Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 år med Gästrike Vatten AB Arbetet inför bolagsbildningen Förändringsarbetet i GVAB Ny Organisation Verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 år med Gästrike Vatten AB Arbetet inför bolagsbildningen Förändringsarbetet i GVAB Ny Organisation Verksamheten."— Presentationens avskrift:

1

2 2 år med Gästrike Vatten AB Arbetet inför bolagsbildningen Förändringsarbetet i GVAB Ny Organisation Verksamheten

3 Historik och tidplan 1994 Utredning “VA-samverkan Gävle-Älvkarleby”
Teknisk Samverkan - i Gävle kommun Projekt “VA-samverkan I Gästrikland” tog sin början Utredning och beslut för regional VA-samverkan maj Gästrike Vatten AB bildas. Personal “går över” september Anläggningarna blir dotterbolag till Gästrike Vatten AB september Kickoff – Förändringsarbetet startar december ISLOSSNINGEN - Ny organisation för alla medarbetare Januari Ny organisation “rullar igång”

4 1. Arbetet inför bolagsbildningen

5 Inför bildandet av Gästrike Vatten
Diskussion i Gästrikerådet Beslut fattas i respektive kommuns fullmäktige Arbetsgrupper bildades. viktigt att tekniska kontoret – VA har samverkan i fokus Aktiebolag upprättas och registreras VD rekryteras Delegationshandlingar och övriga styrdokument upprättas Inrangering av personal (>50%) görs i samarbete med fackliga parterna

6 Personal Samtliga medarbetare (>50%) erbjöds gå över till Gästrike Vatten Övergång skedde genom verksamhetsgenomgång skiftlig och muntlig info via ”EN” informatör i löpande direktinfo till individen under arbetet via mail och möten Huvudprincip: alla rättigheter och skyldigheter övergick från den gamla arbetsgivaren till den nya. Gäller till avtal slutits mellan nya arbetsgivaren och fackliga organisationer Intjänad, outtagen övertid och mertid löses in av tidigare arbetsgivare vid övergången Sparad semester flyttas över till nya arbetsgivaren.

7 Ny organisation ger bättre samordning. ”optimalt resursutnyttjande”.
Gemensamt ekonomisystem och VA-debiteringssystem. Initialt Gävles system Varje kommuns avgifter debiteras separat och redovisas direkt på respektive kommuns anläggningsbolag Respektive kommun särredovisar VA särredovisad budget upprättas Redovisningsprinciper framtagna. Även rutin för K/I-fördelning framtagen Inventering av anläggningstillgångar som ska överföras till dotterbolagen. Genomgång av kontoplaner, konvertering av debitering och ekonomisystem.

8 Ägarstruktur Gästrike Vatten AB moderbolag Älvkarleby Vatten AB
dotterbolag Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Gävle kommun Ockelbo kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 70 % 10 % 1 maj 1 sep Gävle Vatten AB Gästrike Vatten AB moderbolag 1 aktie 1 aktie 99 aktier

9 Beslutsgången Gästrike Vatten AB moderbolag Älvkarleby Vatten AB
Anläggningsbolag Driftbolag Beslutsgången Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Gävle Vatten AB Kommunfullmäktige Gästrike Vatten AB moderbolag Beredning Beslut Verkställer

10 VERKSAMHETEN Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning
Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

11 VERKSAMHETEN Anläggningsbolagens (AnB) ansvarar för
Äga och förvalta VA-anläggningarna i respektive kommun Styrelsen i AnB bereder ärenden för beslut i respektive KF gällande: - taxor - investeringsbudget - övriga ärenden som ankommer på huvudman

12 Styrelsens arbete Gästrike Vatten AB : består av 8 ledamöter, 4 suppleanter, utses av resp KF GäVAAB, HoVAAB, OcVAAB, ÄlVAAB repr. I GVAB med 2 ledamöter Plats för styrelsemöte GVAB roterar mellan k:n Anl.AB har ett fysiskt möte per år, övriga telefonmöte, anpassade till övriga telemöten Mötesplan är anpassad mht resp kommuns KF, KS, Anl.AB och GVAB

13 2. Förändringsarbetet i Gästrike Vatten

14 Vad krävs för att på ett smidigt sätt gå från
Ockelbo Hofors Gävle Älvkarleby Vad krävs för att på ett smidigt sätt gå från fyra olika VA-verksamheter…

15 Till ett gemensamt VA-bolag… till Gästrike Vatten?

16 Anläggningar i Gästrike Vatten
Ytvattenverk Grundvattenverk Tryckst.stn Ledningar Reservoarer Gävle st 6 st 12 st km 9 st Hofors st 1 st 3 st km 3 st Ockelbo st 7 st 0 st km 1 st Älvkarleby st 3 st 4 st km 2 st SUMMA st 17 st 19 st km 15 st Reningsverk Pumpstationer Spillvattenledning Dagvattenledning Gävle st 88 st 486 km km Hofors st 13 st km km Ockelbo st 23 st km km Älvkarleby st 41 st 167 km km SUMMA st 165 st 808 km km AVLOPP

17 Hur blir Förändring Framgång?

18 Framgångsfaktorer Kundfokus Samverkan Nytänkande Delaktighet
Ha förstklassig service till våra kunder, utveckla rutiner och arbetssätt som alltid möter upp mot, eller överträffar våra kunders förväntningar. Samverkan Gemensam syn inom företaget, i regionens samhällsplanering aktivt och påverka utvecklingen i ett VA-perspektiv. Nytänkande Våga tänka i nya banor, nyfiket vilja se lösningar på ett nytt och bättre sätt. Delaktighet Samarbeta inom hela företaget, gemensam syn på vår utveckling, känna glädje att vara med i Gästrike Vattens utveckling.

19 Förändringsarbetet Vad gjorde vi till 1 januari 2009?
Nya styrdokument har skapats Vision, affärsidé, framgångsfaktorer, värdegrund, Ledarskapspolicy, Medarbetarpolicy, Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy, Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Jämställdhets- och mångfaldspolicy, Alkohol- och drogpolicy. Ny Värdegrund Ny beredskapsorganisation Kvalitetsledningssystem (tidplan cert. hösten 2010) Arbetat fram en ny organisation med hjälp av 3 referensgrupper Förändringsarbetet Vad gjorde vi till 1 januari 2009?

20 3. Ny Organisation

21 Ägarstruktur Gästrike Vatten AB moderbolag Älvkarleby Vatten AB
dotterbolag Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Gävle kommun Ockelbo kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 70 % 10 % 1 maj 1 sep Gävle Vatten AB Gästrike Vatten AB moderbolag 1 aktie 1 aktie 99 aktier

22 Beslutsgången Gästrike Vatten AB moderbolag Mats Rostö VD
Anläggningsbolag (huvudman,VA-utbyggnad, Investeringsbudget, VA-taxa mm) Driftbolag (personalorganisation, Policys, ekonomi, teknisk standard) Beslutsgången Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB Ockelbo Vatten AB Gävle Vatten AB Kommunfullmäktige Gästrike Vatten AB moderbolag Produktion Ledningsnät Utredning & Projekt Ekonomi Marknad/Kund Laboratorium Beredning Beslut

23 Självkostnadsprincipen
Endast för VA-verksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet 1) 1) De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna anläggningen

24 Särredovisningsprincipen
Egen resultat- och balansräkning för resp bolag Eventuella gemensamma kostnader särredovisas Redovisningen ska vara tillgänglig för de fastighetsägare som ingår i VA-kollektivet

25 Gästrike Vatten AB Mats Rostö VD Stab: HR & IT/GIS Produktion
Reningsverk Vattenverk Underhåll anläggning Processutveckling Underhåll ledningsnät Läcksökning Egen regi-arbete Utredning Projektering Projektledn/kontroll Kommunansvariga Kart- och dokumentservice Ekonomiservice Administration Inköp Avtal Kundservice Information mot kund Intern info/service VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering Laboratorium Acc. Laboratorium Drift Stab: HR & IT/GIS Mats Rostö VD Produktion AC: Jan Lindgren Ledningsnät Per-Inge Larsson Utredning & Projekt Tf AC: Håkan Jernberg Ekonomi Gunilla Alsén Marknad/Kund Vakant Laboratorium Christina Cassman Kvalitetsystemansvarig: Christina Cassman Beredskapsansvarig: Anders Larsson Säkerhetsansvarig: Christer Larsson Förklaringar: AC: Avdelningschef GC: Gruppchef GS: Gruppsamordnare PS: Projektsamordnare Do: Driftområde HR: Human Resource

26 s Underhåll Process Drift Produktion Mek/Bygg El/Instrument Teknisk Service Utredningar Driftområde Gävle Hofors/Ockelbo Älvkarleby Uppdrag Har ansvar för vattenberedning och rening av spillvatten inom Gästrike vatten och samtliga anläggningar. I ansvaret ligger även att optimera processerna och styra dem på ett effektivt sätt. Gruppen arbetar med underhåll, service och planering för samtliga anläggningar inom hela Gästrike Vatten. Medarbetarna är vanligtvis lokalt placerade i olika driftområden (Do). Gruppen utreder och utvecklar vatten- och reningsprocesserna inom hela Gästrike Vatten Gruppen ansvarar för drift av vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Gruppen är uppdelad i driftområden (Do) för att utnyttja specialkompetensen från medarbetare på anläggningen. Arbetet planeras och bedrivs med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt.

27 Ledningsnät Rörnät V Rörnät Ö Ö V Har ansvar för att ledningsnätet kontinuerligt föryngras och så att läckage minimeras inom Gästrike Vatten. I ansvaret ligger även att planera egna rörarbeten och styra dem på ett effektivt sätt. Rörnät V och Ö Grupperna arbetar med läcksökning, läck-lagningar och rörläggning samt förebyggande arbeten med ledningsnätet. Arbetet bedrivs gränslöst och med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt.

28 Utredning & Projekt Utredning och Projekt
Utredningar /Projekt Kart- och /Dokumentservice Utredning och Projekt Avdelningen har ansvar för att utreda, projektera och projektstyra entreprenader och egenregi-arbeten på ledningsnät inom Gästrike Vatten. Kartuppdatering och dokumentation. Kommunstödet tillser att en kunnig representant frånGästrike Vatten alltid är närvarande på planeringsmöten och bistår respektive kommun med VA-stöd. Projektsamordning Kommunstöd

29 Marknad/Kund Marknad och Kund
Denna avdelning har ansvar för kundservice, extern information, intern info/service, taxe-frågor och utredningar, VA-juridik, Mätarhantering (administration-byten-uppföljning). Kundservice Information mot kund Intern info/service VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering

30 Gästrike Vatten AB Projektgenomförande och kommunkontakter
Ledningsnät Egen regi Konsult / Entreprenad Utredning & Projekt Utrednings- och / Projekteringsstöd Projektledning Hofors Kommun Ockelbo kommun Gävle Älvkarleby Kommunansvariga

31 Vision Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. genom att: Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Vi aktivt deltar i samhällsutvecklingen. Vi är den mest framstående VA-aktören i framtidsfrågor.

32 Affärsidé Gästrike Vatten ska på ett tryggt sätt svara för att dricksvattenförsörjningen och avledandet av spillvatten håller rätt kvalitet. genom att: Med en anpassad organisation bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen. Kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens förväntningar och krav samt vara en attraktiv arbetsgivare. Ständigt ta intryck av och implementera innovativ VA-teknik i våra anläggningar. Anpassa våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt. Som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.

33 4. Verksamheten

34 Verksamhetsplan 2009 Ny befattningsnomenklatur tas fram under februari
Gemensamma och individuella mål och strategier tas fram under våren 2009 Igångsättning för nya projekt i de olika anläggningsbolagen sker under 2009 och framtida behov kartläggs och prioriteras av respektive avdelning Allmän och riktad information för Gästrike Vattens kunder . Kort information på internet kommer att tas fram på flera språk. Ny hemsida under juni För att öka tillgängligheten för alla kommer huvudkontorets entré att tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade.

35 Verksamhetsplan 2009 All personal erbjuds medarbetarsamtal regelbundet. Medarbetarenkäter ska genomföras årligen för att mäta nöjdheten hos medarbetarna .Faktiska frisktal följs upp löpande under året. Satsningar för jämställdhet och mångfald sker genom utbildning och aktivt arbete med jämställdhetsplaner. Samarbete med Högskolor och KY-utbildningsarrangörer har påbörjats, med strävan att få igång en regional utbildning inom Vatten & Miljö & Energi 2010 Vid nyinvestering av fordon skall alltid miljöklassade fordon främst väljas.

36 Ekonomi 2009 och i framtiden…
Gästrike Vatten’s uppgift är att på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt driva verksamheten genom: Sänka driftkostnader för VA-verksamheten Planera arbeten med bra samordning av medarbetare, i en rätt bemannad verksamhet Strategiska investeringar innebär sänkta kostnader för underhåll och akuta åtgärder

37 Verksamheten Projekt 2009 Inventering av anläggningarna
Ny Beredskapsorganisation from 1 maj Kvalitetsledningssystem ISO 9001 Gemensam teknisk standard Gemensamt övervakningssystem Utbildningar (Ledarskap/Medarbetarskap/Projektledare) Samverka i kommunens samhällsutveckling VA-Plan 2030

38 Framtiden - medarbetaren
Gästrike Vatten tror på utveckling genom nöjda medarbetare Grundsyn, God arbetsmiljö och hälsa, delaktighet. och engagemang, ökat ansvar, attraktiv på arbetsmarknaden, utbildning, ledarskapsutbildning, medarbetarutbildning Medarbetarsamtal Tydliga mål, Tydlig uppföljning, Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter – ”nöjd medarbetarindex” Medarbetare ska vara med och tala om vad vi ska förbättra Friskvårdstal , Friskvårdstid , Aktivt jämställdhetsarbete Gästrike Vatten Ska delta aktivt för att påverka tillgången på välutbildad arbetskraft som motsvarar verksamhetens efterfrågan.

39 Slut…


Ladda ner ppt "2 år med Gästrike Vatten AB Arbetet inför bolagsbildningen Förändringsarbetet i GVAB Ny Organisation Verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser