Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken och svensk penningpolitik Riksbankschef Stefan Ingves.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken och svensk penningpolitik Riksbankschef Stefan Ingves."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken och svensk penningpolitik Riksbankschef Stefan Ingves

2 På agendan Så bedrivs penningpolitik i Sverige Riksbankens uppdrag, styrning och ställning Penningpolitiken i dagsläget

3 Penningpolitik i Sverige

4 Penningpolitiskt policyschema Penning- politiskt beslut Medel Styra dagslåneräntan genom: Repor/Cert Finjusteringar Stående in- och utlåning Mål Prisstabilitet Indikatorer

5 Styrning av dagslåneräntan Veckovisa repotransaktioner Baseras på prognos över behovet av likviditet i systemet som helhet Räntan=reporäntan Utjämning av över- respektive underskott mellan bankerna varje dag Finjustering av över- eller underskott netto varje dag kl. 16:00-16:40

6 Styrning av dagslåneräntan (forts.) Två olika penningpolitiska repotransaktioner Utlåning via repa (tillför likviditet, utlåning mot säkerhet) Inlåning via certifikat (drar in likviditet) Dessutom stående faciliteter för in- och utlåning… …med betydligt sämre ränta (+/-0,75 procentenheter)

7 Betalningssystemet Affärens bank A Affärens konto Min bank B Mitt konto RIX Bank A Bank B Riksbanken - 100 +100 - 100 + 100

8 Ett slutet system RIX Bank A Bank B Riksbanken - 100 + 100 Bank A Stefan Karolina Bank B Barbro Lars - 100 + 100 - 100

9 Från reporänta till bankräntor Företag och hushåll Banker Riksbanken Reporänta Bostadsräntor, övriga bankräntor etc Vanligtvis ganska stabil relation, men inte under finanskrisen

10 Hushållens genomsnittliga boränte- förväntningar och de rörliga boräntorna Anm. Genomsnitt av tre månaders rörliga listade boräntor från Nordea, SBAB, SEB och Stadshypotek. Den första förväntningsobservationen är KI:s startvärde för nuläget, och överensstämmer inte alltid med de listade boräntorna. Källa: Riksbanken

11 Jämförelse mellan boränteförväntningarna och boräntor implicerade av Riksbankens reporäntebana Anm. Riksbankens räntebana från PPR februari. Den första förväntningsobservationen är KI:s startvärde för nuläget, och överensstämmer inte alltid med de faktiska listade boräntorna. Källa: Riksbanken

12 Riksbankens uppdrag, styrning och ställning

13 Riksbanken utmärks av… Explicit inflationsmål Självständighet Transparens

14 Myndighet under riksdagen RiksdagenRegeringenFinansdepartementetRiksgäldskontoretFinansinspektionen Sveriges riksbank

15 Riksbankens styrning Riksdagen Riksbanksfullmäktige 11 ledamöter Direktionen 6 ledamöter

16 En oberoende riksbank Fram till 1999: Penning- och valutapolitik Fullmäktige 4 år Riksbankschef 5 år Efter 1999: Prisstabilitet Fullmäktige 4 år Direktion 6 år

17 Riksbankens direktion Stefan IngvesKarolina Ekholm Barbro Wickman-ParakLars NybergLars E.O. Svensson Svante Öberg

18 Riksbankens uppdrag Upprätthålla ett fast penningvärde Inflationsmål 2 procent mätt med KPI Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Finansiell stabilitet Systemet kunna stå emot störningar

19 Riksbankens uppdrag (forts.) Ansvarar för försörjning med sedlar och mynt Kan ge nödkrediter (”lender of last resort”)

20 Inflationsmålet Misslyckat försök att försvara den fasta kronkursen november 1992 Återgång till fastkursregim framstod som orealistisk Inflationsmål sedan 15 januari 1993 Har preciserat i termer av KPI… …men penningpolitiken vägleds också av olika mått på underliggande inflation

21 Varför inflationsmål? Penningpolitik kan påverka inflationens nivå… …men inte tillväxt och sysselsättning på lång sikt Teori och praktik talar för att prisstabilitet gynnsamt för långsiktig utveckling Minskar osäkerhet och leder därmed till bättre ekonomiska beslut Kostsamt att minska inflation när väl har stigit Hög inflation leder till omfördelning av inkomster och förmögenheter Ett instrument – ett mål

22 Källa: SCB och Riksbanken Lägre inflation sedan inflationsmålet infördes… KPI, årlig procentuell förändring

23 Väl förankrade inflationsförväntningar Procent Källor: Prospera Research och SCBAnm. Avser penningmarknadsaktörer.

24 Flexibel inflationsmålspolitik Penningpolitiken verkar med fördröjning Prognoser nödvändig utgångspunkt Snabbt återförande av inflationen till målet kan resultera i stora svängningar i realekonomin Därför siktar på måluppfyllelse inom ett par år Om förenligt med inflationsmålet används penningpolitiken för att dämpa fluktuationer i resursutnyttjandet

25 Riksbankens prognoser Gamla prognosen Ny information Flera olika prognosmodeller och rena bedömningar Dynamisk stokastisk allmän jämviktsmodell (RAMSES) Olika tänkbara utvecklingsbanor – alternativa scenarier Huvudscenariot utgör underlaget för den penningpolitiska bedömningen

26 Prognos för reporäntan sedan 2007 Först konstant reporänta… …sedan marknadens förväntade reporänta Med egen prognos tydligare hur Riksbanken ser på räntan framöver Resonemang och avvägningar tydliggörs – effektivare penningpolitik Lättare att utvärdera och göra jämförelser med andra prognosmakare Prognos, inte ett löfte

27 Penningpolitiska förväntningar i Sverige, euroområdet och USA Procent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid motsvarar den officiella styrräntan. 09

28 Penningpolitisk uppföljning april 2011

29 Styrkan i svensk ekonomi håller i sig

30 Fortsatt god tillväxt i Sverige Källor: SCB och RiksbankenBNP, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

31 Stark export och inhemsk efterfrågan Årlig procentuell förändring, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

32 Arbetsmarknadsläget förbättras Källor: SCB och RiksbankenArbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade data

33 Fortsatt stark tillväxt i omvärlden Källor: IMF och RiksbankenBNP, årlig procentuell förändring. IMF:s aprilprognos för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC)

34 Osäkerhet i världsekonomin Naturkatastrof i Japan Statsfinansiella problem i euroområdet Politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern

35 Höga energi- och råvarupriser Källor: Intercontinental exchange och Riksbanken Brentolja, USD per fat. Terminspriser beräknade som 15-dagars genomsnitt.

36 Låg underliggande inflation Källor: SCB och RiksbankenÅrlig procentuell förändring, KPIF är KPI med fast bostadsränta.

37 Stigande bostadsräntor ger hög KPI-inflation Källor: SCB och Riksbanken Årlig procentuell förändring, KPIF är KPI med fast bostadsränta.

38 Högre inflationsförväntningar på kort sikt Årlig procentuell förändring. Inflationsförväntningar avser samtliga aktörer. Mättillfällen december 2010 resp. mars 2011.. Källor: TNS SIFO Prospera, SCB och Riksbanken

39 En prognos inte ett löfte Källa: RiksbankenReporänta, procent, kvartalsmedelvärden

40 Styrkan i svensk ekonomi håller i sig


Ladda ner ppt "Riksbanken och svensk penningpolitik Riksbankschef Stefan Ingves."

Liknande presentationer


Google-annonser