom (plötsliga attacker) Komorbiditet; alkoholmissbruk

31 GAD Behandling Lindra, empati, respekt, saklighet, kontinuitet
SSRI, Buspiron, Bensodiazepiner Ej neuroleptika Sjukgymnastik, avslappning KBT att föredra

32 PTSD Posttraumatiskt stressyndrom
Återupplevande av minnesbilder, mardrömmar av erfarna trauman Undviker allt som påminner om traumat Oförmåga till känslomässigt engagemang Irritation, vredes- och aggressionsutbrott Söker ofta inte hjälp för sin upplevelser

33 PTSD Posttraumatiskt stressyndrom
Komorbiditet 40-60% GAD Paniksyndrom Förstämningssyndrom Missbruk Behandling Debriefing KBT SSRI Ej benzodiazepiner (Propavan vid dålig sömn)

34 Specifika Fobier Utifrån den fobiska situationen: - Djurfobier
- Miljö; höjder, åska, mörker - Blod; injektion, skadefobi - Situationsfobier; flygplan, hissar

35 Specifika fobier Ovanliga i klinisk praxis
Behandling; Exposition, motbetingning (ersättning med behaglig avslappning)

36 Dissociationssyndrom (förändrat självmedvetande)
Dis. Amnesi Dis. Fugue Psedoneurologiska spt. (pareser, skrivkramp, krampanfall) Multipel personlighet Münchausenssyndrom (by Proxi) Pseudograviditet

37 Somatoforma syndrom Somatiseringssyndrom; multisomatik, ej somatiskt underlag, dramatik Hypokondri Dysmorfofobi Hjärtneuros

38 Ångest är vår arvedel ”Hela världen är full av arma djävlar som mer eller mindre är ångest” Johann Wolfgang Goethe


Ladda ner ppt "Primära ångestsyndrom"

Liknande presentationer


Google-annonser