Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan som överlevnadsstrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan som överlevnadsstrategi"— Presentationens avskrift:

1 ?=Samverkan från individens naturtillstånd till samhällsbildning ©Tone Engen

2 Samverkan som överlevnadsstrategi
Hobbes:Det är rädslan för våldsamma och livshotande kaos som förmår människan(våldsbenäget vilddjur) att gå samman för att bilda samhällen ©Tone Engen

3 Samverkan som styrstrategi
Locke:Avsaknaden av en styrande makt gör ändå att människor frivilligt går samman för att bilda ett samhälle. ©Tone Engen

4 Samverkan som social strategi
Rousseau: I naturtillståndet är människan en "ädel vilde" som lever i harmoni med naturen och andra människor. Samhällskontraktet för med sig en överenskommelse om regler som speglar människans sanna natur med värden såsom vänskap, solidaritet och trygghet. I samhället bör alla sträva efter "den allmänna viljan vilken återger det som är bäst för samhället som helhet ©Tone Engen

5 Samverkan för uppgiftslösande och utveckling
Uppgiftens karaktär- kan inte, klarar inte själv Synergieffekt 1+1+1=4 Självförverkligande kräver andra ©Tone Engen

6 Samverkan som ägande/fördelningsproblem
Platon-STATEN hur egendom, det vill säga kvinnor och barn, ska fördelas. Män konstaterar i samförstånd att denna såklart måste vara gemensam bland vänner. Aristoteles: Det gemensammas tragedi ©Tone Engen

7 Dela+leda+fördela=SAMVERKAN
Klarlägg parternas Behov-motivation (lämna naturtillståndet-överlevnad, socialt, funktionellt,nödvändigt ont, frivilligt gott) Upprätta ”Kontrakt” (styrning-att-varför-vad-hur-när-vart)som innehåller: Uppdrag/identitet gränser (Kännedom ochReglering) Mandat- enskild och helhet/gemensamma(ägande-frihet-gemensamt, reglering) Uppgift (fördelning) ©Tone Engen

8 ?=Samverkan från samhällsbildning till organisation/verksamhet
©Tone Engen

9 Samhälle: 55- Folkhem 75 Välfärdsstat 85 95- Omvärlden
Bygga upp Bygga ut Bygga nytt Människan: Kollektiv Grupp Aktör Individ Människans behov: Trygghet Rättvisa Solidaritet Valfrihet Likhet Olikhet Verksamhet: Människa i behov: Patient Klient Brukare Medborgare/kund Människa i behov av: Vård Omsorg Stöd Service Roll: Åverkan Påverkan Medverkan Inverkan/ Mål: Produktivitet Demokrati Effektivitet Effekt…het Medel: Planering Beslut Implementering Utvärdering Fokus : Position Relation Konsumtion Participation Utveckling: Organisation Grupp Verksamhet Profession Leda: Strukturer Processer Aktörer Individer Arbetsmodell : Expert Marknad r Makt/kunskapsägare: Det offentliga Individen Uppgift: (1+1)x6x36 (1+1+1)x X+Yx36 3X+3Yx36x3z ©Tone Engen

10 Sjukvård,Vård och omsorgsarbete då 2000
©Tone Engen Sjukvård,Vård och omsorgsarbete då 2000 Upprätta-upprätthålla-utveckla-avveckla

11 Strategier 1995-2008 Styra och leda olikhet Och valfrihet Samverkan
©Tone Engen Styra och leda olikhet Och valfrihet Samverkan Nya professioner 2008- Leda mot likhet-implementera Ordning och reda Likhet Intern styrning och kontroll Skilja styrning från ledning Skilja makt från kunskap

12 ©Tone Engen

13 Verksamhet: Samhälle: 2010 INVÄRLD Bygga om
Människan:Patient- väldigt sjuk, flera sjuk, utredd,diagnos,kategoriserad Människans behov: Rättssäkerhet-likhet dela-gilla-interaktivt Verksamhet: Människa i behov:Multisjuk/samsjuk- flera funktionsnedsättningar –flera konsekvenser av funktionsnedsättning(aktivitetsbegränsning-delaktighetsinskränkning) Människa i behov av sammanhang, helhet, samverkan, samordning, kedjor: Roll:Samverkan Mål: Resurseffektivitet Medel:uppföljning Verktyg: Genomförandeplan, Handlingsplan, Dokumentation ©Tone Engen

14 Vändpunkter i vård och omsorg
©Tone Engen Vändpunkter i vård och omsorg Centralisering Decentralisering Privatisering Centralisering Enkelhet och likhet Komplexitet/Olikhet Objekt – olika värde Subjekt – lika värde Samhället Individen Är vi tillbaka till ”naturtillståndet”? Dags för nya kontrakt? Lärandets utmaningar

15 Person OCH STÖD i och från VERKSAMHETER
©Tone Engen Person OCH STÖD i och från VERKSAMHETER Liv, komplexitet 24 tim PERSON Stöd 1 i: Stöd 2 i: HEM BOENDE FRITID Hemtjänst Boendepersonal) Hemsjukvård Rehabilitering Stöd 3 från Stöd 4 från PRIMÄRVÅRD ”Sjukvård Stöd 5 Stöd 6 LIV Vardag Intervall Ögonblick Entydighet förenkling Kontext/miljö På-verkansfält Delaktighet Aktivitet Kropp-funktion Kropp-struktur orsak

16 Samverkan en värld full av fält och gränser
Ämne: Medicin, paramedicin, socialt arbete, Verksamhet: Sjukvård,primärvård,hemsjukvård, socialtjänst/hemtjänst, ”boendeomsorg” Huvudmän: Offentlig, privat, non-profit Finansiering: Offentlig, privat Produktion: Offentlig, privat Team/arbetslag: Tvärfackliga och enprofessionella Yrke: Läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, socialsekreterare/handläggare, enhetschef, omsorgspersonal Människor: Personliga/privata/professionella roller, traditioner, kulturer Kroppsdelar/sjukdomar: Påverkansfält: Orsak, kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, omgivning Verkansfält: Liv, vardag, intervall, ögonblick ©Tone Engen

17 HANDLINGSPLAN inunderut
Kritiska faktorer i respektive fas Salutogena: Underlätta ingång Underlätta under tiden Underlätta utgång Patogena: Medicin-nutrition-fallprevention-trycksår Framgångsfaktorer: kommunikation-ledning att utifrån uppgiften styra individer, strukturer,processer©Tone Engen


Ladda ner ppt "Samverkan som överlevnadsstrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser