Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särskild gränsutmärkning 1 januari 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särskild gränsutmärkning 1 januari 2010"— Presentationens avskrift:

1 Särskild gränsutmärkning 1 januari 2010
Ny lantmäteriåtgärd i FBL som kompletterar fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Regleras med kompletterande bestämmelser i kapitlet FBL. Möjlighet att utmärka rättsligt entydiga befintliga fastighetsgränser med nya markeringar som får rättsverkan. Ersätter de tidigare tekniska åtgärderna återställande & säkerställande av gränsmärke. Beslutas genom ett gränsutmärkningsbeslut.

2 Särskild gränsutmärkning (forts)
Innebär att Förkommet gränsmärke kan återutmärkas Tidigare omarkerade gränspunkter kan markeras Kompletterande gränsmärken kan utmärkas Och - alla dessa utmärkningar får rättsverkan

3 Särskild gränsutmärkning- exempel
1:2 1:4 1:3 Befintligt gränsmärke med rättsverkan. Förkommet gränsmärke – idag återutsättning utan rättsverkan enligt MK. Fr.o.m. år 2010 återutmärkning med rättsverkan enligt FBL. Omarkerad gränspunkt – idag inte möjlig att utmärka. Fr.o.m. år 2010 utmärkning med rättsverkan enligt FBL.

4 1:2 1:4 1:3 Befintligt gränsmärke med rättsverkan.
Fr.o.m. år 2010 även möjligt att kompletteringsutmärka med försäkringspunkter (FMK) med rättsverkan. Befintligt gränsmärke med rättsverkan. Befintligt gränsmärke som kommer att raseras p.g.a. markarbete . Idag inte möjlig att kompletteringsutmärka i förebyggande syfte. 1:2 1:4 1:3 Kompletterande gränsmärke. Fr.o.m. år 2010 utmärkning med rättsverkan enligt FBL.

5 Särskild gränsutmärkning – lagtext i FBL
14 kap. 15§ Lantmäterimyndigheten får genom särskild gränsutmärkning pröva om en fastighets gränser ska märkas ut på marken i andra fall än vid fastighetsbildning eller fastighetsbestämning. En fråga som har tagits upp vid särskild gränsutmärkning avgörs genom beslut av lantmäterimyndigheten (gränsutmärkningsbeslut). Ett gränsutmärkningsbeslut får inte meddelas i fall då bestämmelserna i 4 kap. 27§ är tillämpliga eller om fastighetsbestämning enligt 1§ första stycket 1 krävs.

6 Särskild gränsutmärkning – sökande och förrättningskostnad
Rätt att ansöka har 1. berörd fastighetsägare, 2. kommun inom dpl, 3. Vägbyggare (VV, kn), järnvägs- byggare (BV, kn mfl) och Länsstyrelse Förrättningskostnaden betalas av sökanden. VV och BV när arbetsplan eller beslut om att ta fram arbetsplan föreligger


Ladda ner ppt "Särskild gränsutmärkning 1 januari 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser