Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

och regioners gemensamma e-hälsoutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "och regioners gemensamma e-hälsoutveckling"— Presentationens avskrift:

1 och regioners gemensamma e-hälsoutveckling
Landsting och regioners gemensamma e-hälsoutveckling Stockholm

2 Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg
Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska också ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning 2

3 Utveckling av eHälsa i samhället
3

4 Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för eSamhället
eHälsa Skola Näringsliv och arbete Samhälls-byggnad, trafik och miljö Kultur, fritid och besöks-näring Demokrati och delaktighet Gemensamt kansli och programkontor Strategiska projekt: Tvärgående: eArkiv Mina sidor Mina meddelanden Mina fullmakter E-handel Smarta öppna gemensamma processer T.ex. eArkiv, eHandel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet

5 SKL – beslut om strategi för eSamhället
Strategins övergipande mål*: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Strategiska projekt: Tvärgående: eArkiv Mina sidor Mina meddelanden Mina fullmakter E-handel * Även E-delegationen har antagit dessa mål och de ingår i Digitala agendan

6 SKL – beslut om strategi för eSamhället
Samtliga landsting och regioner erbjuder invånarna grundläggande personliga e-hälsotjänster SKL Kommentus Inköpscentral har förberett samordnade upphandlingar rörande system för e-arkiv och nationell öppen skolplattform som ska erbjudas medlemmarna Den nya svenska e-legitimationen tillgodoser kommuners, landstings och regioners samlade behov I nära samverkan med medlemmar, staten och andra relevanta aktörer har SKL tagit fram handlingsplaner med finansiering för sex eProgramområden: eHälsa, Skola, Näringsliv och arbete, Samhällsbyggnad, trafik och miljö, Kultur och fritid, Demokrati och delaktighet Strategiska projekt: Tvärgående: eArkiv Mina sidor Mina meddelanden Mina fullmakter E-handel

7 Prioriterad målsättning – CeSam 2012
Samtliga landsting och regioner erbjuder invånarna grundläggande personliga e-hälsotjänster SKL Kommentus Inköpscentral har förberett samordnade upphandlingar rörande system för e-arkiv och nationell öppen skolplattform som ska erbjudas medlemmarna Den nya svenska e-legitimationen tillgodoser kommuners, landstings och regioners samlade behov I nära samverkan med medlemmar, staten och andra relevanta aktörer har SKL tagit fram handlingsplaner med finansiering för sex eProgramområden: eHälsa, Skola, Näringsliv och arbete, Samhällsbyggnad, trafik och miljö, Kultur och fritid, Demokrati och delaktighet 7

8 Koordinerar landstingens och regionernas eHälsosamarbete
CeHis uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas eHälsosamarbete Regleras i avtal mellan SKL och varje landsting/region Styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna En del av utvecklingen inom e-samhället 8

9 Varför gemensam utveckling?
sid 9 Invånare är rörliga – Vårdval infört Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare Förutsätter standarder – fastställs nationellt/internationellt Kostnader för drift och förvaltning kan sänkas med ökat samarbete Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting E-hälsotjänster en naturlig del i vården- sällan unika per vårdgivare

10 2005-2006 drev landstingen tillsammans enskilda projekt och bolag
Starten sid 10 drev landstingen tillsammans enskilda projekt och bolag Missnöje med spretigheten/ dålig styrning/begränsad kommunikation Beställarfunktion bildades, i dag Center för eHälsa i samverkan Utförarna Carelink + Sjukvårdsrådgivningen = ett bolag, i dag Inera AB Handlingsplan drygt 200 mkr/år Parallellt arbetet med Strategin för Nationell eHälsa inom vård och omsorg (tidigare benämnd IT strategin)

11 Fokus infrastrukturtjänster
Åren sid 11 Fokus infrastrukturtjänster E-tjänstelegitimation (Identifieringstjänsten- SITHS) Behörighet och roller (Tjänstekatalog- HSA) Kommunikationsnät (Sjunet) Säkerhetstjänster enligt PDL, patientdatalagen 1 juli (tidigare BIF) Upphandling av Nationell patientöversikt, NPÖ Upphandling av projektet Vården på webben Beslut om ytterligare projekt som alla valdes genom samarbete mellan landstingen

12 Handlingsplan 2010-2012 – prioriterade mål
sid 12 Invånartjänster genom 1177.se boka tider, jämföra vård, se sin journal mm Nationell patientöversikt, NPÖ - tillgänglig och säker kommunikation mellan landsting och regioner med samarbetande kommuner och privata vårdgivare Tillgång till patientens hela läkemedelshistorik och läkemedelsfakta vid förskrivningar Automatik från patientjournal till kvalitetsregister Personnummer elektroniskt direkt vid födseln Elektroniska sjukintyg Implementerade infrastrukturtjänster i verksamheten

13 CeHis - organisation . 13

14 Center för eHälsa i samverkan – organisation
CeHis ramverk- styrprinciper och beslutsregler Handlingsplan – prioriterade mål sid 14 Verkställande kansli Bereder frågor, verkställer styrelsens beslut Koordinerar verksamheten, ansvarar för en enhetlig, samordnad och tydlig kommunikation Styr den gemensamma IT-arkitekturen och regelverken för de nationella projekten Styrelse Styr verksamheten efter handlingsplanens intentioner Arbetar för att utveckla samarbetet mellan samtliga aktörer inom vård och omsorg Som stöd finns Strategiskt råd Programstyrgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper 14

15 CeHis - organisation . 15

16 Programområden inom handlingsplanen
16

17 Programstyrgrupp Ramverk- roller och ansvar Leds av en ordförande (PO)
Samordnar samtliga projekt och förvaltningsobjekt inom sitt programområde Har uppdrag att identifiera och föreslå utveckling av effektiva, säkra och resurssparande e-hälso-lösningar samt föreslå hur framtagna lösningar bör införas, förvaltas och vidareutvecklas  Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för sitt område  Ta fram underlag till beställning/uppdragsbeskrivning Ge underlag till förhandling inför kontraktstecknande samt följa upp projekt och förvaltningsobjekt  Identifiera och hantera beroenden inom programmet och i relation till övriga program föreslå mätetal och sätt att genomföra mätning av effekthemtagning  17

18 Projektstyrgrupp Ramverk- roller och ansvar Leds av en ordförande (SO)
Består av 3-8 medlemmar utsedda för sin sakkunskap inom området Uppdrag att stödja utföraren/projektledarens arbete med att genomföra avtalad projektplan Medverka till att projektet når mål enligt kontrakt vid utsatt tid och till angiven kostnad Ska ta ställning i vägvalsfrågor som inte ligger på utföraren eller är av sådan dignitet att de bör föras till programstyrgrupp Ordförande rapporterar regelbundet till programstyrgruppen  18

19 Förvaltningsgrupp Ramverk- roller och ansvar
Leds av en ordförande (SO) Denne samt övriga gruppmedlemmar utses av chefen för centret på förslag från programstyrgruppens ordförande och efter samråd med utföraren Består av 3-8 medlemmar Uppdrag att stödja utföraren/ projektledarens arbete med att genomföra avtalad förvaltningsplan Ska ta ställning i vägvalsfrågor som inte ligger på utföraren eller är av sådan dignitet att de bör föras till programstyrgruppen Ordförande rapporterar regelbundet  till programstyrgrupp 19

20 Strategiskt råd Ramverk- roller och ansvar
Är beredningsorgan inför behandling i styrelsen Ska bistå styrelsen och det verkställande kansliet med främst strategisk kompetens ur verksamhetsutvecklingsperspektiv Ska medverka därutöver till att säkerställa deltagande med verksamhets- och IT-strategisk expertis i beredningsprocessen, program, projekt och förvaltningsobjekt I rådet ingår två representanter från varje sjukvårdsregion, från SKL (1), kommunsektorn (2), privata vårdgivar- sektorn (2) samt Inera AB (2) Medlemmarna ansvarar för att informera och utgöra länk till de organisationer som representeras 20

21 CeHis – ledningsfunktion/styrelse
Catarina Dahlöf, ordförande, regiondirektör, Region Halland Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting Monica Berglund, landstingsdirektör, Landstinget Västmanland Barbro Naroskyin, landstingsdirektör, Landstinget i Östergötland Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting Karin Strandberg-Nöjd, landstingsdirektör, Jämtlands läns landsting Adjungerade: Catharina Mann, projektledare kommunal handlingsplan, SKL, Kommunsektorn Åke Strandberg, VD Capio Specialistkliniker, Vårdföretagarna 21

22 CeHis – verkställande kansli
Åke Rosandher, chef Ingela Albinsson, administratör (75%) Peter Alvinsson, ansvarig för tjänsteområdet infrastruktur (85%) Bengt Brendov, projektcontroller Kristi Dahlman, ansvarig informationsstrukturarkitektur (95%) Lennart Eriksson ansvarig teknisk arkitektur (80%) Lars Jerlvall, strateg Nationell eHälsa (80%) Ewa Jerilgård, säkerhetsarkitektur (90%) Eva Leach Elfgren, Projektledare SepSOS Lena Lindqvist, kommunikationsstrateg 22

23 CeHis – verkställande kansli
Karl-Henrik Lundell, strategisk resurs inom arkitekturledningen (40%) Agneta Marmestrand, controller (10%) Lars Midbøe, expert verksamhetsarkitektur Helena Nilsson, tf. ansvarig nationell arkitektur och regelverk (60%) Nina Nilsson, controller Håkan Nordgren, ansvarig nationell arkitektur och regelverk Jessica Rosenälv, expert informationsstruktur Nils Schönström, ansvarig verksamhetsarkitektur (20%) Karina Tellinger, strateg läkemedelsstöd (50%) Marie Vestin, informatör 23

24 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt
Tjänsterna ska ge invånarna ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlätta kontakten med vård och omsorg och ge bättre möjlighet till självservice och delaktighet Är interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) där invånaren kan vara identifierad eller inte Ska ge förutsättningar att utgöra första linjens vård och omsorg och vara en integrerad del av vårdkedjan Mina hälsotjänster Din journal på nätet 1177, 1177.se Mina vårdkontakter UMO.se 24

25 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt
Tjänsterna ska ge medarbetare inom vård och omsorg (landsting, kommuner och privata utförare) tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Barnhälsodata EIRA Elektronisk födelseanmälan Elektroniskt sjukintyg E-remiss Händelseanalys NITHA Infektionsverktyget Pascal Ordinationsverktyg Nationell Ordinationsdatabas NOD Nationell patientöversikt NPÖ Svensk informationsdatabas SIL Standardiserade vårdplaner Svenskt Biobanksregister SBR Vårdhandboken 25

26 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt
En gemensam teknisk infrastruktur som möjliggör samverkan mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare och garanterar att hantering och överföring av information sker på ett enhetligt och säkert sätt Identifieringstjänst SITHS Katalogtjänst HSA Kundservice Kommunikationsnät Sjunet Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Video/distansmötestjänst 26

27 Arkitektur inom nationell e-Hälsa
Arkitekturen ska spegla verksamhetens mål, strategier och behov samt hur verksamheten får stöd av en enhetlig informationsstruktur och en ändamålsenlig teknisk arkitektur Arkitekturen uttrycks i en ”stadsplan” och ett regelverk som styr framtagandet av de nationella lösningarna VIT (S) boken Verksamhetsarkitektur Informationsstruktur Teknisk arkitektur Säkerhetsarkitektur 27

28 Arkitekturiella principer
Arkitektur inom nationell eHälsa Arkitekturiella principer Verksamhetens IT-lösningar ska utformas med invånarnas behov och integritet i fokus och invånaren ska ses som samverkande part Ska skapa förutsättningar för att stödja patientens hälsoärenden i sammanhängande vårdkedjor där flera vårdgivare kan vara involverade och där patienten har rätt att byta vårdgivare Ska medge en robust och feltolerant realisering som kan hantera händelser som potentiellt kan orsaka skada eller avbrott i vård och omsorg Ska medge olika organisationsformer och att organisation och processer förändras Ska medge att vårdgivare med olika förutsättningar utvecklas i olika takt. Utgångspunkt är att samverkan sker i en heterogen miljö 28


Ladda ner ppt "och regioners gemensamma e-hälsoutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser