Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 år med Gästrike Vatten AB 1.Arbetet inför bolagsbildningen 2.Förändringsarbetet i GVAB 3.Ny Organisation 4.Verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 år med Gästrike Vatten AB 1.Arbetet inför bolagsbildningen 2.Förändringsarbetet i GVAB 3.Ny Organisation 4.Verksamheten."— Presentationens avskrift:

1

2 2 år med Gästrike Vatten AB 1.Arbetet inför bolagsbildningen 2.Förändringsarbetet i GVAB 3.Ny Organisation 4.Verksamheten

3 Historik och tidplan 1994 Utredning “VA-samverkan Gävle-Älvkarleby” 2003Teknisk Samverkan - i Gävle kommun 2005Projekt “VA-samverkan I Gästrikland” tog sin början 2007-2008Utredning och beslut för regional VA-samverkan 2008 1 majGästrike Vatten AB bildas. Personal “går över” 2008 1 septemberAnläggningarna blir dotterbolag till Gästrike Vatten AB 2008 18 septemberKickoff – Förändringsarbetet startar 2008 10 decemberISLOSSNINGEN - Ny organisation för alla medarbetare 2009 1 JanuariNy organisation “rullar igång”

4 1. Arbetet inför bolagsbildningen

5  Diskussion i Gästrikerådet  Beslut fattas i respektive kommuns fullmäktige  Arbetsgrupper bildades. viktigt att tekniska kontoret – VA har samverkan i fokus  Aktiebolag upprättas och registreras  VD rekryteras  Delegationshandlingar och övriga styrdokument upprättas  Inrangering av personal (>50%) görs i samarbete med fackliga parterna Inför bildandet av Gästrike Vatten

6  Samtliga medarbetare (>50%) erbjöds gå över till Gästrike Vatten  Övergång skedde genom verksamhetsgenomgång  skiftlig och muntlig info via ”EN” informatör i löpande direktinfo till individen under arbetet via mail och möten  Huvudprincip: alla rättigheter och skyldigheter övergick från den gamla arbetsgivaren till den nya. Gäller till avtal slutits mellan nya arbetsgivaren och fackliga organisationer  Intjänad, outtagen övertid och mertid löses in av tidigare arbetsgivare vid övergången  Sparad semester flyttas över till nya arbetsgivaren. Personal

7  Ny organisation ger bättre samordning. ”optimalt resursutnyttjande”.  Gemensamt ekonomisystem och VA-debiteringssystem. Initialt Gävles system  Varje kommuns avgifter debiteras separat och redovisas direkt på respektive kommuns anläggningsbolag  Respektive kommun särredovisar VA 2007-12-31. särredovisad budget 2008 upprättas  Redovisningsprinciper framtagna. Även rutin för K/I-fördelning framtagen  Inventering av anläggningstillgångar som ska överföras till dotterbolagen. Genomgång av kontoplaner, konvertering av debitering och ekonomisystem.

8 Ägarstruktur Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Gävle kommunOckelbo kommunHofors kommunÄlvkarleby kommun 70 % 10 % 1 maj 1 sep Gävle Vatten AB dotterbolag Gästrike Vatten AB moderbolag Gästrike Vatten AB moderbolag Gävle kommun 1 aktie Ockelbo kommun 1 aktie Hofors kommun 1 aktie Älvkarleby kommun 1 aktie 99 aktier

9 Anläggningsbolag Driftbolag Beslutsgången Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Gävle Vatten AB dotterbolag Kommunfullmäktige Gästrike Vatten AB moderbolag Gästrike Vatten AB moderbolag Beredning Beslut Verkställer

10 VERKSAMHETEN Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

11 VERKSAMHETEN Anläggningsbolagens (AnB) ansvarar för Äga och förvalta VA-anläggningarna i respektive kommun Styrelsen i AnB bereder ärenden för beslut i respektive KF gällande: - taxor - investeringsbudget - övriga ärenden som ankommer på huvudman

12  Gästrike Vatten AB : består av 8 ledamöter, 4 suppleanter, utses av resp KF  GäVAAB, HoVAAB, OcVAAB, ÄlVAAB repr. I GVAB med 2 ledamöter  Plats för styrelsemöte GVAB roterar mellan k:n  Anl.AB har ett fysiskt möte per år, övriga telefonmöte, anpassade till övriga telemöten  Mötesplan är anpassad mht resp kommuns KF, KS, Anl.AB och GVAB Styrelsens arbete

13 2. Förändringsarbetet i Gästrike Vatten

14 Ockelbo Hofors Gävle Älvkarleby Vad krävs för att på ett smidigt sätt gå från fyra olika VA-verksamheter…

15 Till ett gemensamt VA-bolag… till Gästrike Vatten?

16 Anläggningar i Gästrike Vatten VATTEN YtvattenverkGrundvattenverkTryckst.stn LedningarReservoarer Gävle 0 st6 st12 st 560 km9 st Hofors 2 st1 st3 st 114 km3 st Ockelbo 0 st7 st0 st 88 km1 st Älvkarleby 0 st3 st4 st 184 km2 st SUMMA 2 st17 st19 st 946 km15 st ReningsverkPumpstationerSpillvattenledning Dagvattenledning Gävle 4 st88 st486 km273 km Hofors 3 st13 st 85 km 60 km Ockelbo 6 st23 st 70 km 16 km Älvkarleby 3 st41 st167 km 27 km SUMMA 16 st165 st808 km376 km AVLOPP

17 Hur blir Förändring Framgång?

18 Framgångsfaktorer Delaktighet Samarbeta inom hela företaget, gemensam syn på vår utveckling, känna glädje att vara med i Gästrike Vattens utveckling. Nytänkande Våga tänka i nya banor, nyfiket vilja se lösningar på ett nytt och bättre sätt. Samverkan Gemensam syn inom företaget, i regionens samhällsplanering aktivt och påverka utvecklingen i ett VA-perspektiv. Kundfokus Ha förstklassig service till våra kunder, utveckla rutiner och arbetssätt som alltid möter upp mot, eller överträffar våra kunders förväntningar.

19 Nya styrdokument har skapats Vision, affärsidé, framgångsfaktorer, värdegrund, Ledarskapspolicy, Medarbetarpolicy, Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy, Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Jämställdhets- och mångfaldspolicy, Alkohol- och drogpolicy. Ny Värdegrund Ny beredskapsorganisation Kvalitetsledningssystem (tidplan cert. hösten 2010) Arbetat fram en ny organisation med hjälp av 3 referensgrupper Förändringsarbetet Vad gjorde vi till 1 januari 2009?

20 3. Ny Organisation

21 Ägarstruktur Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Gävle kommunOckelbo kommunHofors kommunÄlvkarleby kommun 70 % 10 % 1 maj 1 sep Gävle Vatten AB dotterbolag Gästrike Vatten AB moderbolag Gästrike Vatten AB moderbolag Gävle kommun 1 aktie Ockelbo kommun 1 aktie Hofors kommun 1 aktie Älvkarleby kommun 1 aktie 99 aktier

22 Mats Rostö VD Anläggningsbolag (huvudman,VA-utbyggnad, Investeringsbudget, VA-taxa mm) Driftbolag (personalorganisation, Policys, ekonomi, teknisk standard) Beslutsgången Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Gävle Vatten AB dotterbolag Kommunfullmäktige Gästrike Vatten AB moderbolag Gästrike Vatten AB moderbolag ProduktionLedningsnätUtredning & ProjektEkonomiMarknad/KundLaboratorium Beredning Beslut

23 Självkostnadsprincipen -Endast för VA-verksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet 1) 1) De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna anläggningen

24 Särredovisningsprincipen -Egen resultat- och balansräkning för resp bolag -Eventuella gemensamma kostnader särredovisas -Redovisningen ska vara tillgänglig för de fastighetsägare som ingår i VA-kollektivet

25 Gästrike Vatten AB Reningsverk Vattenverk Underhåll anläggning Processutveckling Underhåll ledningsnät Läcksökning Egen regi-arbete Utredning Projektering Projektledn/kontroll Kommunansvariga Kart- och dokumentservice Ekonomiservice Administration Inköp Avtal Kundservice Information mot kund Intern info/service VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering Laboratorium Acc. Laboratorium Drift Stab: HR & IT/GIS Stab: HR & IT/GIS Mats Rostö VD Mats Rostö VD Produktion AC: Jan Lindgren Produktion AC: Jan Lindgren Ledningsnät AC: Per-Inge Larsson Ledningsnät AC: Per-Inge Larsson Utredning & Projekt Tf AC: Håkan Jernberg Utredning & Projekt Tf AC: Håkan Jernberg Ekonomi AC: Gunilla Alsén Ekonomi AC: Gunilla Alsén Marknad/Kund AC: Vakant Marknad/Kund AC: Vakant Laboratorium AC: Christina Cassman Laboratorium AC: Christina Cassman Kvalitetsystemansvarig: Christina Cassman Beredskapsansvarig: Anders Larsson Säkerhetsansvarig: Christer Larsson Förklaringar: AC: Avdelningschef GC: Gruppchef GS: Gruppsamordnare PS: Projektsamordnare Do: Driftområde HR: Human Resource

26 s Underhåll Process Drift Produktion Mek/Bygg El/Instrument Teknisk Service Utredningar s Driftområde Gävle Driftområde Gävle Driftområde Hofors/Ockelbo Driftområde Hofors/Ockelbo Driftområde Älvkarleby Driftområde Älvkarleby Uppdrag Produktion Har ansvar för vattenberedning och rening av spillvatten inom Gästrike vatten och samtliga anläggningar. I ansvaret ligger även att optimera processerna och styra dem på ett effektivt sätt. Underhåll Gruppen arbetar med underhåll, service och planering för samtliga anläggningar inom hela Gästrike Vatten. Medarbetarna är vanligtvis lokalt placerade i olika driftområden (Do). Process Gruppen utreder och utvecklar vatten- och reningsprocesserna inom hela Gästrike Vatten Drift Gruppen ansvarar för drift av vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Gruppen är uppdelad i driftområden (Do) för att utnyttja specialkompetensen från medarbetare på anläggningen. Arbetet planeras och bedrivs med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt.

27 Ledningsnät Rörnät V Rörnät Ö ÖV Ledningsnät Har ansvar för att ledningsnätet kontinuerligt föryngras och så att läckage minimeras inom Gästrike Vatten. I ansvaret ligger även att planera egna rörarbeten och styra dem på ett effektivt sätt. Rörnät V och Ö Grupperna arbetar med läcksökning, läck-lagningar och rörläggning samt förebyggande arbeten med ledningsnätet. Arbetet bedrivs gränslöst och med Gästrike Vattens hela område som arbetsfällt.

28 Utredning & Projekt Utredningar /Projekt Kart- och /Dokumentservice Utredning och Projekt Avdelningen har ansvar för att utreda, projektera och projektstyra entreprenader och egenregi- arbeten på ledningsnät inom Gästrike Vatten. Kartuppdatering och dokumentation. Kommunstödet tillser att en kunnig representant frånGästrike Vatten alltid är närvarande på planeringsmöten och bistår respektive kommun med VA-stöd. Projektsamordning Kommunstöd

29 Marknad/Kund Marknad och Kund Denna avdelning har ansvar för kundservice, extern information, intern info/service, taxe- frågor och utredningar, VA-juridik, Mätarhantering (administration-byten-uppföljning). Kundservice Information mot kund Intern info/service VA-taxor VA-Juridik Mätarhantering

30 Gästrike Vatten AB Projektgenomförande och kommunkontakter Ledningsnät Egen regi Ledningsnät Egen regi Konsult / Entreprenad Utredning & Projekt Utrednings- och / Projekteringsstöd Projektledning Hofors Kommun Ockelbo kommun Gävle kommun Älvkarleby kommun Kommunansvariga

31 Vision Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. genom att: Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Vi aktivt deltar i samhällsutvecklingen. Vi är den mest framstående VA-aktören i framtidsfrågor.

32 Gästrike Vatten ska på ett tryggt sätt svara för att dricksvattenförsörjningen och avledandet av spillvatten håller rätt kvalitet. genom att: Affärsidé Anpassa våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt. Ständigt ta intryck av och implementera innovativ VA-teknik i våra anläggningar. Kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens förväntningar och krav samt vara en attraktiv arbetsgivare. Med en anpassad organisation bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen. Som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.

33 4. Verksamheten

34 Gemensamma och individuella mål och strategier tas fram under våren 2009 Verksamhetsplan 2009 Igångsättning för nya projekt i de olika anläggningsbolagen sker under 2009 och framtida behov kartläggs och prioriteras av respektive avdelning Allmän och riktad information för Gästrike Vattens kunder. Kort information på internet kommer att tas fram på flera språk. Ny hemsida under juni För att öka tillgängligheten för alla kommer huvudkontorets entré att tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade. Ny befattningsnomenklatur tas fram under februari

35 Verksamhetsplan 2009 All personal erbjuds medarbetarsamtal regelbundet. Medarbetarenkäter ska genomföras årligen för att mäta nöjdheten hos medarbetarna.Faktiska frisktal följs upp löpande under året. Satsningar för jämställdhet och mångfald sker genom utbildning och aktivt arbete med jämställdhetsplaner. Samarbete med Högskolor och KY-utbildningsarrangörer har påbörjats, med strävan att få igång en regional utbildning inom Vatten & Miljö & Energi 2010 Vid nyinvestering av fordon skall alltid miljöklassade fordon främst väljas.

36 Ekonomi 2009 och i framtiden… Gästrike Vatten’s uppgift är att på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt driva verksamheten genom:  Sänka driftkostnader för VA-verksamheten  Planera arbeten med bra samordning av medarbetare, i en rätt bemannad verksamhet  Strategiska investeringar innebär sänkta kostnader för underhåll och akuta åtgärder

37 - Inventering av anläggningarna Verksamheten Projekt 2009 - Ny Beredskapsorganisation from 1 maj - Kvalitetsledningssystem ISO 9001 - Gemensam teknisk standard - VA-Plan 2030 - Samverka i kommunens samhällsutveckling - Gemensamt övervakningssystem - Utbildningar (Ledarskap/Medarbetarskap/Projektledare)

38 Gästrike Vatten tror på utveckling genom nöjda medarbetare Grundsyn, God arbetsmiljö och hälsa, delaktighet. och engagemang, ökat ansvar, attraktiv på arbetsmarknaden, utbildning, ledarskapsutbildning, medarbetarutbildning Framtiden - medarbetaren Medarbetarsamtal Tydliga mål, Tydlig uppföljning, Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter – ”nöjd medarbetarindex”  Medarbetare ska vara med och tala om vad vi ska förbättra  Friskvårdstal, Friskvårdstid, Aktivt jämställdhetsarbete Gästrike Vatten Ska delta aktivt för att påverka tillgången på välutbildad arbetskraft som motsvarar verksamhetens efterfrågan.

39 Slut… www.gastrikevatten.se


Ladda ner ppt "2 år med Gästrike Vatten AB 1.Arbetet inför bolagsbildningen 2.Förändringsarbetet i GVAB 3.Ny Organisation 4.Verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser