Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsting och regioners gemensamma e-hälsoutveckling Stockholm 2012-03-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsting och regioners gemensamma e-hälsoutveckling Stockholm 2012-03-07."— Presentationens avskrift:

1 Landsting och regioners gemensamma e-hälsoutveckling Stockholm 2012-03-07

2 2 Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska också ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning

3 3 Utveckling av eHälsa i samhället

4 Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för eSamhället eHälsaSkola Näringsliv och arbete Samhälls- byggnad, trafik och miljö Kultur, fritid och besöks-näring Demokrati och delaktighet Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet Gemensamt kansli och programkontor Smarta öppna gemensamma processer T.ex. eArkiv, eHandel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden

5 SKL – beslut om strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten * Även E-delegationen har antagit dessa mål och de ingår i Digitala agendan

6 SKL – beslut om strategi för eSamhället Samtliga landsting och regioner erbjuder invånarna grundläggande personliga e-hälsotjänster SKL Kommentus Inköpscentral har förberett samordnade upphandlingar rörande system för e-arkiv och nationell öppen skolplattform som ska erbjudas medlemmarna Den nya svenska e-legitimationen tillgodoser kommuners, landstings och regioners samlade behov I nära samverkan med medlemmar, staten och andra relevanta aktörer har SKL tagit fram handlingsplaner med finansiering för sex eProgramområden: eHälsa, Skola, Näringsliv och arbete, Samhällsbyggnad, trafik och miljö, Kultur och fritid, Demokrati och delaktighet

7  Samtliga landsting och regioner erbjuder invånarna grundläggande personliga e-hälsotjänster  SKL Kommentus Inköpscentral har förberett samordnade upphandlingar rörande system för e-arkiv och nationell öppen skolplattform som ska erbjudas medlemmarna  Den nya svenska e-legitimationen tillgodoser kommuners, landstings och regioners samlade behov  I nära samverkan med medlemmar, staten och andra relevanta aktörer har SKL tagit fram handlingsplaner med finansiering för sex eProgramområden: eHälsa, Skola, Näringsliv och arbete, Samhällsbyggnad, trafik och miljö, Kultur och fritid, Demokrati och delaktighet Prioriterad målsättning – CeSam 2012 7

8  Koordinerar landstingens och regionernas eHälsosamarbete  Regleras i avtal mellan SKL och varje landsting/region  Styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna  En del av utvecklingen inom e-samhället 8 CeHis uppdrag www.cehis.se

9  Invånare är rörliga – Vårdval infört  Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare  Förutsätter standarder – fastställs nationellt/internationellt  Kostnader för drift och förvaltning kan sänkas med ökat samarbete  Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting  E-hälsotjänster en naturlig del i vården- sällan unika per vårdgivare 2014-09-06 sid 9 www.CeHis.se Varför gemensam utveckling?

10  2005-2006 drev landstingen tillsammans enskilda projekt och bolag  Missnöje med spretigheten/ dålig styrning/begränsad kommunikation  Beställarfunktion bildades, i dag Center för eHälsa i samverkan  Utförarna Carelink + Sjukvårdsrådgivningen = ett bolag, i dag Inera AB  Handlingsplan 2007-2009 drygt 200 mkr/år  Parallellt arbetet med Strategin för Nationell eHälsa inom vård och omsorg (tidigare benämnd IT strategin) www.CeHis.se 2014-09-06 sid 10 Starten

11  Fokus infrastrukturtjänster E-tjänstelegitimation (Identifieringstjänsten- SITHS) Behörighet och roller (Tjänstekatalog- HSA) Kommunikationsnät (Sjunet) Säkerhetstjänster enligt PDL, patientdatalagen 1 juli 2008 (tidigare BIF)  Upphandling av Nationell patientöversikt, NPÖ  Upphandling av projektet Vården på webben  Beslut om ytterligare projekt som alla valdes genom samarbete mellan landstingen www.CeHis.se 2014-09-06 sid 11 Åren 2007-2009

12  Invånartjänster genom 1177.se boka tider, jämföra vård, se sin journal mm  Nationell patientöversikt, NPÖ - tillgänglig och säker kommunikation mellan landsting och regioner med samarbetande kommuner och privata vårdgivare  Tillgång till patientens hela läkemedelshistorik och läkemedelsfakta vid förskrivningar  Automatik från patientjournal till kvalitetsregister  Personnummer elektroniskt direkt vid födseln  Elektroniska sjukintyg  Implementerade infrastrukturtjänster i verksamheten www.CeHis.se 2014-09-06 sid 12 Handlingsplan 2010-2012 – prioriterade mål

13 www.CeHis.se2014-09-06 sid 13 CeHis - organisation 13

14 www.CeHis.se 2014-09-06 sid 14 Handlingsplan 2010-2012 – prioriterade mål Center för eHälsa i samverkan – organisation  Verkställande kansli Bereder frågor, verkställer styrelsens beslut Koordinerar verksamheten, ansvarar för en enhetlig, samordnad och tydlig kommunikation Styr den gemensamma IT-arkitekturen och regelverken för de nationella projekten  Styrelse Styr verksamheten efter handlingsplanens intentioner Arbetar för att utveckla samarbetet mellan samtliga aktörer inom vård och omsorg Som stöd finns Strategiskt råd Programstyrgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper 14 CeHis ramverk- styrprinciper och beslutsregler

15 www.CeHis.se2014-09-06 sid 15 CeHis - organisation 15

16 16 Programområden inom handlingsplanen

17 www.CeHis.se2014-09-06 sid 17  Programstyrgrupp 17 Ramverk- roller och ansvar Leds av en ordförande (PO) Samordnar samtliga projekt och förvaltningsobjekt inom sitt programområde Har uppdrag att identifiera och föreslå utveckling av effektiva, säkra och resurssparande e-hälso-lösningar samt föreslå hur framtagna lösningar bör införas, förvaltas och vidareutvecklas Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för sitt område Ta fram underlag till beställning/uppdragsbeskrivning Ge underlag till förhandling inför kontraktstecknande samt följa upp projekt och förvaltningsobjekt Identifiera och hantera beroenden inom programmet och i relation till övriga program föreslå mätetal och sätt att genomföra mätning av effekthemtagning

18 www.CeHis.se2014-09-06 sid 18  Projektstyrgrupp 18 Ramverk- roller och ansvar Leds av en ordförande (SO) Består av 3-8 medlemmar utsedda för sin sakkunskap inom området Uppdrag att stödja utföraren/projektledarens arbete med att genomföra avtalad projektplan Medverka till att projektet når mål enligt kontrakt vid utsatt tid och till angiven kostnad Ska ta ställning i vägvalsfrågor som inte ligger på utföraren eller är av sådan dignitet att de bör föras till programstyrgrupp Ordförande rapporterar regelbundet till programstyrgruppen

19 www.CeHis.se2014-09-06 sid 19  Förvaltningsgrupp 19 Ramverk- roller och ansvar Leds av en ordförande (SO) Denne samt övriga gruppmedlemmar utses av chefen för centret på förslag från programstyrgruppens ordförande och efter samråd med utföraren Består av 3-8 medlemmar Uppdrag att stödja utföraren/ projektledarens arbete med att genomföra avtalad förvaltningsplan Ska ta ställning i vägvalsfrågor som inte ligger på utföraren eller är av sådan dignitet att de bör föras till programstyrgruppen Ordförande rapporterar regelbundet till programstyrgrupp

20 www.CeHis.se2014-09-06 sid 20  Strategiskt råd 20 Ramverk- roller och ansvar Är beredningsorgan inför behandling i styrelsen Ska bistå styrelsen och det verkställande kansliet med främst strategisk kompetens ur verksamhetsutvecklingsperspektiv Ska medverka därutöver till att säkerställa deltagande med verksamhets- och IT-strategisk expertis i beredningsprocessen, program, projekt och förvaltningsobjekt I rådet ingår två representanter från varje sjukvårdsregion, från SKL (1), kommunsektorn (2), privata vårdgivar- sektorn (2) samt Inera AB (2) Medlemmarna ansvarar för att informera och utgöra länk till de organisationer som representeras

21 2014-09-06 sid 21 CeHis – ledningsfunktion/styrelse 21 Catarina Dahlöf, ordförande, regiondirektör, Region Halland Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting Monica Berglund, landstingsdirektör, Landstinget Västmanland Barbro Naroskyin, landstingsdirektör, Landstinget i Östergötland Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting Karin Strandberg-Nöjd, landstingsdirektör, Jämtlands läns landsting Adjungerade: Catharina Mann, projektledare kommunal handlingsplan, SKL, Kommunsektorn Åke Strandberg, VD Capio Specialistkliniker, Vårdföretagarna

22 Åke Rosandher, chef Ingela Albinsson, administratör (75%) Peter Alvinsson, ansvarig för tjänsteområdet infrastruktur (85%) Bengt Brendov, projektcontroller Kristi Dahlman, ansvarig informationsstrukturarkitektur (95%) Lennart Eriksson ansvarig teknisk arkitektur (80%) Lars Jerlvall, strateg Nationell eHälsa (80%) Ewa Jerilgård, säkerhetsarkitektur (90%) Eva Leach Elfgren, Projektledare SepSOS Lena Lindqvist, kommunikationsstrateg 2014-09-06 sid 22 CeHis – verkställande kansli 22

23 www.CeHis.se Karl-Henrik Lundell, strategisk resurs inom arkitekturledningen (40%) Agneta Marmestrand, controller (10%) Lars Midbøe, expert verksamhetsarkitektur Helena Nilsson, tf. ansvarig nationell arkitektur och regelverk (60%) Nina Nilsson, controller Håkan Nordgren, ansvarig nationell arkitektur och regelverk Jessica Rosenälv, expert informationsstruktur Nils Schönström, ansvarig verksamhetsarkitektur (20%) Karina Tellinger, strateg läkemedelsstöd (50%) Marie Vestin, informatör 2014-09-06 sid 23 CeHis – verkställande kansli 23

24 24 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt  Tjänsterna ska ge invånarna ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlätta kontakten med vård och omsorg och ge bättre möjlighet till självservice och delaktighet  Är interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) där invånaren kan vara identifierad eller inte  Ska ge förutsättningar att utgöra första linjens vård och omsorg och vara en integrerad del av vårdkedjan Mina hälsotjänster Din journal på nätet 1177, 1177.se Mina vårdkontakter UMO.se

25 25 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Pascal Ordinationsverktyg Nationell Ordinationsdatabas NOD Nationell patientöversikt NPÖ Svensk informationsdatabas SIL Standardiserade vårdplaner Svenskt Biobanksregister SBR Vårdhandboken Barnhälsodata EIRA Elektronisk födelseanmälan Elektroniskt sjukintyg E-remiss Händelseanalys NITHA Infektionsverktyget  Tjänsterna ska ge medarbetare inom vård och omsorg (landsting, kommuner och privata utförare) tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet

26 26 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Katalogtjänst HSA Kundservice Kommunikationsnät Sjunet Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Video/distansmötestjänst  En gemensam teknisk infrastruktur som möjliggör samverkan mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare och garanterar att hantering och överföring av information sker på ett enhetligt och säkert sätt

27 27 Arkitektur inom nationell e-Hälsa VIT (S) boken Verksamhetsarkitektur Informationsstruktur Teknisk arkitektur Säkerhetsarkitektur  Arkitekturen ska spegla verksamhetens mål, strategier och behov samt hur verksamheten får stöd av en enhetlig informationsstruktur och en ändamålsenlig teknisk arkitektur  Arkitekturen uttrycks i en ”stadsplan” och ett regelverk som styr framtagandet av de nationella lösningarna

28 www.CeHis.se 28 Arkitektur inom nationell eHälsa  Verksamhetens IT-lösningar ska utformas med invånarnas behov och integritet i fokus och invånaren ska ses som samverkande part  Ska skapa förutsättningar för att stödja patientens hälsoärenden i sammanhängande vårdkedjor där flera vårdgivare kan vara involverade och där patienten har rätt att byta vårdgivare  Ska medge en robust och feltolerant realisering som kan hantera händelser som potentiellt kan orsaka skada eller avbrott i vård och omsorg  Ska medge olika organisationsformer och att organisation och processer förändras  Ska medge att vårdgivare med olika förutsättningar utvecklas i olika takt. Utgångspunkt är att samverkan sker i en heterogen miljö Arkitekturiella principer


Ladda ner ppt "Landsting och regioners gemensamma e-hälsoutveckling Stockholm 2012-03-07."

Liknande presentationer


Google-annonser