Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk?"— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk?
Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,

2 Deltagare Wik-kursen 2012 ST-läkare 6 Apotekare 7 Allmänläkare 9 Barnläkare 2 Samordnare/Hygiensjuksköterska 1/1 Infektionsläkare Medicinläkare 1 Smittskyddssjuksköterska Vårdhygieniker 30

3 Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk
Stramas nätverk LMV, SoS, SKL, Apotek, SVA/Strama vet etc SMI/Strama Strama-rådet och expertgrupper Vård- hygien Klinisk mikrobiologi Primärvård Vetenskaplig bevakning Sluten vård Intensivvård Farmakologisk epidemiologi Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk Samförstånd om uppgiften och känsla av sammanhang! Interventioner Forskning Media, press, kommunikation Lokala Strama-grupper Strama nätverket

4 Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt-spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Målformuleringar för en ”God hygienisk standard” och för Strama-arbetet finns i förarbetet till lagändringen

5 Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
Använd antibiotika rationellt! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Förbättra diagnostiken Följa terapi-rekommenda-tioner Dos, tid Omvärdera! Målformuleringar för en ”God hygienisk standard” och för Strama-arbetet finns i förarbetet till lagändringen Uppföljning

6 Målformulera och tydliggöra!

7 Regeringens patientsäkerhetsinitiativ 2011 - 14
Grundläggande krav: Upprätta en patientsäkerhetsberättelse Definierade steg mot nationella patient-översikten Påbörjat införandet av Infektionsverktyget Strukturerad journalgranskning

8 Mål för initiativet för 2012
100 milj: plan för pat-säkerhetskulturen, påbörjat … 100 milj: mätning basala hygienrutiner på 80 % av alla avdelningar i slutenvården och nå 64 % 100 milj: plan mot trycksår, påbörjat arbetet 100 milj: verkar för ökad följsamhet till beh rek, minska antibiotikaförskrivningen med 10 % av >250 R/1000 inv 100 milj: mäter överbeläggningar och rapporterar 25 milj: de som i natl patientenkäten 2011 nådde snitt 70 på tre frågor: Andra läkem? Förklarade varför ta? Info biverkningar?

9 Det kvantitativa målet för antibiotika 2014 nås när vi följer evidensen
10 % reduktion av det som överskrider 250 recept per 1000 inv och år Motsvarar 1,9 till 4,0 % av hela förskrivningen Patientsäkerhetssatsningens mål för förskrivningen i förhållande till hela den aktuella förskrivningen.

10 Hur ska vi klara uppdraget? Vart tredje recept bort!
Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet – 250 recept/1000 invånare Ökad följsamhet till rekommendationer minskar förskrivningen! Funktionsuppdrag – med resurser till Strama-gruppen Alla verksamheter måste ges ett Strama uppdrag! Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i ledningssystemet! 10

11 Styrgrupp Strama Östergötland
Ordförande Utvecklingsdirektör Sekreterare Stramakoordinator Vice ordf Chefläkare patientsäkerhet Stramaläkare Infektionsläkare Strama-e-portal Systemägare Sjukhusvård Centrumchef Primärvård Närsjukvårdsdirektör Privatvård VC, Proxima (ortopedi, 3 VC Norrköping) Ett exempel från Östergötland på hur Strama-arbetet kan kopplas till linjeorganisationen.

12 Antibiotikaförbrukning per åldersgrupp 1987 - 2011
-64 % -47 %

13 Bench marking – medvetandegöra
Mätningar, gemensam analys, dialog – förbättrad förskrivning Kännedom om variationerna i förskrivningsdata utgör ett underlag för diskussionen om volymen och mönstret för antibiotikaförskrivningen. Under den senaste 12-månadersperioden var den totala antibiotikaförsäljningen 386 recept/ 1000 invånare, vilket var 4% lägre jämfört med samma månader föregående år. Antibiotikaförsäljningen har minskat i alla län och Södermanland och Jämtland är de län som har störst procentuell minskning i denna jämförelse. Antibiotikaförsäljningen under den senaste 12-månadersperioden varierar från 310 till 417 recept/ 1000 invånare mellan det högsta och lägsta länet. Den röda linjen indikerar Stramas nationella mål på 250 recept/1000 invånare och år.

14 Relevanta lokala data som berör!
5 ggr skillnad?? Tolka korrekt! 2 ggr skillnad!? Utmana i dialog! Förskrivningsdata som är relevanta för de enskilda förskrivarna är viktiga, t.ex. den egna mottagningens. Men måste sättas i sitt sammanhang i förhållande till verksamhetens innehåll och basdata för besöken av patienter i olika åldrar. Mönstret kan skymmas av att förskrivningen sker någon annanstans än på den egna vårdcentralen, t.ex. en stor jourmottagning. Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland 2010

15 Bild från Stockholms läns landsting, Johan Struwe, som visar mönstret över uthämtade antibiotikas huvudsakliga indikation; luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och hud- och mjukdelsinfektion.

16

17 De minsta barnen mellan 0 och 6 år fick % färre recept jämfört med 2007, utan att vi sett några tecken på underbehandling. Minskningen var 11 % under 2011 jämfört med 2010.

18 De röda staplarna visar antalet patienter/1000 invånare som 2011 fick minst en antibiotikakur. De blå staplarna visar antalet uthämtade antibiotikarecept från apotek/1000 invånare 2011. I Halland hämtade 23,3 % av invånarna ut minst ett recept För riket var det 22,6 %, (18,1 – 24,6 %).

19

20

21 11,3 11,0 9,7 9,6 9,4 9,3 9,2 8,9

22

23 www.strama.se Påverkan – är att nå fram och inte bara ut
och sker bäst via olika vägar! Systematisk information internt och externt! Direkt implementering av rekommendationer! Intervjuer i tidningar Artiklar i tex Läkartidningen Expert workshop producerar guidelines tillsammans med LMV Kontinuerlig information och dialog om förskrivningsmönster på Stramas webb-sida Fick-guidelines till alla läkare Diskussioner på vårdcentraler

24 Strama-BVC Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att användas i föräldrautbildningen på BVC
Strama-BVC. Ett utbildningsprogam om infektioner hos små barn att användas i föräldrautbildningen på BVC. Riktas till föräldrar med barn i ett-årsåldern.

25 Strama-BVC Kommunikationsverktyg för att nå allmänheten, särskilt småbarnföräldrar Föräldrautbildningen – kontinuerligt återkommande BVC-sjuksköterskan som budbärare – stort förtroendekapital Syftar till att skapa trygghet, ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner och antibiotika – inte avråda från sjukvårdkontakt

26 Rör det mig? …eller mig? Det är viktigt att nå fram till både sjukvårdspersonal och allmänhet med information för att uppnå bästa möjliga effekt och djupare förståelse för problemet.

27 Frågor före antibiotikareceptet!
Vem är du? Fått antibiotika senaste halvåret? Legat på sjukhus nyligen? Är det en vårdrelaterad infektion? Varit utomlands? Vårdats utomlands? Ta en representativ odling!!

28 Fem framgångsfaktorer för att nå målen
Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning Minska osäkerheten om handläggning av luftvägsinfektioner Utbilda om adekvat förskrivning Underlätta patientfokuserad vård Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och praktisk Man måste ta hänsyn till läkarnas syn på sina förskrivningar. J Antimicrob Chemother Oct;66(10): Tonkin-Crine S et al.

29 Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås Bilder från: Anders Lundqvist
Klokt Antibiotikaval + Sjukhusets Antibiotika och Infektionsuppföljningssytem (SAI) Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås Bilder från: Anders Lundqvist

30 Incitament i landstingen för att nå antibiotikamålen
Ja Nej Diskuteras 5 9 4 Ej Stramas Total a-b UVI kvot PcV 0-6 år Utbildning initiativ Kommentar SLL 1 Skåne Västernorrland 3/10 Pat säk Blekinge Kronoberg Viktning Kalmar

31 Strama Hallands ”Verktygslåda”

32 ”Budskap på väg” VLT Världshälsodagen 7/4
Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsa - även i Skåne Exempel på aktiviteter runt World Heallth Day 7/ i olika delar av landet.

33 Källa: Vårdbarometern
Vårdbarometern våren 2011 De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot 71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30–59) tenderar att vara mer positivt inställda än övriga ålderkategorier.

34 Vårdbarometern 2011: Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra?

35 Antibiotikas effekt – när är det onödigt?
Ingen effekt Förkylning Halsinfektion utan Streptokocker Luftrörskatarr, oberoende av orsak Vanlig hosta Ej säker/liten effekt Bihåleinflammation Lindrig halsfluss med Streptok. Öroninflammation 1-12 år Symtomlindrande Blåskatarr Uttalad halsfluss med Streptokocker Minskar komplikationer Borrelia infektion (hudutslag) Sexuellt överförda infektioner Öroninflammation <1 år Vissa sårinfektioner Livräddande, stor effekt Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Stor lunginflammation Utbredd rosfeber Svår njurbäckeninflammation Stoppljuset ett sätt att nå ut med tydliga budskap.

36 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!
Exempel på budskap till allmänheten och vårdpersonal.


Ladda ner ppt "Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk?"

Liknande presentationer


Google-annonser