Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?"— Presentationens avskrift:

1 Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?
Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, LTU Great ideas grow better below zero!

2 Ämnet Entreprenörskap vid LTU behandlar företagsamhet och särskilt företagsutveckling som baseras på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att organisera verksamheten. I fokus är kontexten mindre företag verksamma på konkurrensutsatta marknader, men ämnet intresserar sig också för individer (entreprenörer) och system av samverkande aktörer (samverkan små-stora företag, entreprenöriella system/regioner).

3 Nätverk enligt Nationalencyklopedin
”Nätverk, term som förekommer inom många olika områden. Inom datavärlden talar man om datanät (se nät) och inom massmedierna om network. Socialantropologer studerar beteendeformer i förhållande till det nät av sociala relationer som människor omger sig med. Dessa kan ha olika mönster (täta nätverk och glesa) eller ha olika funktion (formella och informella nätverk). Nätverk har fått stor betydelse i hälsorelaterad forskning och analys av social struktur och ohälsa (jfr socialt nätverk). Särskild nätverksmetodik har utvecklats inom socialpsykologiskt och terapeutiskt arbete, jfr nätverksterapi.”

4 McNeill & McNeill (2003) ”The Human Web: a bird’s-eye view of world history

5 Disposition Nätverk ur ett teoretiskt perspektiv
SMF och nätverk - Exempel på pågående LTU-forskning SMF och innovationssystem Frågor/diskussion

6 Några teoretiska utgångspunkter
RBV/Resource dependence theory Transaktionskostnadsteori Utbytesteori/Social exchange theory Motivationsteori Institutionell teori Evolutionsteori Lärandeteori Nätverksteori ….

7 Studier av nätverk Funktion Struktur
Ingående aktörer och deras drivkrafter Prestationer och utfall …. Snap-shots Longitudinella Kvantiativa Kvalitativa

8 Vad gör ett nätverk effektivt?
Effectiveness (”to do the right things”) Många strukturella hål + “weak ties” Få strukturella hål: Inga ”weak ties” Gles struktur, Tät struktur, låg kontakt- hög kontakt- frekvens frekvens Efficiency (“to do things right”)

9 Utbytesteori – förklarar mycket
Vikten av att ge och ta (reciprocitet) Om du inte (kan eller vill) ge till andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om du inte (kan eller vill) ta från andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något Om man skall nätverka måste man både vara beredd att dela med sig av det man kan och vet samt att vilja och ha förmåga att lära av andra

10 Nätverkskompetens Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att skapa egna konkurrens-fördelar. Består av förmåga att: Koordinera gemensamma aktiviteter Upprätthålla goda relationer Känna sina partners Identifiera och bygga upp nya relationer Kommunicera internt

11 Samverkansstrukturen ut i svenska småföretag (N=5035, 5-49 anställda; källa Ylinenpää & Westerberg 2002) Ingen samverkan med andra företag (37 %) Samverkan med minst ett annat företag (63 %) Ett företag (11 %) Ett företag (11 %) Samtliga undersökta företag Samverkan på lokal eller regional nivå (59 %) Två till fyra företag (49 %) Två till fyra företag (49 %) Nationell nivå (33 %) Mer än fem företag (40 %) Fem eller fler företag (40 %) Internat. nivå (8 %) Samverkar man med andra företag? Ja/Nej N = 5 035 Omfattning av reguljär företagssamverkan Antal partner N = 3 004 Geografisk omfattning av företagssamverkan N = 3 016

12 Skiftande motiv…

13 … och områden för samverkan

14 Starka samband samverkan - entreprenöriellt agerande

15 Men svagare samband samverkan - tillväxt

16 Samarbete utanför företagssfären fortfarande relativt ovanligt

17 Ju fler kockar, desto entreprenöriellare soppa…

18 …vilket också är sant för tillväxt

19 Kompetens och kompetensinvesteringar i företaget är tydligt kopplat till graden av sektorsöverskridande samarbete

20 Slutsatser Småföretagaren är ingen ensamvarg…
…håller sig inte bara på lokal nivå …har många motiv och områden för samverkan Samverkan är kopplad till entreprenörskap… …men kopplingen till tillväxt är svag. Sektorsöverskridande samverkan indikerar starka samband med både entreprenörskap och tillväxt … där kunskapsinvesterande företag dominerar.

21 SMF och nätverk… (Ylinenpää 1997)

22 Utmärkande drag och utfall av startprocesserna mellan akademiska avknoppningsföretag och icke akademiska nya företag (Roininen 2006) Företags kategori Akademiska avknoppningar Icke akademiska företag Kännetecknande av produkten Hightech/kunskapsbaserat Ny för marknaden Låg teknologinivå Känd för marknaden Kännetecken av marknaden Specifik marknadsnisch som kräver en bred marknad Internationell/global marknad Generell marknad, ofta med geografisk specialisering Lokal/regional marknad Strategier vid marknadsinträdet ”Technology push” Samarbete med andra företag för att nå ut till internationella marknader Proaktiva, inkluderat utbildning av nya kunder Agerar som ”Prospectors” där de strategiskt söker nya möjligheter ”Market pull” Förlitar sig normalt på sina egna resurser Reaktiva; “fyller ett hål på marknaden” Agerar mer som ”Reactors” utan någon påtaglig marknadsstrategi Resurs- sammanställning Påtagligt behov av extern finansiering Mer avancerad företagsstruktur; flera grundare, specialiserad företagsledning med externa experter professionell styrelse, aktiebolag Inget eller begränsat behov av extern finansiering Enkel företagsstruktur: ensam ägare/ledare, ingen styrelse enskild firma Tillväxt och lönsamhet Planerad tillväxt och lång tid för lönsamhet vilket indikerar ett ökat behov av finansiering och andra resurser Ingen förtjänst under första verksamhetsåret Tidig lönsamhet vilket befäster företagen som “levebrödsföretag”, eller en framväxande tillväxt som ett resultat av nya möjligheter Vinst redan under första verksamhetsåret

23 Är då strukturella hål och svaga länkar kopplade till innovationer?
Fallstudier av företag i teknikbyar visar hur dessa ”återanvänder” tidigare partners för att uppnå Effektiv användning av indirekta kontakter Bättre förutsättningar för ospecificerat utbyte Effektivare samverkan genom tidigare erfarenheter Förbättrad dialog Ökad samarbetsvilja grundad också i altruistiska motiv

24 Entreprenörer ”spiller” nytta i sina nätverk
Ett entreprenöriellt företag behöver ofta ett nätverk för att ”komma åt” samt ”exploatera” affärsmöjligheter För att få andra att ge, är bästa strategin att själv börja ge Genom givandet blir det entreprenöriella företaget nyttigt för sina grannar

25 Nätverkskompetens – en del av småföretagets förändringskompetens
Tydligt kopplad till utvecklat entreprenöriellt beteende Tydligt kopplad till bättre prestationer Att kunna hantera sitt nätverk är alltså en mycket viktig konkurrensfördel

26 Nätverk är bara början på något som kan bli mycket mer…
partnerskap tillit samverkan med fokus på processen nätverk möten

27

28 Analys av Vinnväxtvinnare
Robotdalen (Mälardalen) Uppsala Bio (Uppsala) Innovation i Gränsland (Skåne) Process IT Innovations (Norra Sverige) Biomedicinsk utveckling i Västsverige (Göteborg) Triple Steelix (Borlänge)

29 Några nätverksteman i boken
Risken för regional inlåsning Entreprenörer och innovationssystem Att balansera bidrag och belöningar Mekanismer som driver processen Små kontra stora företag - Mot en alternativ Triple Helix?

30 Entreprenörer och innovationssystem

31 Att balansera bidrag och belöningar

32 Mekanismer som driver processen
”Positiva spiraler”… … eller ”stafettlopp” Tid Kommersiella företag Offentlig sektor Forskning CP1 CP2 Förpliktelser CP3 Inite-ring Vetenskaplig utveckling Kommersia-lisering

33 SMF i Innovationssystem
Traditionell 3Helix Alternativ 3Helix Stora ftg Näringsliv SMF Akademi Akademi Samhälle Samhälle

34 Nå – är det då lönsamt? Ingen “quick fix” – det tar tid att bygga upp ett välfungerande nätverk Nätverkskompetens krävs för att lyckas Nätverkande en lärprocess – med nätverk ökar lärtillfällena (mer oväntade händelser) Lönsamt för företaget eller för individen? Som entreprenör ”måste” man nätverka Att ha entreprenörer i sitt nätverk viktigt för att få ett utbyte

35 Frågor? Funderingar? Great ideas grow better below zero!

36 ”Hemläxa” – att mappa ditt eget nätverk!
Vilken typ av relationer behöver du? Har du några ”svaga länkar”? Olika eller liknande resurser? Har du några bryggor? Vilka finns i din yttre cirkel? EGO Är relationen stark eller svag? Vilka finns i din inre cirkel?


Ladda ner ppt "Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?"

Liknande presentationer


Google-annonser