Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att integrera HTA i sjukhusbibliotekets verksamhet Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att integrera HTA i sjukhusbibliotekets verksamhet Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset,"— Presentationens avskrift:

1 Att integrera HTA i sjukhusbibliotekets verksamhet Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Läns Landsting Sjukhusbibliotekskonferens, Eskilstuna, 2010-02-05 Therese Svanberg, therese.svanberg@vgregion.setherese.svanberg@vgregion.se Natalia Berg, natalia.berg@karolinska.senatalia.berg@karolinska.se

2 Vad är HTA – Health Technology Assessment? Systematisk granskning av hälso- och sjukvårdens metoder och tekniker Värdera en viss metod avseende: - effekter i form av patientnytta och risker - etiska aspekter - organisatoriska aspekter - ekonomi

3 En HTA är egentligen en systematic review med fördefinierade kriterier, sökning, urvalsprocess och kritisk granskning, men alltid med betoning på patientnytta, etik, organisation och kostnader En genomförd HTA är en väg till evidensbaserad vård

4 Evidensbaserad Medicin Bästa tillgängliga vetenskapliga underlag - de vetenskapliga rönen skall vara kända Patientens individuella situation och önskemål Kliniskt omdöme, inlevelseförmåga och praktisk skicklighet

5 SBU- Statens Beredning för medicinsk Utvärdering Många tillämpade behandlingsmetoder för ”ont i ryggen” har inget evidens för att de gör nytta Utvärdering av preoperativa rutiner innebar besparingar på ca 225 milj. kr per år Inget stöd för att ge kalcium och D-vitamin till kvinnor under 80 år - besparingspotential 31 milj/år

6 BAKGRUND SOSFS 2005:Ledningssystem för kvalitet och säkerhet ”I ledningssystem ska ingå dokumenterade rutiner för att styra och utvärdera introduktion, tillämpning och avveckling av metoder för diagnostik, vård och behandling” (”God vård” SoS 2006)

7 Varför har behovet av utvärdering av nya metoder och tekniker ökat? Utvecklingen industridriven Enskild doktor hinner inte utvärdera Oordnat införande Kostnaderna ökar men resurserna ökar inte

8 Lennart Jivegård Hur införs nya metoder IDAG? ”Bypass av utvärdering” Ny teknologiInförande Tester på Politiskt tryck några ställen EntusiasterTryck från patienter MarknadsföringTryck i media Tryck i professionen

9 Sedan 2007 finns ett HTA-centrum i Västra Götaland 2005 påbörjades ett förarbete som syftade till att förbättra rutinerna vid introduktion av nya metoder i rutinsjukvården Utredningen utmynnade i ett förslag att genomföra medicinsk utvärdering enligt HTA

10 HTA-centrums uppdrag Att etablera HTA inom VGR och Sahlgrenska Akademin som metod för ökad evidensbasering av vården

11 Fråga från verksamhet/ledning/PPR/”öppen brevlåda” HTA i verksamheter i VG med stöd av akademin Beslutsunderlag Stödprocess råd, stöd, feedback (bibliotek, ekonom, statistiker, sekreterare) Kvalitetssäk- ringsprocess Nätverk av granskare i VGR och Sahlgrenska akademin Verksamhet Prioriteringsråd Regionalt HTA- centrum vid SU HTA-kvalitets- säkringsgrupp

12 Vad skiljer HTA-centrum i Västra Götalandsregionen från andra HTA- centra? Två stora skillnader: Lokal förankring - lokala frågor Lokalt ägarskap. Den kliniska verksamheten äger både frågan och resultatet och deltar aktivt i utvärderingsprocessen Detta leder till acceptans vad gäller resultaten och underlättar införing/avveckling av teknik och metoder

13 HTA-projekt – 2007-2009 Hittills 24 färdiga, t.ex.: Robotassisterad radikal prostatektomi Screening för bukaortaaneurysm Handläggning av överburenhet Osseointegration av benprotes PGD-alt prenataldiagnostik Obesitaskirurgi Analinkontinens/sakralnervstimulering Intraoperativ magnetkamera vid neurokirurgi Pseudomyxoma peritonei Sex projekt pågår just nu, bl.a. Fenestrerad EVAR vid aortaaneurysm Extirpation av visdomständer Sjuksköterskeledd återbesöksmottagning efter bröstcancer Brakyterapi av levercancer

14 Vad har HTA-projekten lett till? Aortaaneurysm - Infört i VG-regionen 2008 PGD - Infört i VG 2008 Obesitas - Riktlinjer från Program och Prioriteringsrådet – inga utvidgade indikationer – sparade pengar LBC - Infört i VG 2009 Publicerade artiklar Avveckling av teknologier och rutiner Pengar till forskning

15 Hur blev SU-biblioteken inblandade? 2006 gick rykten om att något var på gång Bibliotekschefen kontaktade utredaren och erbjöd våra tjänster Med på ett mycket tidigt stadium Referensgrupp Arbetsgrupp

16 Kontext Västra Götalandsregionen VGR har ca 50.000 anställda Av dessa arbetar knappt 18.000 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU HTA-centrum är en regional enhet med placering på Sahlgrenska Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på enheterna Sahlgrenska, Östra och Mölndal (totalt sju bibliotekarier plus en HTA- bibliotekarie)

17 Start för HTA Stockholms Läns Landsting (SLL) Metorådet SLL bildas ( två personer på deltid) inom Landstingstyrelsens förvaltning 2009 – En regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya metoder inom vården – Hemsida www.vardsamordning.sewww.vardsamordning.se Förberedelsearbete 2009 – Stora informationsmöte vid tre sjukhus – Arbetsutskott bildas - en arbetsgrupp bestående av Metodrådet och experter inom EBM, statistik, hälsoekonomi, bibliotekarie. Möten en gång i månad Bibliotekarier involverades från början

18 Ta tid att komma igång Väldigt stor organisation (SLL/Gotland) Tid- och kunskapskrävande sätt att införa nya metoder och teknologier Många ska engagera sig Krävs mycket marknadsföring och utbildning (litteraturgranskning) – Internat med kurs i litteraturgranskning med experter från SBU i februari; bibliotekarierna är med Ta tid att hitta former

19 Hur går det till i Stockholm? Metodrådet får frågor för eventuell utvärdering Bibliotekarien gör en preliminär sökning. Frågorna med underlag från de preliminära sökningarna presenteras för arbetsutskottet och bedöms för ev. HTA-process. Varannan vecka har bibliotekarien möte med Metodrådet för att diskutera nya frågor och sökstrategier. Två första projekt på gång

20 Hur går det till i Göteborg? Någon föreslår ämne för utvärdering Bibliotekarierna gör en preliminärsökning Frågan accepteras/avslås Arbetsgrupp utses Utbildningsdag Bibliotekarierna söker, läser, exkluderar/inkluderar

21 Arbetsgruppen/klinikerna fyller i protokollet Två oberoende granskare läser rapporten och inkluderad litteratur Rapporten godkänns av Kvalitetssäkrings- gruppen Utlåtande 2-3 månader

22 Hur arbetar biblioteket?

23 Frågan Har fetmakirurgi en positiv effekt på dödligheten?

24 Nominering av fråga Fråga kommer till HTA-centrum Biblioteket undersöker om det finns andra HTA-rapporter eller systematiska översikter Preliminär sökning - finns något publicerat överhuvudtaget? Vilken typ av litteratur? Resultatet betydelse för om frågan accepteras eller ej

25 Inför utbildningsdag Utse två bibliotekarier till projektet Ämnesorientering Hur ser den publicerade litteraturen ut? Studietyper? Dyker några andra frågeställningar upp?

26 Utbildningsdag - PICO-diskussion - Diskussion med kliniker och HTA-centrum. Vad vill de egentligen ha svar på? - Biblioteket redovisar preliminär sökning och kommer med synpunkter & frågor om vad som ska med och inte med

27 Den fokuserade frågan Har obesitaskirurgi positiv effekt på mortalitet och comorbiditet vid obesitas jämfört med annan eller ingen behandling?

28 Patient Intervention Comparison Outcome  Patient  Intervention  Comparison  Outcome

29 P= Patienter, 18-65 år, med BMI ≥ 30 I = Någon form av bariatrisk kirurgi enligt sökstrategi C = Icke-kirurgisk behandling och/eller ingen behandling O = Mortalitet, quality of life, comorbidities enligt sökstrategi

30 Exklusions- och inklusionskriterier för artiklar Studietyp: - Kontrollgrupp ska finnas, kirurgi vs icke-kirurgi - Undantag: Studier som tittar på komplikationer eller jämför olika kirurgimetoder kan vara utan kontroll MEN antalet patienter måste då vara mer än 1000 - Inga fallstudier, letters, editorials, comments eller vanliga reviews. Limitering - Språk: Engelska - Publiceringsår: Ingen begränsning bakåt. Datum då sista sökning gjordes: 080130

31 Efter utbildningsdagen Skriver rent PICO, skickas till gruppen och HTA- centrums resurspersoner för kommentarer Två bibliotekarier söker i olika databaser Bibliotekarierna läser och inkluderar abstracts och fulltextartiklar enligt PICO och övriga inklusions- /exklusionskriterier Resultatet skickas till projektgrupp och resurspersoner Projektgruppen bestämmer vilka artiklar som ska granskas och inkluderas i rapporten

32 Urvalsprocess

33 Och se’n då? Utskick av inkluderade artiklar till granskarna Biblioteksbilagan – PICO, sökstrategier och – resultat, urvalsprocess, referenslistor Kort redovisning i själva rapporten Ansvar för att arkivera alla abstracts och artiklar Läsa rapporten med bibliotekarieögon

34 Bibliotekets övriga medverkan HTA-bibliotekarien och bibliotekschefen deltar i HTA-centrums veckomöten HTA-bibliotekarien och bibliotekschefen är med i Kvalitetssäkringsgruppen

35 Bibliotekets betydelse Bidrar med informationsspecialist-kompetens Tillhandahåller artiklar, rapporter och databaser Kombinationen av detta i ett ”riktigt” bibliotek underlättar arbetsflödet Annan infallsvinkel

36 Vad innebär detta för biblioteken? Ökad arbetsbörda Omprioritering Ringar på vattnet Större möjlighet att visa kompetens Säkerhet Krav på medarbetarna Krav på chefen

37 Vilka kunskaper behöver biliotekarien? Väl förtrogen med databaser och söktekniker Viss förståelse av ämnet och ämnets terminologi EBM och kännedom om olika studietyper och metoder Litteraturgranskning EndNote underlättar

38 Vad krävs av den enskilde bibliotekarien? Veta vad HTA innebär och betyder God uppfattningsförmåga – läsa snabbt Goda kunskaper i engelska Arbeta under tidspress – färdigt NU Våga sortera bort – våga lita på sig själv Intresse för arbetssättet, för ämnet, för att lära sig nytt

39 Några reflektioner HTA – högsta prioritet för biblioteken. Tidsplaner fungerar inte alltid, panikuttryckningar, inte alls ovanligt med krockar mellan projekten Ansvar – om sökningen är felaktig blir hela rapporten fel Har funnits vissa administrativa besvär Aldrig samma process – grupper och personer är olika

40 Frågor att diskutera Hur ser behoven (av HTA) ut på mitt sjukhus? Vilka möjligheter finns? Har sjukhuset kapacitet att arbeta med HTA? Vilka kontaktnät har biblioteken? Vad förväntas av mig/biblioteket? Vad kan vi som ingen annan kan? Måste jag göra detta?? Klara ordinarie verksamhet samtidigt – prioritera? Vad betyder HTA för bibliotekets utveckling? Och för mitt sjukhus?


Ladda ner ppt "Att integrera HTA i sjukhusbibliotekets verksamhet Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset,"

Liknande presentationer


Google-annonser