Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Great ideas grow better below zero! Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, LTU Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Great ideas grow better below zero! Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, LTU Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?"— Presentationens avskrift:

1 Great ideas grow better below zero! Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, LTU Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?

2 Ämnet Entreprenörskap vid LTU behandlar företagsamhet och särskilt företagsutveckling som baseras på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att organisera verksamheten. I fokus är kontexten mindre företag verksamma på konkurrensutsatta marknader, men ämnet intresserar sig också för individer (entreprenörer) och system av samverkande aktörer (samverkan små-stora företag, entreprenöriella system/regioner).

3 Nätverk enligt Nationalencyklopedin ”Nätverk, term som förekommer inom många olika områden. Inom datavärlden talar man om datanät (se nät) och inom massmedierna om network. Socialantropologer studerar beteendeformer i förhållande till det nät av sociala relationer som människor omger sig med. Dessa kan ha olika mönster (täta nätverk och glesa) eller ha olika funktion (formella och informella nätverk). Nätverk har fått stor betydelse i hälsorelaterad forskning och analys av social struktur och ohälsa (jfr socialt nätverk). Särskild nätverksmetodik har utvecklats inom socialpsykologiskt och terapeutiskt arbete, jfr nätverksterapi.”

4 McNeill & McNeill (2003) ”The Human Web: a bird’s-eye view of world history

5 Disposition Nätverk ur ett teoretiskt perspektiv SMF och nätverk - Exempel på pågående LTU-forskning SMF och innovationssystem Frågor/diskussion

6 Några teoretiska utgångspunkter RBV/Resource dependence theory Transaktionskostnadsteori Utbytesteori/Social exchange theory Motivationsteori Institutionell teori Evolutionsteori Lärandeteori Nätverksteori ….

7 Studier av nätverk Funktion Struktur Ingående aktörer och deras drivkrafter Prestationer och utfall …. ----------------------------------------------------------------- Snap-shots Longitudinella Kvantiativa Kvalitativa

8 Vad gör ett nätverk effektivt? Effectiveness (”to do the right things”) Många strukturella hål + “weak ties” Få strukturella hål: Inga ”weak ties” Gles struktur,Tät struktur, låg kontakt-hög kontakt-frekvens Efficiency (“to do things right”)

9 Utbytesteori – förklarar mycket Vikten av att ge och ta (reciprocitet) –Om du inte (kan eller vill) ge till andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något –Om du inte (kan eller vill) ta från andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något –Om man skall nätverka måste man både vara beredd att dela med sig av det man kan och vet samt att vilja och ha förmåga att lära av andra

10 Nätverkskompetens Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att skapa egna konkurrens- fördelar. Består av förmåga att: –Koordinera gemensamma aktiviteter –Upprätthålla goda relationer –Känna sina partners –Identifiera och bygga upp nya relationer –Kommunicera internt

11 Samverkan med minst ett annat företag (63 %) Ingen samverkan med andra företag (37 %) Ett företag (11 %) Två till fyra företag (49 %) Mer än fem företag (40 %) Samverkan på lokal eller regional nivå (59 %) Nationell nivå (33 %) Internat. nivå (8 %) Samtliga undersökta företag Ett företag (11 %) Två till fyra företag (49 %) Fem eller fler företag (40 %) Samverkar man med andra företag? Ja/Nej N = 5 035 Omfattning av reguljär företagssamverkan Antal partner N = 3 004 Geografisk omfattning av företagssamverkan N = 3 016 Samverkansstrukturen ut i svenska småföretag (N=5035, 5-49 anställda; källa Ylinenpää & Westerberg 2002)

12 Skiftande motiv…

13 … och områden för samverkan

14 Starka samband samverkan - entreprenöriellt agerande

15 Men svagare samband samverkan - tillväxt

16 Samarbete utanför företagssfären fortfarande relativt ovanligt

17 Ju fler kockar, desto entreprenöriellare soppa…

18 …vilket också är sant för tillväxt

19 Kompetens och kompetensinvesteringar i företaget är tydligt kopplat till graden av sektorsöverskridande samarbete

20 Slutsatser Småföretagaren är ingen ensamvarg… …håller sig inte bara på lokal nivå …har många motiv och områden för samverkan Samverkan är kopplad till entreprenörskap… …men kopplingen till tillväxt är svag. Sektorsöverskridande samverkan indikerar starka samband med både entreprenörskap och tillväxt … där kunskapsinvesterande företag dominerar.

21 SMF och nätverk… (Ylinenpää 1997)

22 Utmärkande drag och utfall av startprocesserna mellan akademiska avknoppningsföretag och icke akademiska nya företag (Roininen 2006) Företags kategoriAkademiska avknoppningarIcke akademiska företag Kännetecknande av produkten  Hightech/kunskapsbaserat  Ny för marknaden  Låg teknologinivå  Känd för marknaden Kännetecken av marknaden  Specifik marknadsnisch som kräver en bred marknad  Internationell/global marknad  Generell marknad, ofta med geografisk specialisering  Lokal/regional marknad Strategier vid marknadsinträdet  ”Technology push”  Samarbete med andra företag för att nå ut till internationella marknader  Proaktiva, inkluderat utbildning av nya kunder  Agerar som ”Prospectors” där de strategiskt söker nya möjligheter  ”Market pull”  Förlitar sig normalt på sina egna resurser  Reaktiva; “fyller ett hål på marknaden”  Agerar mer som ”Reactors” utan någon påtaglig marknadsstrategi Resurs- sammanställning  Påtagligt behov av extern finansiering  Mer avancerad företagsstruktur;  flera grundare,  specialiserad företagsledning med externa experter  professionell styrelse,  aktiebolag  Inget eller begränsat behov av extern finansiering  Enkel företagsstruktur:  ensam ägare/ledare,  ingen styrelse  enskild firma Tillväxt och lönsamhet  Planerad tillväxt och lång tid för lönsamhet vilket indikerar ett ökat behov av finansiering och andra resurser  Ingen förtjänst under första verksamhetsåret  Tidig lönsamhet vilket befäster företagen som “levebrödsföretag”, eller en framväxande tillväxt som ett resultat av nya möjligheter  Vinst redan under första verksamhetsåret

23 Är då strukturella hål och svaga länkar kopplade till innovationer? Fallstudier av företag i teknikbyar visar hur dessa ”återanvänder” tidigare partners för att uppnå a)Effektiv användning av indirekta kontakter b)Bättre förutsättningar för ospecificerat utbyte c)Effektivare samverkan genom tidigare erfarenheter d)Förbättrad dialog e)Ökad samarbetsvilja grundad också i altruistiska motiv

24 Entreprenörer ”spiller” nytta i sina nätverk –Ett entreprenöriellt företag behöver ofta ett nätverk för att ”komma åt” samt ”exploatera” affärsmöjligheter –För att få andra att ge, är bästa strategin att själv börja ge –Genom givandet blir det entreprenöriella företaget nyttigt för sina grannar

25 Nätverkskompetens – en del av småföretagets förändringskompetens Tydligt kopplad till utvecklat entreprenöriellt beteende Tydligt kopplad till bättre prestationer Att kunna hantera sitt nätverk är alltså en mycket viktig konkurrensfördel

26 möten nätverk samverkan tillit partnerskap med fokus på processen Nätverk är bara början på något som kan bli mycket mer…

27

28 Analys av Vinnväxtvinnare Robotdalen (Mälardalen) Uppsala Bio (Uppsala) Innovation i Gränsland (Skåne) Process IT Innovations (Norra Sverige) Biomedicinsk utveckling i Västsverige (Göteborg) Triple Steelix (Borlänge)

29 Några nätverksteman i boken Risken för regional inlåsning Entreprenörer och innovationssystem Att balansera bidrag och belöningar Mekanismer som driver processen Små kontra stora företag - Mot en alternativ Triple Helix?

30 Entreprenörer och innovationssystem

31 Att balansera bidrag och belöningar

32 Mekanismer som driver processen ”Positiva spiraler”…… eller ”stafettlopp” Tid Kommersiella företag Offentlig sektor Forskning CP1CP2 Förpliktelser CP3 Inite- ring Vetenskaplig utveckling Kommersia- lisering

33 SMF i Innovationssystem Traditionell 3HelixAlternativ 3Helix Näringsliv Akademi Samhälle Stora ftg Akademi SMF Samhälle

34 Nå – är det då lönsamt? Ingen “quick fix” – det tar tid att bygga upp ett välfungerande nätverk Nätverkskompetens krävs för att lyckas Nätverkande en lärprocess – med nätverk ökar lärtillfällena (mer oväntade händelser) Lönsamt för företaget eller för individen? Som entreprenör ”måste” man nätverka Att ha entreprenörer i sitt nätverk viktigt för att få ett utbyte

35 Great ideas grow better below zero! Frågor? Funderingar?

36 ”Hemläxa” – att mappa ditt eget nätverk! Vilken typ av relationer behöver du? Vilka finns i din inre cirkel? EGO Vilka finns i din yttre cirkel? Har du några ”svaga länkar”? Har du några bryggor? Är relationen stark eller svag? Olika eller liknande resurser?


Ladda ner ppt "Great ideas grow better below zero! Mats Westerberg & Håkan Ylinenpää Entreprenörskap, LTU Nätverkande i mindre företag - lönsam affär eller resursslöseri?"

Liknande presentationer


Google-annonser