Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Larmmottagande/arbetsledande sjuksköterska Akutmottagningen Stabsläge Utse en arbetsledande sjuksköterska – som följer denna instruktion: Kontakta primär-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Larmmottagande/arbetsledande sjuksköterska Akutmottagningen Stabsläge Utse en arbetsledande sjuksköterska – som följer denna instruktion: Kontakta primär-"— Presentationens avskrift:

1 1 Larmmottagande/arbetsledande sjuksköterska Akutmottagningen Stabsläge Utse en arbetsledande sjuksköterska – som följer denna instruktion: Kontakta primär- och bakjourer ort, kir och med, gruppsökning nr 988 via sökbord och meddela att stabsläge gäller. Kontakta enhetschef akutmottagningen och meddela att stabsläge gäller. Om enhetschefen ej kan nås överväg om personal behöver kallas in, alternativt att avgående personal stannar. Informera om vilket beredskapsläge som gäller till samtlig personal. Kontakta röntgen, blodcentral, kemlab och meddela att stabsläge gäller. Avvakta ytterligare information. När stabsläge upphör – meddela även detta. Förstärkningsläge Utse en arbetsledande sjuksköterska – som följer denna instruktion: Kontakta primär- och bakjourer ort, kir och med samt primärvårdsjour, gruppsökning nr 988 via sökbord och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Kontrollera att METHANE rapport kommit på fax. Kan vb efterlysas via SOS. Kontakta enhetschef akutmottagningen och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Om enhetschef ej kan nås ansvara för att nödvändig personal kallas in alternativt att avgående personal stannar utifrån behov. Informera om vilket beredskapsläge som gäller till samtlig personal. Kontakta röntgenavdelningen och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Utse antal akutteam efter behov. Vid större antal ankommande patienter avdelas ett team till registreringsgrupp i ambulanshallen. Avdela också personal som ansvarar för ordinarie verksamhet. Fördelningen av team sker i samråd med den bakjour som innehar det totala administrativa och medicinska ledningsansvaret. Samråd med bakjour anestesi och avgör om personalresurser kan avdelas till sjukvårdsgrupp om behov finns. För fördelning av personal se följande sida (blad 2). Katastrofläge Enligt Förstärkningsläge samt: Kontakta samtliga jourhavande primärjourer samt bakjourer och primärvårdsjour via sökbord, gruppsökning nr 988 och meddela vilket beredskapsläge som gäller

2 2 Förstärkningsläge/Katastrofläge Utse personal och utdela instruktioner enligt följande i prioritetsordning och efter behov: - 1 sjuksköterska registreringsgrupp - 1 sekreterare/undersköterska registreringsgrupp - 1 sjuksköterska akutteam I (akutrum 1) - 1-2 undersköterskor akutteam I (akutrum 1) - 1 sjuksköterska akutteam II (akutrum 1) - 1-2 undersköterskor akutteam II (akutrum 1) - 1 sjuksköterska akutteam III (akutrum 2, triage) - 1-2 undersköterskor akutteam III (akutrum 2, triage) - 1 sjuksköterska akutmottagningen, medicin sidan - 1-2 undersköterskor akutmottagningen, medicin sidan - 1 sjuksköterska akutmottagningen, ort/kir sidan - 1-2 undersköterskor akutmottagningen, ort/kir sidan - 1 sjuksköterska akutmottagningen, OBS platser - 1-2 undersköterskor akutmottagningen, OBS platser Uppenbart oskadade och anhöriga hänvisas till PKL:s/beredskapsgruppens Krismottagning. En representant från PKL skall finnas på akutmottagningen.

3 3 Sjuksköterska registreringsgrupp Akutmottagningen Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/ Katastrofläge Arbetsställe: Ambulansintaget vid akutmottagningen Tag fram vagnen med katastrofjournaler. Denna finns placerad i förråd i ambulanshallen märkt "KATASTROFFÖRRÅD". Hämta dator + chip på akutrum 1. Jacka in denna i ambulansslussen. Samtliga patienter registreras i patienttrackern under klinik ”Katastrof”. En manuell registreringslista skall fyllas i. Instruktion gällande lista, mappar, reservnummer finns i vagnen. Bedöm tillsammans med läkare det initiala vårdbehovet samt fördela patienterna enligt nedanstående plan: Svåra fallföres tillakutrum 1 ex andningshinderakutrum 2, triage Chock ev. IVA/UVA multipla skadorev. C-op. akuta op-fall Medelsvåra fallföres till akutmottagning medicin sidan (där omedelbartsamt OBS platser hot mot vitala funktioner ej föreligger) Lättare fallföres tillakutmottagning ort/kir sidan Ej botbara fallföres tillOBS platser (palliativ vård) Dödförklarade föres tillpatologavdelningen Uppenbart oskadade och anhöriga hänvisas till PKL:s/beredskapsgruppens Krismottagning. En representant från PKL skall finnas på akutmottagningen.

4 4 Sekreterare/undersköterska registreringsgrupp akutmottagningen Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Arbetsställe: Ambulansintaget vid akutmottagningen Tag fram vagnen med katastrofjournaler. Denna finns placerad i förråd i ambulanshallen märkt "KATASTROFFÖRRÅD". Hämta dator + chip på akutrum 1. Jacka in denna i ambulansslussen. Bistå läkare och sjuksköterska med registrering av samtliga patienter i patienttrackern på klinik ”Katastrof”. En manuell registreringslista skall fyllas i. Instruktion gällande lista, mappar, reservnummer finns i vagnen. Patienterna fördelas enligt nedanstående plan: Svåra fallföres till akutrum 1 ex andningshinderakutrum 2, triage Chockev. IVA/UVA multipla skadorev. C-op.. akuta op-fall Medelsvåra fallföres tillakutmottagning medicin sidan (där omedelbartsamt OBS platser hot mot vitala funktioner ej föreligger) Lättare fallföres tillakutmottagning ort/kir sidan Ej botbara fallföres tillOBS platser (palliativ vård) Dödförklaradeföres tillpatologavdelningen Uppenbart oskadade och anhöriga hänvisas till PKL:s/beredskapsgruppens Krismottagning. En representant från PKL skall finnas på akutmottagningen.

5 5 Sjuksköterska och undersköterska akutteam I Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Arbetsställe: Akutrum 1 AKM Förbered akutrum 1 för omhändertagande av svårt skadade patienter. Tag fram akutläkemedel. Deltag i akut omhändertagande av svårt skadade patienter. Försök om möjligt att organisera arbetet i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska som arbetar med en patient i taget. Operationsfall hämtas om möjligt av personal från C-op. IVA hämtar om möjligt sina patienter.

6 6 Sjuksköterska och undersköterska akutteam II Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/ Katastrofläge Arbetsställe: Akutrum 1 AKM Förbered akutrum 1 för omhändertagande av svårt skadade patienter. Tag fram akutläkemedel. Deltag i akut omhändertagande av svårt skadade patienter. Försök om möjligt att organisera arbetet i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska som arbetar med en patient i taget. Operationsfall hämtas om möjligt av personal från C-op. IVA hämtar om möjligt sina patienter.

7 7 Sjuksköterska och undersköterska akutteam III Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Arbetsställe: Akutrum 2 AKM, triage Förbered akutrum 2 för omhändertagande av svårt skadade patienter. Tag fram akutläkemedel. Deltag i akut omhändertagande av svårt skadade patienter. Försök om möjligt att organisera arbetet i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska som arbetar med en patient i taget. Operationsfall hämtas om möjligt av personal från C-op. IVA hämtar om möjligt sina patienter.

8 8 Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagning Medicinsida Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Evakuera om möjligt samtliga patienter från akutmottagningens medicinsida till vårdavdelning eller utskrivning efter samråd med medicinjouren. Förbered för mottagande av medelsvåra fall, d v s patienter som kan ha svåra skador men där omedelbart hot mot vitala funktioner ej föreligger. Patienterna vårdas initialt på akutmottagningen. Överflyttning till vårdavdelning sker successivt efter platstillgång och läkarbedömning. Observera att samtliga patienter som inkommer med anledning av katastrofsituationen skall passera Registreringsgruppen vid ambulansintaget för registrering och bedömning. Om patienttillströmningen så kräver, begär ytterligare personal hos arbetsledande sjuksköterska eller enhetschef akutmottagningen.

9 9 Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagningen ort/kir sida Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Ansvara för ordinarie akutmottagning samt mottagande av lättare fall. Kontakta vid behov övriga mottagningar, i första hand kirurg-, medicin-, ortopedmottagningarna eller Z-Gränd. Hänvisa lättare fall dit om akutmottagningen blir överbelastad. Under dagtid kan Z-Gränd avlasta och nås via akutnr 22191. På jourtid kan Z- Gränd öppnas av primärvårdsjouren enligt beslut av särskild sjukvårdsledning. Observera att samtliga patienter som inkommer med anledning av katastrofsituationen skall passera Registreringsgruppen vid ambulansintaget för registrering och bedömning.

10 10 Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagningen OBS platser Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Evakuera om möjligt samtliga patienter från OBS platserna till vårdavdelning eller utskrivning efter samråd med läkare. Förbered för mottagande av medelsvåra fall dvs patienter som kan ha svåra skador men där omedelbart hot mot vitalfunktioner ej föreligger. Patienterna vårdas initialt på medicinsidan/OBS platserna. Överflyttning till vårdavdelning sker successivt efter platstillgång och läkarbedömning. Förbered för mottagande av ej botbara patienter med skador som under rådande omständigheter endast kan ges palliativ vård. Överflyttning till vårdavdelning sker successivt efter ny läkarbedömning. Observera att samtliga patienter som inkommer med anledning av katastrofsituationen skall passera Registreringsgruppen vid ambulansintaget för registrering och bedömning.

11 11 Sjukvårdsgrupp Stabsläge Vid händelse som kan medföra behov av sjukvårdsgrupp, kontrollera bemanning och utrustning. Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid besked om att Du skall ingå i sjukvårdsgrupp; Hämta nyckeln till katastrofförrådet som finns i läkemedelsrummet. Hämta utrustning i katastrofförrådet i ambulanshallen. Information om vilken utrustning som ska tas med finns uppsatt på dörren (totalt finns utrustning till tre sjukvårdsgrupper). Kläder finns utmärkta för sjuksköterska och läkare. För transport till skadeplats – kontakta SOS alarm. Vid ankomst till skadeplats – anmäl Dig/Er till sjukvårdsledaren för vidare information.

12 12 Enhetschef Akutmottagningen Stabsläge Ansvara för att övrig tjänstgörande personal vid akutmottagningen informeras om att stabsläge gäller. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen. Förstärkningsläge/Katastrofläge Ansvara för att övrig tjänstgörande personal vid akutmottagningen informeras om vilket beredskapsläge som gäller. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen utifrån olyckans omfattning i samarbete med anestesibakjour.

13 13 Arbetsledande sjuksköterska IVA Stabsläge Kontakta enhetschefen IVA och meddela att stabsläge gäller. Om enhetschefen ej kan nås, bedöm om extra personal behöver kallas in, alternativt att avgående personal stannar kvar. Avvakta ytterligare information. Förstärkningsläge/Katastrofläge Kontakta enhetschef IVA och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Om enhetschef ej kan nås ansvara för att nödvändig personal kallas. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen utifrån olyckans omfattning. Bistå anestesibakjour med att förstärka anestesiläkarbemanningen. Genomför vid behov i samråd med bakjour anestesi överflyttning till vårdavdelningar av patienter på IVA som inte behöver intensivvård. Samråd med bakjour anestesi för att avgöra om personalresurser ska avdelas till akutteam på akutmottagningen alternativt till sjukvårdsgrupp. Samråd med UVA:s och HIA:s personal om behov av utökad IVA vård.

14 14 Enhetschef IVA Stabsläge Ansvara för att övrig tjänstgörande personal vid IVA informeras om att stabsläge gäller. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen tillsammans med och enligt instruktion för arbetsledande sjuksköterska IVA. Förstärkningsläge/Katastrofläge Ansvara för att övrig tjänstgörande personal vid IVA informeras om vilket beredskapsläge som gäller. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen tillsammans med och enligt instruktion för arbetsledande sjuksköterska IVA.

15 15 Sjuksköterska planeringen C-op/larmmottagande sjuksköterska centraloperation. Stabsläge Kontakta enhetschef centraloperation och meddela att stabsläge gäller. Om enhetschefen ej kan nås bedöm om extra personal behöver kallas in, alternativt att avgående personal stannar kvar. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Om enhetschef ej kan nås, ansvara för att övrig personal informeras om vilket beredskapsläge som gäller. Kontakta sterilcentralen och sjuksköterska UVA, meddela vilket beredskapsläge som gäller. Om enhetschef ej kan nås, kalla in personal till operationslag samt personal till UVA och sterilcentral efter behov. Bistå bakjour kirurgi med att ringa in operatörer. All elektiv verksamhet avslutas efter samråd med respektive op-chef. Sängväntrummet tömmes på patienter som väntar på elektiv kirurgi. Så många operationslag som möjligt får i uppgift att förbereda sig för mottagandet av akuta traumafall. Personal ur operationslaget hämtar om möjligt själva patienter till C-op. Anestesiläkare från C-op. medföljer om möjligt. Samråd med bakjour anestesi för att avgöra om personalresurser ska avdelas till akutteam på akutmottagningen alternativt till sjukvårdsgrupp.

16 16 Arbetsledande sjuksköterska sterilcentralen Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera övrig tjänstgörande personal om vilket beredskapsläge som gäller. Ansvara för att nödvändig personal kallas till sterilcentralen. Samråd med arbetsledande sjuksköterska i planeringen C-op. om vilket behov av steril operationsutrustning som väntas. Vid kirurgisk katastrof kan man räkna med att cirka hälften av offren är i behov av akut kirurgi. Laparotomier, craniotomier, kärloperationer, thoraxoperationer och frakturkirurgi kan förväntas bli vanliga ingrepp. Stabsläge Ingen åtgärd

17 17 Arbetsledande sjuksköterska UVA Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera tjänstgörande UVA-personal om viket beredskapsläge som gäller. Överflytta till vårdavdelningar alla patienter som inte behöver kvarstanna på uppvakningsavdelningen. Samråd vid behov med primärjour anestesi. Förbered uppvakningsavdelningen för att fungera som en IVA.

18 18 Enhetschef Centraloperation Stabsläge Ansvara för att övrig tjänstgörande personal vid C-op. informeras om att stabsläge gäller. Organisera arbetet och bemanningen på avdelningen tillsammans med och enligt instruktion för sjuksköterskan i planeringen vid C-op. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Vid kirurgisk katastrof ansvara för att personal till så många operationslag som möjligt kallas till C-op. samt personal till UVA. Organisera operationsverksamheten. Kontakta arbetsledande personal vid sterilcentralen. Informera om vilket beredskapsläge som gäller.

19 19 Sjuksköterska hkp-beredskap Stabsläge Vid meddelande om stabsläge, invänta kontakt från bakjour Anestesi. Avvakta ytterligare information. Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid meddelande om förstärkningsläge invänta kontakt från bakjour Anestesi som ansvarar för att utse personal till sjukvårdsgrupp, under förutsättning att du inte redan är på väg till skadeplatsen när du nås av larmet: Gör dig beredd att deltaga i sjukvårdsgrupp. Bistå vid behov bakjour Anestesi att utse personal till sjukvårdsgrupp. Överväg möjlighet att sjukvårdsgrupp får transport med helikopter.

20 20 Primärjour Anestesi (personsökare 111/6101) Stabsläge Håll kontakt med bakjour Anestesi. Bege dig till kirurgtorget på akutmottagningen. Kontakta arbetsledande sjuksköterska vid IVA samt sjuksköterskan vid planeringen på C-op. och meddela att stabsläge gäller. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Invänta besked om fortsatta arbetsuppgifter från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev. Särskild sjukvårdledning på sjukhuset är inrättad. Prioritera och ansvara för utrymning av UVA om det finns behov för ytterligare IVA platser. Förbered omprioritering och överflyttning av IVA- och UVA-patienter i samråd med ansvarig personal.

21 21 Bakjour Anestesi – medicinskt och administrativt ansvarig för Specialistsjukvården Stabsläge När Du beslutat om stabsläge, bege dig till kirurgtorget på AKM. Inhämta vid behov mer information om aktuell situation i samråd med SOS Alarm och dina bakjours kollegor (medicin, ortopedi, kirurg) samt tjänsteman i beredskap. Informera chefen för särskilda sjukvårdsledningen på lokal nivå (sjukhuset) och överväg om sjukvårdsledning skall inrättas. Chef för särskild sjukvårdsledning på sjukhuset = verksamhetsområdeschef för akutområdet eller område kirurgi. Larmlista för sjukvårdsledningen finns i växeln samt vid ort/kirurgtorget akutmottagningen. Anestesibakjouren innehar initialt det medicinska ansvaret även på regional nivå och ska samverka med TiB (sjukvårdsledare på regional nivå) tills dess att ev. ersättare på regional nivå är inkallad. Överväg att förändra beredskapsgraden. Detta görs genom att meddela SOS Alarm, via telefon 063-10 81 50 alternativt genom röd direkttelefon. Om du inte kan överta det administrativa och medicinska ledningsansvaret så utse någon av kirurg/medicin/ort bakjour till detta. Utsedd bakjour fortsätter då arbetet enligt denna instruktion. Ansvara för att sjukvårdsgrupp utses vid behov. Om Du själv avser att medverka som läkare i sjukvårdsgrupp kalla in kompetent ersättare. Kontakta helikoptersjuksköterska samt arbetsledande sjuksköterska på AKM/IVA/OP för hjälp att bemanna sjukvårdsgrupp.

22 22 Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Förstärk anestesiläkarbemanningen efter behov med hjälp av personal från IVA. Informera verksamhetsområdeschef Akutområdet. Fördela anestesiläkarbemanningen efter behov på akutmottagning/operation och intensivvård. Utse erfaren kirurg som ansvarig för triage, registrering och fördelning av nya akuta patienter. Utse nödvändigt antal akutteam med kirurgläkare alt andra läkare. Fördela resurserna i samråd med arbetsledande sjuksköterska akutmottagningen. Arbetet sker enligt ATLS principer om möjligt i team bestående av läkare, ssk, usk. Håll regelbunden kontakt med arbetsledande sjuksköterska på akutmottagningen för samordning av resurser och TiB för att hålla Dig underrättad om läget. Sjukvårdsledaren på skadeområdet kommunicerar via SOS Alarm initialt med TiB. Ansvara för omprioritering och utskrivning av patienter på AKM. Om behov finns av att använda Z-Gränd som avlastning, kontakta särskild sjukvårdsledning/TiB. Ansvara för att bulletiner till media upprättas så snart som möjligt, anslå om möjligt en tid för presskonferens i senare skede. Överväg behov av hjälp från informatör från Informationsenheten, kan nås via växeln, även om den särskilda sjukvårds ledningen på sjukhuset ej är inrättad. Överväg om Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset skall inrättas. Detta kan göras via växeln eller ”manuellt” enligt larmlista som finns vid ort/kir disken akutmottagningen. Om Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset inrättas övertar den ledningsansvaret. Efter överrapportering fortsätter Du arbetet som medicinskt ansvarig på akutmottagningen i samarbete med ansvarig sjuksköterska och håller regelbunden kontakt med sjukvårdsledningen.

23 23 Verksamhetområdeschef Akutområdet eller dennes ställföreträdare Stabsläge Vid behov inrättas Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset. Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid besked om förstärkningsläge/katastrofläge samråd och bistå vid behov bakjour Anestesi. Vid behov inrättas Särskild sjukvårdledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset.

24 24 Kirurgläkare registreringsgrupp akutmottagningen Förstärkningsläge/Katastrofläge Kompetens: Erfaren kirurg Arbetsställe: Ambulansintaget vid akutmottagningen. Ansvara för prioritering och bedömning av det initiala vårdbehovet hos samtliga patienter som inkommer till sjukhuset. En sjuksköterska och en sekreterare bistår Dig i arbetet. Det är av största vikt att samtliga patienter registreras. Försök göra Din bedömning snabbt så att patienterna fortlöpande kan avtransporteras för vidare behandling enligt nedanstående fördelningsplan: Svåra fall föres till akutrum 1 ex andningshinderakutrum 2, triage Chockev. IVA/UVA multipla skadorev. C-op. akuta op-fall Medelsvåra fallföres till Akutmottagning medicinsidan (där omedelbartsamt OBS platser hot mot vitala funktioner ej föreligger) Lättare fallföres tillakutmottagning ort,/kir sidan Ej botbara fallföres tillOBS platser (palliativ vård) Dödförklaradeföres tillpatologavdelningen Uppenbart oskadade och anhöriga hänvisas till PKL´s/beredskapsgruppens krismottagning. En representant från PKL skall finnas på akutmottagningen. Stabsläge Ingen åtgärd

25 25 Primärjour Kirurgi Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet och bege dig omedelbart till kirurgtorget på akutmottagningen. Informera dig om läget på kirurgkliniken (akutmottagningen+vårdavdelningar). Ta kontakt med bakjour kirurg och redogör om läget på kirurgkliniken (antal patienter, antal tillgängliga vårdplatser). Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge. Fortsätt arbetet enligt instruktion från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev. Särskild sjukvårdledning för sjukhuset är inrättad.

26 26 Bakjour Kirurgi Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet. Bege dig omedelbart till torget på AKM. Invänta kontakt från primärjour för rapport om läget på kirurgkliniken. Om anestesibakjouren ej kan överta det administrativa och medicinska ledningsansvaret för Specialistsjukvården så utser vederbörande någon av kirurg/medicin/ortbakjouren till detta. Utsedd bakjour fortsätter då arbetet enligt anestesibakjourens instruktion (sid 20- 21). Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Informera verksamhetschefen Kirurgområdet. Ansvara för att centraloperation bemannas med nödvändigt antal operatörer. Tag hjälp av ssk planeringen C-op. Utse vid behov erfaren kirurgläkare som Op-chef. Förstärk kirurgområdets personella resurser efter behov med hjälp av kirurgområdets enhetschefer alternativt arbetsledande sjuksköterskor. Bistå akutmottagningen med läkarresurser för Akutteam. Fortsätt arbetet enligt instruktion från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev. Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset är inrättad.

27 27 Verksamhetsområdeschef Kirurgi eller dennes ställföreträdare Stabsläge Vid behov inrättas Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset. Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid besked om förstärkningsläge/katastrofläge samråd och bistå vid behov bakjour kirurgi. Vid behov inrättas Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset.

28 28 Arbetsledande sjuksköterska HIA Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera övrig tjänstgörande personal vid HIA om förstärkningsläge. Invänta eventuellt besked om avdelningen behöver utnyttjas som utvidgad kirurgisk eller medicinsk intensivvårdsavdelning. Stabsläge Ingen åtgärd.

29 29 Primärjour Medicin Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet och bege dig omedelbart till kirurgtorget på akutmottagningen. Ta kontakt med din bakjour. Uppdatera dig om platssituationen på HIA och på medicinska vårdavdelningar. Avvakta ytterligare information. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Kontakta sjuksköterska HIA och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Frigör vårdplatser på medicin AKM genom överflyttning av medicinpatienter på akutmottagningen till andra lämpliga vårdavdelningar, ev. kir-AKM sidan, i samråd med medicin bakjour och ansvarig personal på med-AKM. Fortsätt arbetet enligt instruktion från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev. Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset är inrättad.

30 30 Bakjour Medicin Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet och bege dig till kirurgtorget på akutmottagningen. Håll Dig underrättad om läget och följ händelseutvecklingen tillsammans med kirurg-, ortoped-, anestesibakjour samt primärvårdsjour. Invänta kontakt från primärjour medicin för rapport om läget på medicinkliniken. Om anestesibakjouren ej kan överta det administrativa och medicinska ledningsansvaret för Specialistsjukvården så utser vederbörande någon av kirurg/medicin/ortbakjouren till detta. Utsedd bakjour fortsätter då arbetet enligt anestesibakjourens instruktion (sid 20-21). Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Förstärk medicinklinikens personella resurser efter behov i samråd och med hjälp av enhetschefer alt arbetsledande sjuksköterska. Ta kontakt med verksamhetsområdeschef för information och samråd vid behov. Frigör vårdplatser på HIA och vårdavdelningar inkl. lungkliniken och infektion med hjälp av enhetschefer alt arbetsledande sjuksköterska. Fortsätt arbete enligt instruktion av den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret alternativt Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset. Informera infektion- samt lungbakjour om vilket beredskapsläge som gäller.

31 31 Verksamhetsområdeschef Medicin eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid meddelande om förstärknings eller katastrofläge, samråd och bistå vid behov bakjour medicin. Vid behov inrättas Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset.

32 32 Primärjour Ortopedi Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet och bege dig omedelbart till kirurgtorget på akutmottagningen. Informera dig om läget på ortopedkliniken (akutmottagningen + vårdavdelningar). Ta kontakt med bakjour ortopedi ge rapport om läget på kliniken (antal patienter, antal tillgängliga vårdplatser). Avvakta ytterligare information. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge. Fortsätt arbetet enligt instruktion från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset är inrättad.

33 33 Bakjour Ortopedi Stabsläge Bekräfta att du har tagit emot larmet och bege dig till kirurgtorget på akutmottagningen. Håll Dig underrättad om läget och följ händelseutvecklingen tillsammans med anestesi-, medicin, kirurgbakjour samt primärvårdsjour. Invänta information om läget på ortopedkliniken från primärjour ortopedi. Om anestesibakjouren ej kan överta det administrativa och medicinska ledningsansvaret för Specialistsjukvården så utser vederbörande någon av kirurg/medicin/ort bakjouren till detta. Utsedd bakjour fortsätter då arbetet enligt anestesibakjourens instruktioner (sid 20-21). Förstärkningsläge/ Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Genomför omprioriteringar av befintliga ortopedpatienter på akutmottagningen och på ortopediska vårdavdelningar. Förstärk ortopedens personella resurser efter behov med hjälp av områdets enhetschefer alt arbetsledande sjuksköterskor. Ta kontakt med verksamhetsområdeschefen för information och samråd vid behov. Fortsätt arbete enligt instruktion av den bakjour som innehar ledningsansvaret. Bistå akutmottagningen med läkarresurser för Akutteam. Ansvara för och verkställ omprioritering och om möjligt utskrivning av patienter på ortopediska avdelningar.

34 34 Verksamhetsområdeschef Ortopedi eller dennes ställföreträdare. Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid meddelande om förstärkningsläge/katastrofläge, samråd och bistå vid behov bakjour ortopedi. Vid behov inrättas Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum och den övertar ledningen för katastrofarbetet vid sjukhuset.

35 35 Övriga jourhavande läkare Förstärkningsläge/Katastrofläge Bekräfta att du har tagit emot larmet. Informera dig om läget på din klinik (akutmottagningen + vårdavdelningar). Är du primärjour tag kontakt med din bakjour och ge rapport om läget på kliniken (antal patienter, antal tillgängliga vårdplatser). Bege Dig till kirurgtorget på AKM. Informera personalen på din klinik (avdelning/mottagning) om vilket beredskapsläge som gäller. Fortsätt arbete enligt instruktion från den bakjour som innehar det totala ledningsansvaret tills ev. Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset är inrättad. Stabsläge Ingen åtgärd.

36 36 Primärvårdsjouren Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Bekräfta att Du tagit emot larmet. Bege Dig till kirurgtorget på akutmottagningen. Håll Dig underrättad om läget och följ händelseutvecklingen tillsammans med anestesi-, medicin-, ortopeden- samt kirurgbakjour. Fortsätt arbetet enligt instruktion av den bakjour som innehar ledningsansvaret. Primärvårdsläkarens roll kan vara att förstärka läkarresurserna på akutmottagningen alternativt att på begäran från särskild sjukvårdsledning öppna Z-Gränd för att avlasta akutmottagningen. Nyckel samt kort till Z-Gränd finns förvarat i akutmottagningens nyckeltavla i läkemedelsrummet. För att nå personal till Z-Gränd kontakta SVR som har ringlistor.

37 37 Arbetsledande sjuksköterska vårdavdelningar Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera tjänstgörande personal om vilket beredskapsläge som gäller. Avvakta besked om avdelningen skall utnyttjas för katastrofpatienter, förbered åtgärder i samråd med ansvarig läkare. Avdelningen skall hämta patienter från AKM/IVA/C-op. Vid medicinsk, ortopedisk och kirurgisk vårdavdelning förbereds omfördelning av inneliggande patienter inom avdelningen. Dagrummen kan utnyttjas till patienter som ej behöver tillsyn, syrgas eller sug. Förbered vidare utskrivning av de patienter som efter medicinsk bedömning kan komma att få lämna avdelningen. Kontakta vårdplatskoordinatorerna och ange tillgängliga platser och antalet utskrivningsklara patienter. Vårdplatskoordinator kan vara behjälplig vid behov av omflyttning av patienter. Övriga vårdavdelningar avvaktar besked från resp. ansvariga läkare. Stabsläge Ingen åtgärd

38 38 Sektionsledare blodcentralen Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Kontakta enhetschef och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Om enhetschef ej kan nås, kontakta kem lab och samråd om och i vilken utsträckning extra personal skall kallas in. Kontakta akutmottagningen, centraloperation och IVA för uppgifter om aktuellt respektive väntat behov av blodprodukter inklusive universalblod. Överväg behovet att kalla extra blodgivare. Stabsläge Informera tjänstgörande personal om stabsläge. Avvakta ytterligare information.

39 39 Sektionsledare kem lab. Förstärkningsläge/Katastrofläge Enligt stabsläge samt: Kontakta enhetschef och meddela vilket beredskapsläge som gäller. Om enhetschef ej kan nås, samråd med blodcentralen om och i vilken utsträckning extra personal skall kallas in. Stabsläge Informera tjänstgörande personal om stabsläge. Avvakta ytterligare information.

40 40 Tjänstgörande röntgensjuksköterska Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera primärjour, specialistläkare, sektionsledare, enhetschef och övrig personal på samtliga lab om vilket beredskapsläge som gäller. Enhetschefer röntgenavdelning samt röntgenläkaravdelningen ansvarar för samordning, bedömer behovet av att kalla in extra personal. Om enhetschefer ej kan nås övertar specialistläkaren denna funktion. Specialistläkare överväger behovet att avstå från att påbörja planerade undersökningar eller avsluta pågående undersökningar. Följ gällande rutiner vid reservpersonnummer, se Conrad 3 handboken samt handbok vid respektive modalitet. Kontakta arbetsledande sjuksköterska akutmottagningen och kontrollera behovet av assistans vid transporter till röntgenavdelningen. Stabsläge Informera primärjour, specialistläkare och sektionsledare samt enhetschef om stabsläge. Avvakta ytterligare information.

41 41 Arbetsledande sjuksköterska avd 1 B (psyk kliniken) Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Ring PKL-gruppens medlemmar och instruera dem att bege sig till akutmottagningen, Östersunds sjukhus. Begär av medlemmarna att den som kommer först till akutmottagningen motringer för att efterhöra hur många sjuksköterskan har fått kontakt med och ev. inställelsetid för dessa. Meddela för kännedom psykiatrins primär- och bakjour. Meddela för kännedom BUP:s mottagningssköterska. Vid meddelande från Särskild sjukvårdsledning att upplysningscentral skall upprättas, kontakta PKL-gruppen och uppmana dem att inrätta upplysningscentral.

42 42 Arbetsledare eller överläkare Patologavdelningen Stabsläge/Förstärkningsläge Ingen åtgärd Katastrofläge Vid meddelande om katastrofläge kontrollera att överläkare vid Patologavdelningen är informerad. I en katastrofsituation kan på kort tid ett mycket stort antal avlidna inkomma. Många av dessa kan behöva identifieras. Förbered avdelningen för detta och biträd vid behov polis i arbetet med identifiering och registrering.

43 43 Arbetsledande växeltelefonist/platschef Stabsläge De som söks via gruppsökning från AKM kommer att meddela till ankn 28980 att de larmats. Meddela AKM ankn 23151 att samtliga bekräftat larm. Förstärkningsläge Vid meddelande om förstärkningsläge kalla vid behov ytterligare växelpersonal. De som söks via gruppsökning från AKM kommer att meddela till ankn 28980 att de larmats. Meddela AKM ankn 23151 att samtliga bekräftat larm. Samtal från räddningsledaren och/eller sjukvårdsledaren på skadeplatsen som i övrigt rör händelsen kopplas i första hand till TiB. Övriga samtal från anhöriga och press kopplas till anknytning som angivits av PKL. Meddela att förstärkningsläge gäller till: - Blodcentralen - Information - Kem Lab - Landstingsservice, Fastighetsdrift - Vakt - Vaktmästeriet - Vårdavdelningar (medicin, ortopedi, kirurgi) När förstärkningsläge upphört meddelar man detta enligt listan ovan.

44 44 Katastrofläge Vid meddelande om katastrofläge kalla vid behov ytterligare växelpersonal. De som söks via gruppsökning från Akutmottagningen kommer att meddela till ankn 28980 att de larmats. Meddela AKM ankn 23151 att samtliga bekräftat larm. Samtal från räddningsledaren och/eller sjukvårdsledaren på skadeplatsen eller som i övrigt rör katastrofarbetet kopplas till TiB. Övriga samtal från anhöriga och press kopplas till anknytning som angivits av PKL, alternativt hänvisas till Upplysningscentralen när den är upprättad. Kontakta följande enheter och meddela att katastrofläge gäller samt att Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset är upprättad: - Apoteket - Blodcentralen - Information - Kem Lab - Kostenheten - Landstingsservice, Fastighetsdrift - Landstingsservice, Förrådsenheten - Medicinsk teknisk avdelning (MTA) - Patologavdelningen - Sjukhusfotograf - Städenheten - Vakt - Vaktmästeriet - Vårdavdelningar - Vårdplatskoordinator När katastrofläge upphört meddelar man detta enligt listan ovan.

45 45 Vakt Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Vid meddelande om förstärkningsläge bege Dig till akutmottagningen och kontrollera med arbetsledande sjuksköterska alternativt enhetschef om behov av vakt. Vid behov kalla in ytterligare en vakt (vid katastrofläge skall omgående ytterligare en vakt kallas in med inställelseplats akutmottagningen).

46 46 Sjukhusfotograf Stabsläge/Förstärkningsläge Ingen åtgärd Katastrofläge Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum, Kontakta denna ledning för besked hur verksamheten skall dokumentera samt meddela var man kan nå dig vid behov av ytterligare assistans. Behov kan finnas att dokumentera vissa skador. Dessutom kan fotografier tjäna som hjälp vid identifiering. Det kan också finnas ett allmänt intresse av att dokumentera de samlade insatserna vid sjukhuset. Fotograferingen måste dock ske med stor hänsyn. För undvikande av missförstånd skall sjukhusfotografen ha sjukhuskläder med tydlig markering av funktionen ”Sjukhusfotograf”.

47 47 Medicin teknisk chef (MTA) Stabsläge/Förstärkningsläge Ingen åtgärd Katastrofläge Informera personalen om vilket beredskapsläge som gäller. Kalla vid behov personal till MTA. Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum. Utse någon att kontakta sjukvårdsledningen för att få information om läget på akutmottagningen, C-op. och IVA. Vid t ex gasolyckor kan behov av syrgas och respiratorer bli mycket stort. Man kan då behöva se över gasförrådet samt eventuellt iordningställa gastuber och ventiler till skadeplatsen.

48 48 Information (plan 6 vid huvudentrén) Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Anhöriga, massmedia och övriga som söker information kring det inträffade hänvisas till Krismottagningen. Alla skadade skall föras till ambulansintaget för omhändertagande och registrering. Ordinarie patienter till sjukhusets mottagningar hänvisas till respektive mottagning för eventuell ny tidbokning. För ledningen av arbetet vid sjukhuset kan Särskild sjukvårdsledning upprättas i Akutområdets konferensrum. En upplysningscentral kan också upprättas i konferensrummet Musslan. När denna upprättats hänvisas massmedia och övriga som söker information kring det inträffade dit.

49 49 Enhetschef kostenheten eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge Ingen åtgärd Katastrofläge Informera tjänstgörande personal om katastrofläge. Vid katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskilda sjukvårdsledningen i Akutområdets konferensrum. Dessutom upprättas en Upplysningscentral i konferensrummet Musslan samt krismottagning. Vid katastrofläge kan ökat behov av mat och förfriskningar uppstå vid sjukhuset. Upplysningscentralen i Musslan eller Särskilda sjukvårdsledningen för sjukhuset kan ge närmare upplysningar om behovet.

50 50 Enhetschef Förrådsenheten eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge Ingen åtgärd. Katastrofläge Informera tjänstgörande personal om katastrofläge. Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning i Akutområdets konferensrum. Kalla vid behov extra personal. Kontakta den särskilda sjukvårdsledningen för sjukhuset när denna hunnit upprättas och informera dig om läget för att vid behov kunna komplettera med material. Kontakta Landstingsservice för transporthjälp.

51 51 Enhetschef Fastighetsdrift eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge/Katastrofläge Informera personalen om vilket beredskapsläge som gäller. Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning i Akutområdets konferensrum. Utse någon att kontakta sjukvårdsledningen för att få information om läget på akutmottagningen, centraloperation och intensivvårdsavdelningen. Vid t ex gasolyckor kan behov av syrgas och respiratorer bli mycket stort. Man kan då behöva se över gasförrådet samt eventuellt iordningställa gastuber till skadeplatsen. Bemanna vid behov ordertelefonerna. Kalla vid behov in extra personal.

52 52 Enhetschef Vaktmästeri eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge Avvakta ytterligare information. Katastrofläge Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning i Akutområdets konferensrum. Informera tjänstgörande personal om katastrofläge. Kalla vid behov extra personal. Utse någon att bemanna ordertelefonen för att handha kontakter och ta emot meddelanden. Utse vaktmästare till följande uppgifter i följande prioritetsordning: 4 vaktmästare till akutmottagningen för hjälp med transporter. 2 vaktmästare som sätter upp skyltar med vägvisning till Upplysningscentralen. Skyltarna förvaras i katastrofförrådet vid ambulansintaget akutmottagningen. Dessa ansvarar också för att trafikstockning ej uppstår vid ambulansinfarten till dess att polis övertagit trafikregleringen. Kontakta vid behov vakthavande befäl i Östersund, tel 15 25 01. 4 vaktmästare som bemannar hissarna i höghuset och reserverar dessa för akuta patienttransporter. 1 vaktmästare som bemannar Upplysningscentralen som upprättats i konferensrummet Musslan. Vid eventuellt behov av extra sängar finns dessa att tillgå i sängförrådet och Göviken.

53 53 Enhetschef Städchef eller dennes ställföreträdare Stabsläge Ingen åtgärd Förstärkningsläge Ingen åtgärd. Katastrofläge Informera tjänstgörande personal om katastrofläge. Vid meddelande om katastrofläge leds arbetet vid sjukhuset av Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset i Akutområdets konferensrum. Förbered att tillgodose behov av extra städning som kan uppstå framför allt på akutmottagningen och IVA. Den särskilda sjukvårdsledningen för sjukhuset kan ge upplysningar om behovet. Kalla vid behov extra personal.

54 54 Vårdplatskoordinatorer Stabsläge/Förstärkningsläge Ingen åtgärd Katastrofläge Inventera antalet tillgängliga vårdplatser inom specialistvården. Inventera även antalet utskrivningsklara patienter. Assistera vårdavdelningarna med logistik vid förflyttningar mellan avdelningarna. Avvakta ytterligare information från bakjour anestesi alternativt Särskild sjukvårdsledning för sjukhuset.

55 Innehållsförteckning Åtgärdskort 1-2Larmmottagande/arbetsledande sjuksköterska Akutmottagningen 3Sjuksköterska registreringsgrupp Akutmottagningen 4Sekreterare/undersköterska registreringsgrupp Akutmottagningen 5Sjuksköterska och undersköterska akutteam I 6Sjuksköterska och undersköterska akutteam II 7Sjuksköterska och undersköterska akutteam III 8Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagning medicinsida 9Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagningen ort/kir sida 10Sjuksköterska och undersköterska Akutmottagningen OBS platser 11Sjukvårdsgrupp 12Enhetschef Akutmottagningen 13Arbetsledande sjuksköterska IVA 14Enhetschef IVA 15Sjuksköterska planeringen C-op/larmmottagande sjuksköterska anestesi/Op-avdelning 16Arbetsledande sjuksköterska sterilcentralen 17Arbetsledande sjuksköterska UVA 18Enhetschef Centraloperation 19Sjuksköterska HKP-beredskap 20Primärjour Anestesi(personsökare 111/6101) 21-22Bakjour Anestesi 23Verksamhetsområdeschef Akutområdet eller dennes ställföreträdare 24Kirurgläkare registreringsgruppen Akutmottagningen 25Primärjour Kirurgi 26 Bakjour Kirurgi 27Verksamhetsområdeschef Kirurgi eller dennes ställföreträdare 28Arbetsledande sjuksköterska HIA 29Primärjour Medicin 30 Bakjour Medicin 31Verksamhetsområdeschef Medicin eller dennes ställföreträdare

56 32Primärjour Ortopedi 33Bakjour Ortopedi 34Verksamhetsområdeschef Ortopedi eller dennes ställföreträdare 35Övriga jourhavande läkare 36Primärvårdsjouren 37Arbetsledande sjuksköterska vårdavdelningar 38Sektionsledare blodcentralen 39Sektionsledare kem lab 40Tjänstgörande röntgensjuksköterska 41Arbetsledande sjuksköterska avd 1 B (psyk kliniken) 42Arbetsledare eller överläkare Patologavdelningen 43-44Arbetsledande växeltelefonist/platschef 45Vakt 46Sjukhusfotograf 47Medicin teknisk chef (MTA) 48Information (plan 6, huvudentrén) 49Enhetschef Kostenheten eller dennes ställföreträdare 50Enhetschef Förrådsenheten eller dennes ställföreträdare 51Enhetschef Fastighetsdrift eller dennes ställföreträdare 52Enhetschef Vaktmästeri eller dennes ställföreträdare 53Enhetschef Städ eller dennes ställföreträdare 54Vårdplatskoordinatorer


Ladda ner ppt "1 Larmmottagande/arbetsledande sjuksköterska Akutmottagningen Stabsläge Utse en arbetsledande sjuksköterska – som följer denna instruktion: Kontakta primär-"

Liknande presentationer


Google-annonser